Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr L/22
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr L/22

Protokół Nr L/22

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 20 grudnia 2022r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy  p. Mariola Rzymkowska

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Natalia Maćkiewicz

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r.

c) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

d) przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad zmian nie wniesiono.

Punkt 3.

Protokół z XLIX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (14 za), bez dokonywania zmian, w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

30.11. – 02.12. – uczestniczył w cyklicznej konferencji Wójtów.

05.12. – uczestniczył w spotkaniu ze Starostą Płockim i dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych nt. mienia powiatu w naszej gminie, które odbyło się w remizie OSP w Nadułkach. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Radni Gminy i Radni Powiatu. Podziękował wszystkim za przybycie. Po spotkaniu w Nadułkach udano się na modernizowaną drogę powiatową we Włókach. Tego samego dnia o godz. 14.00 uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami Osiedla w Pilichowie. W zebraniu uczestniczyli Radny Powiatu p. P. Skorupski oraz Radny Gminy p. A. Stasiak.

06.12. – odbył się I Gminny Turniej Koszykówki „Bulkowo gra do jednego kosza”. Przekazał podziękowania dla klubu Wisła Płock oraz dla szkoły w Blichowie.

07.12.- uczestniczył w spotkaniu w Centrum Usług Środowiskowych w Drobinie a następnie spotkał się w UG z dyrektorami szkół z terenu gminy nt. uzyskania 10% oszczędności energii elektrycznej.

09.12. – uczestniczył we wręczaniu nagród w konkursie plastycznym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nagrodę za I miejsce w kategorii dzieci młodszych otrzymał uczeń szkoły w Blichowie.  Szkoła otrzymała bon o wartości 5 tys. zł.  P. Wójt złożył gratulacje zwycięzcy oraz społeczności szkolnej.

12.12. – uczestniczył w Wigilii w Klubie Seniora.

13.12.- wspólnie z Radnymi uczestniczył w przekazaniu sprzętu dla OSP Nadułki dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego. Tego samego dnia firma dostarczyła do gminy zestaw asenizacyjny tj. ciągnik z beczkowozem.

15.12. – spotkał się z Zarządem Lokalnej Grupy Działania Rogozino a następnie uczestniczył w Wigilii Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tego samego dnia uczestniczył w Wigilii Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Bulkowie. OSP Bulkowo świetnie współpracuje z młodzieżą. W Wigilii uczestniczyli Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Jarosław Matuszewski oraz Komendant Gminny OSP p. P. Kaźmierowski. Następnie uczestniczył w Wigilii na zaproszenie Senatora RP p. M. Martynowskiego.

19.12. – uczestniczył w Wigilii gminnej. Podziękował wszystkim za przybycie na uroczystość. Tego samego dnia uczestniczył w Wigilii na zaproszenie Ministra p. M. Wąsika.

W okresie międzysesyjnym wydano 25  Zarządzeń Wójta Gminy, które dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji nie było. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji zostanie opublikowany w BIP – ie Gminy.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany  Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Wójt Gminy poinformował, że dla OSP Nadułki pozyskano środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 21.626 zł na wymianę bramy garażowej i jest to 100% wartości zadania. OSP Bulkowo otrzymało pralkę i suszarkę do ubrań specjalnych – z Urzędu Marszałkowskiego pozyskaliśmy na ten sprzęt 8.750 zł i jest to 50% wartości zadania. Drugie 50 % pochodzi ze środków własnych. Druhowie z OSP Nowe Łubki otrzymali dwa mundury specjalne za kwotę 5.300 zł.( 50% z UM, 50% z UG). Dla OSP Blichowo pozyskano aparat powietrzny o wartości 6.200 zł (3.000 zł z UM i 3.200 zł z UG). Łączna wartość całego sprzętu to 50.626 zł, z czego 35.876 zł to środki z UM a 14.750 zł to środki z UG. P. Wójt przekazał podziękowania Marszałkowi Województwa.

Wójt Gminy przekazał informacje nt. dystrybucji węgla. Wypracowany przez nas mechanizm sprawdził się. Firma p. A. Jeziak stanęła na wysokości zadania. Niestety, z przyczyn od nas całkowicie niezależnych zarówno w Kutnie jaki i w Koninie aktualnie brakuje węgla. Czekamy na informacje w tej sprawie.

Wójt Gminy poinformował o zakończeniu prac przy strażnicy OSP Blichowo, gdzie wykonywano termomodernizację garażu (39.000 zł) i wieży (13.900 zł). Inwestycję wykonywała firma A. Józwiak z Dobrzykowa. Środki na ten cel pozyskano z WFOŚiGW.

Wójt Gminy poinformował, że dzięki pozyskanym środkom z WFOŚiGW wykonano modernizację oświetlenia na energooszczędne w sali sportowej przy szkole w Bulkowie. Wartość zadania to 43.000 zł. Zadanie wykonywała firma Konsultacje Energetyczne Spółka z o.o.

Wójt Gminy poinformował o podpisaniu umowy na odbiór odpadów w 2023r. z firmą Remondis oraz rozliczeniu umowy z firmą p. M. Guzińskiego na dostawę 65 t mieszanki żwirowej za kwotę 26.383 zł. Podpisano też umowę z p. T. Strzelecką i p. J. Strzeleckim na prace projektowe dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze powiatowej Bulkowo - Osiek – Krubice w miejscowości Bulkowo oraz z p. K. Matyja - Rożek na prace projektowe dot. budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, wody, przeliczenia i korekty trasy kanalizacji sanitarnej, przygotowania wniosku i wystąpienia o zmianę załącznika graficznego do decyzji zezwalającej na lokalizację kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej plus kosztorys inwestorski w Bulkowo – Osiedle.

Wójt Gminy poinformował o pozyskaniu zestawu asenizacyjnego tj. ciągnika New Holland T5 110 i beczkowozu o poj. 10.000 litrów odpowiednio za kwoty 381.300 zł brutto oraz za 120.540 zł brutto. Sprzęt dostarczyła firma Rolserwis z Płocka.

Wójt Gminy poinformował o wielu telefonach od mieszkańców w sprawie odśnieżania i uszorstniania dróg powiatowych w naszej gminie. Np. od Wołowej w kierunku Płocka droga powiatowa utrzymywana była przez powiat w dobrym stanie a na terenie naszej gminy już nie i to pomimo interwencji, zabiegów  ze strony UG oraz Radnych Powiatu. W Gminie Radzanowo tego problemu nie było.

Radny Powiatu p. B. Matczak potwierdził słowa p. Wójta nt. szeregu interwencji w powiecie nt. zimowego utrzymania dróg powiatowych na naszym terenie. Sam wykonał wiele telefonów, złożył kilka wizyt w starostwie. Może w tej sprawie gmina wystosuje pismo do starostwa? Poruszył też sprawę dworca autobusowego przy ul. Jachowicza w Płocku, o który jego zdaniem m. Płock powinno lepiej zadbać z korzyścią dla dojeżdżających. Brak jest np. sanitariatów. Wskazał na b. trudną sytuację w rolnictwie. Na polach została kukurydza, bardzo drogie są nawozy i paliwo.

Radny Gminy p. R. Sztendur, w imieniu dwóch rolników z Worowic, zwrócił się do Radnego Powiatu p. B. Matczaka o wyjaśnienie, do kogo należy odśnieżanie chodników, jeśli jest pas zieleni.

Radny Powiatu p. B. Matczak odpowiedział, że to należy do zarządcy drogi. Podziękował Marszałkowi Województwa p. A. Struzikowi na przekazanie środków finansowych na potrzeby OSP.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski podziękował p. Wójtowi i Radnym Powiatu za współpracę w sprawie interwencji dot. dróg powiatowych na naszym terenie. Zwrócił uwagę na fakt, że drogi powiatowe w naszej gminie obsługuje Baza Drogowa w Bodzanowie a w Gminie Radzanowo Baza Drogowa w Sikorzu. Z myślą o gminnych drogach poddał pod rozwagę zakupienie przez gminę samochodu z pługiem oraz solarki. Przekazał życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczestnikom obrad i wszystkim mieszkańcom gminy.

Wójt Gminy złożył uczestnikom obrad i wszystkim mieszkańcom gminy życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia L sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 10.35.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokół sporządził: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi