Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXIII/21
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXIII/21

Protokół Nr XXXIII/21

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 26 października 2021r.

 

Rozpoczęcie obrad – godz.11.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy p. Mariola Rzymkowska

- Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych p. Renata Frankiewicz

- Radni Powiatu Płockiego: p. Elżbieta Jachimiak, p. Bogdan Matczak, p. Piotr Skorupski

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2035

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r.

c) nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad zgłoszono następujące prop. zmian:

- Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy zgłosiła do porządku obrad, w punkcie 7d, projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok przyjętego Uchwałą Nr 149/XXIV/20 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 grudnia 2020r. Projekt uchwały Radni otrzymali wraz z porządkiem obrad i pozostałymi projektami uchwał. (poprawkę przyjęto jednogłośnie – 15 za).

- z powodu nieobecności na sesji Wójta Gminy, Przewodniczący Rady Gminy wniósł o wykreślenie z porządku obrad punktu 4. Zmianie automatycznie ulegnie numeracja pozostałych punktów porządku. (poprawkę przyjęto jednogłośnie – 15 za).

Punkt 3.

Protokół z XXXII sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (15 za) bez dokonywania zmian, w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji Rady Gminy nie było. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji zostanie zamieszczony w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 6.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
Rada Gminy jednogłośne (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok przyjętego Uchwałą Nr 149/XXIV/20 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 grudnia 2020r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 7.

Na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji poinformowała o pozyskaniu przez gminę środków zewnętrznych z Rządowego Programu „Polski Ład” na gminne inwestycje:

- ponad 3.1 mln. zł na rozbudowę dróg gminnych - ulic: Wschodnia, Północna i Kredytowa w Bulkowo - Kolonia i jest to 95% kosztów kwalifikowanych inwestycji. To I etap rozbudowy ulic na osiedlu.

- ponad 1.9 mln. zł na II etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bulkowie. Wcześniej pozyskano już na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  kwotę 1.5 mln zł. Łącznie jest to 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

- ponad 1.4 mln zł na przebudowę i remont  Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Łubkach i jest to 95% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Przewodniczący Rady Gminy pogratulował p. Wójtowi i pracownikom UG pozyskania tak wysokich dofinansowań.

Radny Powiatu p. B. Matczak proponował, aby na sesje zapraszać kierownika Bazy Drogowej w Bodzanowie w sprawie bieżących remontów i modernizacji dróg powiatowych na terenie naszej gminy.

Radna Powiatu p. E. Jachimiak poinformowała, że rozpoczęły się spotkania p. Starosty z przedstawicielami gmin. Wczoraj takie spotkanie odbyło się w Małej Wsi i na pewno na takie spotkanie p. Starosta przyjedzie też do Bulkowa, bo chce współpracować z gminami. Drogi powiatowe to jeden z priorytetów władz powiatu.

Radny p. M. Józwiak powiedział, że właśnie miał zgłosić propozycję spotkania ze Starostą, p. Jachimiak uprzedziła go. Dodał, że w takim spotkaniu powinni wziąć udział także Radni Powiatu z naszego okręgu wyborczego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski stwierdził, że już chyba nowy Starosta był na spotkaniu w naszej gminie i zwrócił się do Radnych Powiatu z zapytaniem, czy mówiono wtedy o wyremontowaniu drogi powiatowej przez Bulkowo - Wieś.

Radny Powiatu p. B. Matczak odpowiedział, że to spotkanie dotyczyło drogi powiatowej Daniszewo – Piączyn i Starosta przyjechał tu na roboczo, bez wcześniejszych zapowiedzi. Drogę w Bulkowie też oglądał. Dodał, że Radni Powiatu z tego terenu pilnują w powiecie spraw gminy.

Radny Powiatu p. P. Skorupski zapewnił, że sprawa remontu drogi powiatowej w Bulkowie jest znana p. Staroście, Radni Powiatu zabiegają o ten remont. W budżecie powiatu zabezpieczone są środki finansowe na prace projektowe związane z remontem drogi. Dodał też, że popiera pomysł zapraszania na sesje kierownika Bazy Drogowej w Bodzanowie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że będzie przekazywał takie zaproszenia.

Radny Powiatu p. B. Matczak pogratulował p. Wójtowi i pozostałym osobom pozyskania zewnętrznego dofinansowania na gminne inwestycje. Tak wysokich środków chyba jeszcze nigdy nie było.

Radny  p. M. Józwiak przypomniał sprawę budowy chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od centrum Bulkowa do skrzyżowania w kierunku Góry.

Radny Powiatu p. B. Matczak poinformował, że ten temat p. Wójt poruszał w rozmowach z p. Starostą, który obiecał, że to zadanie będzie wykonane.

Radna p. A. Grabarczyk przypomniała, że poprzedni Starosta obiecał remont drogi Blichowo – Nowe Łubki – Nadułki najpóźniej do 2023r. Powstała pisemna analiza dot. tej inwestycji. Zapytała, czy obecny Starosta wie o tych planach.

Radny Powiatu p. Skorupski odpowiedział, że wspólnie z p. B. Matczakiem jutro będą na spotkaniu  z p. dyr. Zarządu Dróg Powiatowych i poruszą tę sprawę.

Radny p. R. Sztendur zwrócił się do Radnych Powiatu o interwencję w powiecie dot. remontu drogi powiatowej Blichowo – Bulkowo, która niestety jest w coraz gorszym stanie.

Radny Powiatu p. P. Skorupski odpowiedział, że Radni Powiatu rozmawiają nt. temat z dyr. ZDP. Jest szansa, aby w przyszłym roku realizowana była droga powiatowa od Radzanowa w kierunku naszej gminy i zabiegają też o remont odcinka od Blichowa do Bulkowa.

Radny Powiatu p. B. Matczak zapytał, czy gmina zdąży do końca br. z wykonaniem siłowni plenerowej oraz oświetlenia boiska przy szkole w Nowych Łubkach.

Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych odpowiedziała, że czas na wykonanie zadania jest rzeczywiście krótki, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, to jest możliwość przedłużenia terminu wykonania. Na pewno nie ma obawy utraty pozyskanych zewnętrznych środków finansowych na te inwestycję.

Punkt 8.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XXXIII sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.45.

Na tym protokół zakończono

Protokołował: D. Kowalewski

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi