Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XLVII/22
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XLVII/22

Protokół Nr XLVII/22

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 26 października 2022r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Płocku mjr Robert Wojciechowski.

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Zastępca Skarbnika Gminy p. Małgorzata Atleńska

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie p. Natalia Maćkiewicz

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Izabela Zuchora.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany  Uchwały Nr  181/XXX/21 Rady Gminy Bulkowo z dnia 13 lipca 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr 187/XXXI/21 z dnia 22 lipca 2021 roku

b) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035

c) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r.

d) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bulkowo do Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”

e) realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja garażu OSP w Blichowie”

f) realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osiek, gm. Bulkowo”

g) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Bulkowo”

h) przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo

i) przyjęcia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

j) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo

k) rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono zmian.

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (15 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania zmian.

Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Płocku mjr Robert Wojciechowski zaprezentował pokaz multimedialny przybliżający wszelkie aspekty związane z rekrutacją, szkoleniem oraz powołaniem do czynnej służby wojskowej (Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej) w kontekście wejścia w życie Ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

15.09. – to jubileusz 75 – lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie. Niestety p. Wójt nie mógł uczestniczyć w uroczystości, Gminę reprezentowali Przewodniczący Rady Gminy i Sekretarz Gminy.

18.09. - wraz z delegacją uczestniczył w Dożynkach Powiatowych w Drobinie. Nasza gmina zaprezentowała wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich we Włókach. Podziękował p. Sekretarz za uczestnictwo, p. M. Józwiakowi za stoisko, Gospodarce Komunalnej za transport i pozostałym mieszkańcom za pomoc i obecność w tym dniu.

20.09. – w GBP w Bulkowie, wspólnie z p. Sekretarz uczestniczył w uroczystym odebraniu przez p. dyrektor biblioteki nagrody im. Kierbedziów za działalność kulturalną. P. Wójt pogratulował osiągnięcia.

21.09. - uczestniczył w konsultacjach nt. Strategii Rozwoju prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania z Wyszogrodu, które odbyły się w Bulkowie. Podziękował wszystkim za organizację i uczestnictwo.

25.09. – w Nowym Duninowie odbyły się zawody strażackie na szczeblu powiatowym. Naszą gminę reprezentowała OSP Nowe Łubki, która zwyciężyła w zawodach gminnych. Obecni byli Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski oraz Wiceprezes Zarządu OG OSP p. B. Matczak.

26.09. – w UM Płocka uczestniczył w spotkaniu nt. partnerstwa w projekcie „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”. Dziś będzie głosowany projekt uchwały w tej sprawie.

27.09. – spotkał się ze  wszystkimi KGW z terenu gminy. Spotkanie dotyczyło działalności kół. Podziękował za przybycie.

28 i 29. 09. – uczestniczył w uroczystym  przekazaniu ścieżek edukacyjnych odpowiednio w Blichowie i w Bulkowie.

29.09. – spotkał się z projektantem w sprawie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Osiedlu Osiek.

30.09. – spotkał się z OSP Bulkowo a następnie uczestniczył w ślubowaniu pierwszoklasistów w szkole w Blichowie. Tego samego dnia uczestniczył w odbiorze końcowym modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Włókach.

5.10. – uczestniczył w rozmowach z Przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie regulaminu wynagradzania w oświacie.

6.10. – spotkał się z projektantem w sprawie garażu i pomieszczenia socjalnego dla GK.

10.10. – to początek przekazywania zestawów  komputerowych z grantu dla osób z rodzin popegeerowskich. Łączna kwota projektu to 152.500 zł.

14.10. – uczestniczył w spotkaniu z Hidrostalem.

15.10. – uczestniczył w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka i 90 – leciu OSP w Dzierzążni, na zaproszenie tamtejszych władz, za co podziękował.

16.10. – w świetlicy w Rogowie  wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy p. A. Krokowskim uczestniczył  w spotkaniu dot. podsumowania projektu KGW Rogowianki, w którym uczestniczyli także Starosta Płocki p. S. Ziemkiewicz, Radny Powiatu p. P. Skorupski, Prezes Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem”  p. I. Marczak, p. Sołtys i Rada Sołecka.

17.10. – był to dzień podpisania umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które miało miejsce w Mąkolinie. Na spotkaniu obecny był Radny Powiatu p. P. Skorupski.

19.10. – to cykliczne uroczystości Złote i Diamentowe Gody. Podziękował kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego za organizację wydarzenia.

20.10. - wspólnie z Wiceprezesem Zarządu OG OSP p. B. Matczakiem, Komendantem Gminnym OSP p. P. Kaźmierowskim uczestniczył w pogrzebie matki Kapelana Gminnego OSP ks. Sł. Trzaski.

21.10. – spotkał się z dyrektorami szkół z terenu gminy a następnie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych p. M. Błaszczykiem.

22.10. – uczestniczył w Dniu Seniora w Rogowie.

25.10. – uczestniczył w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy.

W okresie międzysesyjnym p. Wójt wydał 19 Zarządzeń, które dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy p. J. Dominiak odczytała protokół z międzysesyjnego posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy p. J. Leszczyńska odczytała protokół z międzysesyjnego posiedzenia komisji.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXX/21 Rady Gminy Bulkowo z dnia 13 lipca 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr 187/XXXI/21 z dnia 22 lipca 2021 roku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Zastępca Skarbnika Gminy odczytała treść autopoprawki do projektu uchwały, którą Radni otrzymali przed sesją (dokument w załączeniu do nin. protokołu).

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bulkowo do Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja garażu OSP w Blichowie”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osiek, gm. Bulkowo”

g)

Rada Gminy (14 za przy 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji  w tym punkcie obrad nie było.

h)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji  w tym punkcie obrad nie było.

j)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji  w tym punkcie obrad nie było.

k)

Rada Gminy (14 za przy 1 przeciw) podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski odczytał Uchwałę Nr 3.d./214/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 września 2022r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Bulkowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r. Wydana opinia jest pozytywna.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku” w przedłożonej wersji.

Punkt 9.

Wójt Gminy poinformował o podpisaniu umowy z WFOŚiGW na realizację zadania ,,Termomodernizacja garażu OSP w Blichowie”. Dotacja z WFOŚiGW to 30 tys. zł. Wkład własny Gminy Bulkowo wynosi 30 tys. zł. OSP w Nowych Łubkach i OSP w Pilichówku podpisały umowy z WFOŚiGW na montaż pieców i instalacji c.o. w strażnicach -dofinansowania po 30 tys. zł dla każdej z OSP. Pozostałe środki w kwocie ok. 50 tys. zł będą pochodziły z budżetu Gminy Bulkowo + wykonanie niezbędnych prac remontowych celem dostosowania pomieszczeń do wymogów kotłowni. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bulkowo otrzymały środki w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” na zakup sprzętu pożarniczego w kwotach:

• 18 999 zł - OSP Nadułki,

• 20 000 zł - OSP Bulkowo,

• 19 000 zł - OSP Nowe Łubki,

• 19 200 zł - OSP Pilichówko,

• 20 000 zł - OSP Blichowo,

• 4 510 zł - OSP Worowice.

Podpisano też umowę z WFOŚiGW na realizację zadania ,,Utworzenie ścieżek edukacyjnych na terenie Gminy Bulkowo”. Ławostoły za kwotę 82 656,00 zł brutto dostarczyła firma ARBOR (7 szt. przy SP w Blichowie i 7 szt. przy OSP w Bulkowie). Dotacja z WFOŚiGW wynosi 62 039,74 zł, wkład własny gminy to 20 616,26 zł + 4 028,00 zł (koszty organizacji pikników edukacyjnych).

Podpisano umowę z firmą ARBOR ,,Zabiegi pielęgnacyjne oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie parku zabytkowego w Worowicach”. Czekamy na podpisanie umowy z WFOŚiGW. Dotacja z WFOŚiGW to 23 716,80 zł, wkład własny wynosi 17 903,20 zł.

Pozytywnie rozpatrzony został wniosek złożony do WFOŚiGW na realizację zadania pn. ,,Modernizacja oświetlenia na sali sportowej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie”. Czekamy na podpisanie umowy z WFOŚiGW. Dotacja z WFOŚiGW to 38 880,00 zł. Wkład własny to 3 880,00 zł.

Podpisano umowę z firmą ELJAN ze Skarżyna k. Płońska na kwotę 11 340,00 zł na dostawę sadzonek krzewów żywotnika zachodniego ( do wysadzenia przed OSPw Bulkowie) i sadzonek drzew (grab, wiąz, buk, kasztanowiec) do wysadzenia jako matecznik. Zadanie dofinansowane w ramach programu UM WM ,,Mazowsze dla klimatu” w 50%.

Łącznie kwota pozyskana z WFOŚiGW to ponad 300 tys. zł, i to jest kwota rekordowa. Pan Wójt podziękował za wsparcie Ministrowi p. M. Małeckiemu i Prezesowi Zarządu WFOŚiGW p. M. Ryszce.

P. Wójt poinformował, że pozytywnie został rozpatrzony wniosek złożony do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania ,,Dostępna Gmina Bulkowo” (dostosowanie UG do potrzeb osób z niepełnosprawnością). Grant wynosi ponad 96 tys. zł, na ten moment nie przewiduje się wkładu własnego gminy.

P. Wójt przekazał informację z otwarcia ofert przetargowych:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bulkowie etap. II, część biologiczna – kolejny ogłoszony przetarg, wpłynęły 3 oferty: AP SYSTEM A. Pamięta Nowy Dwór Mazowiecki - 3.690.000.00 zł, Hydrowodkan Sp. z o.o. Poznań - 4.144.905.60 zł i MAR AGENCY SP. z O.O. Łódź - 3.444.000.00 zł. Zabezpieczono w naszym budżecie na zadanie kwotę 3.135.367 zł, czyli zabraknie nam ok. 309 tys. zł i jest to znacznie mniej niż można było się spodziewać, o czym rozmawialiśmy na komisjach.

- wybór Inspektora Nadzoru na zadanie jw. – wpłynęły 3 oferty: BIOMASTER A. Masternak Zielona Góra - 313.650.00 zł,  HANISAN J. Nowakowska Warszawa - 38.899.98 zł i KSK BUDOWNICTWO K. Kośmider Sierpc - 59.040.00 zł. Rozbieżności są b. duże.

Wójt Gminy dodał, że modernizacja oświetlenia w sali sportowej w Bulkowie wpisuje się w konieczność oszczędzania energii elektrycznej przez samorządy, które będą musiały zmniejszyć jej zużycie o 10%. Ustawa jest jeszcze procedowana. Wspólnie musimy wypracować mechanizmy oszczędzania, bo w przypadku niewywiązania się będą kary.

Kierownik GOPS przekazała informację nt. dodatku węglowego. Łącznie wpłynęło 1937 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 1030 a 672 pozostawiono bez rozpoznania (były to wnioski zdublowane, z jednego adresu zamieszkania). Wydano 4 decyzje odmowne. Do rozpatrzenia pozostało 231 wniosków. Łączna dotacja na zadanie to kwota 5.202.600 zł (wypłata dodatków plus obsługa), na dziś wypłacono ok. 2,7 mln. zł.

Wójt Gminy przypomniał, że jesteśmy na progu wejścia w życie ustawy dot. dystrybucji węgla. Postaramy się pomóc naszym mieszkańcom. Ustawa jest w trakcie procedowania, na razie zbieramy ankiety dot. zapotrzebowania na węgiel i to nie są jeszcze deklaracje. Na dzień 25.10.br. zapotrzebowanie na węgiel złożyły 333 osoby (łącznie na ok. 483 t.), na ekogroszek 184 osoby (łącznie na ok. 292 t.), na miał 12 osób (łącznie na ok. 17.5 t.).

P. Wójt zaprosił uczestników obrad i wszystkich mieszkańców gminy na Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się w dniu 10 listopada br. Rozpoczęcie nastąpi o godz. 9.00, uroczystym wciągnięciem flagi Polski na maszt.

Radny M. Józwiak zapytał, czy na spotkaniu z dyrektorem ZDP poruszona została kwestia naprawy drogi powiatowej od Bulkowa w kierunku Radzanowa oraz centrum Bulkowa i chodników.

P. Wójt odpowiedział, że głównie właśnie o tym rozmawiano. Aktualnie powiat jest na etapie wykonywania projektu na wspomnianą drogę i musimy połączyć siły, aby to sprawnie i dobrze przebiegło. Pan Wójt zapewnił, że cały czas czuwa nad tą inwestycją i ma nadzieję, że  idzie to w dobrym kierunku. Oczywiście pamięta też o innych drogach powiatowych i centrum Bulkowa.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do kierownika GK, aby wspólnie z Radnymi Powiatu, zająć się sprawą poprawy widoczności na skrzyżowaniach dróg gminnych z powiatowymi, gdzie często ograniczają ją konary drzew, krzaki, zarośla itp. Trzeba to wykonać z uwagi na bezpieczeństwo.

Punkt 10.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XLVII sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.30.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokołował: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi