Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XLI/22
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XLI/22

Protokół Nr XLI/22

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 28 kwietnia 2022r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Nadułkach.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy  p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy  p. Mariola Rzymkowska

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r.

8. Informacja dot. „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021r.”

9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

W imieniu Wójta Gminy do proponowanego porządku obrad zmianę zgłosiła Sekretarz Gminy wnosząc o umieszczenie w punkcie 7c projektu uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci informatycznej w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27.04.br. (poprawkę przyjęto jednogłośnie – 15 za).

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie (15 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

31.03. – wspólnie z Radną i Sołtys p. A. Pijankowską uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Nadułek w sprawie drogi w sołectwie.

04.04. – spotkał się z rodzicami dzieci z Punktu Przedszkolnego we Włókach w sprawie placu zabaw.

05.04. – spotkał się z Wykonawcą I etapu  przebudowy na osiedlu w Bulowie – Kolonii.

Tego samego dnia uczestniczył w częściowym odbiorze modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Włókach.

07.04. – spotkał się z Inspektorem Nadzoru Budowlanego podczas oględzin budynku szkoły w Nowych Łubkach. Gmina będzie ubiegać się o środki z rezerwy oświatowej na naprawę dachu zniszczonego podczas nawałnic. Tego samego dnia uczestniczył w spotkaniu wielkanocnym z Seniorami.

08.04. – uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Płocku, którego jest członkiem. Tego samego dnia podpisywał umowę na dostawę kruszywa na drogi gminne. Wspólnie z Radnymi, pracownikami UG złożył również kwiaty pod tablicą upamiętniającą katastrofę smoleńską.

12.04. – uczestniczył w spotkaniach wielkanocnych z Sołtysami a następnie z członkami Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Bulkowie.

13.04. – uczestniczył w spotkaniu wielkanocnym z Seniorami w Nowych Krubicach.

Tego samego dnia uczestniczył w patriotycznej uroczystości organizowanej cyklicznie przez Szkołę Podstawową w Bulkowie upamiętniającej mord katyński. Złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową.

14.04. - w UG spotkał się z Sekretarzem Powiatu p. M. Twardym, dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych p. M. Błaszczykiem w sprawie mienia powiatu na terenie naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli także Przewodniczący Rady Gminy, Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy oraz Radni Powiatu p. B. Matczak (organizator spotkania) i p. P. Skorupski.

20.04. – uczestniczył w pogrzebie żony Sołtysa soł. Nowe Łubki.

21.04. – w obecności p. Wójta strażacy z OSP Blichowo i Pilichówko podpisywali oświadczenia związane z przyznaniem dodatków do emerytur.

25.04. – spotkał się z członkami Zarządu OSP Nowe Łubki.

27.04. – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy. Tego samego dnia uczestniczył w zebraniu przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staroźrebach, który jest w b. dobrej kondycji finansowej.

W okresie międzysesyjnym p. Wójt odbył szereg spotkań z mieszkańcami, wydał też 14 zarządzeń.

Punkt 5.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji Rady Gminy nie było. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji zostanie zamieszczony w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 6.

Interpelację złożyła Radna J. Dominiak.

Interpelacja zostanie przekazana Wójtowi Gminy w celu udzielenia odpowiedzi.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci informatycznej w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła informację dot. „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021r.” w przedłożonej wersji. Informacja w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.

Wójt Gminy przedstawił informację nt. udziału środków Gminy Bulkowo w inwestycjach realizowanych w 2021 roku i planowanych do realizacji w 2022 r. na podstawie podpisanych umów z Wykonawcami/instytucjami finansującymi jak niżej:

                 Nazwa zadania

Wartość zadania [zł]

Dofinansowanie [zł]

Źródło finansowania

Środki własne Gminy Bulkowo [zł]

% dofinansowania

Uwagi

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Bulkowo Etap I - roboty budowlane+inspektor

1 742 169,56

768 125,00

PROW

974 044,56

54,23

Podpisany protokół odbioru końcowego

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową studni   głębinowej w m. Włóki gm. Bulkowo

2 052 870,00

1 959 841,12

RFIL (III nabór)   + RFIl (500 tys. zł)

93 028,88

94,48

W trakcie realizacji, termin do czerwca 2022 r.

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach – część nad salą gimnastyczną, etap I

154 845,32

70 000,00

RFIL (500 tys. zł)

84 845,32

45,21

Podpisany protokół odbioru końcowego

 Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego wraz z budową siłowni plenerowej na działce o nr ewid. 232/4 w m. Nowe Łubki

154 119,00

109 578,00

UM WM +Powiat Płocki

44 541,00

71,10

Podpisany protokół odbioru końcowego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze powiatowej nr 2949W Bulkowo-Osiek-Krubice w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo

2 649 608,00

subwencja ogólna z przeznaczeniem na kanalizację

Złożony wniosek o dofinansowanie do Polskiego Ładu na pokrycie wkładu własnego, szacunkowa wartość zadania z lipca 2021 r. to 3 326 840,81 zł

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo

24 859,24

10 000,00

UM WM

14 859,24

40,23

Podpisany protokół odbioru końcowego

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochocino- Praga

26 025,68

10 000,00

UM WM

16 025,68

38,42

Podpisany protokół odbioru końcowego

 Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego w 2021 r.

124 000,00

124 000,00

Europejski Fundusz Społeczny

0,00

100,00

Orientacyjna wartość sprzętu, który został dostarczony w ramach przetargu prowadzonego przez UM WM bez określenia wynosi 124  tys. zł. Dodatkowo w ramach projektu zostaną sfinansowane szkolenia dla dzieci i nauczycieli z obsługi sprzętu.

Rozbudowa dróg gminnych (ul. Wschodnia, ul. Północna,

ul. Kredytowa), gm. Bulkowo

 

2 711 746,83

2 576 159,49

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

135 587,34

95,00

Podpisana umowa z Wykonawcą, termin do stycznia 2023 r.

Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody na działce nr ewid. 308 w miejscowości Nowe Łubki, gm. Bulkowo

2 017 200,00

1 453 764,81

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

563 435,19

72,07

Po otwarciu ofert

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo – Etap II część biologiczna

3 474 145,89

RFIL + Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszono przetarg, wartość kosztorysu inwestorskiego                        3 609 712,97

Przebudowa drogi gminnej nr 290420 W w miejscowości Nowy Podleck Etap 2

707 954,68

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przetarg w przygotowaniu

Budowa Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w m. Blichowo na działce gminnej o nr ewid.31/2

280 000,00

Nagroda ,,Rosnąca Odporność"

Przetarg w przygotowaniu

Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Bulkowie w ramach projektu Laboratoria przyszłości

70 000,00

70 000,00

środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

0,00

100,00

Podpisany protokół odbioru końcowego

Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Blichowie w ramach projektu Laboratoria przyszłości

60 000,00

60 000,00

środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

0,00

100,00

Podpisany protokół odbioru końcowego

Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach w ramach projektu Laboratoria przyszłości

30 000,00

30 000,00

środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

0,00

100,00

Podpisany protokół odbioru końcowego

Granty PPGR

 

152 500,00

Skarb Państwa (Centrum Projektów Polska Cyfrowa)

Przetarg w przygotowaniu

Cyfrowa Gmina

 

164 160,00

Skarb Państwa (Centrum Projektów Polska Cyfrowa)

Przetarg w przygotowaniu

 

Wartość podpisanych umów z Wykonawcami zadań inwestycyjnych to 6 944 636,10 zł, z czego 5 627 703,61 zł pochodzi ze źródeł zewnętrznych, co stanowi 81%.

Ogółem na realizację zadań inwestycyjnych w 2021/2022 r. pozyskano łącznie kwotę                                         14 509 836,99 zł.

Dodatkowo pozyskano środki na:

 

 

- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

 30 000,00

WFOŚiGW

- usuwanie odpadów z folii rolniczych

 57 500,00

NFOŚiGW

- uruchomienie Punktu ,,Czyste Powietrze"

 30 000,00

WFOŚiGW

- dofinansowania dla straży

 

107 250,00

 

/łącznie/

 

224 750,00

 

Ogółem na realizację projektów pozyskano    -

14 777 086,99 zł.

 

Wójt Gminy omawiając w/w dane zaznaczył, że koszty zadań weryfikuje rynek i niestety czasami trzeba dołożyć do inwestycji więcej środków własnych niż to było zakładane. Nie mamy na to jednak żadnego wpływu. Podkreślił ogrom zadań i potężny wkład pracy pracowników za co podziękował.

P. Wójt zaprosił uczestników sesji i wszystkich mieszkańców gminy na obchody Dnia Strażaka, które odbędą się w dniu 7 maja br. w Nowych Łubkach. Uroczystości rozpocznie polowa Msza św. o godz. 10.00.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski zwrócił się do p. Wójta i do  p. kierownika GK o wystosowanie okólników do rolników, ponieważ trwają prace polowe i w rowach składowane są kamienie. Rowy powinny być sprawdzone przed koszeniem, aby nie uszkodzić sprzętu.

Radny p. T. Tybuś podziękował p. Wójtowi za interwencję w sprawie  usunięcia gałęzi z rowów przy drodze powiatowej Blichowo – Bulkowo.

P. Wójt odpowiedział, że osobiście rozmawiał o tej sprawie z dyrektorem ZDP p. M. Błaszczykiem i także przekaże mu podziękowania za szybką interwencję.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski wyraził opinię, że firmy zewnętrzne wykonujące prace w pasie drogowym powinny pozostawiać po wykonaniu prac porządek.

P. Wójt przypomniał, że niedawno była już o tym mowa, rzeczywiście tak powinno być i tych spraw pilnuje GK.

Punkt 10.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XLI sesji Radyy Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 10.40.

Na tym protokół zakończono

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokołował: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi