Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXIX/09
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXIX/09

                                    PROTOKOŁ NR XXIX/09

                                    z Sesji Rady Gminy Bulkowo

                                    w dniu 03 listopada 2009r.

 

       Rozpoczęcie obrad – godz.10.00,sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg.załączonej listy obecności).

W Sesji uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur

- Skarbnik Gminy p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny UG p.Zdzisław Kwiatkowski

- Radny Powiatu Płockiego,Doradca Wójta Gminy p.Krzysztof Michalak

- Radni Powiatu Płockiego p.Andrzej Kuliński i p.Tomasz Skorupski

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 12 osób.

 

                  Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjecie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy.

  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.

  6.Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.Wyjaśnienie, czy środki w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – Program Integracji Społecznej zostały przydzielone przez Gminę na rzecz Fundacji Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach zgodnie z prawem odnośnie składanych wniosków?

  8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

  9.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

10.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Otwarcia Sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa.

 

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad zgłoszono następujące poprawki:

Radny Kamiński:proponuję zamianę miejscami punktów 6 i 7.

     Rada Gminy  ( 14 za, 1 wstrz.) przyjęła porządek XXIX-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo w wersji proponowanej na wstępie z poprawką zgłoszoną przez Radnego Kamińskiego.

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

 

Punkt 4.

Wójta Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności w oparciu o wydane w tym okresie Zarządzenia.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 5.

Przewodniczący Komisji Rady Gminy informowali o międzysesyjnej działalności Komisji w oparciu o sporządzone protokoły.

Radny Kamiński:proszę o umożliwienie wypowiedzi p.Szmajdzińskiej.

p.Szmajdzinski:procedura niezgodna jest z ustawą o samorządzie gminnym i z kpa.Dzisiaj na Sesji powinien być projekt uchwały w naszej sprawie.W ogóle to my nie składaliśmy skargi na Przewodniczącego Rady Gminy,tylko na Wójta Gminy.

Radca Prawny: proponuję,aby Rada przegłosowała stanowisko,ze projekt uchwały w omawianej sprawie będzie przygotowany na najbliższą Sesję Rady Gminy (13 Radnych opowiedziało się za przy 2 wstrz.)

 

Punkt 6.

p.Wójt:Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich skierowany jest do około 500. Gmin w Polsce o najniższym dochodzie. Wcześniej musieliśmy opracować Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych i to mieliśmy.

W Worowicach likwidowano szkołę,było ze środków unijnych Małe Mazowieckie Przedszkole,we Włókach też ludzie pytali co będzie z budynkiem szkoły.We wtorek 27.10.br. nie mogłem być na spotkaniu z Państwem,bo byłem na pogrzebie.Jeśli chodzi o PPWOW to był skierowany i do małych dzieci  i do dorosłych. Np.prowadzona była nauka obsługi komputera w szkole   w Bulkowie.Środki z Programu poszły też np. na wyjazd Studyjne do Wojew ództwa Podkarpackiego, czy na organizacje festynu w Bulkowie.

Jeśli chodzi o przedszkola to Fundacja wraz za Stowarzyszeniem z Włók przystąpiła do konkursu na prowadzenie przedszkoli i zgodnie z prawem konkurs wygrała.Zresztą innych kandydatów w konkursie nie było.Przepływ środków jest pod kontrolą.(p.Wójt informował o opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).Fundacja ma osobowość prawną ponieważ jest wpisana do rejestru Fundacji.Jeśli chodzi o przekazywanie środków, to Gmina jest tylko pośrednikiem. W całej sprawie dochodzenie prowadzi Prokuratura.

Radny Walczak:wnioskuję o zakończenie dyskusji w tym punkcie obrad.  ( wniosek przepadł - 5 za,6 przeciw,4 wstrz.)

Radny Golacik:czyli Gmina dostała środki na poszczególne zadania.A cały Program jest pod kontrola Ministerstwa?

p.Wójt:tak.środki pod konkretny Program przyznało Ministerstwo.Trzecie przedszkole w Blichowie jest prowadzone na wniosek Radnego z Blichowa i wspólnie z ZSO Blichowo.Gdyby Fundacja nie spełniała kryteriów to Ministerstwo nie akceptowałoby przekazania środków.

Radny Kamiński:czyli środki  z Programu Integracji Społecznej przyznawało Ministerstwo, a nie powoływał Pan Wójt Komisji Zarządzeniem?

p.Wójt:ofertę rozpatrywała Komisja ponieważ, był przekroczony pewien pułap finansowy i tak być musiało.Komisja wybrała ofertę Fundacji a opinię wydawało Ministerstwo.

Radny M.Woliński:p.Wójcie za mało wcześniej tłumaczył Pan nam te sprawy.

 

Radny Kamiński:proszę Wójta Gminy o od opowiedź na piśmie w terminie  do nastepnej Sesji Rady Gminy na następujące pytania: czy Fundacja ma wpis do KRS-u, proszę o udostępnienie  sprawozdań finansowych Fundacji z ostatnich 5. lat, jakie konkursy ogłoszono w latach 2008 i 2009 i jakie środki przydzielono beneficjentom w konkursach, jaki jest skład Zarządu Fundacji, kto przygotowywał i na czyje polecenie dokumentację na prowadzenie Przedszkoli?

Chciałbym, też znać skład Komisji wybierającej oferty w konkursach z PPWOW.

Wójt:przygotuje odpowiedź na piśmie na kolejną Sesję.

Radny Kamiński: chce prosić o informację pisemną w terminie na najbliższą Sesję Rady Gminy, ile dni urlopu posiada Wójt do wykorzystania? Czy 27.10. br.Wójt przebywał na urlopie – potrzebna tu jest karta urlopowa, lista obecności.

Ja w dniu 27.10.br czułem się zlekceważony.

p.Wójt:co do tego 27.10.br to w niedzielę miałem informacje,że zmarł kolegi ojciec. I 26.10.br.telefonowałem wieczorem do Przewodniczącego Rady Gminy informując go o tym,że będę na pogrzebie.Ok.godz.13.30 wyszliśmy z cmenta -rza.

Przewodn.RG;tak p.Wójcie, ale szkoda,ze Pan nie dojechał,Radni poczekaliby.

Radny Kamiński:proszę o informację pisemną w terminie na najbliższą Sesję Rady Gminy dotyczącą terminów,celów oraz kosztów  delegacji służbowych Wójta wraz z wyjazdami zagranicznymi.Do Przewodniczącego Komisji

Rewizyjnej – proszę o analizę dokumentacji i opinię w sprawie wyboru oferty a także w sprawie prawidłowego podziału środków z PPWOW na prowadzenie przedszkoli.

p.Skorupski:idea prowadzenie małych przedszkoli jest szczytna.Rozumiem,że konkurs wygrała Fundacja wraz ze Stowarzyszeniem Włóki.Członkiem Stowarzyszenia jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy p.Cybulski.Tak nie powinno być.

 

             Radca Prawny UG dostarczył na salę obrad listę obecności pracowników UG.Przewodniczący Rady Gminy informował: w dniu 27.10.br przy osobie Wójta Gminy nie ma żadnego wpisu.

 

            Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10. minutową przerwę w obradach.

Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad:

 

Punkt 7.

Interpelacji czy zapytań nie zgłoszono.

 

Punkt 8.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.

 

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo z Osieka, do którego dołączony został projekt uchwały w sprawie uruchomienia w Osieku placu zabaw dla dzieci.

Radca Prawny:jesteśmy na tak jeśli chodzi o powstanie tego placu.Do przyszłej Sesji wybierzemy jeden z możliwych wariantów utworzenia tego placu.

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Sołectwa Rogowo w sprawie głosowania w wyborach mieszkańców Sołectwa w Nadułkach.

Insp.ds.Rady Gminy informował, że zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw podział Gminy na okręgi wyborcze dokonany przez Radę Gminy w 2002r jest stały i brak jest przesłanek prawnych do zmiany uchwały z 2002r.

 

Radny Kamiński:czy pracownicy Gospodarki Komunalnej i GOPS-u otrzymują nagrody z okazji Dnia Samorządowca?

p.Wójt:nie.

Radny Kamiński:wnioskuję do Wójta Gminy,aby pracownicy jednostek pomocniczych też dostawali nagrody jak wszyscy.

 

Radny Kamiński:proszę o informację na piśmie na najbliższą Sesję, ile firm wzięło udział w przetargu na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Blichowie oraz, czy były aneksy dot.terminów realizacji robót?

Dalej Radny Kamiński odczytał do wiadomości Radnych pismo jakie Rada Rodziców w Bulkowie skierowała do GOPS-u z prośbą o dofinansowanie akcji prowadzonej z Baniem Żywności.

 

p.Michalak:na sali są przedstawiciele mediów.Żądam autoryzowania swoich wypowiedzi.Realizowanio drogę w kierunku Płońska – 972m.14-u Radnych PSL-u i dwóch z Lewicy było za, reszta Radnych w głosowaniu w Powiecie była przeciw.Aktualnie realizowana jest odnowa drogi w kierunku Staroźreby,

W przyszłym roku Powiat chce zrobić centrum Łubek.

 

p.Kuliński:zapraszam na imprezę sportową do Bulkowa.Odbędą się Igrzyska LZS-ów i mieszkańców wsi.Prawdopodobnie będzie to w listopadzie.

Proponuje,aby p,Wójt skierował na szkolenie w sprawie pozyskiwania środków unijnych na sport p.M.Józwiaka z Bulkowa.

 

p.Skorupski:w wydawanym przez Gminę Biuletynie pojawiła się informacja o Radnych,którzy byli przeciwko budowaniu drogi w Bulkowie.To jest nieprawda.My jesteśmy przeciwko wydatkowaniu środków finansowych przez Powiat w sposób w jakie wydatkowano je do tej pory.Wystarczy spojrzeć

ile środów idzie na zadłużenie Powiatu, a ile na remont dróg.Zadaję pytanie – dlaczego nie ma współfinansowania dróg powiatowych  ze środków unijnych? Głosowaliśmy przeciwko temu,że budujemy tak mało dróg Powiatowych!  Klub PIS w Powiecie proponował podjęcie uchwały w sprawie trudnnej sytuacji  w rolnictwie.Uchwała jednak przepadła,bo przeciw był Klub PSL-u. Powstała tylko uchwała Zarządu Powiatu.

Złożyłem interpelację w sprawie drogi Blichowo-Bulkowo. Mam odpowiedź  od Starosty,że wszystko jest pod kontrolą.Złożyłem też interpelację do dyrektora szpitala Winiary w sprawie b.długiego oczekiwania na przyjęcie w poradni chirurgii urazowj.W odpowiedzi dostałem wykaz punktów,gdzie pacjenci mogą się zgłaszać.Apeluję o remont drogi Pilichówko-Daniszewo.Niech Gmina ruszy ten problem,to wspólnie zrobimy to.

p.Wójt:dokumentacja jest zrobiona na całość tej drogi i jest ważna dwa lata. Myślę o tej drodze, bo obiecałem to ludziom.

 

Radna Krusinska:tydzień temu przyszedł do mnie wyborca z zapytaniem kim w UG jest p.Michalak.Odpowiedziałam,że doradcą wójta, ale faktem jest,że dokładnie nie wiem co ludzim odpowiadać.Poproszę na piśmie o informację kim jest p.Michalak w UG oraz, jaki jest zakres Jego obowiązków?

Jeśli chodzi o GCI w Worowicach, to kiedyś była mowa o przeniesieniu tego Centrum do Bulkowa, bo do Worowic nikt nie pójdzie.Proszę też o sprawozda- nie z działalności GCI z ostatniego roku.

Wiceprzewodn.RG:nieprawda.Interesanci przychodzą do GCI w Worowicach.

Radna Krusińska:kiedy będzie wymiana rur azbestowych w Osieku?

p.Wójt:p.Michalak jest też po.Kierownika GCI.Poza tym jest moim doradcą ds.promocji i rozwoju gminy.

Pan Michalak często jeździ do Płocka i załatwia różne sprawy,często dotyczące inwestycji, głównie dróg.Prowadzi też gminną gazetkę.Pan Michalak wspiera mnie przy wielu rzeczach i za to mu dziękuje.Wykonuje b.wiele zadań i zasługuje na większe wynagrodzenie niż te,które obecnie otrzymuje.

Radna Krusińska:chcę to mieć na piśmie,jak prosiłam.

p.Wójt:wymiana rur azbestowych – przetarg jest ogłoszony.

Radny Kamiński:na te rury azbestowe miał być wniosek złożony o dotację do Urzędu Marszałkowskiego.

p.Wójt:wniosek złożono, ale nie ma jeszcze rozstrzygnięcia.

Radny Kamiński:to chyba powinniśmy poczekać na to rozstrzygniecie.

Czy jest załatwiona sprawa ze Staroźrebami odnośnie gabinetu rehabilitacyjnego?

p.Wójt: tak.

 

Radny Woźniak:uregulować czas świecenia lamp ulicznych, bo jest wiele kradzieży, ludzie jeżdżą do pracy.

Radny Golacik:moi wyborcy mówią,że my nic nie robimy,tylko siedzimy.

Z internetu mam informację o zgłaszaniu ofert konkursowych.Jest informacja,    że Gmina otrzymała z Programu 285tys.zł.Dalej nie wiem jak wyglądał przepływ środków, okazuje się,że była komisja konkursowa? Niech np.ta Komisja wyjaśni,dlaczego środki otrzymali akurat ci, którzy otrzymali?

Proszę ponadto o nawiezieniu 10-15 samochodów żwiru w niszę (odcinek ok.200m) w 2010r koło p.Tomczaka w Worowicach.

 

p.Michalak:jeśli chodzi o te uchwałę rolną w Powiecie, to klub PIS odrzucił wspólną uchwałę, a  propozycja PIS-u przepadła.W ogóle było politycznie.

Co do głosowania na ten remont drogi, to w Biuletynie Gminny nie jest napisane imiennie kto głosował przeciw.Może to inteligentnie napisano? Myślenie pozostawia się wyborcy.A co do dróg to je budujemy.Dziś Wykonawcy biją się o roboty.

 

Radny M.Woliński:skończyć ludziom oświetlenie w 2010r! Załatwmy temat drogi p.J.Wróblewskiego w Czyżewie. Dziękuję za realizację drogi Łubki –Staroźreby. Zrobić dokumentację na remont drogi Łubki Nowe-Praga.Pieniądze ja zdobędę,obiecuję.

p.Skorupski:jeśli chodzi o remonty dróg  powiatowych, to ciągle będę pytał o pozyskiwanie środków unijnych.

 

p.Matczak:przydałoby się całodobowe oświetlenie terenów OSP.Poza tym potrzebne jest oznakowanie wyjazdu wozów OSP.Dziękuję ponadto za środki na samochód do OSP Bulkowo.

 

Radny Kamiński: trzech Radnych z Bulkowa wystąpiło o przedszkole w Bulkowie.Otrzymaliśmy odpowiedź Wójta,że brak jest bazy lokalowej a wskazany budynek wg.ekspertyzy na przedszkole nie może być wykorzystany.Ekspertyzy nie chciano mi pokazać.Gdybyśmy uruchomili przedszkole Gmina włożyłaby jedynie 10% środków własnych,byłyby też miejsca pracy.

p.Wójt:budynek na przedszkole musi spełniać odpowiednie wymogi.Niech Pan pobuduje budynek i uruchomi przedszkole! Wszystko nie jest takie proste.  Aby rodzic mógł spokojnie pojechać do pracy przedszkole musi być czynne minimum 10 godzin!

 

Radny Bigos:dziękuję za nieruchomości dla OSP Łubki. W jakim stadium jest projekt drogi Łubki-Praga?

p.Wójt:tak się stało,że projektant nie był w stanie wykonać projektu z przyczyn zdrowotnych.Zlecę to innemu projektantowi.

 

Radny Kamiński:gdyby nie ostre wymagania, np.25% wkładu własnego i niemożność zaciągnięcia kredytu na takie zadanie, wybudowałbym przedszkole.

 

p.Matczak:p.Bigos zrezygnował z funkcji Naczelnika OSP Łubki.Dziękuję mu za wieloletnia pracę.Może Rada Gminy i Wójt też jakoś wyrażą podziękowanie?

 

Punkt 10.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa dokonując zamknięcia XXIX-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok.godziny 13.20.

 

                                        Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:                                                                   Przewodniczył:

D.Kowalewski                                                                  Adam Kujawa

 

_________________________________________________________________________________

 

                                                 A  N  E  K  S

 

              do protokołu nr XXIX z Sesji Rady Gminy Bulkowo  
w dniu 03 listopada 2009r.

  

 

     Na stronie 3 protokołu w punkcie 6 przyjętego porządku obrad dokonuje się następującego zapisu:

 

 

 Radny Kamiński: proszę o dostarczenie na salę obrad karty urlopowej Wójta (w protokole odnotowuje się fakt, że karta urlopowa nie została dostarczona).

                                                                                                                                      

 

Sporządził:                                                Przewodniczący Rady Gminy

D.Kowalewski                                                              Adam Kujawa

 

 

  

Bulkowo 30.11.2009r.

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi