Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr LI/22
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr LI/22

Protokół Nr LI/22

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 30 grudnia 2022r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy  p. Mariola Rzymkowska

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Natalia Maćkiewicz

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  L sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r.

c) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035

d) uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2023r.

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

W imieniu Wójta Gminy zmianę do porządku obrad wniosła Sekretarz Gminy proponując umieszczenie w punkcie 7e projektu uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Bulkowo. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radnych na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy (prop. przyjęto -14 za).

Punkt 3.

Protokół z L sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (14 za), bez dokonywania zmian, w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

20.12. – uczestniczył w Jasełkach w Szkole Podstawowej w Blichowie. Podziękował wszystkim szkołom, społecznościom, organizacjom za zorganizowanie Jasełek, Wigilii oraz za zaproszenia na te wydarzenia. Podziękował też wszystkim przybyłym na Wigilię gminną.

21.12. – podpisał umowę z właścicielem firmy p. M. Głuchowskim na budowę drogi gminnej Nowe Łubki – Słupca.

22.12. – uczestniczył w Jasełkach w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach, Punkcie Przedszkolnym we Włókach i Szkole Podstawowej w Bulkowie.

23.12. – w UG spotkał się z zastępcą dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie p. T. Skorupskim.

29.12. – spotkał się z ks. A. Konwerskim i ks. Sł. Trzaską.

W okresie międzysesyjnym wydane zostały 4 Zarządzenia Wójta Gminy, które dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji nie było. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji zostanie opublikowany w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r.  Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski odczytał Uchwałę Nr 3.h./264/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2023 – 2035. Wydano opinię pozytywną z uwagami.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski odczytał Uchwałę Nr 3.c./262/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Wydano opinię pozytywną z uwagą.

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035 wraz z autopoprawką zgłoszoną i przyjętą przez Radnych na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 30.12.br. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2023r. wraz z autopoprawką zgłoszoną i przyjętą przez Radnych na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 30.12.br. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Wójt Gminy podziękował za jednogłośne przyjęcie Budżetu Gminy Bulkowo na 2023 rok. Podkreślił, że kolejny rok kończymy bez jakichkolwiek  zobowiązań wymagalnych. Wysokość zadłużenia gminy na koniec 2022r. wynosi 9.489.629 zł. Wykonanie budżetu za 2022r. jest b. dobre, za co podziękował p. Skarbnik oraz p. Sekretarz z pracownikami, dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych. Podziękował Radnym za zgodną i mądrą współpracę w br.  Rok 2022 był ciężki i trudny dla samorządów, a mimo to wykonaliśmy wiele inwestycji, wizerunek gminy zmienia się.  Rok 2023 może być jeszcze trudniejszy, ale działając wspólnie i zgodnie jak dotychczas na pewno możemy patrzeć z optymizmem. Dochody budżetu na r. przyszły zaplanowane są w wysokości 33.395.026.07 zł.  W ciągu roku, jak zawsze będziemy dokonywali zmian w budżecie i można przypuszczać, że na koniec roku dochody wyniosą ok. 40 mln zł. Dochody bieżące to kwota 24.754.407.00zł. Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych wynoszą 2.413.101 zł, osób prawnych - 238.949 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5.222.049 zł,  część równoważąca subwencji ogólnej - 120.185 zł, część oświatowa subwencji ogólnej - 6.044.747 zł, wpływ z podatków lokalnych - 3.614.887 zł, w tym z podatku rolnego -1.212.827 zł, dochody związane z pomocą społeczną - 3.037.838 zł plus 1.800.000 zł z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla.

Pozyskujemy b. dużo środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Nasza gmina jest typowo rolnicza, dochody przedsiębiorstw są niskie i stąd nieduże dochody własne. Biorąc pod uwagę niskie dochody własne wykonujemy potężne inwestycje i z tego wszyscy możemy być dumni. Na 2.500 gmin w Polsce nasze dochody jednostkowe plasują nas w okolicy 2.000 miejsca. Dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca (tzw. wskaźnik G) wynosi 1.165.05 zł, przy czym dla wszystkich gmin wynosi on 2.246.66 zł! Jest to przepaść! Ważne jest mądre gospodarowanie i dlatego przede wszystkim korzystamy z projektów, gdzie dofinansowania do inwestycji są największe. Tak było choćby w przypadku modernizacji drogi przez Sochocino – Pragę, gdzie wpierw zrezygnowaliśmy ze znacznie niższego dofinansowania, a następnie pozyskaliśmy b. duże środki zewnętrzne, gdzie wkład własny gminy był niski i inwestycję zrealizowaliśmy! Podobnie chcemy postąpić w przypadku modernizacji drogi w Nowym Podlecku. Przeznaczanie dużych sum jako wkładu własnego spowodowałoby brak środków na inne planowane inwestycje. P. Wójt podziękował Radnym za rozwagę przy podejmowaniu decyzji.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) gminy na 2023r. to 14.518.964.82 zł. Chcemy tak prowadzić nasze inwestycje, aby środki zewnętrzne stanowiły ok. 90% wartości zadania. Liczymy, tak jak dotychczas na pozyskanie środków w ramach Polskiego Ładu. Główne, zaplanowane inwestycje na 2023r. to:

- rozbudowa oczyszczalni, część biologiczna: wartość inwestycji 3.444.000.00 zł, dofinansowanie 2.972.305.89 zł

- przebudowa i remont SUW Nowe Łubki: wartość inwestycji 2.017.200.00, dofinansowanie 1.453.764.81 zł

- budowa dróg gminnych Nowe Łubki – Słupca: wartość inwestycji 3.495.617.50 zł, dofinansowanie 3.320.836.63 zł

- budynek garażowo – socjalny wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny, zbiornikiem na ścieki oraz niezbędną infrastrukturą dla OSP Bulkowo: wartość inwestycji 2.154.790.30 zł, dofinansowanie 1.831.571.75 zł

- oczyszczalnia ścieków oraz kanalizacja w Osieku: wartość inwestycji 2.792.658.30 zł, dofinansowanie 2.736.805.13 zł

- boisko w Blichowie: wartość inwestycji 1.446.878.56 zł, dofinansowanie 1.302.190.70 zł.

Tak dużych inwestycji nie było w naszej gminie przez 12 lat.

Wydatki budżetu na 2023r. to 40.383.640.77 zł, z czego ponad 10.6 mln. zł to wydatki na oświatę. Subwencja oświatowa wynosi ok. 6.044, czyli z dochodów własnych do utrzymania zadań oświatowych musimy  dołożyć ponad 4 mln. zł !

Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków na 2023r. wynosi ok. 7 mln. zł. i zakłada się, że  zostanie pokryta m.in. wpływami z emisji obligacji. Przy założeniu, że wyemitowane zostaną obligacje w kwocie 3.100.000, zadłużenie gminy na koniec 2023r. wyniesie 11.756.000 zł.

P. Wójt podziękował p. Skarbnik i pozostałym osobom za opracowanie Projektu Budżetu Gminy Bulkowo na 2023r.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Wójt Gminy przekazał informację nt. dodatku węglowego. Łącznie wpłynęło 2236 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 1444 wnioski, kwota wypłaconych dod. węglowych wynosi 4.332 tys. zł, bez rozpatrzenia pozostawiono 745 wniosków, decyzji odmownych wydano 47, liczba wniosków złożonych po zmianie ustawy to 238.

Wójt Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym:

- podpisano umowę z firmą TANKPAL Sp z o.o. Cekanowo na dostawę oleju opałowego w 2023r.

- dokonano otwarcia ofert na budowę budynku dla OSP Bulkowo, o którym była wcześniej mowa. Wpłynęło 7 ofert:

- FASTERM Sp. z o.o. Płońsk - 3.160.470.51 zł

- BIOŚ Sp. z o.o Płock - 2.919.310.24 zł

- AWBUD Mała Wieś - 2.000.000.00 zł

- PAPBUD Sp. z o.o. Sierpc - 2.572.912.56 zł

- Global System Gostynin - 3.247.200.00 zł

- MIRMEX Marki - 2.558.400.00 zł

- Lider Konsorcjum:M.R. Properties Sp. z o.o. Warszawa - 2.900.500.00 zł

Wójt Gminy poinformował, że mieszkańcy gminy złożyli zapotrzebowanie na ok. 900 t węgla. Z powodu braku węgla na składach zarówno w Kutnie jak i w Koninie, skąd go dotychczas przywoziliśmy (przestój nie był z winy gminy), teraz węgiel przywozimy z Braniewa. Na ten moment nie mamy opinii co do jego jakości. UG łącznie wystawił 272 faktury na sprzedaż węgla.

Kierownik GK uzupełnił, że do tej pory zrealizowaliśmy ok. 45% wniosków, czyli ok. 400 t. Brak  dostępności węgla na składach nie nastąpił z winy samorządów. PGE Paliwa przekazało nam informację, że możemy jeszcze przywozić węgiel z Opola i z okolic Wrocławia, ale to są b. duże odległości.

Wójt Gminy dodał, że zgodnie z ustawą, po nowym roku gmina będzie prowadzić dystrybucję węgla na 2023r.

P. Wójt złożył Życzenia Noworoczne uczestnikom sesji oraz wszystkim mieszkańcom gminy.

Radny Powiatu p. B. Matczak złożył Życzenia Noworoczne uczestnikom sesji oraz wszystkim mieszkańcom gminy.

Przewodniczący Rady Gminy złożył Życzenia Noworoczne uczestnikom sesji i wszystkim mieszkańcom gminy.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia LI sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.10.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokół sporządził: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi