Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XLII/22
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XLII/22

Protokół Nr XLII/22

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 31 maja 2022r.

Rozpoczęcie obrad – godz.9.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Poseł na Sejm RP, Minister p. Maciej Małecki

- Zastępca dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie p. Tomasz Skorupski

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku p. Małgorzata Bombalicka

- Komendant Gminny OSP p. Piotr Kaźmierowski

- Prezes OSP w Bulkowie p. Mateusz Koczwara

- Naczelnik OSP w Bulkowie p. Marek Wójcik

- Członkowie OSP w Bulkowie

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy p. Mariola Rzymkowska

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Izabela Zuchora

- Radni Powiatu Płockiego: p. Bogdan Matczak i p. Piotr Skorupski

- Sołtysi – 2 osoby.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r.

c) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bulkowo na lata 2021 – 2025”

d) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

e) nadania imienia Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021r.

9. Raport z wykonania w 2021 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji.

10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

11. Zakończenie obrad.

Punk 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski. Powitał wszystkich obecnych na sesji.

Po otwarciu sesji głos zabrał Poseł na Sejm RP Minister p. M. Małeckiemu, który witając wszystkich obecnych stwierdził, że zawsze b. chętnie przyjeżdża do Bulkowa. Podkreślił, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości znajduje pieniądze a następnie ogłasza programy, z których korzystają mieszkańcy mniejszych miejscowości. Poprzednie Rządy koalicji PO-PSL nie walczyły z mafiami paliwowymi, vatowskimi tak, jak to się dzieje teraz i stąd środki finansowe, które Rząd PiS może przekazywać gminom dla dobra mieszkańców. Poinformował, że powiat płocki otrzymał dofinansowanie rządowe w wysokości ponad 17 mln. zł do remontu drogi powiatowej od Bulkowa w kierunku Radzanowa – łącznie jest to ok 13 km. Przekazał na ręce Wójta Gminy promesę dla Gminy Bulkowo na kwotę 7.247.897.42 zł na gminne zadania.

Pan Wójt serdecznie podziękował p. Ministrowi za tak duże wsparcie finansowe dla gminy. Kwota ponad 7 mln. zł zostanie wykorzystana na gminne inwestycje. Nasza gmina nie ma zbyt dużych dochodów. Dzięki pozyskanym funduszom możemy realizować duże przedsięwzięcia, które do niedawna były w sferze marzeń. Droga powiatowa od Bulkowa w kierunku Radzanowa jest w złym stanie. Z całego odcinka ok. 13 km aż 12 km jest zlokalizowane w naszej gminie.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10 –o minutową przerwę w obradach.

Po przerwie głos zabrał Zastępca dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie p. Tomasz Skorupski, który zaprosił uczestników obrad i mieszkańców gminy na Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach 11-13 czerwca br. w Poświętnem. Jest to największa tego typu impreza w Polsce, podczas której będzie wiele stoisk wystawowych, namioty Kół Gospodyń Wiejskich, szereg atrakcji. Obecni będą uczniowie szkół z całej Polski. Udostępnione będą materiały szkoleniowe, obejrzeć będzie można poletka uprawne, niektóre z odmianami roślin, których w Polsce jeszcze nie było. Będzie punkt naukowo – badawczy. Imprezę pokaże Telewizja Polska.  Poinformował o uruchomieniu platformy doradczej dla rolników eDWIN  a także  o powstaniu 54 stacji meteorologicznych na terenie województwa. Jedna ze stacji jest we Włókach.

Wójt Gminy zaprosił uczestników sesji i mieszkańców gminy na X Dni Bulkowa, które odbędą się w dniach 3-5 czerwca br.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Małgorzata Bombalicka poinformowała, że na dzień 30.05.br w PUP zarejestrowanych było 3700 bezrobotnych z czego 198 osób to mieszkańcy Gminy Bulkowo. Są też osoby długotrwale bezrobotne, czyli powyżej 2 lat i przede wszystkim takie osoby pracownicy PUP starają się aktywizować. Osoby bezrobotne mogą się zarejestrować również przez internet. PUP realizuje dwa projekty tj. aktywizacja osób młodych do 30 lat oraz powyżej 30 lat. Prowadzone są m.in. kursy prawa jazdy, spawania, operatorów koparko – ładowarki czy kosmetyczne, fryzjerskie. Urząd oferuje staże pracownicze czy prace interwencyjne. Zachęcała do korzystania z oferty. PUP współpracuje także z gminą, kierując osoby do prac z tym, że gmina ponosi pewne koszty finansowe.

Wójt Gminy podziękował p. dyrektor za uczestnictwo w sesji i przekazanie informacji. Nie sądził, że aż tyle osób z naszej gminy jest zarejestrowanych jako bezrobotne, ponieważ od pewnego czasu do p. Wójta zgłasza się  znacznie mniej osób, które proszą o pomoc w znalezieniu pracy. Podziękował p. dyrektor za wzorową współpracę. Prosił Radnych, Sołtysów o przekazanie informacji w terenie.

Punkt 2.

W imieniu Wójta Gminy do proponowanego porządku obrad zmiany zgłosiła Sekretarz Gminy wnosząc o zdjęcie z porządku projektu uchwały w punkcie 7c. i wprowadzenie w to miejsce projektu uchwały w sprawie „ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bulkowo”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radnych na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 30.05.br. Ponadto wniosła o zmianę tytułu projektu uchwały w punkcie 7d na: „upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy”. Zmiana został pozytywnie zaopiniowana przez Radnych na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 30.05.br.

Radni jednogłośnie (15 za) przyjęli zaproponowane zmiany.

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (15 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

28.04. – podpisywał umowy dot. dodatków do emerytur dla strażaków z OSP Worowice. Tego samego dnia uczestniczył w wyborze kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

29.04. – uczestniczył w posiedzeniu Komisji ds. socjalnych. Spotkał się także z urbanistką a następnie z Ministrem M. Wąsikiem z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

04.05. – uczestniczył w odbiorze II etapu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Włókach.

09.05. – uczestniczył w Dniu Bibliotekarza.

10.05. – uczestniczył w posiedzeniu Komisji ds. przydziału lokali socjalnych.

11.05. – wspólnie z druhami z OSP Bulkowo uczestniczył w zjeździe w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Spotkali się z  Komendantem gen. J. Nowosielskim.

12.05. – uczestniczył w uroczystości z okazji 50 i 60 – lecia pożycia małżeńskiego. Za organizację spotkania podziękował kierownikowi USC.

13.05. – uczestniczył w Dniu Strażaka i 30 – leciu powołania PSP. OSP Bulkowo, dzięki wsparciu Ministra M. Wąsika i gen. J. Nowosielskiego pozyskało ciężki samochód do Krajowego Systemu Ratowniczego, za co p. Wójt podziękował. Wartość pojazdu wynosi ok. 660 tys. zł.

15.05. – wspólnie z Radnymi, pracownikami, mieszkańcami uczestniczył w Zawierzeniu Gminy Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski. Podziękował Księdzu Kanonikowi Wł. Dzieńkowskiemu.

17.05. – spotkał się z Prezesem OSP Nowe Łubki. Wspólnie z p. Skarbnik podpisywał w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie umowę na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w Nowym Podlecku w kwocie ponad 700 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg Lokalnych.

18.05. – podpisywał umowę z Konserwatorem Zabytków na kwotę 35 tys. zł, która dotyczyła środków na dokumentację remontu dworku w Worowicach.

19.05. – podpisywał dokumenty dot. służebności przesyłu dla Energi – Operator.

20.05. – wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy p. A. Krokowskim, Radną Gminy p. J. Leszczyńską i kierownikiem USC uczestniczył w pięknym jubileuszu 102 urodzin mieszkanki Sochocino – Pragi. Tego samego dniu uczestniczył w pogrzebie matki pracownika UG.

25.05. – uczestniczył w szkoleniu w Ciechanowie dot. armatury wodno – kanalizacyjnej.

26 – 27.05. – uczestniczył w Akademii Wójta.

30.05. – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.

W okresie międzysesyjnym p. Wójt odbył szereg spotkań z dyrektorami szkół, wykonawcami, mieszkańcami. Wydał też 8 zarządzeń, które dostępne są w BIP – ie Gminy.

Punkt 5.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu p. A. Cytacki odczytał protokół z międzysesyjnego posiedzenia Komisji. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji dostępne są w BIP – ie Gminy. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie złożono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021r.” w przedłożonej wersji. Sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła „Raport z wykonania w 2021 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych raz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji” w przedłożonej wersji. Raport w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 10.

Wójt Gminy poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na modernizację drogi w Nowym Podlecku. Wpłynęły dwie ofert - jedna na kwotę ok. 1.860 tys. zł, druga na kwotę ok. 1.478 tys. zł. Niestety życie dokonało weryfikacji, ponieważ od momentu wykonania kosztorysu ceny materiałów w drogownictwie poszły mocno w górę. Zakładaliśmy, że pozyskane z zewnątrz ponad 700 tys. zł to będzie ok. 75% kosztów inwestycji, a po przetargu okazało się, że jest to dużo mniej. Gmina nie jest w stanie udźwignąć tak wysokiego wkładu własnego, ponieważ zablokowałoby to inne inwestycje. Możemy albo jeszcze raz ogłosić przetarg, albo przesłać uaktualniony kosztorys do „Polskiego Ładu” i liczyć na zwiększenie kwoty dofinansowania. Następnie poinformował, że przetarg na II etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Bulkowie nie został rozstrzygnięty, ponieważ najniższa oferta zawierała błędy. Przetarg został ogłoszony ponownie.

Wójt Gminy poinformował o pozyskanych środkach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2. Otrzymaliśmy dofinansowania na wszystko o co aplikowaliśmy tj.:

- „Budowa dróg gminnych nr 290404W i 290405W relacji Nowe Łubki – Słupca”. Wartość kosztorysowa zadania to 4.330.668.39 zł, dofinansowanie wynosi 95% tj. 4.414.134.97 zł.

- „Przebudowa boiska rekreacyjnego w Blichowie”. Wartość kosztorysowa zadania to 1.446.878.56 zł, dofinansowanie wynosi 90% tj. 1.302.190.70 zł.

- Budowa budynku garażowo – socjalnego wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny, zbiornikiem na ścieki oraz niezbędną infrastrukturą. Wartość kosztorysowa zadania to 2.154.790.30 zł, dofinansowanie wynosi 85% tj. 1.831.571.75 zł.

P. Wójt dodał, że nie  otrzymano dofinansowania na wnioski składane wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Przypomniał, że oprócz pozyskania środków finansowych z obecnego naboru w ramach „Polskiego Ładu” tj. ponad 7.2 mln. zł, gmina pozyskała fundusze w ramach pierwszego naboru na kwotę ok. 15 mln. zł. Łącznie daje to b. wysoką sumę.

P. Wójt poruszył sprawę mienia powiatu na terenie naszej gminy. Powiat złożył wniosek do „Polskiego Ładu” na remont drogi powiatowej od Bulkowa przez Blichowo w kierunku Radzanowa opiewający na kwotę 18 mln. zł i ok. 13,5 km drogi. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, udało się pozyskać środki na tę inwestycje w kwocie ponad 17,1 mln. zł (95% wartości kosztorysowej zadania). Odcinek drogi w naszej gminie to ok. 12 km, czyli pozyskana kwota dla naszej gminy wynosi ok. 15 mln. zł. Jeśli wszystko zsumujemy, to na inwestycje w naszej gminie z obecnej edycji „Polskiego Ładu” otrzymaliśmy ponad 22 mln. zł! Z powodu rosnących cen trzeba jednak liczyć się z wyższą wartością inwestycji. Apelował do Radnych Powiatu o pilotowanie  sprawy remontu wspomnianej drogi powiatowej, aby ta inwestycja została wykonana. Jeśli będzie potrzebne wsparcie ze strony gminy,  p. Wójt jest do dyspozycji.

P. Wójt poinformował, że w dniu 25.04.br. do UG wpłynął wniosek od nowego właściciela terenu po Spółdzielni Kółek Rolniczych w Nowych Łubkach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu zakładu zbierania i przetwarzania odpadów złomu i kabli na działce ew. nr 312/5, Nowe Łubki 9A, gm. Bulkowo, powiat płocki”. W dniu 25.05. br. wszczęto postepowanie. Procedura jest standardowa i gmina ma obowiązek procedować taki wniosek. Do UG dochodzą sygnały niepokoju mieszkańców dot. tego terenu, co będzie na nim wykonywane czy składowane. Pan Wójt zawsze otwarcie mówił o takich sytuacjach i czyni tak i teraz. Poprzez p. Sołtysa wystosował okólnik do mieszkańców dot. tej sprawy i na pewno spotka się też z mieszkańcami i o wszystkim mieszkańcy będą informowani.

Radny Gminy p. R. Marciniak podziękował Radnym Powiatu za wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Nowych Krubicach.

Radny Powiatu p. B. Matczak stwierdził, że na placu po SKRz – e w Nowych Łubkach, podobno coś już zostało zwiezione, mieszkańcy porobili zdjęcia. Poinformował, że z powodu braku środków finansowych powiat zamierza wykreślić z planu szereg inwestycji. Niestety ceny materiałów i usług ciągle rosną. Inna sprawa, że niektóre zadania, zdaniem Radnego nie muszą być realizowane teraz, jak choćby rondo w Starej Białej. Poinformował, że przeprowadzona będzie naprawa bieżąca drogi powiatowej od Wołowej do Bulkowa.

Wójt Gminy odnosząc się do wypowiedzi Radnego Powiatu powiedział, że o zdjęciach nic nie wie ale zaprasza mieszkańców, chętnie zobaczy te zdjęcia. Jeśli będą nieprawidłowości to będziemy reagować.

Radny Powiatu p. P. Skorupski zapewnił, że jako Radni z tego terenu dołożą wszelkich starań, aby modernizacja wspomnianej drogi powiatowej została wykonana. Zabiegają też o wiatę przystankową przy drodze powiatowej w Krubicach.

Radny Powiatu p. B. Matczak poinformował, że drogi powiatowe kontrolowała komisja na czele z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych p. M. Błaszczykiem. Apelował do rolników o niewyrzucanie do rowów kamieni, nieskładowanie przy drogach wapna, obornika, bo posypią się kary.

Punkt 11.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XLII sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 10.40.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokołował: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi