Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XLIX/22
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XLIX/22

Protokół Nr XLIX/22

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 30 listopada 2022r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Skarbnik Gminy p. Mariola Rzymkowska

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak

- Sołtysi – 1 osoba.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach podatków na 2023r.:

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego

b) obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

d) wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad zmian nie wniesiono.

Punkt 3.

Protokół z XLVIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (15 za), bez dokonywania zmian, w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

18.11. – uczestniczył w finale Turnieju tenisa stołowego na szczeblu powiatowym, który odbył się w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach. Pierwsze miejsca zarówno w kategorii chłopców jak i dziewcząt zajęli uczniowie SP w Nowych Łubkach. P. Wójt  pogratulował zwycięzcom. Za organizację turnieju podziękował społeczności szkolnej na czele  z  p. dyrektor szkoły i nauczycielowi wychowania fizycznego p. K. Jakubiakowi.

19.11. - uczestniczył w posiedzeniu Prezydium a następnie w Walnym Zgromadzeniu Zarządu OSP na szczeblu powiatowym w Płocku.

21.11. - wraz z p. Sekretarz i p. Skarbnik uczestniczył w Dniu Pracownika Socjalnego. Podziękował za pracę pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

22.11. - uczestniczył w spotkaniu w Kuratorium Oświaty w Płocku, które dotyczyło oceny pracy p. dyrektor Szkoły Podstawowej w Blichowie i p. dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach. Była to cykliczna ocena, p. dyrektor otrzymały oceny wyróżniające. P. Wójt pogratulował wysokich ocen.

24.11. - wraz z p. Skarbnik w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisywał umowę na środki finansowe na nasadzenia i zabiegi pielęgnacyjne w parku w Worowicach. Tego samego dnia uczestniczył w spotkaniu andrzejkowym z Seniorami.

25.11. – omawiany był projekt dot. budowy boiska przy szkole w Blichowie. Niestety nie możemy dojść do porozumienia z Konserwatorem Zabytków Delegatura Płock i kolejny raz zmienia się  koncepcja zasilania elektrycznego. Prawdopodobnie będzie musiała zostać poprowadzona linia pod ziemią, a mieszkańcy zostaną pozbawieni oświetlenia ulicznego. Tego samego dnia w SP w Blichowie uczestniczył w kiermaszu i podsumowaniu projektu fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem”. Obecni byli Starosta p. S. Ziemkiewicz, Prezes Fundacji p. I. Marczak, Radny Powiatu p. B. Matczak, Radny Gminy p. M. Józwiak. Odbyła się zbiórka funduszy dla chorego mieszkańca gminy, za co p. Wójt serdecznie podziękował.

28.11. – wspólnie z p. Skarbnik w UG w Gozdowie pospisywał umowę z WFOŚiGW dot. środków finansowych na modernizację oświetlenia hali sportowej w Bulkowie.

29.11. – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy a następnie podpisywał umowę z firmą Remondis na odbiór odpadów komunalnych.

W okresie międzysesyjnym wydano 5  Zarządzeń Wójta Gminy, które dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji nie było. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji zostanie opublikowany w BIP – ie Gminy.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez  Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła maksymalną cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego i w związku z tym uchwała nie została podjęta. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy (14 za, przy 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) utrzymała obowiązujące zwolnienia w podatku od nieruchomości jak w 2022r. i w związku z tym uchwała nie została podjęta. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Wójt Gminy poinformował, że mieszkańcy złożyli do tej pory 532 wnioski o zakup węgla – na 483 t orzecha i 243 t ekogroszku. Na dziś wystawiono ponad 100 faktur na łączną kwotę ponad 300 tys. zł. Wnioski są weryfikowane przez GOPS, księgowość wystawia faktury. Po otrzymaniu faktur są 3 dni na jej opłacenie i dalej następuje odbiór opału. Jeśli chodzi o jakość węgla, to opinia mieszkańców, jeśli chodzi o jego kaloryczność i spalanie, jest pozytywna, węgiel jest tylko drobniejszy od polskiego, ale jest to zgodne z certyfikatem jaki otrzymaliśmy z PGE Paliwa. Węgiel pochodzi z Kolumbii i jest dystrybuowany z Kutna.

P. Wójt dodał, że jeśli ktoś jest w takiej sytuacji, że nie ma w ogóle opału, to może sam zgłosić się do UG, bez oczekiwania na telefon. P. Wójt zwrócił się z prośbą do Radnych, Sołtysów, aby pamiętali o osobach starszych czy samotnych i służyli im pomocą.

Wójt Gminy poinformował o otwarciu ofert przetargowych w ramach Polskiego Ładu na budowę drogi gminnej Nowe Łubki – Słupca, gdzie dofinansowanie wynosi 95% kosztów inwestycji. Do przetargu przystąpiły 3 firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A. Gostynin - kwota 3.506.322.64 zł, DROG – BET Sochaczew – kwota 3.495.617.50 zł, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów WAPNOPOL Sp. z o.o. Płońsk - kwota 4.586.044.48 zł. Najniższa kwota jest niższa o ponad 500 tys. zł od wartości kosztorysowej, ale niestety zgodnie z obowiązującymi przepisami te pieniądze musimy zwrócić. Pozyskano kwotę 23.716 zł  na nasadzenia i zabiegi pielęgnacyjne w parku w Worowicach - całkowita wartość zadania to 42.120 zł. Realizowana jest modernizacja oświetlenia w hali sportowej w Bulkowie. Wartość zadania wynosi 43.000 zł, pozyskaliśmy z zewnątrz 38.700 zł. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskaliśmy 96.816 zł (100% wartości zadania), na dostosowanie dostępności budynku UG dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Odbyło się otwarcie oferty (wpłynęła tylko jedna – p. M. Guziński) na dostawę 650 t mieszanki żwirowej na bieżące utrzymanie dróg. Kwota – 26.38350 zł.  Rozpoczęła się modernizacja pierwszego odcinka drogi powiatowej (ok. 1 km) Włóki – Piączyn. Dziś dokonamy oględzin/podsumowania wykonanego I etapu modernizacji ulic na osiedlu w Bulkowie – Kolonii. P. Wójt przypomniał o ustawie, która zobowiązuje wszystkie samorządy do redukcji o 10% zużycia energii elektrycznej już od 01.12.br. To trzeba wykonać, bo inaczej samorządom grozi kara w wysokości do 20 tys. zł.

Radny Powiatu p. B. Matczak przyłączył się do podziękowań dla p. K. Jakubiaka za organizację Turnieju tenisa stołowego w SP w Nowych Łubkach. Poinformował, że w najbliższy piątek w powiecie odbędzie się posiedzenie Komisji ds. bezpieczeństwa i gminy mogą zgłaszać swoje potrzeby. Prosił o zgłaszanie do kierownika bazy drogowej w Bodzanowie potrzeb w zakresie bieżących napraw dróg. Wspólnie z Radnym Powiatu p. P. Skorupskim zabiegają o naprawę drogi powiatowej w Daniszewie, jest tam dużo dziur, ubytków. Zapytał, czy w związku ze spadającymi cenami węgla w punktach sprzedaży, gmina nie zostanie z dużą ilością sprowadzonego, tańszego węgla.

Wójt Gminy odpowiedział, że mieszkańcy wpierw realizują płatność za węgiel a dopiero potem opał jest dostarczany. Nie przywozimy węgla na zapas, właśnie po to, aby nam nie został. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na terenie gminy, to głównie jest tu problem jakości dróg powiatowych. Na drodze powiatowej w Daniszewie są takie wyrwy, że można uszkodzić samochód. P. Wójt od lat prosi władze powiatu o nakładkę na tej drodze, zabiega też o naprawy innych dróg powiatowych i prosi tu Radnych Powiatu o wsparcie.

Radny Powiatu p. B. Matczak przypomniał o spotkaniu ze Starostą Płockim, które odbędzie się w dniu 05.12.br. Proponował, aby p. Starostę i całą delegacje zawieźć na drogę w Daniszewie, aby na własne oczy przekonali się jak ona wygląda. Przestrzegał rolników przed wywożeniem na kołach pojazdów rolniczych obornika, ziemi itp. na drogi – będą za to wysokie kary. To samo dotyczy wyrzucania kamieni do rowów, gdzie potem psują się kosiarki.

P. Wójt potwierdził słowa p. B. Matczaka nt. awarii kosiarek przez zalegające w rowach kamienie, nierzadko b. duże. Kupiliśmy kosiarkę na wysięgniku i przez kamienie mamy b. poważną awarię. Druga kosiarka nie wykosi przeciwnej strony rowu a jedynie to, co jest najbliżej.

Radny Powiatu p. B. Matczak apelował o rozwagę w okresie zimowym, jeśli chodzi o wchodzenie na lód, bo mamy sporo zbiorników wodnych – żeby nie było utonięć. Wyraził chęć pomocy w kwestii działań Konserwatora Zabytków na terenie parku podworskiego w Blichowie.

Sołtys Soł. Bulkowo p. J. Ryziński prosił o modernizację drogi i chodnik na działkach w Bulkowie naprzeciw cmentarza. Poruszył też sprawę młyna w Bulkowie – nadaje się chyba tylko do rozbiórki.

Wójt Gminy przypomniał, że sprawą młyna UG zajmował się już kilka lat temu. Wówczas okazało się, że tam jest ponad 10 współwłaścicieli. Nie otrzymaliśmy od nich odpowiedzi na nasze wystąpienie. Opinię wydał Radca Prawny UG. To jest sprawa leżąca w kompetencjach Nadzoru Budowalnego. Jeśli chodzi o drugą sprawę, to szukamy możliwości pozyskania środków zewnętrznych na te inwestycje, może zadanie uda się dołączyć do jakiegoś innego projektu. Pamiętamy o tym osiedlu. Na razie niestety nie ma naboru na kolejną edycję Polskiego Ładu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski potwierdził, że młyn ma wielu współwłaścicieli. Może UG mógłby jakoś pomóc osobie, która jest sąsiadem tej nieruchomości? Co do kwestii inwestycji na osiedlu naprzeciw cmentarza przypomniał, że m.in. z myślą o mieszkańcach tych działek realizowana jest wielomilionowa inwestycja tj. modernizacja oczyszczalni ścieków w Bulkowie.

Wójt Gminy zaprosił na spotkanie ze Starostą Płockim, które odbędzie się w dniu 05 grudnia br. o godz. 10.00 w remizie OSP w Nadułkach.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XLIX sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.05.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokół sporządził: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi