Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXIV/10
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXIV/10

PROTOKOŁ NR XXXIV/2010

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 27 kwietnia 2010r.

 

            Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg.załączonej listy obecności).

W Sesji uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p.Stanisław sztendur

- Skarbnik Gminy p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny Urzędu Gminy p.Zdzisław Kwiatkowski

- Doradca Wójta, Radny Powiatu p.Krzysztof Michalak

- Radny Powiatu p.Andrzej Kuliński

- Radny Powiatu p.Tomasz Skorupski

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 10 osób.

 

                  Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

  4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 

  6.Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009r:

     a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej

     b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

     c) dyskusja

     d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

 8.Podjęcie uchwały w sprawach:          

                                                                                     

     a) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na  2010r.

     b) uszczegółowienia dotychczasowych granic okręgów wyborczych w Gminie Bulkowo

     c) uszczegółowienia dotychczasowych granic obwodów głosowania w Gminie Bulkowo

  9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

10.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

11.Zakończenie obrad. 

 

 

Punkt 1.              

Otwarcia Sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa.

 

         Uczestnicy obrad minutą ciszy uczcili pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

 

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad zgłoszono następujące propozycje zmian:

p.Wójt;wnoszę w punkcie 8d o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania „Termomodernizacja szkoły we Włókach Gm.Bulkowo” (rozdano Radnym projekt w/w uchwały).

 

              Porządek XXXIV-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo przyjęto jednogłośnie (15 za) wraz z poprawką zgłoszoną przez p.Wójta.

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (15 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy,  bez dokonywania poprawek.                                   

                                 

 

Punkt 4.

Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności w oparciu o wydane w tym okresie Zarządzenia.

Ponadto Wójt informował o wyroku Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 15.04.br.,który zasądził na rzecz Gminy od firmy Gardenia kwotę 39.908zł

wraz z odsetkami z tytułu nieprawidłowości przy wykonywaniu  boiska wielofunkcyjnego w Blichowie.

 

Punkt 5.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p.Stanisław Cybulski.

 

Punkt 6.

Radna Krusińska:kiedy ruszą prace z wymianą rur azbestowych w Osieku?

p.Wójt:jak tylko skończą się prace na Stacji Uzdatniania Wody, nastąpi wymiana rur.

Radna Krusińska:czy mieszkańcy otrzymali powiadomienia,że będą prowadzone prace w ogródkach?

Radca Prawny:zgoda właścicieli na prace jest.Poza tym, jeśli coś wymaga poprawy,to ponowna zgoda nie jest wymagana.

Radna Krusińska:ja rozumiem,ale uważam,że mieszkańcy o planowanych pracach powinni być wcześniej poinformowani.

 

Punkt 7.

a)       wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi      Gminy za 2009r przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Gminy  p.Grzegorz Szymański.

 

b)   pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił Wicerzewodniczący Rady    

      Gminy p.Grzegorz Szymański.

 

c)       dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

d)       Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo absolutorium za wyniku budżetu Gminy za 2009r.

Wynik głosowania; za wnioskiem głosowali wszyscy Radni tj.15 osób. (Ustawowy skład Rady wynosi 15 osób).

Wójt Gminy uzyskał absolutorium za wyniki budżetu za 2009r.

Podjęta uchwała w sprawie udzielenia absolutorium w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 8.

a)       p.Skarbnik informowała,że odśnieżanie dróg kosztowało Gminę ok.190tys.zł.

         Rada Gminy( 13 za,1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy za 2010r.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

b)

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę (13za) w sprawie uszczegółowienia dotychczasowych granic okręgów wyborczych w Gminie Bulkowo.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

c)

Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie uszczegółowienia dotychczasowych granic obwodów głosowania w Gminie Bulkowo.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na realizację zadania”Termomodernizacja szkoły we Włókach Gmina

Bulkowo” w ramach projektu „termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej na terenie Powiatu Płockiego”w partnerstwie z Powiatem Płockim, Gminą Bielsk, Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

w Starej Białej, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,Priorytet IV.Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka,Działanie 4.3 Ochrona powietrza, Energetyka.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 9.

Ten punkt zrealizowano w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 10.

 

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapoznali zebranych z treścią pism jakie wpłynęły do Rady Gminy;

- mieszkańców Sołectwa Krzykosy w sprawie remontu drogi w Sołectwie

- p.Zdzisława Szmajdzińskiego – skarga na Wójta Gminy w związku z niewłaściwym wykonywaniem obowiązków administratora drogi gminnej w Krzykosach

- pp.Elżbiety i Wacława Urbanowskich w sprawie wykupu mieszkania w Bulkowie.

 

Radny Sobótka:do mnie nikt nie dzwonił w sprawie tej drogi w Krzykosach.

Telefony miałem zimą, kiedy chodziło o odśnieżanie i było odśnieżone!

Wiem,że na drodze był Radny Kamiński, mnie nie poinformowano.

Co do przepustów,to kiedyś była potrzeba wymiany dwóch sztuk i zostały one wymienione.Ta droga ma przecież być realizowana.A w ogóle,to był wyjątkowy rok, drogi były poprzerywane praktycznie wszędzie.

Radny Kamiński:wyjaśniam,że ja na tej drodze byłem jako Naczelnik OSPBulkowo a nie jako Radny.

Wójt Gminy:ta droga jest przeznaczona do realizacji w ramach projektu razem ze Związkiem Gmin. Projekt był na 11. miejscu i miała być już umowa podpisana.Nie nasza wina,że projekt odrzucono.Obecnie złożona jest w sprawie odrzucenia projektu skarga do Wojewody Mazowieckiego i rozpoczęte są procedury negocjacyjne.Podobno drogi w Starej Białej i Bodzanowie nie trzymają parametrów.Jeśli skarga nie przyniesie efektu, Związek Gmin kieruje sprawę do Sądu.

Radny Sobótka:zgadzam się z tym brakiem przystanku w Krzykosach.

Dziś na ten temat rozmawiałem i przystanek będzie.Reszta to już zagrywka wyborcza,bo podobno wszystko robimy źle.

Przewodn.RG:podobna sytuacja z nieprzejezdną drogą była u mnie.Było bagno, przez 3.dni nic nie dalo się zrobić-taki rok.

p.Szmajdziński:ja chciałem tylko wskazać na pewne rzeczy,które nie powinny mieć miejsca.Wójt pisze,że droga będzie, a z protokołu z pop –rzedniej Sesji wynika, że to jest wątpliwa sprawa.

     Z pisma Wójta wynika,że pracownik ds.dróg nie prowadzi stosownej   

     ewidencji ( przepusty itp.) i to   

      prowadzi do nieporozumień.

Pan Sobótka jako Radny powinien od czasu do czasu pojawić się na wsi i spytać ludzi, jakie mają problemy do rozwiązania, bo nadchodzi Sesja Rady

Gminy.A tu robi się 4 posiedzenia Komisji jednego dnia i jest 360zł.

Co do przepustów,kręgów to one z jednego miejsca prawdopodobnie poszły sobie i p.Sobótka wie dokąd.Generalnie trzeba swój elektorat szanować i wychodzić do ludzi.

Radny Sobótka:że miały kiedyś kręgi zginąć? Ja wtedy nie byłem Radnym z Krzykos i nic o tej sprawie nie wiem! Ja z Panem widuję się często i nic Pan nie mówił,że są jakieś potrzeby.

p.Krokowski:już trzy lata temu chciałem na drogę zawieźć kamień  i prosilem,aby potem posypano go żwirem, ale mi powiedziano,że byle czego nie można nawieźć.Jednak nawiozłem, a żwiru nie przywieziono.Nasze pisma to nie gra wyborcza, my po prostu chcemy normalnie wyjeżdżać.

Czy nasze grunty nie są zabrane pod drogę gminną?Bo tak mi wychodzi.

A jak teraz ktoś się nie zgodzi, nie da swojej ziemi?Pan Michalak często jest w Krzykosach,nie widzi Pan złego stanu drogi?

p.Michalak:to,że jest w Krzykosach zaprojektowany asfalt,to jest moja zasługa.A w ogóle sprawy dróg nie leżą w zakresie moich obowiązków.

p.Szmajdziński:ale jako urzędnik,doradca Wójta mógł Pan wójtowi o tej drodze powiedzieć.W ogóle stosunki własnościowe gruntów w związku z tą drogą powinny być uregulowane.

Radny Sobótka:czy jest pozwolenie na budowę tej drogi?

Wójt:tak i protestów nie było.

Radca Prawny:pozwolenie wydano na podstawie dokumentów i były też dokumenty dot.dysponowaniem nieruchomością.Prawnego problemu nie ma.

 

Przewodn.RG;proponuję skierowanie pisma złożonego przez pp.Urba -nowskich na Komisje.(ta prop.spotkała się z aprobatą wszystkich Radnych).

 

Radny M.Woliński:ludzie ciągle się kłócą o drogę w Czyżewie.Równiarka weszła i stanęła.p.Wróblewski zasadził ziemniaki-w nocy mu zjeździli.

Proszę Wójta,aby tę sprawę jakoś załatwił.

 

Radny Kamiński:na poprzedniej Sesji zadałem pytanie w pewnej sprawie i nie otrzymałem odpowiedzi,która miała być najpóźniej udzielona dziś.

Inna sprawa – w ub.roku mówiło się o możliwości  zakupienia pługów do odśnieżania do samochodów OSP.Gdybyśmy to zrobili,dużo byśmy zaoszczędzili.Jako przykład mogę podać powiat Częstochowski,gdzie to właśnie zrobiono.

Dalej to sprawa chodnika w Blichowie.Czy te 130tys.zł to koszt całej inwestycji?

p.Skarbnik:co do tej inwestycji – dokumentacja to kwota 28.040zł, nadzór-2.186zł, mieszanka,żwir,transport-38.495zł, prace budowlane-62.220zł.

Kostkę otrzymaliśmy z Płocka.

Wójt:kostkę dostaliśmy za ok.70tys.zł, zostało do wykorzystania ok.30tys.zł.

Radny Kamiński:mnie 1m² inwestycji wychodzi 224zł, czyli dużo.Inne Gminy wydają na to 135-150zł.Dlaczego zrobiono to za tak dużą kwotę?

Dopominam się też odpowiedzi na zapytanie,o którym mówiłem wcześniej.

p.Kuliński:nasze Gminy nie dostają środków z RPO na drogi.Mamy chyba za małą siłę przebicia.Ponadto zapraszam na Jarmark Norbertański do Bodzanowa.

 

p.Michalak:jeśli chodzi o tę cenę ponad 200zł za chodnik,to sprawdzę to i wyjaśnię na najbliższej Sesji Rady Gminy.

 

p.Klepczarek:co z tego,że wpływa 39tys.zł za boisko w Blichowie.Sprawa i tak spieprzona.Inspektor Nadzoru na dwóch rozprawach mówił dwie różne rzeczy!Dyrektor Szkoły mówił,że z boiska jest zadowolony! Dlaczego nie robimy drogi od Góry do Bulkowa?

p.Michalak:złożono pismo w tej sprawie.

p.Klepczarek:kiedy będą odtajnione dokumenty w sprawie Algaderu?

Radca Prawny:jeśli chodzi o sprawę dot.boiska w Blichowie,to wynik sprawy jest taki jaki złożono pozew.Gmina ma rację.Co do Algaderu,to sprawę prowadzi p.Pijanowski i robi to starannie.

p.Michalak:co do chodnika w Blichowie to wykonawcy zapłacono ponad 62tys.zł, materiał z tych 70tys.zł z Powiatu wykorzystaliśmy za ponad 45tys.zł, łącznie za ok.55tys.zł zostało go do wykorzystania.Gmina Bulkowo zakupiła towar za ponad 38 tys.zł brutto.

Łączny koszt zadania z Inspektorem Nadzoru to ponad 147 tys.zł brutto,zgodnie z protokołem odbioru.

 

p.Skorupski;czy kiedyś dowiem się, kiedy drogi gminne na terenie Algaderu wrócą do Gminy i czy pobierany jest za te drogi podatek?

Radca Prawny:nie wiem,kiedy zakończy się sprawa Algaderu.Być może czeka nas rozprawa sądowa.

 

p.Graczyk:jakie sa kwalifikacje Radcy Prawnego, skoro niedawno Wójt wydał mi żle napisane oświadczenie.

                                      

Radca Prawny: proszę Pani,ja nie znam tej sprawy.

 

W tej części obrad głos zabrała p.Katarzyna Tadeusiak-Jeznach,Konsultant

Programu Integracji Społecznej PPWOW.Informowala,że w ramach tego Programu uruchomiono punkty przedszkolne na terenie gminy, korzystały ze środków jednostki OSP.Pani Konsultant dziękując wszystkim za współpracę informowała,że wszelkie informacje nt.wykorzystania omawianych środków można uzyskać w Urzędzie Gminy u p.Krukowskiej.

Za pracę i zaangażowanie p.Konsultant dziękował p.Wójt.

 

Punkt 11.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa, dokonując zamknięcia XXXIV-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Sesję zakończono ok.godz.12.10.

 

                                    Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:                                                           Przewodniczył:

Dariusz Kowalewski                                                Adam Kujawa


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi