Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XLV/22
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XLV/22

Protokół Nr XLV/22

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 23 sierpnia 2022r.

Rozpoczęcie obrad – godz.9.00, remiza OSP w Nadułkach.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy p. Mariola Rzymkowska

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Natalia Maćkiewicz

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r.

c) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nadułki – Majdany”

d) zwolnienia w roku szkolnym 2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

e) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo

f) nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

W imieniu Wójta Gminy Sekretarz Gminy wniosła o zmianę tytułu projektu uchwały w punkcie 7f w nowym brzmieniu: „w sprawie nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie oraz zmiany Uchwały Nr 143/XVI/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie”.

Radni propozycję zmiany przyjęli jednogłośnie (15 za).

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (15 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

20.07. – spotkał się z mieszkańcami Starych Łubek w sprawie sprzeciwu dot. budowy farmy fotowoltaicznej.

21.07. – uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania, które odbyło się w Starostwie w Płocku.

W dn. 25.07 – 07.08 i 9.08 – 12.08 p. Wójt przebywał na urlopie.

17.08. – spotkał się z kolejną grupą seniorów – strażaków w sprawie dodatków do emerytur.

19.08. – w UG spotkał się z przedstawicielami Izby Gospodarczej Regionu Płockiego.

22.08. – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy a następnie w uroczystości upamiętniającej tragiczną śmierć Starosty Płockiego śp. M. Bieńka.

Zarządzenia wydane przez Wójta Gminy dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji Rady Gminynie było.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany  Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nadułki – Majdany”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie oraz zmiany Uchwały Nr 143/XVI/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji  w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Wójt Gminy zaprosił uczestników obrad, wszystkich mieszkańców i przyjaciół gminy na Święto Plonów, które odbędzie się w dniu 4 września br. w Blichowie. Uroczystości rozpocznie Msza Św. w kościele w Blichowie o godz. 12.00.  Następnie p. Wójt przekazał informację dot. planów modernizacji drogi gminnej w Nowym Podlecku, ponieważ do UG dochodzą sygnały nt. temat, które mijają się z prawdą. 24.08.2021r.  gmina złożyła wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie modernizacji odcinka drogi gminnej w Nowym Podlecku i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 707 tys. zł.  Później, na  mocy już kolejnego przetargu okazało się, że najniższa oferta wyniosła ponad 1.1 mln. zł. Gmina musiałaby zatem ze środków własnych wyasygnować na inwestycję ok. 400 tys. zł. Procentowo to byłoby aż ok. 37% wartości zadania. W ostatnim okresie zmieniły się realia cenowe, o czym rozmawialiśmy na wspólnym posiedzeniu komisji. Przy ograniczonych dochodach własnych gmina nie udźwignie obecnie  tej inwestycji, ale to nie znaczy, że inwestycji nie zrealizujemy. Wniosek o zewnętrzne środki finansowe na to zadanie, już po uaktualnieniu kosztorysu,  złożymy przy najbliższym naborze do Polskiego Ładu i w tym rozdaniu otrzymuje się 95% kosztów inwestycji a wkład gminy wynosi jedynie 5%. Zaoszczędzimy w ten sposób kilkaset tysięcy złotych!  Nie jest to pierwsza taka sytuacja, że przesuwamy wykonanie inwestycji ze względu na zbyt wysoki wkład własny. Tak samo było w przypadku drogi gminnej przez Sochocino – Praga, gdzie po złożeniu drugiego wniosku otrzymaliśmy dużo większe dofinansowanie i drogę wykonaliśmy. Tak chcemy zrobić i teraz.

Wójt Gminy zapoznał uczestników obrad ze zmianami w ustawie o systemie oświaty z dnia  26. 05. br.  Nowelizacja stwarza m.in. możliwość zawieszenia zajęć szkolnych w przypadku nieodpowiedniej temperatury w salach lekcyjnych, zagrażającej zdrowiu uczniów.

Sekretarz Gminy informowała o przepisach dot. dodatku węglowego. Na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 22.08.br. szczegółowo informowała o tym zagadnieniu kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Informacje nt. temat zamieszczone zostały na tablicy UG, stronie internetowej gminy, facebooku i w okólnikach do mieszkańców. Wysokość świadczenia wynosi 3 tys. zł. Jeśli w domu zamieszkują dwie rodziny, to obie mogą złożyć wniosek o dodatek. Wnioski można składać do 30.11.br., wypłata środków finansowych następuje w ciągu  30 dni od daty złożenia wniosku.

Radny Powiatu p. B. Matczak stwierdził, że jak na razie węgla nie można kupić, a ten który jest sprowadzany z zagranicy często nie nadaje się do spalania w naszych piecach. Zapytał też o kanalizację w Bulkowie przy drodze powiatowej.

Wójt Gminy poinformował, że o kanalizacji rozmawiano już wcześniej. Starostwo nie wyraża zgody, aby kanalizacja powstała w jezdni. Dokonaliśmy więc przeprojektowania, ale okazało się, że konieczne byłoby przeniesienie słupów energetycznych. Energa to zadanie wyceniła na 500 tys. zł, na co gminy nie stać. Teraz p. Wójt wystąpi do Zarządu Dróg Powiatowych, aby ten wystąpił do Ministerstwa po tzw. odstępstwo od przepisów, a jest to możliwe przy dobrej woli zarządcy drogi. Jeśli wystąpi, czekamy na zgodę Ministerstwa. Nasza gmina z takiego środka korzystała już przynajmniej dwukrotnie, Jeśli tej woli ze strony powiatu nie będzie, nie będziemy w stanie znaleźć dodatkowych  500 tys. zł.

Radny Gminy p. T. Tybuś pytał o przepisy, które stanowią, że aby dostać dopłatę węglową w przypadku korzystania z peletu, musi on zawierać 80% węgla, ale jak to sprawdzić? Pytał, czy może złożyć wniosek o dopłatę węglową.

Sekretarz Gminy proponowała, aby p. Radny złożył wniosek, a UG dopyta o szczegóły służby wojewody.

Radny Gminy p. M. Józwiak proponował, aby Gmina wytypowała do odznaki „Zasłużony dla powiatu”  dyrektor GBP w Bulkowie p. Natalię Maćkiewicz, która od początku pełnienia funkcji dyrektora wykonuje ogrom zadań i promuje naszą gminę poza jej granicami.

Wójt Gminy poinformował o zaproszeniu przesłanym do UG przez Starostę Płockiego i dyrektora ZDP na uroczyste podpisanie umowy na wykonanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925W Piączyn – Włóki o długości 1km”,  które odbędzie się w dniu 25.08.br., o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Płocku.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XLV sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 9.35.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokołował: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi