Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXII/09
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXII/09

                                         PROTOKOŁ NR XXXII/09

                                        z Sesji Rady Gminy Bulkowo

                                        w dniu 29 grudnia 2009r.

 

      Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W posiedzeniu uczestniczyło 14.radnych wg.załączonej listy obecności.

W Sesji udział wzięli:

Wójt Gminy – p.Stanisław Sztendur

Sekretarz Gminy -p.Tadeusz Godziemski

Skarbnik Gminy p.Teresa Szymczak

Radca Prawny p.Zdzisław Kwiatkowski

Doradca Wójta, Radny Rady Powiatu p.Krzysztof Michalak

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 10 osób.

 

                 Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

   

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

  4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 

  6.Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.Przyjęcie budżetu gminy na 2010r:

     a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

     b) przedstawienie wniosków Komisji

     c) dyskusja

     d) podjęcie uchwały

  8.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009r.

     b) przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

     c) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds.komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa i pozostałego mienia    

     d) planów pracy Komisji

  9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

10.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

11.Zakończenie obrad.  

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa.

 

Punkt 2.

Porządek XXXII-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty bez poprawek, w wersji proponowanej przez Przewodniczącego Rady Gminy ( 13 za).

 

Punkt 3.

Protokół z XXXI-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty bez poprawek w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy ( 13 za).

 

Punkt 4.

Sprawozdanie ze swojej miedzysesyjnej działalności w oparciu o wydane Zarządzenia złożył Wójt Gminy.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 5.

Przewodniczący Komisji Rady Gminy odczytali protokoły z posiedzeń Komisji w okresie miedzysesyjnym.Przewodniczący Rady Gminy odczytał protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy.

Wójt Gminy; utrzymanie dróg żwirowych kosztuje i m.in.dlatego warto robić drogi tańszą technologią.Remonty dróg trzeba traktować jako priorytet.Nie później niż do 15.01.2010r musimy wiedzieć, które drogi będziemy wykonywać i myślę,że tu będzie najlepiej spotkać się wspólnie.          Jeśli chodzi o lampy hybrydowe to z planowanych 50 sztuk, 25 sztuk planuję wykonać razem ze Związkiem Gmin.Byłby na to zadanie kredyt umarzalny  w wysokości do 50%.

Radny I.Wolinski jakie jest prawdopodobieństwo,że ta inwestycja będzie zrobiona?

Wójt Gminy:o zagrożeniach nic na razie nie wiem.

 

Punkt 6.   

Radny I.Wolinski:jest problem z obsadą funkcji Lekarza Weterynarii w Bulkowie, bo dotychczasowy rezygnuje z pracy.   

Wójt Gminy:wczoraj były nt. temat rozmowy i jeszcze będziemy rozmawiać.

O nowych kandydatach mówił Powiatowy Lekarz Weterynarii.    

Radny Golacik:może przyciągniemy młodego Lekarza mieszkaniem?

Radny M.Woliński:apeluję o załatwienie tego dowozu dla dzieci z Pragi do szkoły w Blichowie.Tylko żeby PKS nie wycofał swojego kursu – tak to trzeba załatwić.Uważam,że powinno się zrobić w Pradze zebranie i sprawę wypośrodkować.Trzeba myśleć też o lampach ulicznych tam, gdzie ich nie ma.

  

Radny Golacik: jeśli chodzi o KPS z Pragi do Płocka to my nie możemy się zająć wszystkim.Dostaliśmy pismo z Pragi o dowóz do szkoły w Blichowie i tylko tym powinniśmy się zająć.Może Wójt porozmawia z dyrektorem szkoły

w sprawie przesunięcia zajęć lekcyjnych? Jeśli chodzi o oświetlenie uliczne to uważam, że nie powinniśmy rozbijać środków finansowych, wpierw róbmy drogi.

Wójt Gminy:jeśli chodzi o PKS do Pragi to Dyrektor PKS-u w Płocku powiedział mi, że przesunie ten kurs o 15 minut.Poczekajmy jak to będzie funkcjonowało.

Doradca Wójta:informuję Państwa,że Powiat chce przejąć PKS.Jeśli puścimy do Pragi swój autobus, to PKS zabierze swój kurs.

Sołtys Sołectwa Soch-Praga:problem ciągnie się od dawna.Napisaliśmy pismo.My obecnie myślimy o najmłodszych dzieciach.Autobus z PKS-u często ma opóźnienia lub wcale nie jedzie.Małe kilkuletnie dzieci muszą bardzo wcześnie wstawać.Byłam w tej sprawuie już kilka razy u Wójta.

p.Gościcka:to pismo,które wpłynęło z Pragi to ludzi je inaczej zrozumieli i dlatego podpisali.Przecież my z Pragi mamy tylko jeden autobus!

Przewodn.RG:pomysł spotkania się p.Wójta z mieszkańcami Pragi uważam za dobry.

Radny Sobótka:popieram wykonywanie dróg,ale były tez składane obietnice, że ludzie będą mieli lampy.W jednych miejscowościach lampy są co 50m, a w innych co 200m.Poza tym  oświetlane są prywatne posesje!

Radny Golacik:nie jestem przeciwny zakładaniu lamp tylko chodziło mi o oszczędne wydawanie środków.W teren mogą jechać Komisje i powiedzieć, gdzie lampy trzeba zdjąć.

Wójt Gminy:do tej pory my stawialiśmy lampy a potem przekazywaliśmy je Zakładowi Energetycznemu.Teraz te hybrydowe będziemy mieli własne.

Jeśli lampy oświetlają prywatne posesje,to mówmy po imieniu.

Radny M.Woliński:są miejscowości, gdzie lampy muszą powstać jak Chlebowo czy Wołowa.

p.Matczak:w sprawie dróg to uważam,że wiele moglibyśmy zrobić w czynie społecznym.

Radny Cybulski:jeśli chodzi o zdjęcie lamp to chodziło o Łubki.Ale jak my mamy je zdjąć?

p.Urbanowski:jeśli Wójt wyda polecenie,to te lampy wyłączę.

 

            Na salę obrad weszła Pani B.G. z psem na rękach. Pani G. pozostawiła psa na sali obrad, sama salę obrad opuszczając.

Po tym incydencie Radny Krzysztof Woźniak stwierdził,ze skoro jest to pies bezpański, to on  się tym psem zaopiekuje.Wszyscy Radni poparli takie rozwiązanie.

 

 

             Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10.o minutową przerwę w obradach.Po przerwie powrócono do realizacji porządku dziennego Sesji:

 

Punkt 7.

a)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p.Grzegorz Szymański zapoznał zebranych z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą przedłożonego przez Wójta Gminy „projektu budżetu gminy na 2010r”.

 

b)

Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa zapoznał zebranych z wnioskami Komisji Rady Gminy zgłoszonymi do przedłożonego przez Wójta Gminy „projektu budżetu gminy na 2010r”.

 

c)

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

d)

Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu gminy Bulkowo na 2010r z uwzględnieniem wszystkich wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady Gminy.

Uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 8.

a)

Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009r, w wersji proponowanej przez Wójta Gminy.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad  nie było.

 

b.

Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

c.

Rada Gminy (12 za, 2 wstrz.) pdjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds.komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa  i pozostałego mienia przyjmując tym samym skład Komisji proponowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.(osoby wyraziły zgodę na udział w pracy Komisji).

Przewodniczącym Komisji wybrano ( 14 za) p.Marię Jakubiak.(p.Jakubiak wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.)

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punckie obrad nie było.

                       

d.

Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planów Pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2010r.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 9.

 

Ten punkt został zrealizowany w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 10.

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z pismem Sołectwa Sochocino-Praga w sprawie dojazdu dzieci do szkoły w Blichowie.

Radny M.Woliński:jak ostatecznie będzie załatwiona sprawa autobusu  w Pradze?

Wójt Gminy:zobaczymy jak dojazd będzie funkcjonował od 04.01.2010r.

Potem ewentualnie zorganizuję odpowiednie spotkanie.

p.Bogdan:nam w Pradze chodzi głównie o to,aby dzieci nie były w drodze 10 godzin.Chodzi nam tylko o jeden kurs.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zabranych z pismem p.dyrektora ZSO w Blichowie w sprawie utwardzenia terenu przy szkole.

p.Wójt:zajmę się tym.

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z pismem p.Barbary Gawskiej zam.Sochocino-Czyżewo w sprawie bezpańskiego psa.

 

p.Matczak:działa Bank Żywności.Prosimy tylko o 1.000zł na magazyn.Druga sprawa to zakup pługa dla OSP-moglibyśmy w ten sposób pomóc gminie.

p.Skarbnik:jeśli chodzi o te 1.000zł to p.Kierownik GOPS-u i p.Wojciech

Kamiński mieli jechać w tej sprawie w celu zawarcia pisemnego porozumienia.

Jeśli powstanie stosowny dokument, to ja te pieniądze zapłacę.

Doradca Wójta: ja co drugi miesiąc sfinansuje to z własnych środków.

Ponadto informuję,że w Bulkowie odbyły się Igrzyska LZS.Dziękuje p.Mieczysławowi  Józwiakowi za wykonaną społecznie pracę przy tych zawodach.Dziękuję Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe.W ciągu dwóch lat udało się wydobyć z dołka sportowego naszą gminę.

 

Radny Sobótka:za co te pługi chcecie kupić?

p.Matczak:za środków OSP.

Radny Bigos:pomieszczenia magazynowe na dary z Banku Żywności będą także w budynku starej plebanii w Blichowie.

 

Sekretarz Gminy:jeśli chodzi o te pługi to nie można ich przypiąć do każdego samochodu strażackiego a jedynie do tych, które nie mają przydziału.

p.Matczak:pługi byłyby wykorzystane jedynie w nagłych przypadkach. Czy chcecie,żeby tak było?

 

Radny Cybulski:czy również w Blichowie będziemy płacili za magazyn dla Banku Żywności?

Radny Bigos;ludzie będą wszystkiego pilnować i będą rozdawać dary.

 

Radny Golacik:jak z tym pługiem dla OSP?

Radca Prawny:to nie są kompetencje Rady.Od zapewnienia bezpieczeństwa jest Wójt.A samochody strażackie muszą być w gotowości ratowniczej.

Sekretarz Gminy:aktualnie są wprowadzane zmiany w Zarządzaniu kryzysowym w gminie.Poczekajmy jak to będzie, a może taki pług będzie obowiązkiem?

p.Matczak:samochód z pługiem byłby do dyspozycji Wójta.

Radca Prawny:jeśli wystąpi stan nadzwyczajny to Wójt i tak samo podejmuje określone działania.A w ogóle to trzeba pamiętać jeszcze o ustawie o zamó- wieniach publicznych.

 

Głos zabrali kolejno Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy dziękując

wszystkim za wspólnie przepracowany rok i przyjęcie budżetu gminy na 2010r.

 

Punkt 11.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa dokonując zamknięcia XXXII-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

 

                            Obrady zakończono o godzinie 13.00.

 

                                 Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:                                                                 Przewodniczył:

D.Kowalewski                                                                Adam Kujawa

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi