Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXIV/21
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXIV/21

Protokół Nr XXXIV/21

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 18 listopada 2021r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy p. Mariola Rzymkowska

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak

- Sołtysi – 1 osoba

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r.

c) zmiany uchwały Nr 137/XXIII/20 Rady Gminy Bulkowo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

d) zmiany uchwały Nr 138/XXIII/20 Rady Gminy Bulkowo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo

8. Podjęcie uchwał w sprawach podatków na 2022r.:

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego

b) obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

d) wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono zmian.

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie, bez dokonywania poprawek, w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

9.11 – spotkał się z druhami z OSP Bulkowo. Spotkanie dotyczyło zarówno spraw bieżących jak i przyszłych. Tego samego dnia spotkał się też z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich „Bulkowianki”.

10.11 – uczestniczył w Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które rozpoczęły się Mszą Św. w kościele w Daniszewie – przewodniczył ks. dziekan Wł. Dzieńkowski, a gospodarzem był ks. proboszcz A. Konwerski. Program artystyczny przygotowała Szkoła Podstawowa w Bulkowie. P. Wójt wszystkim serdecznie podziękował. P. Wójt podziękował osobom, które włączyły się w przygotowanie uroczystości oraz wszystkim przybyłym. Wśród gości byli obecni Starosta Płocki i dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Na zakończenie była tradycyjnie  grochówka za co p. Wójt podziękował pracownikom stołówki w Bulkowie, p. B. Matczakowi i wszystkim, którzy ją serwowali. Tergo samego dnia p. Wójt uczestniczył w „Biesiadzie Patriotycznej”, na zaproszenie Starosty i Prezesa Mazowieckiej Izby Rolniczej.

15.11 – z rąk Wiceministra Aktywów Państwowych p. M. Małeckiego otrzymaliśmy czeki z przeznaczeniem na gminne inwestycje.  Łącznie w ostatnim okresie pozyskaliśmy ok. 9.2 mln. zł!  W historii naszej gminy nigdy nie było tak wysokiego dofinansowania. Ta kwota to ok. 30% naszego rocznego budżetu! Jest to, na dzień naboru, 95% kosztów planowanych inwestycji i bez pozyskania tych środków nie byłoby szans na ich realizację. Pozyskana kwota przeznaczona jest na zadania:

- rozbudowa dróg gminnych: ul. Wschodnia, Północna, Kredytowa na Osiedlu w Bulkowo-Kolonia (etap I) - ponad 3.1 mln. zł

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bulkowie (etap II) - ponad 1.9 mln. zł . Wcześniej otrzymaliśmy już na tę inwestycję ze środków rządowych 1.5 mln. zł.

- przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Łubkach - ok. 1.5 mln. zł. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli sobie pozwolić nawet na dłuższe wyłączenie jednej ze stacji, bo zapas wody będzie tak duży. Wkrótce wykonawca rozpocznie modernizację SUW we Włókach.

- jako uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymaliśmy ponad 2.6 mln zł z przeznaczeniem na kanalizację przez Bulkowo (Wieś).

Pan Wójt serdecznie podziękował Ministrowi p. M. Małeckiemu a także Senatorowi p. M. Martynowskiemu, których niejednokrotnie prosił o wsparcie na rzecz gminy. Dodał, że jak tylko pojawią się nowe korzystne nabory w ramach Polskiego Ładu, gmina dalej będzie składać wnioski o środki finansowe.

16.11 – spotkał się z dyrektorkami Szkół Podstawowych z terenu gminy. Podpisywał też protokół pokontrolny dot. zakupu wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rogowie realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw oraz umowę na zimowe utrzymanie dróg i nawiezienie tłuczniem brakującego odcinka drogi, który łączy naszą gminę z Gminą Radzanowo w m-ci Sochocino-Praga.

15 i 16.11 – w SP w Nowych Łubkach po raz I odbył się „Turniej tenisa stołowego” na szczeblu powiatowym. Wszystkie czołowe miejsca zajęli uczniowie tej szkoły, co jest ogromnym sukcesem. P. Wójt podziękował za organizację oraz pogratulował zwycięzcom i nagrodzonym.

17.11 - podpisał umowę z firmą REMONDIS na kolejny rok współpracy w zakresie odbioru odpadów z terenu naszej gminy. P. Wójt podziękował też gorąco mieszkańcom gminy, ponieważ nasza gmina zajęła II miejsce w powiecie pod względem dynamiki przyrostu szczepień przeciw Covid – 19 w okresie od 1.08 do 31.10.br. Z tego tytułu już złożyliśmy wniosek o pozyskanie kwoty 500 tys. zł na szeroko rozumianą walkę z pandemią. Podkreślił wielką odpowiedzialność mieszkańców naszej gminy. Podziękował służbie medycznej.

Zarządzenia wydane w okresie międzysesyjnym dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu p. A. Cytacki odczytał protokół z międzysesyjnego posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. J. Leszczyńska odczytała protokół z międzysesyjnego posiedzenia komisji.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole  zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r., wraz z autopoprawką zgłoszoną przez Skarbnika Gminy i przyjętą jednogłośnie przez Radnych na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy przed sesją. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 137/XXIII/20 Rady Gminy Bulkowo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 138/XXIII/20 Rady Gminy Bulkowo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła maksymalną cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2022r. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) zdecydowała o utrzymaniu zwolnień w podatku od nieruchomości na 2022r. jak w 2021r. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.

Wójt Gminy przedstawił wyniki z otwarcia ofert na odbiór odpadów z terenu naszej gminy:

- PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. - 904.608 zł brutto

- REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Płocku - 815.040 zł brutto

- Lider Konsorcjum: ECOVIR Sp. z o.o. Ligowo, Partner Konsorcjum: ECO-SPEED Brodnica - 933.120 zł brutto.

Wybrano ofertę firmy REMONDIS. Za odbiór 1t odpadów wychodzi tu 849 zł, pozostałe oferty znacznie przekraczają kwotę 900zł. Przy takim rozstrzygnięciu stawki za odbiór odpadów w 2022r, w porównaniu z r. bieżącym, nie będą wyższe. Przypomniał, że stawki w naszej gminie są jednymi z najniższych w okolicy. Podziękował firmie REMONDIS za dotychczasową dobrą i partnerską współpracę. Dobrze, że ta firma nadal będzie świadczyć usługi na naszym terenie, dzięki czemu unikniemy szeregu kłopotliwych sytuacji jak np. zamieszania związanego z wymianą pojemników na odpady, gdyby wygrała inna firma.

Radny M.  Józwiak proponował podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla służb mundurowych strzegących granic naszego kraju. Wyraził opinię, że  dobrze byłoby też, aby do końca bieżącego miesiąca pozostawić wywieszone flagi państwowe.

Wójt Gminy stwierdził, że jest to inicjatywa szlachetna i godna naśladowania przez kolejne samorządy. Projekt stosownej uchwały zostanie przygotowany na najbliższą sesję Rady Gminy. Podjęta uchwała zostanie przekazana odpowiednim władzom i adresatom. Flagi pozostaną wywieszone. Dodatkowo jeszcze prop. wykonanie stosownego baneru i umieszczenie go na lub w  pobliżu budynku UG.

Radny M. Józwiak odniósł się do Turnieju tenisa stołowego rozgrywanego w SP w Nowych Łubach. Pogratulował organizacji oraz osiągnięć. Sam kiedyś prowadził sekcję tenisa stołowego i wie, ile wysiłku trzeba włożyć, aby zdobywać nagrody i miejsca na podium na szczeblu powiatowym.

Wójt Gminy dodał, że wszędzie potrzeba osób, które przekażą swoją pasję, zachęcą dzieci i młodzież do aktywności. Świetnie np., że w w SP Blichowo od lat działa drużyna harcerska i dobrze byłoby, aby takie powstały także w pozostałych szkołach. Harcerstwo to  początek przygody z patriotyzmem, bo tam przy okazji spotkań takie wartości są przekazywane.

Radny Powiatu p. B. Matczak pogratulował Wójtowi Gminy i pracownikom pozyskania b. dużych kwot finansowych na gminne inwestycje. Zaprosił też na spotkanie m.in. ze Starostą Płockim, które odbędzie się w najbliższy piątek, o godz. 14.00, w remizie OSP w Bulkowie.

Punkt 10.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XXXIV sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 10.50.

Na tym protokół zakończono

Protokołował: D. Kowalewski

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi