Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XLIV/22
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XLIV/22

Protokół Nr XLIV/22

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 20 lipca 2022r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 13. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy  p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy  p. Mariola Rzymkowska

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Natalia Maćkiewicz

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Izabela Zuchora

- Zastępca kierownika Gospodarki Komunalnej p. Piotr Woźniak

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r.

c) przebudowy istniejącego boiska o dobudowę piłkochwytów w miejscowości Nowe Łubki

d) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

W imieniu Wójta Gminy do proponowanego porządku obrad zmianę zgłosiła Sekretarz Gminy wnosząc o wprowadzenie w punkcie 8e projektu uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż nowej bramy garażowej do części bojowej strażnicy OSP w Nadułkach” (Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną zmianę – 13 za).

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie (13 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

01.07. – w UG spotkał się z przedstawicielem firmy, która będzie wykonywała konieczną modernizację instalacji elektrycznej w starszej części budynku UG.

04 - 7.07. – uczestniczył w wyjeździe studyjnym na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego p. A. Bielana.

08.07. – uczestniczył w przekazaniu toreb medycznych dla OSP, gdzie naszymi gośćmi byli dyrektor delegatury Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego p. T. Kominek, Starosta Płocki p. S. Ziemkiewicz, Radny Powiatu p. B. Matczak, osoby zajmujące się strażami w w/w urzędach. P. Wójt podziękował za cenny dar i obecność.

11.07. – wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami Rogowa dot. modernizacji drogi w sołectwie.

12.07. – uczestniczył w zakończeniu półkolonii w szkole w Bulkowie. Podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację.

13.07. – spotkał się z inspektorem nadzoru i wykonawcą Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Blichowie. Tego samego dnia uczestniczył w uroczystym otwarciu bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Krubicach. Obecni byli także Starosta Płocki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, Radni Powiatu i przedstawiciele sołectwa. Środki na zadanie pochodziły z UW, wkład własny zabezpieczyło starostwo. P. Wójt podziękował za realizację zadania.

19.07. – uczestniczył w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy a następnie spotkał się z przedstawicielem firmy, która ubezpiecza mienie gminy.

Punkt 5.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji Rady Gminynie było.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa istniejącego boiska o dobudowę piłkochwytów w miejscowości Nowe Łubki”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż nowej bramy garażowej do części bojowej strażnicy OSP w Nadułkach”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Wójt Gminy przekazał, że wg posiadanych informacji od wykonawcy wkrótce zostanie postawiona wiata przystankowa na drodze powiatowej w Krubicach. Następnie poinformował o podpisaniu umowy na zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Nadułki. Z Urzędu Marszałkowskiego pozyskano na ten cel 21.626 zł i jest to 100% wartości zadania. Gmina pozyskała także środki z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP Bulkowo na zakup pralnicy i suszarki, dla OSP Nowe Łubki na mundury bojowe oraz dla OSP Blichowo na aparat napowietrzny - łącznie pozyskano 14.250 zł tj. 50% wartości zadania, drugie 50% będzie pochodzić z naszego budżetu. W ramach III edycji Polskiego Ładu pozyskaliśmy dofinansowanie dla gmin popegeerowskich tj. na modernizację oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacyjnej w Osieku – kwota dofinansowania 2.736.805 zł i jest to 98%  wartości kosztorysowej zadania, która wynosi 2.793.658 zł, wkład własny to tylko 2% tj. 55.800 zł. Należy pamiętać, że jest to kalkulacja z ub.r. Niestety nie uzyskał akceptacji nasz drugi wniosek dot. przebudowy dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych Osiek i Pilichowo. O pozyskanie środków na to zadanie będziemy występowali w kolejnych naborach. W dniu 28.07. zaplanowane jest podpisanie umowy dot. pozyskania i instalacji masztu i flagi w centrum Bulkowa – otrzymamy na ten cel 8 tys. zł. P. Wójt podziękował wszystkim mieszkańcom, którzy poprzez akcję sms przyczynili się do tego sukcesu. Nastąpiło otwarcie ofert na projekt dot. utworzenia ścieżek edukacyjnych w naszej gminie. Wpłynęły dwie oferty i wybrano korzystniejszą na kwotę 82.650 zł. Środki finansowe pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wkład własny jest b. niewielki. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na współorganizację Święta Planów, na 13 tys. zł i czekamy na rozstrzygnięcie. Po raz trzeci będziemy ogłaszali przetarg na II część modernizacji oczyszczalni ścieków w Bulkowie, ponieważ w II przetargu oferent nie dopełnił formalności. Niestety negatywnie został rozpatrzony wniosek jaki złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o środki finansowe z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi gminnej w Chlebowie. Dalej będziemy zabiegać o środki zewnętrzne na to zadanie, podobnie jak na modernizację hali sportowej w Bulkowie (odnowienie parkietu oraz modernizację oświetlenia), gdzie wniosek również nie uzyskał akceptacji w Urzędzie Marszałkowskim.

Radny Powiatu p. B. Matczak zapytał, czy ciągnik z beczką asenizacyjną zastanie zakupiony po rozstrzygnięciu III przetargu, czy będzie kupiony teraz.

Wójt Gminy odpowiedział, że trudno to w tej chwili określić. Pamiętać jednak należy, że środki finansowe dotyczą całego zadania.

Radny Gminy p. R. Sztendur zwrócił się do Radnego Powiatu p. B. Matczaka w sprawie odwodnienia zmodernizowanej drogi powiatowej w Worowicach. Mieszkańcy skarżą się, że woda ich zalewa (odcinek od mostku w stronę Bulkowa).

Wójt Gminy zwrócił uwagę, że już na etapie projektowania – w trakcie realizacji też,  pojawiały się głosy mieszkańców, że woda może zalewać niektóre posesje i przekazywaliśmy to do powiatu.

Radna Gminy p. A. Grabarczyk zwróciła się do Radnego Powiatu p. B. Matczaka w sprawie b. wysokich krzaków w pobliżu transformatora przy drodze powiatowej w N. Łubkach. Gałęzie urywają się na linię i następują przerwy w dostawie prądu. Prawdopodobnie będzie to sprawa powiatu ewent. właściciela gruntu.

Radny Powiatu p. B. Matczak przyjął do realizacji zgłoszone sprawy.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XLIII sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 10.30.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokołował: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi