Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXIX/22
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXIX/22

Protokół Nr XXXIX/22

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 28 lutego 2022r.

Rozpoczęcie obrad – godz.12.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy p. Mariola Rzymkowska

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak

- Sołtysi – 1 osoba.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r.

c) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont budynku gminnego położonego na działce nr ew. 138, obręb geodezyjny 0004 Bulkowo Wieś w miejscowości Bulkowo”

d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo na 2022r.

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

W imieniu Wójta Gminy Sekretarz Gminy wniosła o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 7 e – i następujących projektów uchwał, które zostały pozytywnie zaopiniowanie przez Radnych na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 24.02.br.:

- w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa piłkochwytów na boisku w Bulkowie Kolonii”,

- w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy”,

- w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup maszyny do sprzątania hali sportowej SP Bulkowo”,

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Chlebowo,

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Włóki.

Radni jednogłośnie (15 za) przyjęli zaproponowane zmiany do porządku obrad.

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (15 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania zmian.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

29.01 – uczestniczył w  Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP Bulkowo.

02.02 – spotkał się z przedstawicielką Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gminie Bulkowo p. M. Kacperską. Omawiano kwestię  jak najszybszego docierania informacji wychodzących z ośrodka do rolników.

03.03 – uczestniczył w zebraniu mieszkańców Sołectwa Chlebowo dot. planów budowy farmy fotowoltaicznej w sołectwie.

07.02 – był to dzień spotkań z Radnymi, Sołtysami.

09.02 – spotkał się z p. M. Gołubowskim - kierownikiem Energi Oświetlenie Płock w sprawie ceny energii w oświetleniu ulicznym. W najbliższej przyszłości mogą nas czekać znaczne podwyżki cen.

10.02 – uczestniczył w I. w obecnej kadencji Prezydium Zarządu Powiatowego OSP RP, w którym p. Wójt zasiada.

21.02 – spotkał się z Prezes stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” p. K. Sankiewicz. W spotkaniu uczestniczyli także Sekretarz Gminy i kierownik GK,  a dotyczyło ono zakresu remontu pomieszczeń wykorzystywanych na artykuły przekazywane przez Bank Żywności.

22.02 – spotkał się z ks. Proboszczem parafii Daniszewo A. Konwerskim w sprawach gospodarczych.

23.02 – spotkał się z Urbanistką p. A. Pejtą a następnie z Zastępcą Komendanta Miejskiego PSP p. J. Starczewskim w sprawie nowej ustawy, która umożliwia otrzymywanie przez druhów 200 zł dodatku do emerytury. P. Wójt zachęca strażaków do kontaktu w tej sprawie z Komendantem Gminnym OSP, prosił Radnych o rozpropagowanie informacji w terenie.

24.02 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy, a o godz. 14.00 spotkał się z przedstawicielami wszystkich jednostek OSP w sprawie dodatków do emerytur. Na spotkaniu poruszono też kwestię szkoleń dot. cyfryzacji, które będą odbywały się w remizach, dzięki czemu jednostki zarobią pewne środki finansowe za użyczenie sali.

25.02 – uczestniczył w spotkaniu w Starostwie w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz osobom, które pozostały w Ukrainie.

P. Wójt poinformował, że po raz kolejny odbyły się kilkudniowe rozgrywki tenisa stołowego i piłki nożnej organizowane przez KS Zjednoczeni Bulkowo. Rozgrywki jak zwykle cieszyły się b. dużym powodzeniem. P. Wójt dodał, że w okresie międzysesyjnym przez kilka dni z powodu choroby przebywał na zwolnieniu lekarskim ale zapewnił, że podczas jego nieobecności Urząd Gminy działa sprawnie pod kierownictwem p. Sekretarz i pozostałej kadry kierowniczej.

Punkt 5.

Przewodniczący Komisji ds. budżetu p. A. Cytacki odczytał protokół z międzysesyjnego posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytała protokół z międzysesyjnego posiedzenia komisji.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole  zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont budynku gminnego położonego na działce nr ew. 138, obręb geodezyjny 0004 Bulkowo Wieś w miejscowości Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo na 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa piłkochwytów na boisku w Bulkowie Kolonii”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałęw sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup maszyny do sprzątania hali sportowej SP  Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Chlebowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Włóki. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Wójt Gminy w uzupełnieniu swojej działalności międzysesyjnej poinformował, że w piątek spotkał się z Radnymi Powiatu Płockiego p. P. Skorupskim i p. B. Matczakiem w sprawie mienia powiatu na terenie naszej gminy i działań w tym zakresie. Podziękował Radnym za spotkanie. Następnie p. Wójt serdecznie podziękował druhom z OSP za działania, prace wykonane w związku z usuwaniem skutków huraganów w dn. 17.01. i 17.02. br. Druhowie zabezpieczali mienie mieszkańców gminy i to pomimo trudnych i niebezpiecznych warunków atmosferycznych. Należą się im jak najwyższe słowa uznania. Podziękowania przekazał także pracownikom UG, GOPS, GK i p. Sekretarz za sprawne koordynowanie działań. W działania włączyli się Radni Gminy, Radni Powiatu oraz Starostwo za co p. Wójt serdecznie podziękował. P. Wójt przypomniał o tragedii rozgrywającej się w Ukrainie. My również włączyliśmy się do akcji pomocy, informacje nt. temat zamieszczane są na stronach UG, facebooku. Rzeczy dla potrzebujących zbierane są głównie w dworku w Worowicach, ale także w świetlicy Rogowo, przez KGW Worowice oraz KGW Pilichówko. Akcję w swoim domu prowadził p. Sołtysa Sochocino – Czyżewa, prowadzono ją w firmie „Chemirol” pp. Ossowskich. W sprawie takiej zbiórki zgłosił się p. Poseł M. Małecki, zbiórka organizowana jest przez straże dla straży w Ukrainie. Dochodzą sygnały o mieszkańcach, którzy mogą przyjąć pod swój dach osoby z Ukrainy i w najbliższych dniach do mieszkańców zostanie przesłana informacja nt. temat.

P. Wójt poinformował o pozyskaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środków finansowych na modernizację drogi w Nowym Podlecku (70% z kwoty wnioskowanej 1 mln. zł) i ma nadzieję, że zmieścimy się w wartościach kosztorysowych. Gmina złożyła wnioski o środki finansowe w ramach Polskiego Ładu (2 i 3 nabór) tj:

- droga Nowe Łubki – Słupca - wartość kosztorysowa zadania to 4.330.668 zł, (max. wysokość dofinansowania wynosi 95%).

- kompleks boisk w Blichowie - wartość kosztorysowa zadania to 1.447 tys. zł, (max. wysokość dofinansowania wynosi 90%).

- garaż OSP Bulkowo - wartość kosztorysowa zadania to 2.155 tys. zł, (max. wysokość dofinansowania wynosi 85%).

Gmina maksymalnie mogła złożyć 3 wnioski.

W kolejnych naborach w ramach Polskiego Ładu również planujemy złożenie wniosków o dofinansowanie inwestycji.

Jako gmina, na obszarze której funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne mamy możliwość złożenia 2. wniosków dot. tych terenów i są to zadania:

- kanalizacja łącznie z oczyszczalnią w Osieku - kosztorys opiewa na kwotę 2.793 tys. zł, (max. wysokość dofinansowania wynosi 98%)

- drogi osiedlowe wewnętrzne wraz z oświetleniem, ławkami itp. w Pilichowie i Osieku - koszt ok. 1.8 – 2 mln. zł, (max. wysokość dofinansowania to również 98%).

P. Wójt przypomniał że w poprzednim naborze otrzymaliśmy fundusze na wszystkie składane przez nas wnioski, zobaczymy jak będzie tym razem.

P. Wójt serdecznie podziękował Staroście Płockiemu p. S. Ziemkiewiczowi za wzorcową interwencję na drodze powiatowej Krubice Stare – Osiek. Droga była zalana, rozjeżdżona przede wszystkim przez duże samochody ciężarowe firmy zewnętrznej. Drogą porusza się autobus liniowy do Płocka i sprawa była b. ważna. Radny Powiatu p. B. Matczak podziękował druhom z OSP za pomoc mieszkańcom po ostatnich huraganach. Prosił tylko niektórych mieszkańców, aby nie byli zbyt roszczeniowi. Straż nie wykonuje usług, nie naprawia a jedynie zabezpiecza. Taka jest jej rola. Proponował, aby może zorganizować „Tydzień z OSP” w sołectwach, aby sprawdzić posesje pod kątem bezpieczeństwa. Wspomniał też o potrzebie podjęcia decyzji w sprawie stawek finansowych dla strażaków za udziały w akcjach, bo zmieniły się przepisy. W sprawie dróg powiatowych, ich niszczenia, proponował postawienie znaków drogowych ograniczających tonaż pojazdów.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski prosił o odtworzenie rowów na drodze powiatowej w Krubicach Starych, o której mówił p. Wójt. Prosił Radnego Powiatu p. B. Matczaka o interwencję w powiecie w tej kwestii.

Wójt Gminy przypomniał, jak dobrym posunięciem było pozyskanie wysięgnika (tzw. ambony) na potrzeby gminy. Jest b. potrzebny i znakomicie sprawdza się w różnych akcjach, tak jak choćby ostatnio, przy usuwaniu skutków huraganów. Prosił jednostki OSP o zgłaszanie zapotrzebowania na sprzęt. Drobne rzeczy można zakupić od razu a na sprzęt droższy będziemy szukali dofinansowania.

Radny Powiatu p. B. Matczak poruszył sprawę modernizacji drogi powiatowej we Włókach. Zabezpieczone przez powiat środki finansowe nie pokryły nawet w połowie wartości kosztorysowej zadania. W środę odbędzie się spotkanie ze Starostą w sprawie tej inwestycji. Dziękował też za wszelką pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Radny p. M. Józwiak informował, że są rodziny, które chcą przyjąć uchodźców z Ukrainy. Pytał, z kim kontaktować się w tej sprawie?

Wójt Gminy odpowiedział, że ta kwestia dopiero się pojawia i na razie jedynie nieoficjalnie. Co do pomocy rzeczowej dla uchodźców to najlepiej kontaktować się z GOPS – em, czy p. Sekretarz. Podane są 3 numery telefonów. Tworzona jest baza osób chętnych do przyjęcia uchodźców. Koordynatorem tych działań będzie najprawdopodobniej GOPS. Gmina musi też otrzymać wytyczne odnośnie procedur przy przyjmowaniu uchodźców. Jeśli chodzi o drogę Daniszewo – Piączyn przypomniał, że powiat na tę inwestycję zabezpieczył 1mln zł, a najniższa oferta wykonawcy opiewała na ok. 2.2 mln zł. W pierwszej chwili p. Wójt pomyślał, że to ceny tak poszybowały w górę. Okazało się jednak, że wartość kosztorysowa zadania wynosiła ponad 3 mln. zł. Dlaczego w takim razie na zadanie zabezpieczono tylko 1 ml zł?  P. Wójt liczy, że środowe spotkanie w Starostwie to wyjaśni.

Radny Powiatu p. B. Matczak apelował do rolników o niewyrzucanie kamieni do rowów, bo potem sprzęt drogowy się psuje, poinformował, że interweniował też w sprawie drogi powiatowej w Krubicach. Co do pomocy uchodźcom z Ukrainy, to w Starostwie też jest powołany koordynator od tych spraw.

Wójt Gminy poinformował, że sprawę odtworzenia rowów przy drodze powiatowej w Krubicach Starych już dawno zgłaszał do Starostwa. Te rowy były i na mapach i w rzeczywistości.

Radna A. Grabarczyk zwróciła się do Radnego Powiatu p. B. Matczaka o spowodowanie kontynuacji prac przez powiat przy naprawie poboczy drogi powiatowej N. Łubki – Słupca.

Radny Powiatu p. B. Matczak odpowiedział, że porozmawia nt. temat z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski prosił o szybkie zorganizowanie profilowania dróg gminnych, bo jest akurat b. korzystne okienko pogodowe. Część dróg jest w fatalnym stanie. Zgłosił też do załatania dużą wyrwę na drodze gminnej od Chrościna do Worowic.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XXXIX sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 13.10.

Na tym protokół zakończono

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokołował: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi