Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXII/21
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXII/21

Protokół Nr XXXII/21

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 28 września 2021r.

 

Rozpoczęcie obrad – godz.11.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Zastępca Skarbnika Gminy p. Alina Strzelczak

- dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Natalia Maćkiewicz

- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Robert Wiśniewski

- p. o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Izabela Zuchora

- Inspektor ds. drogowych p. Piotr Woźniak

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak

- kandydatka na stanowisko Skarbnika Gminy p. Mariola Rzymkowska

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r.

c) odwołania Skarbnika Gminy Bulkowo

d) powołania Skarbnika Gminy Bulkowo

e) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze powiatowej nr 2949W Bulkowo – Osiek - Krubice w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo”

f) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochocino-Praga”

g) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie części nieruchomości o nr ewid. 37, położonej w miejscowości Nadułki – Majdany, gmina Bulkowo, w obrębie Majdany – na poszerzenie drogi będącej we władaniu samoistnym Gminy Bulkowo o nr ewid. 137, położonej w miejscowości Nadułki – Majdany, gmina Bulkowo, obręb Majdany

h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr  ew. 148/2 obręb Słupca, położonej w miejscowości Słupca, gm. Bulkowo, która będzie stanowić drogę wewnętrzną gminną łączącą drogi gminne o nr ewid.130 oraz 217

i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunty gminne – na dalszy czas określony

j) wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gminnej położonej w Nowych Krubicach oznaczonej nr ew. 83/2 – obręb Krubice Nowe, oddanej w trwały zarząd

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad, po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Uczestnicy sesji minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Starosty Płockiego śp. Mariusza Bieńka.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono zmian.

Punkt 3.

Protokół z XXXI sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (14 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania zmian.

Punkt 4.

Pan Wójt poinformował uczestników sesji, że w dnu 22.09.br.  Starostą Płockim został wybrany p. Sylwester Ziemkiewicz. Pogratulował wyboru i życzył sukcesów. Słowa uznania przekazał Radnemu Rady Powiatu p. P. Skorupskiemu, który był jednym z kandydatów na funkcję Starosty. Pogratulował mandatu Radnego Powiatu p. B. Matczakowi i życzył sukcesów. Poinformował, że Radny Powiatu Płockiego z okręgu wyborczego obejmującego Gminę Bulkowo p. A. Gruszczyński został członkiem Zarządu Powiatu. Pogratulował wyboru i życzył sukcesów. Naszą gminę w powiecie reprezentuje też p. E. Jachimiak.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej zaznaczając, że na ten okres przypada też przerwa urlopowa.

23.07 – w Bulkowie podpisywano akty notarialne z właścicielami gruntów w Słupcy. Na miejscu był Notariusz.

16.08 – uczestniczył w podpisywaniu umów na dofinansowanie pomiędzy Gminami a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które odbywało się w Bulkowie. Do niedawna przedstawiciele gmin musieli jeździć do Warszawy. W spotkaniu uczestniczył Minister p. M. Małecki, dyrektor WFOŚiGW w Warszawie p. M. Ryszka i dyrektor Wydziału Zamiejscowego w Płocku p. M. Grodecka.

20.08 – uczestniczył w podpisywaniu umów z Urzędem Marszałkowskim, które odbywało się w Cieślach gm. Bodzanów. W spotkaniu uczestniczył m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego p. A. Struzik. Gmina Bulkowo pozyskała znaczne środki finansowe na sprzęt komputerowy do zdalnego nauczania dla szkoły w Bulkowie.

Podziękowania za pomoc w pozyskaniu środków przekazał dyrektorowi delegatury UM w Płocku p. T. Kominkowi. Na spotkaniu Koło Gospodyń Wiejskich „Bulkowianki” otrzymało od p. Marszałka Województwa na swoją działalność  środki finansowe w wysokości 5 tys. zł.

25.08 – spotkał się z dyrektorami szkół z terenu gminy. Tematyka spotkania dotyczyła nowego roku szkolnego, wyników nauczania oraz pandemii koronawirusa.

07.09 – spotkał się z Inspektorem Nadzoru na modernizację oczyszczalni ścieków w Bulkowie. Spotkał się też ze strażakami. Następnie  wspólnie z Radnym Powiatu p. P. Skorupskim oraz Sołtysem Włók p. J. Natkowskim uczestniczył w spotkaniu w Zarządzie Dróg Powiatowych, z dyr. ZDP w Płocku w sprawie modernizacji drogi powiatowej Daniszewo – Piączyn.

8.09 – wspólnie z Prezesem OSP Bulkowo p. M. Koczwarą uczestniczył w spotkaniu w Warszawie z Komendantem Wojewódzkim PSP st. bryg. J. Nowosielskim. Czynione są zabiegi o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na OSP, przede wszystkim na remont garażu w jednostce w Bulkowie.

12.09 - uczestniczył w Festynie w Bulkowie w ramach Narodowego Programu Szczepień. Podziękował wszystkim przybyłym gościom, mieszkańcom za liczną obecność. Dziękował Kołom Gospodyń Wiejskich w Nadułkach, Bulkowie, Włókach i Worowicach. Tego samego dnia, przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie odbyła się też uroczystość odsłonięcia muralu integrującego pokolenia, za co podziękował p. dyrektor biblioteki i pracownikom. Za Mobilny Punkt Szczepień podziękowania przekazał dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicines”. Za pomoc w organizacji festynu dziękował druhom z OSP, szkołom i ich dyrektorom, dzieciom i ich rodzicom. Za grochówkę podziękował p. B. Matczakowi i P. Woźniakowi. Podziękował pracownikom UG na czele z p. Sekretarz, Gospodarce Komunalnej i Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Były stoiska Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za co p. Wójt podziękował. Podziękował wszystkim za prace przy przygotowaniach festynu.

13.09 – podpisywał umowę z WFOŚiGW dot. odbioru azbestu. Pozyskana kwota to 30 tys. zł i praktycznie pokryje ona w 100% obecne zapotrzebowanie.

15.09 – odbył się odbiór I etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Bulkowie.

21.09 – uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego OSP, które dotyczyło przede wszystkim nowych wyborów władz zarządu.

24.09 – uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego OSP, którego jest członkiem, a o godz. 12.00 w spotkaniu we Włókach nt. modernizacji drogi powiatowej Daniszewo - Piączyn, w którym uczestniczył Starosta S. Ziemkiewicz a także Radni Powiatu p. P. Skorupski, p. B. Matczak, p. A. Gruszczyński, Sekretarz Powiatu p. M. Twardy, dyrektor ZDP M. Błaszczyk.

27.09 – w UG spotkał się z kierownik KRUS – Placówki Terenowej w Płocku p. J. Porębską oraz z  kierownikiem Referatu Prewencji p. A. Paradowskim. KRUS wychodzi do rolników z propozycją zakupu (w stosunku 50% do 50% ceny, która wynosi 98 zł) ochron wałka odbioru mocy. Informacje nt. temat będą przekazane rolnikom poprzez Sołtysów.

P. Wójt poinformował, że  dzięki czynionym staraniom udało się pozyskać środki finansowe na oświetlenie boiska i siłownię plenerową przy Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach – ok. 90  tys. zł z UM, 20 tys. zł  ze Starostwa a ok. 40 tys. zł będzie pochodzić ze środków gminy. Podziękowania przekazał dyrektorowi delegatury UM w Płocku p. T. Kominkowi.

W okresie międzysesyjnym wydano 35  Zarządzeń Wójta Gminy, które dostępne są w BIP-ie Gminy.

P. Wójt poinformował o podpisanych umowach w okresie międzysesyjnym:

27.07 – z firmą „HANISAN” dot. Inspektora Nadzoru na modernizację Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową studni głębinowej we Włókach oraz z firmą  „INSTALCOMPACT” na wykonanie zadanie.

05.08 – na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  na oświetlenie boiska wraz z siłownią plenerową w Nowych Łubkach.

24.08 – dot. Inspektora Nadzoru na zadanie dot. wymiany pokrycia dachu na budynku szkoły w Nowych Łubkach oraz z firmą „ASCALON” na realizację tego zadania.

31.08 – z firmą „Amk - Trans” na dowóz dzieci.

Przewodniczący Rady Gminy pogratulował mandatu Radnego Powiatu p. B. Matczakowi.

Punkt 5.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji Rady Gminynie było.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole  zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
Rada Gminy jednogłośne (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r. z uwzględnieniem autopoprawki zgłoszonej i przyjętej

na wspólnym posiedzeniu komisji przed sesją. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski odczytał wniosek Wójta Gminy o odwołanie Skarbnika Gminy Bulkowo.

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Wójt Gminy podziękował dotychczasowej Skarbnik Gminy p. M. Atleńskiej za blisko dwuletnią pracę na stanowisku Skarbnika Gminy. Pani M. Atleńska złożyła rezygnację z powodów zdrowotnych, które nie pozwalają jej na należyte wywiązywanie się z obowiązków Skarbnika Gminy. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z czym nie mogła uczestniczyć w dzisiejszej sesji. Po odwołaniu p. M. Atleńska powróci na swoje poprzednie stanowisko pracy w księgowości.

d)

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski odczytał wniosek Wójta Gminy o powołanie Skarbnika Gminy Bulkowo.

Wójt Gminy poinformował uczestników obrad, że w lipca br. odbył wiele spotkań w kwestii  Skarbnika Gminy i nabrał przekonania, że to właśnie p. Mariola Rzymkowska powinna objąć to stanowisko. Pani M. Rzymkowska posiada b. duże doświadczenie w pracy w księgowości, z którą ma do czynienia od 1995r. Od 2000r. pracuje jako Główna Księgowa. Od 2008 roku jest Główną Księgową Straży Miejskiej w Płocku.

Pani M. Rzymkowska poinformowała uczestników obrad, że początek jej pracy zawodowej to 1991r. i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 1995r. rozpoczęła pracę w Ośrodku Opiekuńczym przechodząc wiele szczebli, aż do stanowiska Głównego Księgowego. Następnie za porozumieniem stron przeszła do Straży Miejskiej w Płocku, gdzie była Główną Księgową. Ta jednostka obecnie jest w trakcie przekształceń organizacyjnych, powstaje Centrum Usług Wspólnych i te zmiany nie bardzo są zgodne z drogą zawodową p. M. Rzymkowskiej. Od 2013r. współpracuje z Państwową Uczelnią Zawodową w Ciechanowie. Ma nadzieję, że jej współpraca będzie układała  się dobrze i prosi z góry o wyrozumiałość w przypadku ewent. drobnych błędów, o pewien kredyt zaufania.

P. Wójt prosił Radnych o kredyt zaufania dla p. M. Rzymkowskiej.

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadana inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze powiatowej nr 2949W Bulkowo – Osiek – Krubice w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji  w tym punkcie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochocino -Praga”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie części nieruchomości o nr ewid. 37, położonej w miejscowości Nadułki – Majdany, gmina Bulkowo, w obrębie Majdany – na poszerzenie drogi będącej we władaniu samoistnym Gminy Bulkowo o nr ewid. 137, położonej w miejscowości Nadułki – Majdany, gmina Bulkowo, obręb Majdany. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr ew. 148/2 obręb Słupca, położonej w miejscowości Słupca, gm. Bulkowo, która będzie stanowić drogę wewnętrzną gminną łączącą drogi gminne o nr ewid. 130 oraz 217. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunty gminne – na dalszy czas określony. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gminnej położonej w Nowych Krubicach oznaczonej nr ew. 83/2 – obręb Krubice Nowe, oddanej w trwały zarząd. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Radny Powiatu p. B. Matczak podziękował za gratulacje i życzenia z tytułu uzyskania mandatu Radnego Powiatu dodając, że  szkoda, iż okoliczności uzyskania mandatu były przykre. Zapewnił, że będzie pracował z pełnym zaangażowaniem dla dobra gminy Bulkowo i jej mieszkańców.

Wójt Gminy poinformował uczestników obrad, że w trakcie przerwy wakacyjnej realizowano wiele spraw i dziękuje Radnym za współpracę w tym okresie.

W dniach 9, 14/15 lipca br. miały miejsce na terenie naszej gminy deszcz nawalny oraz huragan. W wyniku tych zjawisk zanotowano wiele strat w uprawach, uszkodzeniu uległy budynki. P Wójt dziękuje za pracę Komisji ds. szacowania strat, na czele której stał Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski. Nasza komisja była jedną z pierwszych w regionie, która wykonała swoją pracę. P. Wójt podziękowania za pracę przekazał też p.o. kierownika GOPS p. Izabeli Zuchorze i pracownikom ośrodka, GK na czele z p. kierownikiem, OSP. W usuwaniu skutków zdarzenia wykorzystano sprzęt jaki posiada gmina m.in. podnośnik koszowy i agregat prądotwórczy. Poinformował, że komisja ma 30 dni na odesłanie protokołów pojedynczych do Wojewody a cząstkowych do innych gmin i te terminy zostały przez naszą komisję zachowane. Niestety przekroczenia terminów dość często występują w innych gminach, gdzie rolnicy mają swoje grunty i stąd my nie możemy wysłać zbiorczych protokołów do Wojewody w obowiązującym terminie  45 dni – nie mamy na to wpływu i nie jest to absolutnie nasza wina. P. Wójt dodał, że łącznie przyjęto 223 zgłoszenia o oszacowanie start. P. Wójt podziękował p. Sekretarz i pracownikom UG za pracę organizacyjno - administracyjną związaną z działalnością komisji.

P. Wójt przekazał informacje związane z emisją obligacji. Decyzja o emisji obligacji w porównaniu z pożyczkami czy kredytami była bardzo trafna. Zgłosiły się 4 domy maklerskie z następującymi propozycjami:

PEKAO S.A -2.417%

NWAI – 1.864%

PKO BP – 1.340%

BPS – 0.642%

Dzięki obligacjom pozyskane jest 2.6 mln zł.

P. Wójt poinformował, że z przyczyn demograficznych w obecnym roku szkolnym nie funkcjonuje Punkt Przedszkolny w Worowicach. Na razie nie będziemy go likwidować, zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja w kolejnym roku szkolnym i wtedy podejmiemy decyzję.

P. Wójt poinformował o sprawie drzew  na działce w Sochocino-Pradze należącej do Fundacji Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach. Drzewa zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców i ich mieniu. Stosowne pisma zostały wysłane do fundacji, która następnie wystąpiła o zgodę na usunięcie drzew i wkrótce gmina wyda taką zgodę.

P. Wójt poinformował o ciągłym problemie wałęsających się bezpańskich psów. Niestety psów jest coraz więcej. Nasz roczny budżet na rozwiązywanie takich problemów wynosi 20 tys. zł i już został wydatkowany w kwocie blisko 10 tys. zł. Jest wiele gmin z dużo większym budżetem na ten cel, ale na znaczne zwiększenie tej kwoty nas po prostu nie stać. Prosił wszystkich o poważne potraktowanie problemu. Najważniejsze jest zachowanie człowieka, który niestety psy wywozi, wypuszcza. Potem psy łączą się w grupy i stwarzają duże zagrożenie, także dla mieszkańców. Często jest problem z odłowieniem psa, bo się przemieszcza. Odłowienie jednego psa to b. wysokie koszty dla gminy. Apelował o wspólną odpowiedzialność.

Radny Powiatu p. B. Matczak apelował do mieszkańców, aby nie wzywali jednostek OSP do zdarzeń, którymi się straż nie zajmuje. Straż służy do zadań specjalnych, nie naprawia np. dachów na budynkach.

Radna A. Grabarczyk przypominała o potrzebie zabrania karp przy drodze powiatowej Nowe Łubki – Słupca. Karpy miał usunąć Zarząd Dróg Powiatowych.

Radny Powiatu p. B. Matczak poinformował, że rozmawiał nt. temat w powiecie i wkrótce te karpy zostaną usunięte.

P. Wójt przypomniał, że gmina priorytetowo zabezpieczyła dziury powstałe po wyrwaniu drzew na w/w drodze.

Sekretarz Gminy przedstawiła informację nt. Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w gminie Bulkowo. Przypomniała, że spis trwa od 01.04 do 30.09.br. i na mieszkańcach spoczywa obowiązek samospisu internetowego. Spisać się można też telefonicznie poprzez infolinię spisową, przy pomocy rachmistrzów, bądź w UG przy pomocy pracowników urzędu. Na dzień 27.09. spisano 95.5% wykazu mieszkaniowego (1477 mieszkań).

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XXXII sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 12.15.

Na tym protokół zakończono

Protokołował: D. Kowalewski

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi