Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXVII/09
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXVII/09

Protokół Nr XXVII/09

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 30 czerwca 2009r.

 

        Rozpoczęcie posiedzenia – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa,Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 13. radnych. (wg.załączonej listy obecności).

W Sesji uczestniczyli ponadto:

- Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur

- Skarbnik Gminy p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny UG p.Zdzisław Kwiatkowski

- Doradca Wójta p.Krzysztof Michalak

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 5 osób.

 

                             Proponowany porządek obrad:   

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

  4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 

  6.Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

     b) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009r.

     c) darowizny zabudowanej nieruchomości gminnej usytuowanej w obrębie Łubki Nowe na rzecz OSP Łubki Nowe

-  8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

.  9.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

 10.Zakończenie obrad.   

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa.

 

Punkt 2.

Porządek XXVII-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (13 za) w wersji proponowanej na wstępie.

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (13 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

 

 Punkt 4.

Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej międzysesyjnej działalności w oparciu o wydane w tym okresie Zarządzenia.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 5.

Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Komisji w oparciu o protokoły z posiedzeń złożyli Przewodniczący Komisji p.Stanisław Cybulski i p.Krzysztof Woźniak.

Radny Cytacki:w Gocłowie do wycięcia zostało 100m krzaków.To trzeba dokończyć.

p.Wójt:jeśli chodzi o boisko w Blichowie to był już biegły sądowy.My skarżymy Gardenię o 39tys.zł a nie o poprawienie boiska.

 

Punkt 6.

Radny Woźniak:zgłaszam do wycięcia krzewy przy drodze Blichowo-Łubki.

Poza tym przy tej drodze w rowach leżą gałęzie.Powinien Powiat to załatwić.

p.Wójt:będę interweniował.

Radny I.Woliński:wczoraj dostałem pismo ze Starostwa nt.odpływu przy oczyszczalni.Droga u mnie nadal nie zrobiona.Zgłaszam to od początku kadencji a Wójt i tak swoje robi.

p.Wójt:oświadczam,że nie mam złej woli.Sprawę oczyszczalni prowadzi p.Michalak.Wczoraj miałem spotkanie ze Związkiem Gmin.Drogi Dobra-Krubice i Krzykosy - Łubki będą realizowane.Nastąpi też rekultywacja wysypiska śmieci w Rogowie.

Przewodn.RG:byłem na drodze przy oczyszczalni.Pierwsze 100m jest byle jakie – należy to zrobić.

Radny M.Woliński:pęka droga od Blichowa do Bulkowa.

 

Punkt 7.

a)

Radca Prawny UG: zgodnie z obowiązującym prawem Rada Gminy może utworzyć fundusz sołecki.Termin na 2010 jest 30.06.br.Jeśli teraz fundusz nie zostanie utworzony,to uchwałę Rada może podjąć do 31.03.2010r, ale już na rok następny.

Radny Woźniak:czy fundusz można przekazywać na realizację dróg?

Radca Prawny:tak.

Wiceprzewodn.RG:ile możemy zyskać podejmując uchwałę o utworzeniu funduszu?

p.Skarbnik: w grę wchodzi tzw.kwota bazowa,która jeszcze nie jest znana.Jeśli Gmina przekroczy tę kwotę, to otrzymamy do 10% zwrotu poniesionych wydatków,jeśli nie to do 30%.

Radny M.Woliński:jestem za tym,aby wsie coś skorzystały,ale jednocześnie nie chciałbym rozdrabniać wydatków inwestycyjnych Gminy.

Radny Ryziński:rozmawiałem z rolnikami w Bulkowie.Twierdzą,że lepiej jest pozostawić sprawę jak jest teraz, bo utworzenie funduszu może skutkować znacznym podniesieniem podatków na przyszły rok.

      Rada Gminy opowiedziała się przeciwko utworzeniu funduszu wioskowego na 2010r. Za takim rozwiązaniem głosowało 11.Radnych przy 2 wstrz. Uchwała w sprawie nieutworzenia funduszu sołeckiego w załączeniu do nin. protokołu.

 

b)

p.Skarbnik informowała:po przekazaniu Państwu radnym materiałów na Sesję wpłynęły jeszcze następujące środki: 2tys.zł na zasiłki celowe ( z tytułu suszy), 3.264.zł na dożywianie uczniów, 17.616zł na wyprawki szkolne dla dzieci. Łącznie wpłynęło 22.880 zł i proszę o uwzglęnienie tego w zmianach budżetowych.

      Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009r z uwzględnieniem Środków wymienionych przez p.Skarbnik.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

c)

Radny Bigos:OSP chce przejąć teren w Łubkach.Obecnie nie mamy nawet gdzie garażować wozów strażackich.Bez posiadania własności nieruchomości niczego na gruntach nie możemy budować.

p.Michalak:jeśli chodzi o te budynki na gruntach przy OSP,to nie wchodzą one w skład przekazywanej działki.Zarówno komórki i wc lokatorki mają na gruncie szkolnym.

Radny Sobótka:kto będzie remontował budynki jeśli przekażemy własność na Jednostkę?

p.Skarbnik:to już nie Gmina,bo nie będzie właścicielem nieruchomości.

       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie darowizny zabudowanej nieruchomości gminnej usytuowanej w obrębie Łubki Nowe na rzecz OSP Łubki Nowe.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 8.

Ten punkt został zrealizowany w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 9.

p.Michalak:jeśli chodzi o to pismo dot.rowu przy oczyszczalni scieków w Bulkowie to Wójt wystapił z wnioskiem o nowe pozwolenie na 10lat i stąd Starosta wszczął postepowanie.Jeśli chodzi o drogę  Blichowo-Bulkowo, to złożę pismo w tej sprawie do Starosty.Co do tych 100m drogi w Gocłowie, to p.Guziński jest gotów to zrobić za 1.tys.zł plus VAT.

Radny M.Woliński:robić to od ręki.

 

p.Walczak:zgłaszam do realizacji przepusty w Nadółkach – z drogi powiatowej przy lesie na drogę gminną.

 

p.Grabowski:u nas też jest jeden przepust potrzebny,bo woda płynie przez drogę.

 

Radny M.Woliński:przy drodze Blichowo-Praga są krzaki do wycięcia.

 

Radna Krusinska:kiedy osoby z prac interwencyjnych przyjdą do Osieka?

p.Michalak:przyjdą w tym tygodniu.Kotłownię zrobią później, bo obecnie naprawiają oczyszczalnię.Do rozpoczęcia sezonu kotłownia będzie zrobiona.

 

Radna Krusinska:Panie Wójcie dziekuję za ostatnią imprezę dla mieszkańców w Bulkowie.Więcej takich imprez.

p.Michalak:06.09.br będzie piknik rodzinny.

 

Radny Woźniak:od dawna apelowałem o czyszczenie rowów melioracyjnych.

Ostatnio oczyszczone zostały w b.porządny sposób w Chlebowie i chciałbym Firmie która to robiła podziękować.

 

p.Wójt:dziękuję Radnym za uczestnictwo w Rajdzie rowerowym. Zorganizowano to ze środków pozabudżetowych.Za organizację Rajdu chciałbym podziękować p.Krzysztofowi Michalakowi.Dziekuję też OSP Blichowo i Bulkowo.

 

Punkt 10.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa dokonując zamknięcia XXVII-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono o godz.11.30

                                

                                       Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:  D.Kowalewski      

 Przewodniczył: Adam Kujawa                                                                                          


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi