Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXIII/10
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXIII/10

                                  

                                          Protokół Nr XXXIII/10

                                          z Sesji Rady Gminy Bulkowo

                                          w dniu 16 marca 2010r.

 

      Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W Sesji uczestniczyło 15. Radnych wg.załączonej listy obecności.

W obradach uczestniczyli także:

- Senator RP p.Eryk Smulewicz

- Wójt Gminy Bulkowo p.Stanisław Sztendur

- Skarbnik Gminy p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny UG p.Zdzisław Kwiatkowski

- Radny Rady Powiatu Płockiego p.Andrzej Kuliński

- Radny Rady Powiatu Plockiego,Doradca Wójta p.Krzysztof Michalak.

- Radny Rady Powiatu Płockiego p.Tomasz Skorupski

Na sali obecni byli mieszkańcy Gminy – ok.25 osób.

 

                            Proponowany porządek obrad:

 

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

  4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 

  6.Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) udzielenia pomocy rzeczowej  Powiatowi Płockiemu na realizację zadań: wykonanie       dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3059W oraz wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 2935W

     b) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2010r.

     c) wyodrębnienia lub niewyodrębnienia funduszu Sołeckiego w budżecie gminy

     d) realizacji projektu systemowego „Aktywniej Przez Życie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII ”Promocja integracji społecznej”,Działanie 7.1”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

  9.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

10.Zakończenie obrad.                                                                                                                       

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa.

 

Punkt 2.

Do proponowanego na wstępie porządku obrad zgłoszono następujące poprawki:

- Przewodn.RG: proponuję po punkcie 7 umieszczenie „rocznego sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

  Po przyjęciu protokołu z poprzedniej Sesji proponuje umieścić wręczenie nagród z okazji udziału  w 18. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

      Porządek XXXIII-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (15 za) z poprawkami zgłoszonymi przez Przewodniczącego Rady Gminy.

 

Punkt 3.

Inspektor ds.Rady Gminy D.Kowalewski informował o telefonie syna mieszkanki gminy,która na poprzedniej Sesji pozostawiła na sali obrad psa.Osoba zwróciła uwagę,że w protokole z XXXII-ej Sesji Rady Gminy opublikowanym w  BIP-ie  Gminy Bulkowo użyto  imienia,nazwiska i miejscowości zamieszkania  mieszkanki gminy, która pozostawiła psa na sali obrad, bez jej zgody.Zażądano sprostowania.

Radca Prawny:proponuję umieścić w poprzednim protokole pierwsze litery imienia i nazwiska osoby i wykreślić miejscowość zamieszkania.Chcę dodać,że uczestnicy sesji powinni zdawać sobie sprawę z tego ,że ich uczestnictwo może zostać odnotowane w protokole.

          Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) przyjęła protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy z poprawką proponowaną przez Radcę Prawnego.

 

          Przystąpiono do wręczania nagród, podziękowań  z okazji uczestnictwa  w 18.Finale WOŚP.Nagrody wręczali: senator RP p.Eryk Smulewicz, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa, Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur, organizator 18.finału p.Andrzej Kuliński.

  Lista osób, które otrzymały nagrody i podziękowania:

  - Anna Zielonka, Krzysztofa Kochańska,Dorota Gackowska, Agata Olczyk, Ewa Wiercioch, Danuta Krusińska , Eryk Smulewicz, Krzysztof Grochulski, Mieczysław Józwiak, Mirosław Woliński, Wojciech Kamiński, Stanisław  Sztendur, Adam Kujawa, Józef Bigos.

 

Podziękowania otrzymała też cała Rada Gminy Bulkowo.

 

                Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10.minutową przerwę w obradach.Po przerwie powrócono do realizacji porządku Sesji:

 

Punkt 4.

Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności złożył Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur w oparciu o wydane Zarządzenia. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 5.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy w oparciu o sporządzone protokoły złożyli Przewodniczący Komisji.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 6.

Nie zgłoszono interpelacji czy zapytań.

 

Punkt 7.

a)

p.Wójt:droga w kierunku Płońska jest bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców gminy,bo jest to wyjazd na m.in.Warszawę,Toruń.Co do chodnika w Blichowie,to mamy do wydatkowania jeszcze 30tys.zł z przyznanych nam 100tys.zł.

Radny Kamiński:czy w przyszłości jesteśmy w stanie sfinansować inwestycje drogowe.Czy było ostatnio w Powiecie spotkanie odnośnie dróg?

p.Wójt:spotkania w Powiecie są często.Bywam na nich ja lub p.Michalak.

Radny Kamiński:wczoraj p.Michalak powiedział mi,że są doroczne spotkania w Powiecie i są tam zapraszani Wójtowie lub Przedstawiciele. p.Michalak mówił,że spotkanie będzie 22-23.03.br a to jest nieprawda,bo spotkanie odbyło się 12.03.br.na temat planów drogowych i tu nikogo z naszej gminy nie było!

p.Michalak:nie odróżnia Pan spotkań kurtuazyjnych od roboczych.Wnioski przyjmowane są na spotkaniach roboczych. Będziemy robić drogi choć na dziś nie wiemy jeszcze szczegółowo z jakich Programów.

Radny Kamiński:na spotkaniu, o którym ja mówię nas nie było, a omawiana była droga Bulkowo-Góra.

Radny M.Woliński:ja nie będę przychodził na Komisje, bo czuję się oszukiwany.Kiedyś było powiedziane, że drogi powinny być tam robione, gdzie chodzą autobusy szkolne. p.Michalak mówił mi,że sam złoży wniosek o drogę w  Pradze w 2011r. Mój syn na Wójta nie wystartuje. Podatek rolny podniesiono, bo były potrzebne pieniądze na nowe etaty w Urzędzie.Ciągle jestem oszukiwany.

 

                 Rada Gminy podjęła uchwałę ( 14 za, 1 wstrz.) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Płockiemu na realizację zadań: wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3059W oraz wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 2935W.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

b)

 

p.Skarbnik:proponuję włączenie do otrzymanego przez Państwa Radnych materiału kwoty 50.400zł na dożywianie uczniów w szkołach.Komisja budżetowa propozycje zmian zaopiniowała pozytywnie.

                 Rada Gminy (13 za,2 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2010r,  wraz z poprawką zgłoszoną przez p.Skarbnik.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

c)

 

               Rada Gminy podjęła uchwałę (12 za, 3 wstrz.) w sprawie niewyraże - nia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2011r.  funduszu sołeckiego.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

d)

        

               Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji projektu systemowego „Aktywniej przez Życie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

e)

 

Pracownik Urzędu Gminy p.Wacław Urbanowski przedstawił zebranym roczne sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009r.Sprawozdanie w załączeniu do nin.protokołu.

p.Przepiórski:byłem Przewodniczącym tej Komisji.Przykro mi,że sprawozdanie nie zostało włożone do porządku obrad a ja nie zostałem poproszony na Sesję.

Zostałem odwołany z Komisji i z funkcji jej Przewodniczącego. Wydatki Komisji za 2009r to ok.54tys.zł.Diety za jedno posiedzenie dla członków Komisji to 500 zł brutto.Decyzje zapadały kolegialnie. 2-3 razy następowało uzgodnienie stanowisk.Chodziło wówczas o to,aby nie wydawać 500zł na diety, aby pozyskać np.50zł jak w przypadku zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla OSP Łubki.Zezwolenia po fakcie nigdy nie były wydawane.                                                                                                      

Chce opowiedzieć o kulisach mojego odwołania.W ostatnim okresie zaczęła dominować na posiedzeniach polityka prowadzona przez Wójta i jego pożal się Boże Doradcę.Nastąpił skok na kasę, bo to rok wyborczy i trzeba pozyskiwać wyborców.Bilety na „Niećpę” do niedawna rozprowadzała Komisja.Chodziło o to, aby tymi biletami podziękować osobom,które wspomagały Komisję w pracach. Przekazywano je np. do szkół,służby zdrowia itp.W tym roku Wójt powiedział,że sam będzie te bilety rozdawał – nie wiem, być może te bilety dostaną też osoby tak jak do tej pory?

Na posiedzenie Komisji wrzucono fakturę ,której p.Urbanowski jako człowiek uczciwy nie chciał podpisać.Nie może być tak,że faktury są przedstawiane post factum.Była złożona na posiedzenie Komisji faktura p.L.Sztendur z tytułu wycieczki Przedszkola prowadzonego przez p.L.Sztendur.Wniosek można było kilka razy przedłożyć Komisji,bo wyjazd był w styczniu.Nie wyraziliśmy zgody na realizację faktury(kwota 1500zł),bo złożono ją po upływie 1-go miesiąca. Byłem za tym,aby tego nie zapłacić.

Jedna z imprez miała się odbyć w styczniu na Dzień Seniora.Na przełomie stycznia i lutego trafiło do nas pismo o przyznanie kwoty 1tys.zł na ten cel z uwagi na fakt, że na tym spotkaniu będzie prowadzona profilaktyka p/alkoholowa! Wtedy wszyscy podjęliśmy decyzję, aby tych środków

nie przekazywać.Pod koniec tego posiedzenia p.Michalak zaczął coś mówić,że się wstrzymuje, po czym szybko pobiegł z informacją do Akcji Katolickiej.

Dalej było pismo ze  Szkoły z Krubic o środki na dowożenie dzieci na pływalnię do Płońska do końca bieżącego roku szkolnego.Komisja była na tak, ale nie może tak być,że decyzje finansowe będą dotyczyły terminów wstecz i to co się do tej pory odbyło nie będzie finansowane.Zawsze apelowałem do członków Komisji o przestrzegania prawa.Teraz robi się skok na kasę, by zdobyć głosy wyborców.W Zarządzeniu, w oparciu o które odwołano mnie z funkcji Przewodniczącego Komisji wskazano na poprzednie Zarządzenie z 2003r a to jest błędne.Jeśli już, to należało wskazać na Zarządzenie z 2007r.

Życzę nowemu Przewodniczącemu,aby nie był spolegliwy i żeby dalej były efekty pracy Komisji i by nie było nacisków na jej pracę.Obiecuje Państwu powrót do tej Komisji za pół roku.Na pewno wezmę bardzo aktywnie udział  w nadchodzących wyborach.

p.Michalak:Pan Senator zabierze do Warszawy obraz ludzi sfrustrowanych.

Rozumiem gorzkie słowa pod moim adresem,ale odszedł Pan 2 lata temu a Gmina się toczy.Ja nie pobiegłem do Akcji Katolickiej a faktura za „NIEĆPĘ” nie jest zapłacona.A co do polityki,że Pan kilka razy tykał Radę, Przewodniczącego i Wójta.To p.Doktor wprowadził politykę i gdyby było tak dalej, to ja bym z tej Komisji odszedł.

p.Przepiórski:już mówiłem,zaczeto politykę przenosić na łono Komisji.Środki finansowe chciano wyciągać post factum.”NIEĆPA” nie jest zapłacono, bo brak odważnego,który by się pod tym podpisał i ja tego nie popuszczę.

 

p.Senator Eryk Smulewicz: interesuje mnie problematyka rolna i wsi.W Senacie pracuję w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Rozmawiałem z Wojewodą o projekcie dot.dróg Związku Gmin,który był odrzucony i on wróci do ponow -nej oceny.Interesują mnie też sprawy Ochotniczych Straży Pożarnych.

Chcę też podziękować wszystkim ludziom, którzy przekazują własne pieniądze na WOŚP.Dziekuję wszystkim za aktywność.Zapraszam Państwa na spotkanie do Płocka w najbliższy piątek,podczas którego będzie omawiana m.in.sprawa funduszu sołeckiego.

 

p.Kuliński:nie rozumiem,czemu ten projekt na drogi ze Związku Gmin został odrzucono.Przecież on był na 11.miejscu! Trzeba wskazać winnego odrzucenia  tego projektu! Staroźreby poszły same i dostały!

p.Wójt:nie mogliśmy iść tak jak Staroźreby,bo nie mamy dróg wojewódzkich i krajowych.My, Wójtowie ze Związku Gmin mielismy spotkanie m.in.z p.Marszałkiem Struzikiem i nikt niczego nie podważał! My tej sprawie nie popuścimy!

p.Michalak:wiem,że ten wniosek to jest dobry wniosek.Problem polega na tym czy nam go „puszczą” politycznie,w roku wyborczym?

Dziekuje Radzie Gminy za dzisiejszą uchwałę dot.Powiatu. Na najbliższej Sesji Rady Powiatu złożę interpelację o popękaną drogę Blichowo-Bulkowo.

Teraz niektórym osobom chodzi o to,aby nie udało się wykonać tych planowanych dróg tzw.tanią technologią.

 

p.Matczak:proszę Pana Senatora o wszelką pomoc dotyczącą przekazywania środków na Ochotnicze Straże Pożarne.

                                             

p.Skorupski:skladałem już interpelację o drogę Blichowo-Bulkowo.Jak interweniowałem,to mi mówiono,że wszystko było zrobione dobrze.

 

p.Klepczarek:wściekam się na PO o KRUS! Niech niektórzy odczepią się od KRUS-u!

p.Senator: oczywiście, że nie można ruszyć KRUS-u jeśli chodzi o rolnika.

My chcemy jedynie ruszyć tylko tych rolników z Marszałkowskiej.

Na wcześniejszą prośbę o OSP, to na pewno porozmawiam o tym.

 

            Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa zarządził 10.o minutową przerwę w obradach.Po przerwie powrócono do realizacji porządku Sesji:

 

 

Punkt 8.

 

Z powodu braku zgłoszonych interpelacji czy zapytań odpowiedzi nie udzielano.

 

 

Punkt 9.

 

Wiceprzewodniczacy Rady Gminy zapoznał zebranych z treścią podań jakie wpłynęły do Rady Gminy z m-ci Blichowo oraz Wołowa z prośbą o remonty dróg. Podania zostają skierowane do Wójta Gminy.

 

Radny Sobótka:wnioskuję,o spotkanie za darmo całej Rady nt.wykonywania asfaltów tanią technologią.No i żebyśmy Gminy za bardzo nie zadłużyli.

Radny M.Woliński:popieram pomysł Radnego Sobótki.

Przewodn.RG:powstały plotki,że tani asfalt w Wiciejewie jest w kiepskim stanie.To nieprawda, zimę przetrwał lepiej niż np.droga do Krzykos.

Radny Kamiński:tanie technologie drogowe to dobre rozwiązanie.Tylko przy tych inwestycjach chodzi głównie o odpowiednią podbudowę dróg.Bodzanów

takie podbudowy robił 2-3 lata wcześniej.Jeśli my podbudowę zrobimy tuż przed położeniem masy,to nie nastąpi naturalne zagęszczenie. Słyszłem, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej padły pod moim adresem słowa wypowiedziane prze p.Michalaka,że organizując zabawę przy lepieniu bałwana, organizuję kiełbasę wyborczą. Jeśli p.Michalak nie wie,to informuję, że „Nasza Przyszłość” zwróciła się do mojej żony o napisanie wniosku o fundusze.Pisane było o 7tys.zł,dostaliśmy 5.800zł.Jeśli p.Michalak czegoś nie wie,to niech nie komentuje.

p.Michalak:nie użyłem słów Kamiński, Kamińska czy Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”. Niech Pan nie wmawia mi tego,czego nie mówiłem.

Radny Kamiński:przepraszam,jeśli ktoś źle mi coś przekazał.Ale stwierdzenie „kiełbasa wyborcza” było użyte. Poza tym wprowadza nas się w błąd,co do środków z Programu Budowy Dróg Lokalnych.Staroźreby dostał z tego 3mln.zł!

p.Skorupski:jeśli ktoś porusza Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”to należy powiedzieć, że zagospodarowuje ono czas dzieciom a Gmina, chociażby Szkoły tego nie robią.Może niech Rada pomyśli o tym?

p.Michalak:w Bulkowie czynna jest po południu hala sportowa.

 

                 Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z pismem jakie skierował do Rady Gminy Dyrektor ZSO w Bulkowie w sprawie dofinansowania zawodów sportowych organizowanych przez ZSO w Bulkowie.

p.Kuliński:my robimy to w ten sposób,że zabezpieczamy środki w budżecie gminy na sport a szczegóły są ustalane na spotkaniu Dyrektorów Szkół i Nauczycieli wf-u.Mamy nawet fundusz stypendialny dla sportowców. Jeśli chodzi o tę tanią masę drogową,to najlepiej zobaczyc jak obecnie funkcjonują drogi gdzie było to robione jakieś 11 lat temu – w okolicy Płońska. Możecie tam pojechać.

 

Radna Krusińska:w protokole z posiedzenia całej Rady odnośnie dróg tanią technologią brak jest stwierdzenia,że Wójt zobowiązał się do wykonania w 2011r.ok 1200m drogi od strony Gminy Naruszewo.Wnosze o uzupełnienie zapisu.

Insp.ds.Rady Gminy: uzupełnię zapis.

Radna Krusinska:informuję,że p.Kamiński przywozi do mnie dary wieczorami ok.godz.19.00, 20.00 i rozdaje je. Nie życzę sobie, aby ktoś mówił,że  p.Kamiński wywozi dary po ciemku! Mówię to w imieniu ponad 130 osób,które z tych darów korzystają.

 

p.Michalak: teraz proponujecie ponowne spotkanie o drogi nową technologią?

Przecież spotkanie było.Na mocy ustaleń zaczęły się prace przygotowawcze!

To co teraz ma zrobić Wójt? Teraz musimy czekać na wartośći kosztorysowe i wtedy zobaczymy na ile dróg starczy środków! Chyba,ze komuś chodzi o to, aby te drogi w ogóle nie powstały!

 

Radny Kamiński:o drodze Blichowo-Bulkowo rozmawiałem z p.Michalakiem  w sierpniu.Pan Michalak powoływał się na Eksperta,który miał się nie mylić.

Zgłaszałem problem ale usłyszałem,że jest gwarancja a potem,że jest przedłużona gwarancja.Przecież najważniejsza rzecz na drodze to podbudowa!

Jeśli przejdzie wniosek ze Związku Gmin,to skąd weźmiemy własne środki?

Czy budżet Gminy w roku przyszłym pozwoli na dalsze pozyskiwanie środków z zewnątrz? Mam też pytanie do Wójta – ile zarabia Doradca Wójta? Proszę o informacje w terminie na najbliższą Sesję.

             

               p.Kuliński oraz p.Skorupski apelowali, aby nie stało się tak,że wniosek Związku Gmin na drogi miałby przepaść przez Gminę Bulkowo.

Podobną opinię wyraził Radny Kamiński.

 

Radny M.Woliński:przypominam,że kiedyś było mówione,że w I-ej kolejności robimy drogi, gdzie jeździ autobus szkolny.

 

p.Klepczarek:plany duże ale skąd na to pieniądze? Podobno w Blichowie ma być też oczyszczalnia ścieków? Na halę w Bulkowie nie przychodzą ludzie z samego Bulkowa i to jest źle! W Urzędzie jest dwóch Wójtów i jest jeszcze wiekszy bałagan.Wójt nie może na urlop iść! Dowiedziałem się,że podobno asystentka pilnuje hybryd? To funkcjonowanie oświetlenia należy poprawić.
Co do pracowników, to dobrą dziewczynę do Bodzanowa oddaliśmy.Za dużo pieniędzy przejadamy,za dużo jest nowych pracowników! Czy wiecie kiedy Fundacja Wójta żony została zarejestrowana? – 09 stycznia br!

p.Wójt:nie będzie Pan nas szargał!

p.Klepczarek:skoro pieniądze dla Fundacji przechodzą przez Gminę, to ktoś te środki dla Fundacji powinien rozliczyć! Jakie koszty ponosi Gmina płacąc do Przedszkola w Radzanowie  za nasze dzieci?

p.Skarbnik:zawrzemy z gm.Radzanowo porozumienie w sprawie płatności za korzystanie z Przedszkola przez dzieci z terenu naszej Gminy.Miesięcznie na ucznia kwota wynosi ponad 500zł.Na razie nie zapłaciliśmy ani złotówki, ale o środkach na ten cel będę myślała w dalszej części roku budżetowego.

 

p.Klepczarek:jak z drogą Bulkowo-Góra?

p.Kuliński:tę drogę robi Powiat.Staroźreby jeddynie wspomogły inwestycje finansowo na swoim terenie.

 

p.Grabarczyk:czy Sołtysem może rządzić Zarząd Spółki Wodnej? Radni powinni częściej spotykać się z rolnikami.

 

p.Skorupski:skoro na drogę od Góry przetarg poszedł taniej,to może Gmina Bulkowo weszłaby w tą pozostałą po przetargu kwotę? Błędem było,że Gmina Bulkowo nie włączyła się w remont tej drogi.

 

Radny Bigos:uważam,że w Blichowie byłby dobry obiekt na Przedszkole.

Chodzi mi o starą Plebanię.Może byśmy zainteresowali się tym?

 

p.Grabowski:chce poprzeć prośbę o remont drogi w Blichowie, w sprawie której przedstawiano dziś podanie.Droga jest do pilnej naprawy,stan jest fatalny.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym informację nt.możliwości uczestnictwa w Pielgrzymce Samorządu terytorialnego w dniu 23.05.br.

 

Punkt 10.

 

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa dokonując zamknięcia XXXIII-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok.godziny 14.00.

 

                                      Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:                                                                   Przewodniczył:

Dariusz Kowalewski                                                        Adam Kujawa

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi