Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXVIII/22
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXVIII/22

Protokół Nr XXXVIII/22

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 27 stycznia 2022r.

Rozpoczęcie obrad – godz.12.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15 Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy p. Mariola Rzymkowska

- Radny Powiatu Płockiego p. Piotr Skorupski

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035,

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022 r.,

c) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Rady Gminy Bulkowo,

d) zmiany uchwały Nr 275/XXXI/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa,

e) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Osiek”,

f) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Pilichowo”,

g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo, położonej w obrębie Bulkowo Butary,

i) uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo,

j) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026.

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono zmian.

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (15 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

10.01. – uczestniczył w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Płocku z gminnymi przedstawicielami straży oraz przedstawicielami gmin w sprawie obchodów 100-lecia powołania Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

11.01. – spotkał się z Prezesem Banku Spółdzielczego w Staroźrebach p. Małgorzatą Petera

12.01. – spotkał się z Prezesem Klubu Sportowego ZJEDNOCZENI Bulkowo p. Krzysztofem Jakubiakiem w celu omówienia planów i zamierzeń sportowych na 2022r.

17.01. – uczestniczył w Konferencji z udziałem Wicewojewody Mazowieckiego p. Sylwestra Dąbrowskiego w Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie. Tematem spotkania był „Polski Ład” w odniesieniu do możliwości pozyskiwania środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego.

18.01. – uczestniczył w spotkaniu z sołtysami z terenu Gminy Bulkowo.

Tego samego dnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami i prezesami zarządów OSP Bulkowo, Nowe Łubki i Blichowo oraz Radnym Powiatu Płockiego Piotrem Skorupskim. Tematem rozmów było utworzenie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Jednostki te są największe i najliczniejsze, położone w sąsiedztwie naszych szkół. Chcemy zachęcać najmłodszych mieszkańców do angażowania się w pomoc potrzebującym w zakresie działań pożarniczo-ratowniczych.

20.01. – uczestniczył w spotkaniu z Seniorami z Koła Emerytów z Bulkowa

21.01. – uczestniczył w wizycie wyjazdowej u Romów w Nadułkach. W 2008 r. zbudowano dom, niestety widoczne są wady, które pokazały się już na etapie projektowania i wykonania. Budynek wymaga kompleksowego remontu, gdyż dotychczasowe naprawy nie przyniosły zamierzonego efektu. Przy wsparciu środków zewnętrznych należy wykonać dodatkowy projekt, kosztorys i ostatecznie pozbawić budynek wszelkich usterek.

22.01. – uczestniczył w V Zjeździe Związku OSP RP. Był to zjazd sprawozdawczo-wyborczy, na którym zostały wybrane władze powiatu na kolejne 5 lat.

25.01. – uczestniczył w Komisji Wspólnej Rady Gminy Bulkowo

W okresie miedzysesyjnym zostało wydanych 20 Zarządzeń Wójta Gminy Bulkowo, które są opublikowane w BIP Bulkowo.

Punkt 5.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji Rady Gminy nie było. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji zostanie zamieszczony w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a) Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b) Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022 r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c) Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Rady Gminy Bulkowo.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Rady Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d) Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 220/XXXVI/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21 września 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski poinformował, że ustala się wynagrodzenie za inkaso 7% od sum zainkasowanych i przekazanych na rachunek Urzędu Gminy Bulkowo oraz dodatkowo raz na kwartał dla każdego sołtysa po 500zł.

Rada Gminy (13 za, 2 przeciw) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 220/XXXVI/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21 września 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e) Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Osiek”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f) Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Pilichowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g) Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h) Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo, położonej w obrębie Bulkowo Butary. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i) Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j) Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Wójt Gminy poprosił Sekretarz Gminy o przedstawienie informacji dotyczących dodatku osłonowego.

Sekretarz Gminy powiedziała, że dodatek osłonowy jest wsparciem w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz żywności. Dodatek będzie wypłacany 2 razy w roku, pierwsza rata do 31 marca br. i druga rata do 2 grudnia br. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dodatku zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Rocznie wsparcie wynosi: 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego, 1150 zł dla gospodarstwa składającego się z minimum 6 osób. Wysokość dodatku będzie powiększona o 25% w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przy ustaleniu wysokości dodatku obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji – decyzja będzie wydawana tylko w przypadku odmowy przyznania świadczenia. Informacja o przyznaniu dodatku może być przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć do 31 stycznia br. lub do 31 października br. Wnioski można składać w formie papierowej bezpośrednio w GOPS w Bulkowie, na biurze podawczym lub formie elektronicznej bądź za pośrednictwem poczty. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Bulkowie.

Radny Powiatu Płockiego B. Matczak poinformował, że objął funkcję przewodniczącego Komisji do spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i z tej racji chce przedstawić sytuację na terenie Gminy Bulkowo pod kątem bezpieczeństwa. Dochodzą do nas niepokojące sygnały dotyczące kradzieży i włamań do mieszkań. Chcemy przestrzec mieszkańców, że jest grupa przestępcza, która specjalizuje się w takich działaniach. Rozmawialiśmy z Kierownikiem Posterunku Policji i dzielnicowymi. Zapewniano nas, że sytuacja jest pod kontrolą, zwiększone są liczby patroli policyjnych, ale jest także prośba do mieszkańców o zwiększoną czujność i zgłaszanie niepokojących zdarzeń na Policję. Włamania dokonywane są często m.in. przez drzwi balkonowe, zabierane są cenne przedmioty, które później nie łatwo jest odzyskać. Co do bezpieczeństwa na terenie gminy Bulkowo - rok temu były cztery włamania z kradzieżą, z których dwa zostały wykryte. Jesteśmy jedną z najbezpieczniejszych gmin z terenu powiatu. Odnosząc się do pracy wykonywanych w powiecie, to aktualnie trwa wyręb topól w Pilichowie, są montowane barierki w Pilichowie i usuwane zakrzaczenia przy drodze powiatowej Góra-Bulkowo. Droga Blichowo-Słupca- Nadułki jeszcze nie została naprawiona. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku p. Błaszczyk uczestniczył w wizji w terenie na tej drodze i zapewniał, że w najbliższym czasie, jeżeli pogoda na to pozwoli, zajmą się remontem. Wraz z radnym Piotrem Skorupskim wystąpiliśmy  z interpelacją na sesji powiatu o przyspieszenie prac na tej drodze.

Radny Powiatu Płockiego P. Skorupski chcąc uzupełnić wypowiedź swego przedmówcy, podziękował Pani Radnej A. Grabarczyk za cierpliwość i wyrozumiałość. Podkreślił, że w dniu wczorajszym wspólnie z p. Radną złożyli interpelację w sprawie tej drogi Nadułki-Łubki, zaś wraz z p. Matczakiem poprosili o wgląd w kosztorys drogi nr 2932W na odcinku Łubki-Blichowo i czekają na zapoznanie się z dokumentem. W rozmowie z Sekretarzem Powiatu p. Twardym otrzymaliśmy informację, że barierka przy stawie w Rogowie będzie zamontowana w przeciągu kilku dni. Starosta Płocki przekazał do Zarządu Dróg Powiatowych zlecenie zajęcia się drogą przy remizie OSP w Bulkowie w celu sporządzenia projektu tej drogi.

Wójt Gminy podziękował za przekazane informacje oraz złożył gratulacje p. B. Matczak z tytułu objęcia nowej funkcji. Podkreślił, że dbanie o bezpieczeństwo jest priorytetem w działalności p. Radnego, jeszcze w czasach zasiadania w Radzie Gminy Bulkowo. Wójt podziękował Radnym Powiatu Płockiego za poruszanie spraw gminy na polu powiatu, chociażby temat topól, gdzie pierwsza decyzja zezwalająca na ich wycinkę w trybie pilnym została wydana przez Wójta już w 2017 r., a drzew nie usunięto, potem wydałem następną decyzję, a drzewa nadal stały. Dziękuję więc Panom Radnym Powiatowym za skuteczność w swoich działaniach, gdyż w końcu zagrożenie zostanie zlikwidowane. Nawiązując do drogi Nadułki-Łubki należy podkreślić, że tu niezbędna jest pilna interwencja. Droga jest wąska z licznymi wyrwami, pobocza są w bardzo złym stanie. Taka sytuacja była kiedyś na drodze powiatowej Bulkowo - Kobylniki, jak również na drodze w Worowicach biegnącej do końca gminy. Cytując słowa śp. Mariusza Bieńka, odnoszące się do drogi w Worowicach, która teraz jest obecnie wizytówką gminy, jak i powiatu, nazwał tę drogę „drogą wstydu”. Zarząd Powiatu nie powinien dopuścić do tego, by taką drogą była droga Nadułki-Łubki. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo na drodze, bo jak mówi przysłowie „lepiej zapobiegać, niż leczyć”.

Radny M. Józwiak zwrócił się do radnych powiatowych w sprawie drogi w centrum Bulkowa oraz w sprawie chodnika.

Radny Powiatu Płockiego P. Skorupski poinformował, że pieniądze są w budżecie zabezpieczone na projekt.

Radna A. Grabarczyk poruszyła sprawę drogi Łubki-Nadułki. Nie ma dnia, by kierowcy nie niszczyli samochodów na tej drodze, sytuacja jest bardzo tragiczna. Mamy nadzieję, że złożona interpelacja przyniesie rezultaty, trzeba dalej interweniować, mieszkańcy też chcą złożyć oficjalne pismo do Starosty Płockiego. Radna podziękowała radnym powiatowym za złożenie interpelacji i zaangażowanie w sprawę tej drogi.

Radny Powiatu Płockiego B. Matczak nawiązując jeszcze do wypowiedzi Radnego M. Józwiaka, powiedział, że Starosta Płocki był na miejscu i widzi jaka jest sprawa. Należy tu jeszcze bardziej zaangażować mieszkańców, z delegacją spotkać się ze Starostą.

Radny M. Józwiak powiedział, że ciągle słyszymy - materiały są, pieniądze są na projekt, projekt z kolei jest już robiony, i w sumie nawet nie stoimy w miejscu, a cofamy się. Nie mam tu pretensji do panów radnych, ale po prostu trzeba o tę sprawę walczyć.

Radny Powiatu Płockiego B. Matczak podkreślił, że wie o prowadzeniu rozmów Pana Wójta ze Starostą na temat tej drogi. Trzeba również zorganizować spotkanie sołtysa z mieszkańcami, wybrać się do Pana Starosty i omówić problem.

Radny M. Józwiak odniósł się do projektu. Podkreślił, że Pan Wójt także uczestniczył w spotkaniu ze Starostą i miał wgląd do projektu, ale żeby nie było takiej sytuacji, że będziemy musieli usatysfakcjonować się czymś, co nie jest do końca dobre dla mieszkańców.

Wójt Gminy nawiązał do spotkania ze Starostą Płockim. Rzeczywiście, w takich sprawach trzeba ciągle się przypominać, być natrętnym w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Pan Starosta jest zapraszany na każdą sesję Rady Gminy Bulkowo, lecz jest kwestia taka, czy Pan Starosta będzie mógł uczestniczyć w każdej sesji. Pomimo tego jeszcze co najmniej jedno spotkanie ze Starostą Płockim będzie konieczne. Nawiązując do chodnika, należałoby wykonać go na odcinku od skrzyżowania z drogą w kierunku Bodzanowa do skrzyżowania z drogą Kobylniki-Płońsk chociaż na niewielkim odcinku, żeby można było wykonać przejście dla pieszych. Konieczne jest przede wszystkim wykonanie chodnika przy drodze od skrzyżowania w kierunku miejscowości Góra do centrum Bulkowa. Po tej trasie mnóstwo dzieci uczęszcza do szkoły. W sezonie jesienno-zimowym, chociaż zgodnie z przepisami nie musi, jeździ tam autobus szkolny po dzieci. Jest to bardzo niebezpieczna trasa dla pieszych, a zwłaszcza dzieci. Wójt wyraził prośbę w kierunku radnych powiatowych, by z kolei w Starostwie wystosowali prośbę o wykonanie chodnika na odcinku 300-350 m w centrum Bulkowa od skrzyżowania w kierunku Góry. Jest to bardzo ważna sprawa dotycząca bezpieczeństwa przede wszystkim dzieci, jak i dorosłych.

Przewodniczący Rady poruszył kwestię pobocza na tej drodze. O tej porze roku pobocza są podmięknięte, są w fatalnym stanie. Mieszkańcy niestety muszą poruszać się po jezdni.

Radny Powiatu Płockiego P. Skorupski odnosząc się do sprawy chodnika w Bulkowie powiedział, że sprawa ta ciągnie się już kilka lat. Niestety uczestnicząc w sesjach Rady Gminy Bulkowo czuje się pewien dyskomfort przez takie właśnie sytuacje, gdzie obiecuje się wykonać pewne prace, ale ich wykonanie przeciąga się w czasie. Podkreślił, że dla przykładu - Pan Wójt prosi o 300 m chodnika, przy czym Radny Powiatu prosi o 10 m barierki już od roku. Radny poprosił wszystkich o cierpliwość oraz o determinację w swoich działaniach poprzez ciągłe przypominanie Panu Staroście o swoich prośbach. Wspomniał także o drodze w Pilichowie, o częstotliwości spotkań w Starostwie Powiatowym i Zarządzie Dróg Powiatowych, gdzie wspólnie z p. Radnym A. Stasiakiem walczyli o tę drogę, co w końcu się udało. Cieszę się również, że dołączył do mnie p. Matczak i wspólnie będziemy działać, żeby te zaczęte inicjatywy zrealizować i móc się cieszyć z barierki, z chodnika, przejścia dla pieszych w Krubicach, i tak wyczekanej drogi Piączyn-Włóki. Myślę, że małymi krokami, powoli będziemy realizować nasze zamierzenia i inwestycje w Gminie Bulkowo.

Wójt Gminy podziękował radnym powiatowym za zaangażowanie i współpracę z samorządem Gminy Bulkowo.

Radny Powiatu Płockiego B. Matczak wystosował apel do mieszkańców, by uczestniczyć w organizowanych spotkaniach ze Starostą Płockim. Często tak bywa, że na takich spotkaniach jest niewielka liczba mieszkańców oraz sołtysów. W naszej gminie często odbywają się spotkania ze Starostą, lecz problemem jest niska frekwencja mieszkańców.

Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Radnemu Powiatu Płockiego B. Matczakowi awansu na stanowisku Przewodniczącego Komisji do spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Wyraził nadzieję, że przestępczość na naszym terenie będzie znikoma, a nawet zerowa, następnie podziękował wszystkim za udział w sesji Rady Gminy Bulkowo.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XXXVIII sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 12.45.

Na tym protokół zakończono

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokołowała: Marlena Piątkowska


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi