Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXVIII/09
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXVIII/09

                                 

PROTOKOŁ NR XXVIII/09

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 08 września 2009r.

 

            Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W Sesji uczestniczyło 15. Radnych wg.załączonej listy obecności.

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur

- Sekretarz Gminy p.Tadeusz Godziemski

- Skarbnik Gminy p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny UG p.Zdzisław Kwiatkowski

- Doradca Wójta p.Krzysztof Michalak

- Radny Powiatu Płockiego p.Andrzej Kuliński

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 12 osób.

            

                      Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

  4.Wystapienie Przedstawicieli Spółdzielni Techniczno Usługowej w Płocku oraz firmy Cembrit w celu prezentacji systemów dachowych dla rolnictwa.

  5.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  6.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 

  7.Interpelacje i zapytania Radnych.

  8.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009r.

     b) zaciągniecia kredytu na finansowanie planowanego deficytu

     c) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009r na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

     d) zmiany uchwały nr 173/XXVII/09 w sprawie darowizny zabudowanej nieruchomości gminnej usytuowanej w obrębie Łubki Nowe na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubkach Nowych

  9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

10.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

11.Zakończenie obrad.                                                                                                                        

  

Punkt 1.

Otwarcia Sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa.

 

Punkt 2.

Do proponowanego na wstępie porządku obrad wniesiono następujące propozycje poprawek:

p.Wójt: proponuje poprawkę do uchwały w punkcie 8d polegającą na dopisaniu, że biblioteka w budynku OSP będzie do czasu ustalenia nowej lokalizacji i przeniesienia biblioteki do nowego pomieszczenia.

p.Skarbnik:otrzymaliśmy dotację na drogę Blichowo-Badurki-Czyżewo w kwocie 193tys.zł.W punkcie 8b prop.wpisać w projekcie uchwały w §1 kwotę kredytu Na to zadanie 510.330.00zł i łączna kwota kredytu w tej uchwale wynosiłaby 665.330.00zł.

       Porządek XXVIII-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty z uwzględnieniem proponowanych poprawek ( 13 za,  2 wstrz.).

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty bez dokonywania poprawek ( 14 za przy 1 wstrz.).

 

Punkt 4.

Przedstawiciele firm Cembrit oraz Spółdzielni Techniczno-Usługowej w Płocku dokonali prezentacji wyrobu Eurofala (pokrycia dachowe), który może być wykorzystany do pokrycia budynków inwentarskich.

Zapraszali do szerokiej współpracy.

 

Punkt 5.

Sprawozdanie ze swojej miedzysesyjnej działalności w oparciu o wydane w tym okresie Zarządzenia złożył Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 6.

Przewodniczący Komisji złożyli sprawozdanie z działalności Komisji w okresie miedzysesyjnym odczytując protokoły z posiedzeń.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 7.

Radny Golacik:w czyim imieniu Komisja Rewizyjna stwierdziła.że trzeba zapłacić za drogę w Nowych Łubkach Wykonawcy?

Przewodn.Kom.Rewizyjnej:w imieniu Komisji.

Radny Golacik:chodzą plotki,że Policja zabiera jakieś dokumenty z Urzędu Gminy.

Radny I.Wolinski:kto jest właścicielem dawnej szkoły w Pradze?

Radny Kamiński:co dzieje się ze sprawą boiska w Blichowie?

Radca Prawny UG:jeśli chodzi o boisko w Blichowie to był biegły sądowy, którzy orzekł o złej jakości pracach, potwierdził usterki o których wcześniej się mówiło i wskazał na kwotę ok.40tys.zł. Rozszerzyłem do tej kwoty powództwo.

p.Wójt:jeśli chodzi o dokumenty zbierane w UG przez Policję, to Policja bada przetargi z lat 2007-2009.Jeśli chodzi o budynek dawnej szkoły w Pradze i teren to właścicielem jest Fundacja Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach.

 

Punkt. 8.

a)

p.Skarbnik:w zmianach budżetowych na 2009r. proponuję jeszcze umieszczenie dotacji 193 tys.zł na przebudowę drogi Blichowo-Badurki-Czyżewo.

 

       Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2009r ( 12 za przy 3 wstrz.)z uwzględnieniem poprawki  zgłoszonej przez p.Skarbnik. Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

b)

p.Skarbnik: przypominam o poprawce do projektu uchwały, którą zgłosiłam przy ustalaniu porządku Sesji, dotyczącą kwoty kredytu w wysokości 510.330.00zł na zadanie ‘przebudowa drogi gminnej Blichowo-Badurki-Czyżewo’. Łączna kwota kredytu w uchwale wynosić będzie 665.330.00zł.

       Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez p.Skarbnik. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 

c)

p.Kierownik GOPS-u w Bulkowie informowała:12 tys.zł w projekcie uchwały to środki na zasiłki.104tys.zł to są środki na szkolenia m.in.kursy komputerowe,

obsługa kas fiskalnych dla 8.osób.Łącznie z projektu skorzysta 50 osób.Środki są przeznaczone dla osób długotrwale bezrobotnych.

Radna Krusińska;czy niezbędna informacja dla zainteresowanych była rozpropagowana w terenie?

p.Kierownik:tak

        Rada Gminy (13 za,2 wstrz.)podjęła uchwałę w sprawie  zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2009r w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podjęta uchwała w załączniu do nin.protokołu.

 

d)

p.Wójt:wnosze o poprawkę do uchwały nr 173/XXVII/09 o czym mówiłem na wstępie obrad.

Radny Kamiński:kto przygotowywał projekt uchwały na poprzednią Sesję, gdzie pominięto sprawę pomieszczenia dla biblioteki w Łubkach?

W ogóle uważam,że nie musimy niczego głosować,wszystko można załatwić stosowną umową bez udziału Rady Gminy.

p.Wójt:zgadza się jest kilka rozwiązań problemu.Uchwałę zasugerował nam Notariusz.Uchwały przygotowują moje służby,nie ja.

Radny Kamiński:w projekcie uchwały na kredyt ponad 2.4mln zł też były niedociągnięcia.Przecież ktoś te uchwały pisze!

Radny Bigos:sprawa Łubek niepotrzebnie się przeciąga.Już dawno można było wszystko załatwić umową bezpłatnego użyczenia pomiędzy OSP Łubki a Wójtem Gminy.

Radca Prawny:powstał projekt uchwały i proponuję tę uchwałę podjąć. I natychmiast po podjęciu tej uchwały może być sporządzony akt notarialny.

W uchwale będzie zapisana gwarancja nieodpłatności.

          Rada Gminy ( 11za, 2 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 173/XXVIII/09 dot.darowizny zabudowanej nieruchomości gminnej usytuowanej w obrębie Łubki Nowe na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubkach Nowych.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

                   Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10.minutową przerwę w obradach.Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku Sesji.

 

Punkt 9.

Ten punkt został zrealizowany w punkcie 7 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 10.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p.Grzegorz Szymański przedstawił zebranym opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku o przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009r.Wydano opinię pozytywną.

Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa informował o skardze jaka wpłynęła do Rady Gminy a dotyczy Przewodniczącego Rady.

Na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy inspektor ds.Rady Gminy poinformował zebranych o obiegu pism pomiędzy p.Lidią Szmajdzińską, Wójtem Gminy i Przewodniczącym Rady Gminy dotyczących niewłaściwego zdaniem skarżącej zachowania się pracownika Urzędu Gminy.

Pan Szmajdziński poprosił o zabrania głosu w imieniu Żony na co uzyskał zgodę Rrzewodniczącego Rady Gminy.Informował,że wraz z żoną zostali potraktowani w Urzędzie Gminy przez urzędnika jak intruzi.Przyszli do Urzedu Gminy aby się czegoś dowiedzieć a Pani urzędniczka pokazałaim drzwi.Przecież ta Pani musi przekazać interesantowi informacje, a cała sprawa dotyczyła śmieci w Krzykosach.Pan Szmajdziński informował o zażądaniu przeprosin.Sprawa trafiła dziś na Sesje, ponieważ Pan Przewodniczący dał odpowiedź na pismo bez konsultacji z Radą Gminy a bez jej zgody w imieniu Rady działać nie może.Całą sprawę powinna przejąć Komisja Rewizyjna,takie sa procedury.Nikt nikogo za drzwi nie będzie wyrzucać.Pan Szmajdziński powiedział,że chcą z żoną usłyszeć słowo przepraszam i nie chodzi im o nic więcej.

Radny Kamiński:wnioskuję o zbadanie sprawy przez Komisję Rewizyjną.

Przewodn.Kom.Rewizyjnej:ale skarga została załatwiona a obywatel ma prawo nie zgadzać się z odpowiedzią.Wszędzie pracuja tylko ludzie.Przecież Pani dzisiaj też się uniosła.

Radny Kamiński:ale Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i ma swoje zadania.

Radny Cybulski:ale Komisja nie będzie zajmować się tym, co ktoś powiedział.

Przewodn.RG:jestem za tym,aby sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna.Jeśli natomiast ja coś zawiniłem to przepraszam.

Pan Szmajdziński:zasadą prawną jest,że Komisja Rewizyjna przygotowuje projekty uchwał i już.

Radny Golacik:poproszę o opinię Radcę Prawnego.

Radca Prawny;proponuję, aby sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna i zaproponowała Radzie Gminy rozstrzygnięcie.Natomiast trzeba pamiętać, że Komisja może odnosić się do Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy a nie do pracownika Urzędu Gminy, którego zwierzchnikiem jest Wójt.

        Na wniosek Radnego Kamińskiego Rada Gminy (13 za,2 wstrz.) sprawę skargi p.Szmajdzińskiej kieruje do zbadania przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał zebranym pismo skierowane do Rady Gminy przez pp.Kozińskich zam.Blichowo w sprawie remontu budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy.Pismo zostaje skierowane do Wójta Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał zebranym pismo skierowane do wiadomości Rady Gminy przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Nadułkach.

Pismo dotyczyło niezbędnych remontów w budynku szkoły.

p.Wójt:w okresie wakacji były prowadzone remonty w szkole w Nadułkach.

Wykonanie nadzorował p.Michalak.

p.Michalak:potwierdzam,w wakacje prace wykonano.

p.Urbanowski:nieprawda,wykonano tylko naprawę dachu, pooz tym nic.Termin usunięcia usterek w budynku był do 08.09.br.Ja do pracy po zwolnieniu lekarskim wróciłem 13.08.br i stwierdziłem,ze praktycznie nic nie zostało zrobione.Kto teraz poniesie konsekwencje? Nowy termin wykonania to 15.10. br, ale teraz ja w tym terminie nie jestem w stanie wszystkiego wykonać.

Teraz wszystko spada na mnie! Dwa miesiące były martwe a tam mieszkają ludzie.

Radny M.Wolinski:ja też prosiłem o wywózke śmieci,o krzaki i nic nie zrobiono.Nie wiem kto za co odpowiada.Komu z Pragi należy się zwrot za bilety do szkoły?

 

p.Klepczarek:kiedyś były sprawy wypłacania suszowego,były błędy pracownika i kogo ukarano? Co do remontu szkoły w Nadułkacvh,to tam potrzebna jest dobra ekipa - brygada UG może to zrobić.Co syn Wójta robił wczoraj w Urzędzie w gabinecie Wójta?

 

p.Gościcka:do niedawna PKS dawał zniżki dla kilkorga dzieci z Pargi na dojazd autobusem do szkoły w Blichowie.W ubiegłym roku już pismo w tej sprawie do PKS-u nie poszło.Niedawno rozmawiałem o załatwieniu sprawy z Wójtem, który obiecał mi telefon w tej sprawie i nic! Sama do PKS-u pojechałam i załatwiłam.

p.Wójt:sprawę tę przekazałem p.Włodarskiej i p.Michalakowi, ale trzeba pamiętać,że PKS to firma na własnym rozrachunku.Do niedawna udawało się uzyskiwać zniżki,ale dzięki prywatnym kontaktom pracownika UG.

Radny Kamiński:kogo jeszcze mamy zatrudnic żeby załatwiał takie sprawy?

Przecież to zwykła opieszałość.Pismo powinno być wysłane z Urzędu Gminy.

p.Michalak:sprawą dowozu zajmuje się p.Włodarska i ona wszystko może wyjaśnić.Zniżki były przyznawane dzięki prywatnym interwencjom.

Jeśli chodzi o budynek szkoły w Nadułkach to jest zaszłość z wielu lat.To nie wina Michalaka czy p.Urbanowskiego.

p.R.Sztendur:jeśli chodzi o moją obecność w UG,to byłem w sekretariacie Wójta i to służbowo, ponieważ jestem Sekretarzem Zarządu Gminnego OSP.

 

Radna Krusińska:jakie sa wpływy do budżetu gminy za funkcjonowanie Liceum w Krubicach?

p.Skarbnik:kalkulacja finansowa jest we wpływach za czynsze, bo tak stanowi prawo.Wyciągnę te dane.

 

Radny Kamiński:chciałbym uzyskać pełna informację nt.kosztów utrzymania GCI w Worowicach łącznie z utrzymaniem budynku.Poproszę o taką informację na piśmie.

 

p.H.Włodarska:jeśli chodzi o dopłaty do biletów szkolnych dla dzieci to przysługują one dla klas 0-3, jeśli odległość z domu do szkoły wynosi powyżej 3km, a dla klas 4- 3 Gimnazjum powyżej 4km.Tak stanowi prawo.

PKS dawał przez dwa lata ulgi specjalne.W ub.roku wysłaliśmy też pismo do PKS-u i otrzymaliśmy odpowiedź,że już firma nie wyraża zgody na zastosowanie ulgi.Sytuacja w pracy szkoły w Blichowie jest taka, że prawdopodobnie niedługo trzeba będzie i tak skierować w kierunku Pragi autobus szkolny.

 

Radny Kamiński:czy my jako Gmina jesteśmy w stanie sfinansować budowę dróg w projekcie ze Związkiem Gmin? Jak będą inwestycje finansowane?

p.Skarbnik:wszystkie dane liczbowe macie w uchwałach.Umowy jeszcze nie mamy podpisanej ale wiemy,że będzie refinansowanie.

 

Radny Kamiński:chciałabym uzyskać konkretną odpowiedź,kiedy będzie wyrównana droga na działkach w Bulkowie?

p.Wójt:będzie równana droga w kierunku oczyszczalni i wtedy zrobimy i działki.

Radny Kamiński:Panie Wójcie,to miało już być w piątek zrobione.Uprzedzam, że jeśli nie będzie to zrobione,sprawę ujrzy prasa.

Radny M.Woliński:uważam,że równiarkę trzeba puścić tam,gdzie jeżdżą autobusy szkolne.

Radny Sobótka:popieram Radnego Wolińskiego.Albo wyrównać wszystkie drogi gdzie jeżdżą autobusy szkolne,albo nie równać nigdzie.

 

p.Michalak:30.06.be podejmowaliście uchwałę o finansowaniu przebudowy drogi powiatowej.Informję,że będzie ona 6.metrowa a nie jak ktoś mówił 4.m.

Jednocześnie serdecznie dziękuję Radzie Gminy,że przeznaczyła środki na ten cel.Dodam, że w 2010r Powiat pomoże gminie w realizacji drogi gminnej.

Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w festynie w Bulkowie.Środki finansowe na ten cel pochodziły spoza budżetu gminy.

 

p.Wójt:jeśli chodzi o organizowanie przetargów,pozyskiwanie środków finansowych to wszędzie są określone procedury,terminy i wiele rzeczy trwa sporo czasu.Prosze o zrozumienie tego.

 

Radny Kamiński:chciałbym podziękować za realizowane prace p.Jóźwiakowi.

Uważam,ze pracodawca powinien to w jakiś sposób docenić.

 

Radna Krusinska:dziekuję p.Urbanowskiemu za to,że w końcu coś się w Osieku dzieje.

 

Radny Sobótka;dziękuje gazecie „Naszej Przyszłości” za piękne artykuły.

Pan Staniszewski troszczy się o wszystko w Gminie.Może teraz niech Pan coś napisze o swojej wcześniejszej działalności?

 

p.Kowalski:czy w tym roku będzie asfalt do Prag?

p.Wójt:tak – odcinek 2km.

 

Punkt 11.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa dokonując zamknięcia XXVIII-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok.godz.13.30.

 

                                        Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołował:                                                                 Przewodniczył:

D.Kowalewski                                                               Adam Kujawa


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi