Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXV/21
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXV/21

Protokół Nr XXXV/21

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 30 listopada 2021r.

 

Rozpoczęcie obrad – godz.12.00, remiza OSP w Bulkowie.

 Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Skarbnik Gminy p. Mariola Rzymkowska

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak

- Sołtysi – 1 osoba

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2035

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r.

c) ustalenia diet dla Radnych Rady Gminy Bulkowo

d) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bulkowo

e) wyrażenia poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej

7. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

8. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

P. Wójt wniósł o umieszczenie w porządku obrad  następujących projektów uchwał:

- w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Bulkowie w ramach projektu Laboratoria przyszłości

- w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Blichowie w ramach projektu Laboratoria przyszłości

- w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach w ramach projektu Laboratoria przyszłości”

Zgłaszając projekty w/w uchwał p. Wójt poinformował, że w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” szkoły otrzymały zewnętrzne środki finansowe na zakup wyposażenia i dzięki temu baza dydaktyczna znacznie się rozbuduje.

Przewodniczący Rady Gminy proponował, aby zgłoszone projekty uchwał były głosowane w punkcie 7f, 7g, 7h. (Radni propozycję przyjęli jednogłośnie – 15 za).

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (15 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji Rady Gminy nie było. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji zostanie zamieszczony w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 6.

W protokole  zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostały ogłoszone Rozporządzenia Rady Ministrów dot. diet dla radnych oraz wynagrodzenia pracowników samorządowych. Zmiany przepisów nakładają na  Rady Miast i Gmin obowiązek podjęcia uchwał w punktach c. oraz d.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji  w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Bulkowie w ramach projektu Laboratoria przyszłości”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Blichowie w ramach projektu Laboratoria przyszłości”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach w ramach projektu Laboratoria przyszłości”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 7.

P. Wójt poinformował uczestników sesji, że przewidując zwyżki cen energii na polskim rynku energetycznym, podpisana została umowa pomiędzy Gminą a Grupą Zakupową Konsultacje Energetyczne, dzięki której mamy zagwarantowane ceny energii: w 2022r. - w wysokości 380.4 zł netto za 1 mwh, a w roku 2023r. – 382.1 zł netto za 1 mwh. Cena energii w br. wynosi już 500-550 zł za 1 mwh, a media informują o planowanych wysokich podwyżkach w r. przyszłym! Dzięki zawartej umowie już w br. jako gmina oszczędzimy na opłacie za energię ok. 70 tys. zł. P. Wójt dodał, że niedawno w sprawie przystąpienia do grupy zakupowej zgłosił się do nas Związek Gmin Regionu Płockiego, ale my już taką umowę zawarliśmy wcześniej.

P. Wójt przypomniał, że firma Remondis wygrała przetarg na odbiór odpadów komunalnych w naszej gminie w 2022r. Współpraca z tą firmą układa się bardzo dobrze. Co prawda cena za odbiór 1t odpadów w r. przyszłym jest wyższa o 17 zł w porównaniu do ceny tegorocznej ale, co jest najważniejsze, stawki opłat dla mieszkańców w 2022r. nie wzrosną, będą takie jak w br. Dobrym posunięciem okazało się zorganizowanie przetargu na odbiór odpadów jedynie na 2022r., a nie na okres dwóch lat, jak to czyniło wiele samorządów i m.in. dlatego w niektórych gminach w 2022r. będą znacznie wyższe stawki w porównaniu z naszą gminą.

Radny Powiatu p. B. Matczak w imieniu Starosty poinformował o możliwości pozyskiwania środków finansowych przez różnego rodzaju stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich itp. na swoją działalność.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski prosił o interwencję dot. firmy Nexera, która rozprowadzała światłowód w naszej gminie. Na drodze w Krubicach Starych firma miała poprawić zepsute przez nią pobocza, rowy i do tej pory tego nie uczyniła. Poza tym na drodze gminnej w kierunku Worowic firma zrobiła sobie bazę: są szpule z kablami, stoi też samochód ciężarowy.

P. Wójt zapewnił, że UG będzie interweniował w tej sprawie. Wcześniej nie miał wiedzy nt. temat.

P. Wójt zaprosił  Radnych na spotkanie ze Starostą Płockim p. S. Ziemkiewiczem, które odbędzie się w dniu 9.12.br., o godz. 8.30 w remizie OSP w Bulkowie. Tematyka spotkania to współpraca pomiędzy gminą i powiatem w kwestii mienia powiatowego znajdującego się na terenie naszej gminy.

Radny Powiatu p. B. Matczak zapytał, czy w związku ze znacznymi zwyżkami cen energii nie można by pomyśleć o wybudowaniu na gminnych gruntach farmy czy farm wytwarzających energię elektryczną na potrzeby gminy i jej jednostek organizacyjnych.

P. Wójt odpowiedział, że rozeznanie w tej sprawie prowadzi już od dłuższego czasu, rozważana jest kwestia wykorzystania energii słonecznej na potrzeby gminy. W sprawie wypowiedzą się projektanci zobaczymy, jakie środki zewnętrzne będziemy mogli pozyskać na taką inwestycję. Póki co, na najbliższy okres mamy zbilansowane środki finansowe dot. zużycia energii.

Punkt 8.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XXXV sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 12.30.

Na tym protokół zakończono

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokołował: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi