Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XL/22
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XL/22

Protokół Nr XL/22

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 31 marca 2022r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy  p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy  p. Mariola Rzymkowska

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

- Radny Powiatu Płockiego p. Piotr Skorupski

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak

- Sołtysi – 1 osoba.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r.

c) upoważnienia Wójta Gminy Bulkowo do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

d) funduszu sołeckiego

e) określenia stawki ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Bulkowo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu oraz zasad jego wypłacania

f) wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gminnej położonej we Włókach oznaczonej nr ewid. 165/3, oddanej w trwały zarząd

g) wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Blichowo oznaczonych nr ewid.: 232/1, 36/9, 36/10, 31/5 – obręb Blichowo, oddanych w trwały zarząd

h) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2022 - 2025

i) zatwierdzenia Planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Bulkowo na 2022r.

8. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo za 2021r.”

9. Sprawozdanie za 2021r. z „Realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”

10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bulkowie.

11. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

12. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

W imieniu Wójta Gminy do proponowanego porządku obrad zmiany zgłosiła Sekretarz Gminy:

- wykreślić projekt uchwały w punkcie 7c. W opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej podjęcie uchwały jest zbędne, wystarczą stosowne zapisy w uchwale dot. zmiany uchwały budżetowej,

- wprowadzić w punkcie 7 (odpowiednio i. oraz j.) projekty uchwał w sprawach realizacji zadania inwestycyjnego pn.:”Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 82 i 83 w m. Bulkowo Kolonia” oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie ścieżek edukacyjnych na terenie Gminy Bulkowo”.

Zaproponowane zmiany Radni przyjęli jednogłośnie (15 za).

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie (15 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

02.03 – spotkał się ze strażakami Seniorami z OSP Nowe Łubki w sprawie dodatku do emerytury w wysokości 200 zł. Warunkiem jest minimum 25 lat aktywności bojowej. O godz. 17.00 uczestniczył w spotkaniu młodzieży z sędzią międzynarodowym p. P. Sokolnickim, zorganizowanym przez Radnego Powiatu p. P. Skorupskiego, za co p. Wójt podziękował.

05.03 – uczestniczył w uroczystych Obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych w Małej Wsi oraz w Gałkach zorganizowanych przez p. M. Szkopka.  Tego samego dnia uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP Blichowo.

08.03 – wspólnie z p. Starostą oraz Radnym p. A. Stasiakiem uczestniczył w spotkaniu KGW Pilichówko. Złożył Paniom serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet. To bardzo liczne koło. Życzył sukcesów w działalności. Tego samego dnia uczestniczył w podsumowaniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego uhonorowano wolontariuszy. Pan Wójt serdecznie podziękował sztabowi, wolontariuszom i wszystkim, którzy włączyli się w kolejny finał.

12.03 – uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP Worowice.

14.03 – uczestniczył w Forum Samorządowym w Cekanowie organizowanym przez Starostę Płockiego. Na spotkaniu poruszano tematykę dot. powiatu ale spotkanie zdominowały kwestie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Tego samego dnia spotkał się z p. kierownik Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Delegatura w Płocku.

21.03 – uczestniczył w odbiorze technicznym I etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Bulkowie, jak również spotkał się ze strażakami Seniorami z OSP Worowice w sprawie dodatku do emerytury.

23.03 – spotkał się z Prezesami OSP lub ich przedstawicielami w sprawie ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych. Tego samego dnia wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy p. A. Krokowskim i Radną Gminy p. J.  Dominiak uczestniczył w pogrzebie wieloletniego Radnego Gminy  i Sołtysa  p. Aldona Sobótki.

25.03 – uczestniczył w zebraniu konsultacyjnym w sprawie drogi powiatowej przez Bulkowo (Wieś). Omawiano też sprawy dot. kanalizacji. Organizatorem spotkania był Radny Powiatu p. B. Matczak. P. Wójt podziękował wszystkim za obecność. O godz. 17.30 uczestniczył w spotkaniu z członkami stowarzyszenia Rozwój Nowe Łubki. Rozmawiano o jego działalności, planach na przyszłość. P. Wójt podziękował za prezent.

26.03 – uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP Nowe Łubki.

29.03 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.

30.09 – spotkał się z przedstawicielami KGW w sprawie podsumowania i oceny akcji promującej szczepienia przeciw Covid-19, która miała miejsce we wrześniu ub.r.

W okresie międzysesyjnym p. Wójt wydał 6 Zarządzeń, które dostępne są w BIP-ie Gminy. Odbył też szereg spotkań z Sołtysami i mieszkańcami. W ostatni poniedziałek naszą gminę odwiedził Minister p. M. Małecki z symbolicznym czekiem na ponad 700 tys. zł, jako wkład Rządu w II etap modernizacji drogi gminnej w Nowym Podlecku.

Punkt 5.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji Rady Gminy nie było. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zostaną zamieszczone w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole  zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy (14 za, przy 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w Budżecie Gminy na 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia stawki ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Bulkowo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu oraz zasad jego wypłacania. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gminnej położonej we Włókach oznaczonej nr ewid. 165/3, oddanej w trwały zarząd. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Blichowo oznaczonych nr ewid.: 232/1, 36/9, 36/10, 31/5 – obręb Blichowo, oddanych w trwały zarząd. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2022 – 2025. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Bulkowo na 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.:”Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 82 i 83 w m. Bulkowo Kolonia”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie ścieżek edukacyjnych na terenie Gminy Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo za 2021r.” w przedłożonej wersji. Sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła sprawozdanie za 2021r. z „Realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w przedłożonej wersji. Sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 10.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bulkowie w przedłożonej wersji. Sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 11.

Radny Gminy p. T. Tybuś poddał pod dyskusję pomysł budowy ścieżki rowerowej np. Blichowo - Bulkowo. Może udałoby się zrealizować taki projekt ze środków zewnętrznych.

Radny Powiatu p. B. Matczak stwierdził, że pomysł jest b. dobry, ale obecnie brak jest funduszy na takie cele.

Przewodn. RG p. A. Krokowski rozważał, czy takiej ścieżki rowerowej nie można by umieścić w projekcie remontu drogi powiatowej Bulkowo-Blichowo.

Radny Powiatu p. B. Matczak stwierdził, że w powiecie aktualnie środków starcza jedynie na najważniejsze potrzeby, np. na łatanie dziur w jezdniach. W tej chwili najważniejsza sprawa to modernizacja drogi powiatowej Daniszewo - Piączyn.

Radny Powiatu p. P. Skorupski poinformował, że powiat złożył wniosek o środki finansowe z Polskiego Ładu na remont drogi powiatowej od Bulkowa do Wołowej. Koszt to ok. 18 mln. zł. Rzeczywiście w obecnej sytuacji ta ścieżka rowerowa jest nierealna, chociaż sam pomysł jest b. dobry.

Wójt Gminy stwierdził, że generalnie ścieżki rowerowe przy drogach powiatowych mają rację bytu. Były rozmowy na ten temat, takie miejsca powinny być tworzone, choćby ze względu na bezpieczeństwo. Plany powiatu mają się obecnie nijak do możliwości, przynajmniej na tę chwilę, bo opiewają na kilkadziesiąt mln. zł, a droga powiatowa  Daniszewo - Piączyn jest od lat przekładana, choć dawno powiat obiecał jej realizację. Obecnie koszt modernizacji odcinka tej drogi to ok. 3 mln. zł, a powiat zabezpieczył jedynie 1 mln. zł i dalej nie wiadomo, jak będzie z tą drogą. Jeśli do 11.04.br. nie zostanie zawarta umowa  z wykonawcą wyłonionym w I przetargu, to całe postępowanie idzie w niwecz. Pomysł budowy ścieżek rowerowych jest b. dobry i jest zapotrzebowanie na takie inwestycje. P. Starosta informował  p. Wójta o złożeniu przez powiat do Polskiego Ładu projektu o środki na modernizację drogi powiatowej od Bulkowa do Wołowej/Łoniewa na kwotę ok. 18 mln. zł szkoda tylko, że cały ten odcinek nie został podzielony na mniejsze, bo wówczas byłaby znacznie większa szansa na uzyskanie dofinansowania. P. Wójt nic nie wie o samym projekcie, ponieważ nie był on  konsultowany z gminą, chociaż wielokrotnie prosiliśmy, aby takie inwestycje na naszym terenie z nami konsultowano. Oczywiście będzie lobbował, aby dofinansowanie na tę drogę zostało przyznane.

Radny Powiatu p. B. Matczak poinformował, że poprosi powiat o wyłożenie tego projektu na spotkaniu w sprawie chodników.

Wiceprzewodn. RG p. J. Matuszewski zgłosił uszkodzenie dróg przez Bulkowo (Wieś) i Krubice Stare przez firmę transportową. Samochody przewożą b. ciężkie ładunki. Powinny one jeździć inną drogą.

 Radny Powiatu p. B. Matczak poinformował, że dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zapewnił, że Policja będzie sprawdzać takie transporty na drogach do tego nieprzystosowanych.

Radny Powiatu p. P. Skorupski dodał, że dyr. ZDP obiecał postawienie znaków ograniczających tonaż pojazdów.

Wójt Gminy stwierdził, że tu potrzebne są szybkie decyzje. Droga w Krubicach Starych też nie jest przystosowana do ciągłego poruszania się takimi przeciążonymi samochodami. Prosił Radnych Powiatu o mocne stanowisko w tej sprawie.

Radny Powiatu p. B. Matczak poinformował, że zgłosił do remontu  drogę powiatową Bulkowo – Góra, bo tam gdzie są przepusty droga jest pozarywana. Przejeżdża ciężki transport. Rolnicy też mają potężne cysterny, ale żeby ewentualne zakazy ich nie dotyczyły, tylko transportu przejezdnego.

Wójt Gminy zapewnił, że pilnuje tego, aby zakazy nie dotyczyły naszych mieszkańców, rolników, transportu lokalnego i pamiętamy o odpowiednich tabliczkach.

Radny Gminy p. M. Józwiak przypomniał, że jeszcze poprzedni Starosta obiecał ograniczenia tonażowe na drodze Bulkowo – Kobylniki. Pytał też, co z pasami na tej drodze oraz z rowami?

Radny Powiatu p. B. Matczak odpowiedział, że pasy będą namalowane, a rowów nie chcą mieszkańcy. Dodał, że w Krubicach będzie postawiony przystanek oraz oznakowane przejście dla pieszych.

Radny Gminy p. M. Józwiak także stwierdził, że droga powiatowa w kierunku Góry zapada się.

Wójt Gminy poinformował, że podczas wykonywania prac na tej drodze zwracał uwagę kierownikowi budowy i pracownikom na pewne rzeczy, ale niestety jego sugestii nie wzięto pod uwagę. Nieprawidłowości widoczne były przy zagęszczaniu materiału. Zgłaszał to do Inspektora Nadzoru w powiecie. Prawdopodobnie w efekcie tych błędów asfalt osiadł.

Radny Powiatu p. B. Matczak zwrócił uwagę na brak deszczu i grożącą nam znowu suszę. Poruszył problem odwiertów studni na terenie gminy, które mogą „zabierać” wodę. Skrytykował działania Wód Polskich. Więcej kompetencji w sprawie wody powinny mieć samorządy a nie taka centralna instytucja. Następnie przekazał podziękowania dla p. Wójta i Radnych za środki finansowe dla strażaków na umundurowanie, odzież ochronną.

Wójt Gminy poinformował o złożeniu w br. wniosków o środki finansowe dla OSP do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- OSP Blichowo – o 20 tys. zł

- OSP Bulkowo - o 20 tys. zł

- OSP Nadułki - o ok. 20 tys. zł

- OSP Nowe Łubki – o 20 tys. zł

- OSP Pilichówko - o 21.266 zł

- OSP Worowice - o 4.760 zł

Zakres zakupowy to m.in. aparaty powietrzne, sygnalizatory bezruchu, radiotelefony, mundury specjalne, kombinezony ochronne, buty specjalne, rękawice, drabina ratownicza i inne.

Poza w/w złożono też wnioski do WFOŚiGW na termomodernizację garażu OSP w Blichowie (na kwotę 30 tys. zł), instalację zbiornikową gazu wraz z wewnętrzną instalacją gazową w OSP Nowe Łubki (na kwotę 30 tys. zł), instalację zbiornikową gazu wraz z wewnętrzną instalacją gazową w OSP Pilichówko (na kwotę 30 tys. zł), przy czym koszt instalacji to na tę chwilę ok. 50 tys. zł, czyli w przypadku dofinansowania musimy dołożyć po minimum 20 tys. zł do jednej kotłowni.

Złożono też inne wnioski z myślą o pozyskaniu środków finansowych na potrzeby OSP do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 14. 250 zł dla OSP Bulkowo, Blichowo, Nowe Łubki (na pralnicę, suszarkę, aparat powietrzny, mundury bojowe), na kwotę ponad 21.600 zł dla OSP Nadułki (modernizacja bramy garażowej), do Starostwa Powiatowego na kwotę 5 tys. zł dla OSP Nowe Łubki (m.in. zakup silnika do motopompy) oraz również na kwotę 5 tys. zł dla OSP Bulkowo (wymiana opon w podnośniku koszowym).

Inne wnioski złożone przez Gminę do WFOŚiGW:

- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w 2022r. – na kwotę 35 tys. zł

- utworzenie ścieżek edukacyjnych – na kwotę ponad 62 tys. zł

- zabiegi pielęgnacyjne drzew, nasadzenia w parku w Worowicach – na kwotę ok. 30 tys. zł

W związku z b. dużą ilością złożonych wniosków oraz planami złożenia kolejnych w najbliższym czasie czeka nas ogrom pracy. Musimy też zabezpieczyć środki na wkład własny i jak na możliwości naszego budżetu jest to b. duże wyzwanie. Mocno inwestujemy w Stacje Uzdatniania Wody, zwiększamy wydolność stacji. Ze środków „covidowych”, które są nagrodą dla gminy za poziom zaszczepienia mieszkańców zakupiliśmy m.in. traktorek do koszenia trawy oraz maszynę do sprzątania hali sportowej w Bulkowie. Rozstrzygnięty został przetarg na dostarczenie mieszanki żwirowej na bieżące utrzymanie dróg – wygrała firma p. M. Guzińskiego, kwota z przetargu to 96.432 zł (druga złożona oferta opiewała na kwotę 120.540 zł). Niestety generalnie ceny towarów i usług rosną. W ub.r. 1t żwiru kosztowała ponad 23 zł, w br. już ponad 34 zł.

Radny Powiatu p. B. Matczak poinformował o pozyskaniu Mercedesa na potrzeby OSP i stało się to dzięki pomocy powiatu. Poruszył sprawę suszy i zbiorników retencyjnych na wodę. Poinformował, że powstała inicjatywa, aby jednej z ulic w kierunku Imielnicy nadać imię p. T. Kolczyńskiego, wieloletniego Radnego Miasta Płocka ale też Sekretarza Gminy Bulkowo. Może Gmina wystosuje tu jakieś poparcie? Poinformował, że o godz. 14.00 w Domu Weselnym w Małej Wsi odbędzie się spotkanie z członkami Izby Rolniczej, politykami. Powiedział, że podobno w Krubicach planowana jest budowa wielkiej fermy, na 20 tys. sztuk – przecież tam będzie smród?

Wójt Gminy odpowiedział, że wcześniej nic nie wiedział o inicjatywnie nadania imienia T. Kolczyńskiego ulicy, ale zawsze będzie lobbował w takich sprawach. W sprawie zbiorników retencyjnych zgłosił zapotrzebowanie do Planu Wojewódzkiego i oczekujemy na decyzje.

Radny Gminy p. M. Józwiak stwierdził, że powinniśmy dbać o te zbiorniki retencyjne, które mamy. Wodę można zatrzymać w Bulkowie (Wsi) na łąkach, zamiast odprowadzać ją do Żurawianki.

Radny Powiatu p. B. Matczak stwierdził, że nasadzenia drzew w parku w Worowicach muszą być odpowiednie.

Wójta Gminy odpowiedział, że co do parku w Worowicach, to decyzje podejmuje Konserwator Zabytków i nie przeprowadza z nami konsultacji. Koszty takich inwestycji są bardzo wysokie, przepisy są rygorystyczne. Przypomniał o innym terenie zabytkowym tj. parku w Blichowie, który jest pod opieką konserwatora. Chcemy usprawnić ruch pojazdów przy szkole w Blichowie, głównie w trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci, a uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków trwają  b. długo. To jest nie do pomyślenia, ile razy byliśmy odsyłani żeby ciągle przeprojektowywać podjazd. Czasu potrzeba było b. dużo.  Do wykonania zadania musimy jednak dopuścić jedynie firmę, która posiada odpowiednie uprawnienia do takich prac nadane przez instytucje konserwatorskie (chodzi o wykonanie chodnika czy drogi podjazdowej). Liczyliśmy, że prace wykona GK, ale jest to niemożliwe i koszty finansowe będą dla nas niestety wysokie.

Sołtys soł. Bulkowo p. J. Ryziński w sprawie wody na łąkach w Bulkowie stwierdził, że na Żurawiance trzeba utrzymać zaporę, którą wybudowała wieś, żeby nie zalewało łąk. Przypomniał, że przez wiele lat była to wspólnota, teraz działki mają już właścicieli.

Przewodn. Rady Gminy p. A. Krokowski zapytał kierownika GK o sprawność hydrantów podczas pożarów, bo pytają o to mieszkańcy.

Kierownik GK wyjaśnił, że tylko część hydrantów jest wykorzystywana przy pożarach i OSP oraz PSP mają wykazy tych ujęć. Inne hydranty są hydrantami technicznymi i one nie są przeznczone do akcji p. poż. Są zakręcone m.in. dlatego, żeby uniknąć nielegalnego poboru wody, zwłaszcza latem.

Przewodn. RG p. A. Krokowski zwrócił się z zapytaniem do Radnego Powiatu (Wiceprezesa Zarządu OG OSP w Bulkowie) p. B. Matczaka, czy wody z beczki jaką posiada OSP N. Łubki starcza do pożaru i czy zdarzyło się, że tej wody kiedyś zabrakło, albo żeby straż nie miała skąd wody czerpać. Czy napełnianie wozu strażackiego wodą jest szybsze przy pobieraniu wody ze zbiornika retencyjnego czy z hydrantu. O takie rzeczy pytają mieszkańcy.

P. B. Matczak odpowiedział, że szybciej jest napełnić wóz ze  zbiorników.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski wypowiadając się w sprawie gruntów w Bulkowie (Wsi) poinformował, że właściciele działek chcą współpracować z gminą i gdyby były jakieś zewnętrzne środki finansowe do pozyskania to prawdopodobnie możliwe jest porozumienie.

Wójt Gminy stwierdził, że w w/w sprawie trzeba by zorganizować spotkanie, opracować projekt aby był gotowy, gdy będzie możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych. Jeśli tylko powstanie taka inicjatywa od mieszkańców, gmina podejmie odpowiednie działania. Bardzo możliwe, że zjawiska związane z brakiem wody, deszczu, będą się nasilać.

Punkt 12.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XL sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.40.

Na tym protokół zakończono

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokołował: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi