Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXVI/09
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXVI/09

 

PROTOKOŁ NR XXVI/09

Z Sesji Rady Gminy Bulkowo

W dniu 26 maja 2009r.

 

 

      Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg.załączonej listy obecności)

W Sesji uczestniczyli:

- Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur

- Skarbnik Gminy p.Teresa Szymczak

- Radny Powiatu Płockiego,Doradca Wójta p.Krzysztof Michalak

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 8 osób.

 

Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

    

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

  4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 

  6.Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu na realizację dróg

b) zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu

c) zmian w budżecie gminy na 2009r.

d) określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jedn.   organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,  i udzielaniu innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

e) przyjęcia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Gminie Bulkowo

     f) wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego      Kapitał Ludzki 2007-2013   

   8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

  9.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

 10.Zakończenie obrad.    

 

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa.

 

Punkt 2.

Proponowany na wstępie porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (15 za) bez dokonywania zmian.           

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (15 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy,bez dokonywania poprawek.                                                                                               

 

Punkt 4.       

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalnosci w oparciu o wydane Zarządzenia złożył Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 5.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji w oparciu o protokoły  z posiedzeń złożyli Przewodniczący Komisji.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 6.

Radny Kamiński:od kiedy Komisja Rewizyjna kontrolowała wykonanie uchwał?

Przewodn.Kom.Rew:od 25.06.ub.r.

Radny Kamiński:jest nieprawidłowość w uchwale,gdzie przyjęte było,że jest plac zabaw w Bulkowie a zapisano,że jest park wiejski.

Radny I.Wolinski:zapraszam do obejrzenia ścieków w w rowie przy oczyszczalni.Komisyjnie powinno się wziąć próbki,bo to wielki ściek.Od dawna proszę o zrobienie z tym  porządku.Za te smrody ludzie nawet 200m drogi nie mają!

Radny Cytacki:dopominam się o realizację drogi w Gocłowie,gdzie brak jest przejazdu.

Radna Krusińska:chciałabym mieć rozbicie finansowe na zadania  Stacja Uzdatniania Wody w Bulkowie i inwestycja w Osieku - rury azbestowe.

Radny I.Woliński:nie przekonuje mnie robienie kawałków dróg gdzieś w środku.Zamiast łatać jakieś dziury,czy nie lepiej to solidnie zaplanować i wykonać?

Radny Kamiński:jakie nasza Gmina ma zobowiązania finansowe,jakie zabezpieczenia są pod kredyty, jakie kwoty dla Wykonawców.

p.Skarbnik:do banków mamy zobowiązania na kwotę 3.220.960zł. Zabezpieczenia – tylko weksle.Resztę powiem po przerwie.

                                    

p.Wójt:jeśli chodzi o drogę w Gocłowie,o której mówił p.Cytacki,to zadanie nie jest kosztowne i trzeba to zrobić.Jeśli chodzi o zadanie SUW w Bulkowie i rury azbestowe to zapisano jako jedno zadanie i tak złożono wniosek o dotacje, gdzie otrzymaliśmy 50tys.zł.Zadanie SUW w Bulkowie to kwota ponad 615 tys. zł a rury w Osieku to ponad 216tys.zł.- wniosek będzie składany do RPO.  Co do oczyszczalni ścieków w Bulkowie,

to p.Kierownik żadnych nieprawidłowości mi nie zgłaszał.

p.Michalak:jeśli będzie zgoda p.I.Wolińskiego to powołamy Komisję z nim w składzie i próbki pobierzemy.

Rany I.Woliński:dobrze,ale niech Rada tam pojedzie i sama wszystko zobaczy.

p.Michalak:zorganizuję to.

Radny Kamiński:w zmianach budżetowych mamy kwotę 1.020.000zł na SUW w Bulkowie plus Osiek, a wcześniej zaciągaliśmy 180tys.zł kredytu?

p.Wójt:żeby uruchomić przetarg,musimy mieć zadania zbilansowane.

p.Skarbnik:ten kredyt nie jest jeszcze zaciągnięty.Kredyt będzie zaciągany, jeśli inwestycja dojdzie do skutku.

Radny I.Woliński:przy rozmowie nt.oczyszczalni ścieków Wójt nazwał mnie szantażystą!

Radny Kamiński:jaka jest ściągalność podatku rolnego.Ile w 2008r było umorzeń,ulg? Jeśli chodzi o inwestycje,to trzeba mieć kosztorys inwestorski i trzeba przedstawić realne koszty.

p.Kamińska: jakie są podstawy do zaciągania takiego kredytu z RPO? Droga powiatowa o szer.4m a pojawia się tu kwota 400tys.zł?

p.Wójt:nie jest Pani dla mnie ekspertem i Pani opinia mnie nie interesuje.Droga jest 6m.Wszystko jest uzgodnione,dokumentacja jest zrobiona.

Radny Kamiński:ale dlaczego 400tys.zł i czy jest podpisane porozumienie z Powiatem w tej sprawie?

p.Wójt:porozumienie będzie podpisane po uchwale Rady Gminy.

p.Michalak:od Rady zależy, czy w to wejdziemy,czy nie.Jeśli nie wejdziemy to inne Gminy chętnie za nas w to wejdą! I mowa jest o drodze szerokości 6m a nie 4m! A czy to będzie 400tys.zł czy może mniej to się okaże.Na dziś musimy zabezpieczyć środk i.

Radny Kamiński:jeśli zaciągamy kredyt,to po co składany był wniosek?

p.Wójt:wniosek dopiero będziemy składali.Aby coś zrobić musimy mieć środki własne zabezpieczone.

Radny Golacik:chciałbym zobaczyć porozumienie z Powiatem.

Radny Kamiński:ja jestem za budową tej drogi! Ale skoro nie mamy porozumienia z Powiatem,to na jakiej podstawie mamy zaciągać zobowiązania?

Kwota 400tys.zł jest z sufitu.Zróbmy np.że dołożymy do 50% kwoty przetargowej.

Po.Skarbnik:jeśli chodzi o kredyt,to będzie on zaciągany nie z RPO ale z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Radny M.Woliński:nigdzie nie ma zapisanej drogi od Blichowa do Pragi, przez Czyżewo,Chlebowo.Domagam się wciągnięcia tej inwestycji do planów!

p.Wójt:dwa lata temu już rozmawialiśmy o tej drodze.W tej chwili nie są jeszcze uruchomone komponenty E i J czy schetynówka.Jesli chodzi o drogę, która jest wyjazdem w kierunku Warszawy to usilnie zabiegałem o ten odcinek.Dziś widzę,że ktoś ma cel w tym,aby tej drogi nie robić!Apeluję                  do Rady Gminy o podjęcie uchwały,porozumienie z Powiatem będzie podpisane po uchwale Rady.W 2010r chcemy chociaż zrobić kawałek drogi Nadółki-Łubki. Jeśli dziś nie podejmiecie uchwały,to nie ma mowy o przetargach!

Kwota będzie do 400tys.zł, po przetargu będzie kwota końcowa. Przed przetargiem kosztorys inwestorski jest tajny.

Radny Kamiński:kosztorys inwestorski nie jest tajny tylko ofertowy.

W ogóle na razie opieramy się na słowie Starosty, a nie na dokumentach.  Jestem za zapisem,żeby było do 50% kosztów inwestycji po przetargu.

p.Wójt:może być taki zapis.A wracając do drogi Blichowo-Praga-Łubki to droga jest gminna,robiona jest dokumentacja i czekamy tylko na ogłoszenie konkursów.

p.Michalak:dokumentacja tej drogi jest na ZUD-zie.A co do uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu,to można zapisać,że do 50% kosztów,ale nie więcej jak 400tys.zł.

Radny I.Wolinski:zawsze u nas chodzi o merytoryczną dyskusję.Gdzie był Wójt wcześniej,żeby nas do inwestycji przekonać?

Radny M.Woliński:drogę BlichowoPraga-Łubki chcę mieć na piśmie.

p.Wójt:możecie podjąć uchwałę intencyjną,że jeśli będą uruchomione komponenty, to pierwsza droga może iść w kierunku Pragi.

                     

                Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10.minutową przerwę w obradach.Po przerwie powrócono do realizacji porządku obrad:

 

Przewodn.Rady Gminy:czyli zmiana do projektu uchwały polegałaby na tym,  że  kwota pomocy dla Powiatu wynosiłaby 437tys.zł..z zapisem,że do 50% kosztów inwestycji po przetargu Radny Kamiński:tak.

p.Skarbnik:chciałabym odpowiedzić Radnemu Kamińskiemu – wpływy z pod.

rolnego za 2008r to kwota 562.474zł, umorzenia 18.772zł,ulgi inwestycyjne 89.765zł, ulgi wojskowe 414zł.Kaucje gwarancyjne łącznie to 54.783.05zł.

Radny Kamiński:czy wykonawca sali w Bulkowie otrzymał zwrot kaucji?

p.Skarbnik:jest nieodebrane 75tys.zł i jest to zabezpieczenie wykonania robót.

                                     

Przed glosowaniem w punkcie 7a Przewodniczący Rady Gminy informował   o parafowaniu projektu uchwały przez Radcę Prawnego – ( wyjaśnienie  przez Radnych zostało przyjęte).

 

Punkt 7

a) 

 

          Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu na realizację zadań drogowych z zaznaczeniem,że pomoc będzie udzielona do 437tys.zł% ale nie więcej jak 50% kosztów inwestycji po przetargu. (podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.)

 

b)

 

Radny Kamiński:prop.aby w projekcie uchwały było zapisane przy inwestycji SUW w Bulkowie i rury w Osieku,że jest to zabezpieczenie do projektu oraz nazwę projektu.Droga Powiatowa nr 3059W, zapisać do 400tys i nie więcej jak 50% po przetargu, a droga powiatowa nr 2932W dopisać, aby nie więcej jak 25% kosztów inwestycji po przetargu.

 

                Rada Gminy (14 za,1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu wraz z poprawkami zgłoszonymi przez Radnego Kamińskiego.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

c)

 

                Rada Gminy(14 za,1wtrrz.) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

d)

 

                Rada Gminy (14 za, 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych,do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa i udzielaniu innych

ulg w spłacaniu tych należności, oraz wskazania organów do tego uprawnionych wraz z poprawką zgloszoną przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,że przy umorzeniach wierzytelności Wójt Gminy każdorazowo zobowiązany jest zasięgnąć opinii Komisji Budżetowej.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

e)

 

Radna Krusińska: czy wszędzie powinny być zakładane wodomierze i kiedy to nastąpi?

p.Wójt:powinny być i systematycznie p.Urbanowski będzie to robił.

Radny I.Woliński:jeśli chodzi o oczyszczalnię w Bulkowie,to idzie tam więcej ścieków niż powinno iść.

Radny Golacik:co ze starymi licznikami?

p.Skarbnik:trzeba je zgłaszać do Urzędu Gminy i będą wymieniane.

Radny Golacik:trzeba uszczelnić sam system.

Radny M.Woliński:załatwić ten problem z oczyszczalnią ścieków w Bulkowie, bo Radny I.Woliński ciągle to zgłasza.Może monitoring założyć?

p.Wójt:te problemy rozwiazuje p.Urbanowski.

 

             Rada Gminy jednogłośnie (15za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Gminie Bulkowo.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

f)

 

             Rada Gminy ( 14 za,1 przeciw) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Łudzki 2007-2013. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 

Rada Gminy powróciła do sprawy uchwały intencyjnej dot.realizacji dróg.

p.Wójt:można podjąć uchwałę intencyjną, że po ukazaniu się informacji nt.pozyskiwania srodków z komponentów drogowych w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek na realizację drogi Blichowo-Praga.

Radna Krusińska:a droga Osiek-Skarszyn, czy droga od Bulkowa?

p.Wójt:w tamtym okregu realizowana jest droga Dobra-Krubice.

Radny Golacik:wpiszmy więcej dróg a zostanie zrobiona ta, na którą dostaniemy środki.Zgłaszam.aby w I-ej kolejności była droga w Pilichówku.

p.Kamińska;będę tu bronić Wójta.Musicie się na coś zdecydować,nie można wniosków składać na wszystko.

Radny I.Woliński:nigdy nie słyszałem dróg w Golankach czy Gocłowie?   

A gdzie moja droga, która miała być w priorytecie?

Przewodn.RG:droga w Golankach była w planach na 2010r a okazało się,że będzie ją można robić w tym roku.

p.Wójt:to może zapiszmy,że ze schetynówki droga Pilichówko-Szasty  a z komponentu J droga do Pragi.Czy będą dalsze komponenty, na dziś nie wiem.

p.Skarbnik:drogi w Golankach i Gocłowie są w planie inwestycyjnym na 2009r.

p.Wójt:w tym roku w odróżnieniu od poprzednich lat,dostaliśmy środki na dwie drogi.

              Rada Gminy podjęła uchwałę intencyjną,aby po ukazaniu się informacji nt.pozyskiwania środków z komponentów i schetynówki składać wnioski o środki na realizację drogi Blichowo-Praga(z komponentu) i Pilichówko-Szasty (ze schetynówki), przy czym droga Pilichówko-Szasty byłaby realizowana przy udziale finansowym Powiatu.

Uchwałę podjęto jednogłośnie( 14 za).Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 

Punkt 8.

 

Ten punkt zrealizowano w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 9.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z pismem Rady Sołeckiej Sochocino-Pragi w sprawie funduszu sołeckiego.

 

Radny Walczak:zgłaszam do zabezpieczenia  żwirownie przy drodze w Rogowie.

 

Radny M.Woliński:przy drodze Powiatowej w Łubkach wystawionych jest ok.80 worków ze śmieciami.Niech ktoś to zabierze.

 

p.Klepczarek:mam kilka spraw - z poprzedniej Sesji Wójt wyszedł mówiąc,że jedzie na szkolenie a siedział w swoim pokoju z żoną.Mam świadków.Na ile     był planowany i za ile wykonano budynek dla Romów w Nadółkach? Boisko w Blichowie-był biegły sądowy ,słyszałem,że jest zrobione żle.Kto płaci

za eksperta? Córka dostała jedną decyzję,że nie przysługuje suszowe,inna decyzja jest, że przysługuje-nikt tego nie ruszył! Mamy małe dochody i brak środków,to dlaczego Wójt Doradcę zatrudnia?

p.Wójt:nie będę z Panem polemizował.

p.Kamińska;jestem w LGD.Pozyskaliśmy środki,które będzie można wykorzystać.Każdej Gminie przysługuje 400tys.zl .Środki mogą np. pozyskiwać rolnicy na prowadzenie własnej działalności.

Wnioski mogą składać Stowarzyszenia czy np. OSP.Chcę dodać,że w budżecie na 2010r.  Rada Gminy będzie musiała zabezpieczyć środki na Odnowę Wsi.

I trzeba pamiętać,ze jeśli mówimy o pozyskiwanych środkach,to są to kwoty netto.

 

Radny Kamiński:chce powiedzieć,że środki ze Związku Gmin to są środki występujące jako refundacja.

 

p.Janusz Bigos:p.Ziębiński spalił mi opryskiem 1ha koniczyny.Trzeba coś z tym zrobić!

p.Jakubiak:28.05.br będzie w tej sprawie stosowna Komisja.

 

p.Michalak:dziękuję p.Radnemu Bigosowi za pracę wykonaną przy wycince drzew w Łubkach.Rów zostanie odnowiony.Krubice też się zrobi.

 

Radna Krusińska:na Sesji poprzedniej pytałam o 2,3 tys.zł wydatkowane w Osieku.dostałam odpowiedź,że to była pomyłka i rachunek dotyczył drogi w Pilichowie.Jeśli chodzi o Osiek to źle zrobiony jest jeden wjazd i niech ktoś to poprawi.

 

Punkt 10.

 

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa, dokonując zamknięcia XXVI-ej  Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok.godz.13.30.

                                    

                                    Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:                                                                 Przewodniczył:

Dariusz Kowalewski                                                      Adam Kujawa

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi