Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXV/10
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXV/10

PROTOKOŁ Nr XXXV/10

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 08 czerwca 2010r.

 

       Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulowie.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14. Radnych ( wg.załączonej listy obecności).

W Sesji uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur

- Skarbnik Gminy p.Teresa Szymczak

- Doradca Wójta, Radny Powiatu p.Krzysztof Michalak

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – ok.15 osób.

 

                        Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

  4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 

  6.Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2010r.                                    

     b) zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu                                                              

     c) wyrażenia opinii dotyczącej połączenia Gmin Słupno,Bodzanów,Bulkowo w jeden okręg wyborczy.

     d) zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego

     e) zmiany uchwały Rady Gminy Nr 95/XVII/04 z dnia 28.12.2004r.

  8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

  9.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

10.Zakończenie obrad                                                                                                                        

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa.

 

Punkt 2.

Do proponowanego porządku zgłoszono następujące poprawki:

p.Wójt:wnoszę o podjęcie w punkcie 7 uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gminnej położonej w Blichowie.

p.Kierownik GOPS: wnoszę o podjecie w punkcie 7 uchwały dotyczącej zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2010r.

Radny Kamiński:wnoszę o podjęcie w punkcie 7 uchwały dot.przekazania nieruchomości w Bulkowie na rzecz OSP Bulkowo.

Wiceprzewodn.Rady Gminy:wnoszę o wycofanie przesłanego Radnym projektu uchwały dot.sprzedaży nieruchomości w Worowicach.Powód – brak ostatecznej informacji od Spadkobiercy nieruchomości.

         Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 14 za) z uwzględnieniem wszystkich zgłoszonych poprawek.

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 14 za) bez dokonywania poprawek, w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

 

Punkt 4.

Wójt Gminy informował o wydanych Zarządzeniach w okresie miedzysesy -jnym.Wójt Gminy informował o mianowaniu ks.Jana Żółtowskiego kapelanem OSP na terenie Gm.Bulkowo.Informował także o złożonej przez 10 Gmin skardze w sprawie przywrócenia do realizacji wniosku dot.budowy dróg.

Obecnie trwa oczekiwanie na decyzje Mazowieckiej Jednostki Wdrożeniowej.

Umowę na realizacje wniosku podpisze Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego.Ponadto Wójt informował o pomocy udzielanej powodzianom z innych Gmin, głównie przez OSP z terenu Gminy.Dziękował wszystkim, którzy nieśli pomoc poszkodowanym.

 

Punkt 5.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności w oparciu o sporządzone protokoły złożyli Przewodniczący Komisji.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 6.

Radny Kamiński:jaki koszt na umowie widnieje przy remoncie stacji uzdatniania wody?

p.Skarbnik :sprawdzę to w przerwie.

Radny Bigos:proponuję powiększyć kwotę kredytu i naprawić drogę, porobić rowy w centrum Nowych Łubek.

Radny Cytacki:zgłaszam do realizacji przestawienie o kilkanaście metrów mostku w Nowym Podlecu koło p.Chmielewskiego.

Wójt Gminy:jeśli chodzi o naprawy dróg po niedawnych ulewach,to będziemy je robić.

Radny Kamiński:czy uregulowano już rachunki za profilowanie dróg i zimowe odśnieżanie?

 

p.Skarbnik:co do profilowania dróg,to dzisiaj złożono faktury.Za odśnieżanie zapłacono ok.50tys.zł, pozostało do zapłacenia ok.140tys.zł

Radny Sobótka:wyrwy w drogach koniecznie trzeba naprawić ale uważam,że to powinno nastąpić w oparciu o bieżące środki finansowe a nie o kredyt.

Radny Bigos:w Łubkach sprawa jest b.pilna, bo woda napływa do posesji. Potrzebna jest chociaż koparka.

Radny Kamiński:przy wiosennych roztopach byliśmy koło p.Chmielewskiego, koło p.Szmajdzinskiego – co zostało tam zrobione od tamtego czasu?

Radny Plebaniak:chciałbym zapytać Radnego Kamińskiego o samochód OSP  do Nadułek, bo informacja miała być na tej Sesji.

Radny Kamiński:OSP Bulkowo skłonna jest przekazać do Nadułek lekki samochód.

p.Rulak:dziękujemy za lekki wóz.Wcześniej obiecano nam samochód bojowy i wysłaliśmy człowieka na odpowiedni kurs.Kto teraz za ten kurs zapłaci?

Radny I.Wolinski:myślę,że te sprawy powinna rozwiązać sama Straż a nam jedynie można zdać relację jak problem rozwiązano.

Radny Walczak:mały samochód Straży w Nadułkach nie jest do niczego potrzebny.

 

Punkt 7.

a)

p.Skarbnik:do przekazanych Radnym propozycji zmian budżetowych wnoszę jeszcze o przesuniecie kwoty 42tys.zł z remontu drogi Szasty-Pilichówko na położenie chodnika w Blichowie,  ponieważ w budżecie była zabezpieczona kwota 20tys.zł a łączny koszt to 62tys.zł.Poza tym trzeba wprowadzić kwotę 3tys.zł od Starosty Płockiego na Rajd Rowerowy.

Radny Kamiński:my nie mamy pieniędzy na mundury bojowe a na inne rzeczy zaciągamy kredyty?

Skarbnik:jednostki sukcesywnie kupują umundurowanie.Podobno obecne mundury bojowe nie nadaja się, ale o tym dowiedziałam się pół godziny przed Sesją. Komendant OSP ma się tym zająć.Poza tym informuję,że jeśli nasza Straż działa poza swoim terenem. tak jak to jest obecnie, to nastąpią zwroty                      za mundury.

         

          Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10.o minutowa przerwę w obradach.Po przerwie powrócono do realizacji porządku Sesji:.

 

          Rada Gminy  ( 13 za, 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2010r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

b)

Radny Kamiński:poproszę o te informacje o środki na stację uzdatniania wody.

Był chyba kiedyś jakiś kredyt ze Związkiem Gmin?

p.Skarbnik:w uchwale budżetowej założony jest deficyt.Jeśli uwzględnimy kredyt ze Związkiem Gmin, to wskaźnik na koniec br.będzie wynosił 44,7% w stosunku do planowanych dochodów, a kwota wynosiłaby 5.978.181zł.

Radny Kamiński:ale my na dziś nie wiemy jak będą środki spływały, czy będzie refinansowanie itp.Bo gdybyśmy coś zawalili, to wszystko weźmie w łeb w innych 9. Gminach.

         

           Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

c)

           Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej połączenia Gmin Słupno,Bodzanów,Bulkowo w jeden okręg wyborczy.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

d)

           Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) pojęła uchwalę w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin  Regionu Płockiego.Podjęta uchwala w załączeniu do nin. protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

e)

          Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 95/XVII/04 z dnia 28.12.2004r.Podjeta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

f)

         Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za) podjęła uchwałę w sprawie darowizny zabudowanej nieruchomości gminnej usytuowanej w obrębie Bulkowo Wieś na rzecz OSP Bulkowo.Podjęta uchwała w załaczeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

g)

        Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2010r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

 

h)

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przekazał Radnym projekt uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości gminnej położonej w Blichowie.

       

           Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Blichowie.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 8.

 

Skarbnik: stacja uzdatniania wody plus wymiana rur w Osieku – umowa z Wykonawcą opiewała na kwotę 731.724.15zł.Potem weszły roboty dodatkowe na kwotę 151.646.15zł.Inspektor Nadzoru to kwota 20.654zł,

Czyszczenie i malowanie zbiornika to kwota 32.000zł, a ok.20tys.zł to roboty dodatkowe na wodociągu w Osieku.

Całość to kwota 956.024.30zł.

Radny Kamiński:a dokumentacja?

Skarbnik:wcześniej była zapłacona.

p.Urbanowski:na dokumentację miał zlecenie p.Piasek.Ja byłem przeciwny temu aby p.Piasek to robił, ale jednak jemu tyo zlecono.Oferenci zgłaszali problemy bo np.branża elektryczna nie była uwzględniona.Przetarg jednak się odbył. I okazało się, że potrzebne są dodatkowe prace budowlane.Ja złożyłem wniosek w efekcie którego wybrano 3.Inspektorów Nadzoru – po jednym od każdej z branż.W wyniku dodatkowych prac pojawiły się nowe koszty.Pan Piasek mówił np.,że zbiornik jest dobry a okazał się skorodowany.Problemy dotyczą i Bulkowa i Osieka,bo np.pozrywano linię telefoniczną.I tu też są dodatkowe koszty.Ktoś teraz musi zapłacić.

Wójt:ja nie wybierałem projektanta.Moje służby tak mi przedstawiały,że najlepiej będzie jeśli projektantem zostanie p.Piasek, bo robił wcześniej i zna teren.O przetargu na wybór Inspektora Nadzoru ja sam mówiłem.Nie upierałem się na p.Piaska.

p.Urbanowski:p.Wójt wezwał mnie do siebie i to p.Wójt podjął decyzję

dotycząca p.Piaska.Sam Pan mówił,że skoro rozpoczął, to niech dokończy.

Radny Kamiński:służbami zarządza Wójt i to on ponosi odpowiedzialność.

A koszty wzrosły o ok.25%! Jak została przygotowana inwestycja?Od nikogo nie wyciągamy konsekwencji.Niech Przewodniczący Rady zajmie się pewnymi rzeczami.

 

Punkt 9.

                                                     

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z treścią pism jakie wpłynęły do Rady Gminy;

- od Starosty Płockiego o odwołaniu uroczystości z okazji Dnia Samorządu    Terytorialnego

-  w sprawie wycieczki na Agro-Tech

-  z Sołectw Krubice Stare,Gocłowo i Nowy Podleck w sprawie przejęcia    przez Gminę dróg powiatowych

 

Radny Kamiński:co do samochodu dla OSP Nadułki,to na komisjach połączonych Radny Plebaniak sam mówił, że lekki samochód do Gadułek wystarczy.

Radny Plebaniak:była tylko dyskusja, nie składałem żadnych deklaracji.

Radna Krusińska:mówił Pan,że na początek taki samochód wystarczy.

Radny Plebaniak:mówiłem,ze Nadułki nie chcą małego samochodu.

 

p.Michalak:do ewentualnego przejęcia dróg powiatowych trzeba podejść spokojnie.Jeśli przejąć, to wynegocjować korzystne dla Gminy warunki.

Może upoważnijcie mnie i p.Wójta do rozmów ze Starostą nt.temat.Taka procedura przejęcia, to okres mniej więcej jednego roku.

 

Radny Kamiński:jak jest z wykorzystywaniem urlopu przez  p.Wójta?

Przewodn.RG:skierowałem do Wójta pismo w tej sprawie.

Radny Kamiński:proszę o pisemną informację nt.aktualnego stanu urlopu p.Wójta.

 

Radny Walczak:cz będzie łatanie dziur na drogach?

p.Michalak: był przetarg na odcinek 2.700m drogi w Słupcy i będzie ona realizowana od czerwca br.Co do wcześniejszej dyskusji na temat projektowania, to jak to możliwe,że Komisja przetargowa rozstrzygnęła przetarg na podstawie wadliwej dokumentacji?

p.Urbanowski:odpowiedzialność ponosi projektant.

Radny Kamiński:Inwestor powinien mieć osobę, która zna się na dokumentacji.

Niech p.Doradca zaangażuje się w to, aby w przyszłości takich rzeczy nie było.

 

p.Chielewski:jaka jest decyzja odnośnie rowu koło mnie?

Przewodn.RG:to sa kompetencje p.Wójta.

 

p.Klepczarek:podobno droga w Nadułkach nie będzie robiona?

Czy zalatwione są sprawy własności przy drogach, żeby potem nie było problemów.Pola zalane, będą umorzenia w podatkach,skąd będą środki na inwestycje?

                                                 

p.Michalak:co do inwestycji to przecież  bezpośrednio Wójt czy ja ich nie dopilnowujemy.Ja jako Doradca niczego nie odbierałem.Pana Urbanowskiego cenię i też niczego mu nie zarzucam.Kiedy spaprał jeden człowiek dokumentację dot.dróg i ja o tym wiedziałem,to pieniądze nie zostały zapłacone.

Radny Kamiński:sam p.Wójt mówił,ze zatrudnił Doradcę i zajmuje się on m.in. inwestycjami.To po co ten etat? Dokumentacja była źle zrobiona, Jak zawsze u nas myśli się po czasie.Czy nie mamy kompetentnej kadry do prowadzenia inwestycji?

 

p.Michalak:chcę dodać,że oprócz doradzania jestem też Kierownikiem GCI i nie biorę za to pieniędzy.Muszę zaznaczyć,że w opinii m.in.Starosty, Marszałka Województwa Gmina Bulkowa od jakiegoś czasu zaczyna dźwigać się do góry.

 

Radny Cybulski:co do tego samochodu dla OSP Nadułki, to na Komisji były tylko rozmowy i nie wińcie za nic Radnego Plebanijka.

 

Punkt 10.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa dokonując zamknięcia XXXV-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok.godziny 13.00.

            

                                   Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowal:                                                                  Przewodniczył:

Dariusz Kowalewski                                                       Adam Kujawa

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi