Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXVI/21
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXVI/21

Protokół Nr XXXVI/21

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 21 grudnia 2021r.

 

Rozpoczęcie obrad – godz.12.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 12. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy p. Mariola Rzymkowska

- Sołtysi – 1 osoba

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2035

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r.

c) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2035

d) uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2022r.

e) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

g) przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo

h)      uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2022r.

8. Odczytanie wyboru wariantu stosowanego do wyliczania relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tzw. wskaźnik zadłużenia).

9. Wyrażenie opinii w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Płockiego.

10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

11. Zakończenie obrad

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono zmian.

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (12 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

19.11 – uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Daniszewa i  Włók dot. zjazdów z drogi powiatowej Daniszewo – Piączyn. Mamy zapewnienie, że w 2022r. ma zostać wykonany ok. 1km tej drogi. Tego samego dnia w remizie OSP Bulkowo uczestniczył w spotkaniu z rolnikami i mieszkańcami. W spotkaniu udział wziął Starosta Płocki p. S. Ziemkiewicz, Sekretarz Powiatu p. M. Twardy, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych p. W. Szmulewicz, przedstawiciele Cukrowni Glinojeck; kierownik ds. surowcowych p. M. Paluch i inspektor, doradca p. Sz. Mrozowski. Organizatorem spotkania był m.in. Radny Powiatu p. B. Matczak.

23.11 – spotkał się z Zarządem OSP Nowe Łubki, wspólnie z p. Przewodniczącym Rady Gminy i Radną p. A. Grabarczyk. Tego samego dnia uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Grupy Działania.

25.11 – uczestniczył w spotkaniu z Seniorami Gminy Bulkowo.

26.11 – uczestniczył w uroczystym przekazaniu sprzętu dla OSP Nowe Łubki i OSP Blichowo, Na  spotkaniu p. Starostę reprezentował p. K. Olejnicki, który z ramienia Starosty współpracuje z OSP z terenu powiatu, obecny był też Radny Powiatu p. B. Matczak. Przekazano po 1 tys. zł dla każdej z w/w jednostek w sprzęcie jako podziękowanie za udział w akcji powódź.

29.11 – uczestniczył w „Wieczorze poetyckim” w Szkole Podstawowej w Blichowie.

30.11 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji oraz sesji Rady Gminy.

2.12 - uczestniczył w spotkaniu w Gminie Bielsk, które dla kilkunastu samorządów organizowała firma  Konsultacje Energetyczne. Nasza gmina już od wielu lat korzysta z usług tej firmy z dużym powodzeniem.  Podczas spotkania rozmawiano głównie nt. obniżenia kosztów oświetlenia  ulicznego. Poruszono kwestię  wysokich kosztów konserwacji lamp ulicznych. Pan Wójt podkreślił, że chciałby, aby na terenie gminy zamontowano lampy ledowe.

3.12 – uczestniczył w zebraniu sołectwa Nadułki wspólnie z Radną i Sołtys p. A. Pijankowską.

7.12 – uczestniczył w uroczystym przekazaniu sprzętu dla OSP Bulkowo i OSP Nowe Łubki. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku p. T. Kominek, Radni Powiatowi p. P. Skorupski i p B. Matczak. Sprzęt był w połowie finansowany z f - szy Urzędu Marszałkowskiego a w połowie z f - szy gminnych. OSP Nowe Łubki otrzymała sprzęt za łączną kwotę 4.400 zł, a OSP Bulkowo za 8.100 zł.

Tego samego dnia w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach uczestniczył w promocji publikacji „Łubki – ocalimy resztki historii, która minęła bezpowrotnie”. P. Wójt pogratulował inicjatywy.

8.12 – w UG gościł p. dyrektor Izby Wytrzeźwień w Płocku.

9.12 – uczestniczył w zorganizowanym przez UG spotkaniu ze Starostą Płockim, w którym uczestniczyli też Radni Gminy i Radni Powiatu. Rozmawiano o mieniu powiatowym na terenie naszej gminy. W planach jest kolejne spotkanie ze Starostą, już bardziej skonkretyzowane, wynikowe. Tego samego dnia spotkał się z projektantem oczyszczalni ścieków w Bulkowie – dot. II etapu inwestycji.

10.12 – nastąpiło przekazanie nagród, które były uroczyście wręczane wcześniej na gali Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Laureatem i to przez duże L. już po raz kolejny została szkoła w Blichowie. Uczniowie zdobyli czołowe miejsca na szczeblu wojewódzkim. Gminę reprezentowała Sekretarz p. A. Kopaczewska. Z powodu epidemii nie pojechały dzieci ze szkoły.  Wisienką na torcie jest czek  na 5 tys. zł na potrzeby szkoły. P. Wójt pogratulował wszystkim zaangażowania i osiągniętego sukcesu. Ten sukces SP w Blichowie zdarza się już co roku.

15.12 – spotkał się z właścicielem firmy przewozowej MARQS. Tego samego dnia uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Środowiskowym Domu Pomocy w Święcicach.

16.12 – uczestniczył w wigilii w Klubie Seniora w Nowych Krubicach.

17.12 - uczestniczył w wigilii gminnej. Podziękował wszystkim za obecność.

20.12 – uczestniczył w spotkaniu w Pułtusku z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa p. H. Kowalczykiem i Wicewojewodą Mazowieckim p. S. Dąbrowskim.

Poza w/w spotkaniami p. Wójt odbył też szereg innych spotkań np. z projektantami, kadrą kierowniczą itp. Uczestniczył w wielu spotkaniach organizacyjnych, roboczych. Dodał, że w przyszłym roku czeka nas wszystkich b. dużo pracy m.in. dlatego, że pozyskaliśmy ponad 9 mln zł z Polskiego Ładu na gminne inwestycje.

Zarządzenia wydane w okresie międzysesyjnym dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji Rady Gminy nie było. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji zostanie zamieszczony w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany  Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski i Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski odczytali Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2021r.:

- Nr 3.h./236/2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2022 – 2035

- Nr 3.c./241/2021 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

Obie opinie są pozytywne.

Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035 wraz z autopoprawką zgłoszoną i przyjętą przez Radnych na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 21.12.br. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2022r. wraz z autopoprawką zgłoszoną i przyjętą przez Radnych na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 21.12.br. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)

Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)

Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Skarbnik Gminy odczytała Zarządzenie nr 129/2021 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Punkt 9.

Rada Gminy jednogłośnie (12 za) przyjęła zmiany w Statucie Związku Gmin Regionu Płockiego przyjęte Uchwałą Zgromadzenia ZGRP Nr 16/IV/2021 z dnia 09 grudnia 2021r.

Punkt 10.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Wójt Gminy złożył wszystkim mieszkańcom i sympatykom Gminy Bulkowo najserdeczniejsze życzenia. Życzył zdrowych i spokojnych świąt.

Życzenia Bożonarodzeniowe złożył również Przewodniczący Rady Gminy.

Punkt 11.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XXXVI sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 12.45.

Na tym protokół zakończono

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokołował: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi