Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XLIII/22
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XLIII/22

Protokół Nr XLIII/22

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 30 czerwca 2022r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy  p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy  p. Mariola Rzymkowska

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak

- Sołtysi – 1 osoba.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Bulkowo za 2021r.”

a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo wotum zaufania

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r.

b) udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021r.

c) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035

d) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r.

e) zakupu i montażu lamp solarnych w sołectwie Krzykosy

f) zakupu i montażu lamp solarnych w sołectwie Gocłowo

g) odnowienia kapliczek przydrożnych w sołectwie Nadułki-Majdany

h) przebudowy istniejącego boiska o dobudowę piłkochwytów w miejscowości Nowe Łubki

i) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bulkowo w roku szkolnym 2022/2023

j) wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych Gminy Bulkowo

9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

10. Zakończenie obrad.

Punkt 1

Otwarcia sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

W imieniu Wójta Gminy do proponowanego porządku obrad zmianę zgłosiła Sekretarz Gminy wnosząc o wykreślenie projektu uchwały w punkcie 8h. Jednocześnie zmianie uległaby numeracja pozostałych podpunktów w punkcie 8. (Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną zmianę – 15 za ).

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie (15 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

31.05. – wspólnie z Radnym M. Józwiakiem uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Wyborczym Lokalnej Grupy Działania. Pan Wójt został wybrany do zarządu na kolejną kadencję.

01.06. – spotkał się z OSP w sprawie organizacji X Dni Bulkowa. Tego samego dnia podpisywał umowę na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Łubkach a także wspólnie z p. Skarbnik porozumienie z OBI dot. zakupów.

3,4,5.06. – uczestniczył w X Dniach Bulkowa, które były pięknym, obfitym w atrakcje wydarzeniem. Podziękował wszystkim zaangażowanym  w organizację. Dziękował wszystkim za przybycie i za wysokie oceny gminnego święta jakie przekazywano.

7.06. – wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Rolników, przy udziale firmy z branży rolniczej uczestniczył w akcji wymiany osłon na przekaźniki mocy. Akcja trwała kilka dni i miała na celu poprawę bezpieczeństwa pracy rolników. Koszty (po 50%) pokryły KRUS i Gmina. Tego samego dnia o godz. 14.00 uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami Włók.

08.06. - uczestniczył w zakończeniu projektu organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Podziękował za organizację.

12.06. – odbył się Festyn Rodzinny organizowany przez Szkołę Podstawową w Blichowie. Podziękował za organizację tego już cyklicznego wydarzenia. Gratulował świetnej imprezy, z której można być dumnym. Tego samego dnia uczestniczył w uroczystości z okazji 30 – lecia kapłaństwa ks. Sławomira Trzaski.

13.06. – uczestniczył w przekazaniu przez Ministra M. Małeckiego na ręce Starosty promesy na kwotę 17,1 mln. zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej od Bulkowa  przez Blichowo w kierunku Radzanowa – łącznie jest to ok.13,7 km, z czego ok. 12 km znajduje się w naszej gminie. Kwota stanowi ok. 95% wartości kosztorysowej inwestycji.  Gmina zabiegała o fundusze na ten cel. Za pomoc w przyznaniu tak wysokiego dofinansowania p. Wójt podziękował Posłowi, Ministrowi p. M. Małeckiemu oraz Senatorowi M. Martynowskiemu. Termin realizacji zadania to koniec 2023r.

15.06. – uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Klubu Zjednoczeni Bulkowo.

21.06. – uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami Nowych Łubek.

22.06. – uczestniczył w zakończeniu dwóch projektów w GBP. Podziękował za organizację.

23.06. – spotkał się z KGW Pilichówko. W spotkaniu uczestniczyli także  Radny p. A. Stasiak oraz Sołtys p. A. Koper. Tego samego dnia podpisywał dokumenty dot. dodatków do emerytur dla strażaków z OSP Worowice, Bulkowo i Blichowo.

24.06. – uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego we wszystkich szkołach na terenie gminy. Wręczył stypendia dla najlepszych uczniów.

29.06. – uczestniczył w otwarciu półkolonii w Bulkowie, z których skorzysta ponad 30 dzieci. Organizatorem jest Mazowiecka Izba Rolnicza. Tego samego dnia uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy wydał 12 Zarządzeń, które dostępne są w BIP-ie Gminy.

Punkt 5.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  Radna J. Leszczyńska oraz członek komisjiRadna J. Dominiak odczytali protokół z międzysesyjnego posiedzenia komisji oraz przyjęty jednogłośnie przez Komisję Rewizyjną wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2021r. (wniosek w załączeniu do nin. protokołu).

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

Sekretarz Gminy przypomniała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami „Raport o stanie Gminy Bulkowo za 2021r.” został przedłożony Radnym do dna 31.05.br. tj. na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 30.05.br. W ustawowym terminie został opublikowany w BIP-ie Gminy. Obejmuje on zestawienie najważniejszych informacji i przedsięwzięć zrealizowanych w 2021r. Zawiera dane, które w strukturze raportu zostały podzielone na bloki tematyczne obrazujące najważniejsze obszary działalności gminy, w tym realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Bulkowo. Opracowanie wraz z danymi dot. sytuacji społeczno – gospodarczej, budżetu gminy, stanu mienia komunalnego i sprawozdań finansowych stanowi kompendium wiedzy o potrzebach społeczeństwa i sposobach reagowania na nie, kondycji samorządu i jego potencjale. Raport sporządzili pracownicy UG.

Skarbnik Gminy podkreśliła, że ub.r. był rokiem b. dobrym finansowo. Dochody gminy wyniosły ponad 35 mln. zł, czyli zostały wykonane w ponad 101% w stosunku do planowanych, wydatki zrealizowano w ok. 86%. Nie mamy zobowiązań wymagalnych, wszystko płacono w terminie. Bardzo wysokie środki pochłania oświata. Realizowane inwestycje, to w dużej części zadania wieloletnie, gdzie prace wykonuje się etapami i nie w każdym roku budżetowym wydatki na nie są takie same. Stąd  drobna uwaga w pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu na 2021r. Planowanych było wiele zadań m.in. dlatego, aby być gotowymw przypadku ogłoszenia naborów na pozyskanie środków zewnętrznych.

Wójt Gminy potwierdził słowa p. Skarbnik o b. dobrym 2021r. pod względem finansowym. Pozyskano z zewnątrz bardzo wysokie fundusze na zadania gminne. Warto przypomnieć, że nasza gmina, w przeliczeniu na mieszkańca, ma najniższe dochody w powiecie. A przecież b. dużo środków przeznacza się na oświatę, spłacamy kredyty.

Z Polskiego Ładu pozyskano ponad 1.4 mln. zł na modernizację  SUW w Nowych Łubkach, gdzie wkład własny wyniósł ponad 563 tys. zł, ok. 2 mln. zł na II etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Bulkowie – wkład własny 160 tys. zł, ponad 2.5 mln. zł na modernizację dróg na osiedlu w Bulkowie – wkład własny ponad 135 tys. zł. Wcześniej, w 2020r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano 1.5 mln zł na II etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Bulkowie. Łącznie daje to ogromną kwotę ponad 7.5 mln zł! Środki własne to ok. 860 tys. zł. Inwestowanie w SUW-y to bezpieczeństwo w zakresie wody dla wszystkich naszych mieszkańców.

Na kanalizację (przez Bulkowo – wieś) pozyskano ponad 2.6 mln. zł, ok. 1.7 mln. zł pozyskano z RFIL na modernizację SUW we Włókach. Łącznie to jest ponad 4.3 mln. zł! Jeśli wszystko zsumujemy, to na inwestycje gminne pozyskaliśmy aż ponad 11.8 mln. zł, a do tego trzeba doliczyć jeszcze  kwotę 500 tys. zł za poziom zaszczepienia przeciw Covid – 19! To są ogromne fundusze, które zostaną w naszej gminie! Ciągle poszukujemy jak największych dofinansowań, aby wkład środków własnych był minimalny. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że 5 mln. zł z dochodów własnych przeznaczamy na oświatę, to chyba śmiało można powiedzieć, że w zakresie inwestycji dokonujemy cudów!  Współpraca i zgoda  przynoszą efekty. P. Wójt podziękował pracownikom UG, gminnych jednostek organizacyjnych, Radnym Gminy, Radnym Powiatu i wszystkim, którzy zgodnie pracują na rzecz gminy i mieszkańców. P. Wójt dodał, że w 2021r. wydał 137 Zarządzeń.

Punkt 7a.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi  Gminy Bulkowo wotum zaufania. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Punkt 8.

Skarbnik Gminy zaprezentowała pokaz multimedialny nt. finansów gminy.

Radny Powiatu p. B. Matczak zapytał o planowane wpływy z podatków na br.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że projekt budżetu przygotowywany był na podstawie stawek podatkowych z ub.r., ale po podjęciu uchwał podatkowych dokonano korekt.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski zapytał, o ile mniejsze będą dochody gminy w br. m.in. z tytułu obniżenia podatku PIT.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że łącznie może to być kwota kilkumilionowa, ale Rząd RP pracuje nad zagadnieniem, m.in. nad wysokością udziału gmin w podatkach i zobaczymy jaki tu będzie obowiązywał mechanizm.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski odczytali Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

- Nr 3.e./129/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok – opinia pozytywna z uwagą

- Nr 3.e./165/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w sentencji Uchwały nr 3.e./129/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.

- Nr 3.f.1/257/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bulkowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bulkowo za 2021 rok – opinia pozytywna.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Wójt Gminy podziękował za jednogłośnie udzielone absolutorium.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zakupu i montażu lamp solarnych w sołectwie Krzykosy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zakupu i montażu lamp solarnych w sołectwie Gocłowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie odnowienia kapliczek przydrożnych w sołectwie Nadułki-Majdany. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji  w tym punkcie obrad nie było.

h)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bulkowo w roku szkolnym 2022/2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji  w tym punkcie obrad nie było.

i)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9. 

Wójt Gminy poinformował o pozyskaniu kwoty 8.750 zł (50% wartości zadania) z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP Bulkowo na pralnicę i suszarkę,  kwoty 3.000 zł (50% wartości zadania) dla OSP Blichowo na aparat napowietrzny, oraz kwoty 2.500 zł (50% wartości zadania) dla OSP Nowe Łubki na mundury bojowe. Łącznie pozyskano 14. 250 zł. Pozyskano również kwotę 21.626 zł z programu „Mazowieckie Strażnice OSP -  2022” na bramę garażową do OSP Nadułki i jest to 100% wartości zadnia.

Wójt Gminy udzielił informacji dot. modernizacji drogi gminnej w Nowym Podlecku. Z Rządowych funduszy pozyskaliśmy na tę inwestycję ponad 700 tys. zł, ale najniższa kwota z przetargu przekroczyła znacznie zabezpieczoną kwotę na zadanie tj. ponad 1.100 tys. zł. Ogłosiliśmy drugi przetarg i po otwarciu ofert okazało się, że na szczęście najniższa złożona oferta tj. 1.100.244 zł mieści się w kwocie zabezpieczonej.

Wójt Gminy poinformował, że odbyło się otwarcie ofert na zadanie „Budowa Centrum Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Blichowie”. Złożono jedną ofertę na kwotę 281.500 zł i jest to kwota wysoka.

Wójt Gminy poinformował, że Urząd Marszałkowski negatywnie rozpatrzył wniosek gminy o środki finansowe na remont drogi gminnej w Chlebowie. Bardzo liczyliśmy na to dofinansowanie, bo gmina nie jest w stanie wykonać tego zadania z własnych środków.

Dalej będziemy zabiegać o pozyskanie dofinansowania do tej inwestycji.

Wójt Gminy poinformował, że I etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Bulkowie kosztował ponad 1.7 mln. zł, z czego ponad 768 tys. zł  to środki pozyskane z zewnątrz a ponad 974 tys. zł to środki własne. Oczyszczalnia ścieków II etap – część biologiczna to kwota z przetargu 3.124.200 zł, plus zakup ciągnika z beczką asenizacyjną – 501.640 zł. Łącznie całkowity koszt modernizacji oczyszczalni na dziś wynosi ponad 4.8 mln. zł, z czego ponad 1.1 mln. zł to środki własne gminy.

Radny Powiatu p. B. Matczak poinformował, że jeśli chodzi o inwestycje powiatowe to Skarbnik Powiatu nie jest wielkim optymistą. Ceny wszystkiego rosną i to znacznie a dochody samorządów spadają. W tej sprawie Powiat wystosował pismo do Rządu RP. Być może powiat będzie się musiał wycofać z niektórych inwestycji lub wykonywać je etapami.

Radna Gminy p. A. Grabarczyk podziękowała Radnemu Powiatu za pomoc przy sprawie drogi Blichowo – N. Łubki. Prosiła o interwencję dot. lampy solarnej w sołectwie, która po wichurze zmieniła kierunek świecenia. Zgłaszała już to do Gospodarki Komunalnej, bo to chyba sprawa gminy a nie Energi.

Wójt Gminy odpowiedział, że nic nie wiedział o lampie. Rzeczywiście to jest sprawa gminy i GK zajmie się tym.

Radny Powiatu p. B. Matczak wyraził obawę o tegoroczne ceny zbóż. Może potrzebna będzie interwencja Rządu RP?

Wójt Gminy odpowiedział, że w tej sprawie wypowiadał się Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i problem jest powszechnie znany. Sytuacja jest zła, wygląda jakby ktoś żerował na niemocy rolników, spekulował. Ceny nawozów, środków ochrony roślin są b. wysokie i są też duże wahania cen płodów w okresie zbiorów. Miejmy nadzieję, że wszystko nabierze normalności jaka być powinna.

Radny Gminy p. T. Tybyś zapytał o sprawę remontu drogi powiatowej w Blichowie i dalej w kierunku Radzanowa.

Radny Powiatu p. B. Matczak poinformował, że jest to realizacja wcześniej zaplanowanego remontu. Trudno powiedzieć w tej chwili jak to się ma do planowanej modernizacji drogi powiatowej od Bulkowa w kierunku Radzanowa.

Wójt Gminy wyraził opinię, że na dziś pozyskane środki z zewnątrz na modernizację całej drogi raczej nie mogą być w części wykorzystane na inny odcinek, bo to są środki na konkretne zadanie. Dodał, że o remont gmina zabiegała od dawna i w końcu to wykonano.W międzyczasie pojawiła się możliwość modernizacji całej drogi i sugerowaliśmy, aby może tego remontu bieżącego teraz nie wykonywać, skoro wkrótce będzie modernizacja całości.

Radny Powiatu p. B. Matczak powiedział, że zdaniem dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych te 17.1 mln. zł, to za mało na wykonanie całej inwestycji. Podkreślił, że wspólnie z Radnym Powiatu p. P. Skorupskim silnie zabiegają o zwiększenie środków powiatu na tę inwestycję tak, aby ta modernizacja została wykonana.

Wójt Gminy stwierdził, że jeśli powiat, przy dofinansowaniu inwestycji w kwocie 17.1 mln. zł musiałby wyasygnować  z własnych środków nawet 5 mln. zł, to chyba i tak procentowo to jest znakomita sytuacja i oby tak zawsze można było budować, nawet przy trochę mniejszych dochodach jednostki.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski wyraził nadzieję, że modernizacja zostanie wykonana.

Punkt 10.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XLIII sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 12.05.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokołował: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi