Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXVI/10
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXVI/10

PROTOKOŁ NR XXXVI/10

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 21 września 2010r.

 

 

       Rozpoczęcie obrad – godz.10.00.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa,Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 12. Radnych (wg.załączonej listy obecności).

W Sesji uczestniczyli także:

- Wójt Gminy - p.Stanisław Sztendur

- Skarbnik Gminy - p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny UG – p.Zdzisław Kwiatkowski

- Doradca Wójta – p.Krzysztof Michalak

- Radny Powiatu – p.Tomasz Skorupski

Na Sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 10 osób.

 

                Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

  4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 

  6.Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnej Gminy Bulkowo

     b) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2010r.

     c) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego.

     d) przekazania środków finansowych dla powodzian

     e) wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą „przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo-Góra w partnerstwie z powiatem płockim w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

     f) zmiany uchwały Rady Gminy nr 209/XXXV/10 z dnia 08.06.2010r.

     g) zawarcia umów dzierżawnych na nieruchomości gminne

     h) zmiany w Statucie Gospodarki Komunalnej przy Gminie Bulkowo

     i) utworzenia Gminnego Centrum Informacji i przyjęcia Statutu Jednostki

     j) zmian w Statucie Gminy Bulkowo

  8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

  9.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

10.Zakończenie obrad.  

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa.                                          

Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłej Radnej Danuty Krusińskiej.

 

Punkt 2.

Poprawki do porządku obrad zgłosił Wójt Gminy: prop.wykreślenie podjęcia uchwały dot.powołania GCI w Worowicach a w to miejsce podjęcie uchwały dot.sprzedaży nieruchomości gminnej w Blichowie oraz wprowadzenie punktu 7k tj.podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

Radny Kamiński:wnoszę o wykreślenie z projektu uchwały dot.zmian w Statucie Gminy zapisu, że jednostki OSP nie są jednostkami organizacyjnymi gminy, ponieważ m.in. nie było tu konsultacji z OSP.Ponadto skoro nie będzie podejmowana uchwała w sprawie powołania GCI, to jednocześnie w Statucie Gminy nie może być ta jednostka uwidoczniona.

Insp.ds.Rady Gminy:propozycja wykreślenia zapisu, że jednostki OSP nie są jednostkami organizacyjnymi Gminy to wynik obecnej kontroli RIO w Urzędzie Gminy.Zgodnie z obowiązującym prawem jednostki OSP nie są jednostkami organizacyjnymi Gminy, działają  w oparciu o Prawo o Stowarzyszeniach.

Radca Prawny UG potwierdził słowa Insp.ds.Rady Gminy.

Radny Kamiński:w dalszym ciągu proponuję, aby zapis w Statucie odnośnie OSP pozostał.

Radny M.Woliński:też to proponuję.Uchwałę możemy ewentualnie podjąć na następnej Sesji.

       Porządek XXXVI Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (12 za) z uwzględnieniem wszystkich zgłoszonych poprawek.

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty bez dokonywania jakichkolwiek poprawek ( 12 za).

 

Punkt 4.

Wójt Gminy złożył sprawozdanie z międzysesyjnej działalności w oparciu o wydane w tym okresie Zarządzenia.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 5.

Przewodniczący Komisji Rady Gminy złożyli sprawozdania z międzysesyjnej działalności Komisji w oparciu o sporządzone protokoły z posiedzeń.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 6.

Radny I.Wolinski:jak wygląda sprawa z przetargiem na drogi?

Wójt:wczoraj firma,która wygrała przetarg przejęła plac budowy, we czwartek wchodzi na roboty.

Radny Kamiński:jaki jest harmonogram prac?

Wójt:nie ma ustalonej kolejności.jest termin wykonania prac tj.30 dni.

Radny Kamiński:ale harmonogram robót powinien być,żeby np.poinformować mieszkańców o robotach.

Radny Walczak:sołtys z Rogowa zgłasza do naprawy drogę żwirową w Rogowie, Bo są straszne wyboje.

Radny Ryziński:potrzeba 5. wywrotek żwiru na drogę Krubice-Dobra.

Wójt:droga w Krubicach jest planowana wspólnie ze Związkiem Gmin.

Na tych drogach gdzie są dziury,wyboje nastąpi naprawa.

Radny M.Woliński:proponuję,aby Gmina zakupiła równiarkę.

Radny Kamiński:jeśli chodzi o drogi Związkiem Gmin, to jak będą środki finansowe spływały? Czy będzie to refundacja,zaliczka,dotacja,czy częściowe płacenie faktur?

Wójt:większość Wójtów chce zaliczki,ale nie wiemy jakie tu będą możliwości.

Radny Kamiński:przeglądałem budżet za I-e półrocze.Planujemy prace w budynku szkoły w Krubicah, prace we Włókach, salę gimnastyczną  w Blichowie.Czy będziemy w stanie sfinansować te rzeczy? Po co np.termomo- dernizacja budynku szkoły we Włókach, skoro tam jest b.mało dzieci?

Skarbnik Gminy:dokumentację na salę w Blichowie chcemy wykonać w 2011r, bo teraz mamy podjąć uchwałę o drodze Bulkowo-Góra.

Wójt:jeśli chodzi o termomodernizację we Włókach,to po prostu nie chcemy aby budynek został zaniedbany,chcemy go ratować.Tu jest wniosek w oparciu o środki unijne i zobaczymy jak będzie z realizacja wniosku.

Radny Kamiński:ale np.budynek UG też jest niedocieplony a to dużo większy budynek.Po co dokumentacja na salę gimnastyczną w Blichowie,skoro sali przez 2-3 lata i tak nie zrobimy?

Radny Cybulski:p.Kamiński traktuje Włóki po macoszemu.Jeśli w budynku nie będzie szkoły,to budynek w inny sposób będzie służył społeczeństwu.

Radny Kamiński:nie jestem przeciwny Włókom.Byłem za tym,aby tam funkcjonowała świetlica dla dzieci.

 

Punkt 7.

a)

     Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnej Danutu Krusińskiej z powodu śmierci.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

b)

Skarbnik Gminy wnosiła o uwzględnienie w projekcie uchwały kwot:1.169zł- wpływ środków na spis rolny, 31.493zł-zwiększenie kwot w dochodach i wydatkach na akcje powodziową.Te dwie pozycje pojawiły się po przekazaniu materiału do Radnych.

       Rada Gminy (11za,1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2010r.Podjeta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

c)

Radny Kamiński:jak jest z planowaniem inwestycji w planie wieloletnim?

SkarbnikGminy:ten projekt uchwały omawiany w tej chwili jeśli będzie przyjęty będzie dotyczył dopiero 2011r.

Radca Prawny:ten projekt uchwały ma charakter proceduralny i dotyczy sprawozdawczości budżetowej.Po raz pierwszy uchwała będzie realizowana za I-e półrocze 2011r.

Rada Gminy ( 10 za,2 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

d)

      Rada Gminy jednogłośnie( 12za) podjęła uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla powodzian.Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

e)

Radny Kamiński:jakie kroki były podejmowane z Powiatem bez uchwały Rady Gminy? Proszę,aby w przyszłości mówić o rzeczach jak one wygladają,a nie jakimi chce się je usłyszeć.

p.Skorupski:naprawa drogi Bulkowo-Góra to konieczność.Trzeba to zrobić i uchwała jest konieczna.Jutro jest Sesja Powiatu,będzie mowa o przekazaniu środków po 1tys.zł dla każdej z jednostki OSP z terenu naszej gminy i to każda jednostka otrzyma.Słuszne wnioski Komisji Przestrzegania Prawa odnośnie oznakowania skrzyżowania w Bulkowie.Też będę tu rozawiał w Powiecie.

      Rada Gminy jednogłośnie ( 12 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn” przebudowa(modernizacja) drogi powiatowej Nr 2924W Bulkowo-Góra w partnerstwie z powiatem płockim w ramach Programu Wieloletniego pn’Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

f)

 

         Rada Gminy jednogłośnie ( 12 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 209/XXXV/10 z dnia 08.06.2010r.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

g)

         Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie zawarcia umów dzierżawnych na nieruchomości gminne.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

h)

Radny Kamiński:kto jest wnioskodawcą projektu tej uchwały?

Wójt:jestem wnioskodawcą wspólnie z p.Urbanowskim.

Kierownik Gosp.Komanalnej:ja wnioskodawca nie jestem.

Radca Prawny:wnioskodawcą zawsze jest Wójt.

Radny Kamiński:jeśli przyjmiemy zapis proponowany w projekcie uchwały to wyjdzie na to, że Gospodarka Komunalna będze dostarczać ciepło wszystkim mieszkańcom.

Radca Prawny:zbyt dalekoidący wniosek Pan wysunął.Przecież podobne zapisy są w przypadku wody czy ścieków.

Radny Kamiński:to dopiszmy w uchwale,że chodzi o Osiek.

Radca Prawny:dobrze,można dopisać miejscowość Osiek.

Wójt:można bić pianę nad wszystkim.Przecież jest logiczne,że aby dostarczyć komuś ciepło,to musi być źródło i  zawarta stosowna umowa.To dostarczanie ciepła do Osieka to jest jedynie na okres przejściowy.Mieszkańcy powinni powołać Wspólnotę.Ale dobrze, można ten Osiek dopisać.

Kierownik Gosp.Komun.;proponuje się bzdurny zapis.Wójt ma dwóch Doradców i taką myśl mu podsunęli! Właściwy zapis powinien brzmieć tak: „dostarczanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania odbieranego przez właścicieli lokali w miejscowości Osiek, tworzących wspólnotę

mieszkaniową z mocy prawa”. Niech w końcu nastanie uczciwość w tej gminie.ja już dwa miesiące czekam na opinię w pewnej sprawie od p.Mecenasa.

Radca Prawny:jeśli chodzi o to ciepło, to Pana zapis jest zbędny.Aby dostarczyć komuś ciepło potrzebna jest stosowna umowa i źródło ciepła.

Radny Kamiński:czy ma Pan tyle pracy,że nie może wydać przez dwa miesiące opinii,o której p.Kierownik mówił?

Radny M.Woliński:czy my musimy ich ogrzewać?

Radca Prawny:błąd przy sprzedaży popełniła Agencja nie Gmina.Błąd polegał na tym,że nie zapisano wyraźnie,że ich własnością jest też kotłownia.Teraz sytuacja jest taka,że Wójt nie ma wyboru i musi problem rozwiązać.

Radny Kamiński:mnie ten zapis kojarzy się z dostarczeniem ciepła do wszystkich mieszkańców.

Radny M.Woliński:ile to wszystko będzie kosztować Gminę.

Radca Prawny:Gmina tu  nie będzie dopłacać.Będą pobierane od osób tam mieszkających zaliczki na zakup opału i po sezonie grzewczym nastąpi rozliczenie.

Radny Kamiński:to znaczy,że znów mamy bubel prawny przy sprzedaży mieszkań!

Radca Prawny:te 5.lokali sprzedawała Agencja nie Gmina.

p.Kierownik Gosp.Kom:te 5.lokali przelażało bez rozwiązania wiele lat i tu Gmina popełniła wielki błąd! Teraz na okres przejściowy Gmina musi to wziąć na siebie.

Radny Kamiński:wnioskuję, aby w projekcie uchwały dokonać zapisu w wersji proponowanej wcześniej przez p.Kierownika Gosp.Komanalnej.

Radca Prawny:nie będę się upierał.Mój zapis był bardziej ogólny,ale można też przyjąć zapis proponowany przez p.Kierownika.

        Rada Gminy jednogłośnie ( 12 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany w Statucie Gospodarki Komunalnej przy Gminie Bulkowo.W uchwale uwzględniono wniosek zgłoszony przez Radnego Kamińskiego.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

i)

        Rada Gminy jednogłośnie ( 12 za) podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej w Blichowie.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

j)

Radny Kamiński:dlaczego mamy ze Statutu wykreślić liczbę mieszkańców?

Proponuję wpisać liczbę aktualną,bo inaczej wyjdzie na to,że w naszej Gminie nie ma mieszkańców.

Insp.ds.rady gminy:usunięcie liczby  mieszkańców sugerują kontrolerzy Regionalnej Izby Obrachunkowe i jest to logiczne, ponieważ liczba mieszkańców Gminy ciągle się zmienia.A zamieszkiwanie Gminy przez mieszkańców wynika z samej definicji Gmina.

        Rada Gminy (11 za, 1 wstrz.)podjęła uchwałę w sprawie zmian w Statucie Gminy z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Radnego Kamieńskiego w punkcie 2 porządku obrad.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

k)

         Rada Gminy jednogłośnie ( 12 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 8.

Ten punkt został zrealizowany w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 9.

p.Matczak:kiedy będą płacone pieniądze dla Strażaków od Wojewody?

Skarbnik Gminy:dziś wprowadziliśmy kwotę do budżetu.W najbliższy wtorek środki będą wypłacane.

p.Matczak;mnie zabrano wypłatę za pracę, bo biorę ryczałt.

Radny Kamiński:dlaczego pomimo obietnic nie wykonano do tej pory przyłącza kanalizacyjnego do p.Ciarkowskiego?

Skarbnik Gminy:w dzisiejszych zmianach budżetowych uwzględniono na w/w cel środki,będzie robiona dokumentacja.

Kier.Gosp.Komanalnej:wstyd,żeby to tyle czasu trwało.Pan Ciarkowski miał mieć to wykonane w I-ym kwartale i co? Widzę ogólnie brak koordynacji działań pomiędzy Wójtem a pracownikiem ds.inwestycyjnych.Ja ta kanalizację dawno bym zrobił!

Radny Kamiński:różne głosy mnie dochodzą w sprawie budynku dla Romów w Nadułkach.Romowie zgłaszają wiele usterek, które należy usunąć.Ogrodzenie wykonywane jest za kwotę 35tys.zł.Co za tę kwotę wykonano?

Wójt:wszystkie dokumenty w tej sprawie są u p.Brzuziewskiej.

Kierownik Gosp.Komunalnej:jeśli chodzi o budynek dla Romów w Gadułkach to fachowcy twierdzą,że są poważne wady w dokumentacji projektowej.

Inspektor Nadzoru był także Projektantem.Informowałem Wójta o problemach,mówiłem,że tam nie da się mieszkać.Zwołałem narade w tej sprawie.Wniosek był na koniec taki,że ja wyciągam buble,że w ogóle to zgłaszam! A co by się stało gdyby minęła gwarancja na obiekt? Przecież to jest ogromna odpowiedzialność! Pan Mecenas doradził Wójtowi żeby własną Komisję powołał.Ale co może stwierdzić p.Brzuziewska czy p.Jóźwiak?

Z tym budynkiem dla Romów będzie to samo co z boiskiem w Blichowie!

Panie Wójcie,nie wolno bronić Wykonawcy czy Inspektora Nadzoru.

Odnośnie dróg tanią technologią Wójt też popełnia błąd.Przecież o wszystkim decyduje zamawiający.Robi się protokół wejścia i koniec!

 

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z pismem p.Tadeusza Chmielewskiego zam.Nowy Podleck w sprawie wykopania rowu.

p.Chmielewski:tam zaczęto już pracować,ale potrzebna jest chyba jakaś Komisja,bo sąsiad zaorał teren.

Radny Cytacki:potwierdzam to,rów trzeba poprowadzić dalej a tam rolnik worał się.

p.Krokowski:jeśli ktoś się worał, powinno się go ukarać.Rów powinno zrobić się raz a dobrze.

Przewodniczący Rady Gminy, Radny Woliński:niestety w wielu miejscach rowy są zaorywane.

Radny Kamiński:jak jest z urlopem Wójta? Na podtopienia Wojewoda przeznaczył pewne środki. Inne Gminy z tego skorzystało np.na przepusty.

Czy my skladaliśmy o te środki?

Skarbnik Gminy;nie.

Przewodn.RG:sprawa urlopu Wójta należy do Sekretarza Gminy.

 

         Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych o opuszczeniu sali obrad przez Wójta z powodu pogrzebu ojca jednego z pracowników Urzędu Gminy.

 

p.Klepczarek:budynek dla Romów w Nadułkach to nędza i rozpacz. 9.Romów tam mieszka a co tydzień szambo wywożone! Jakie są koszty utrzymania budynku szkoły w Worowicach?

p.Skarbnik:koszt utrzymania GCI w Worowicach bez wynagrodzeń, w tym np.opłaty,opał itp. to kwota 15.724.58zł.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z uchwałą Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I-e półrocze 2010r.Opinia jest pozytywna.

 

p.Chmielewski:czy do mnie przyjedzie Komisja?

Przewodniczący RG:pismo skieruje do Wójta Gminy, ponieważ to są kompetencje Wójta.

Radny Cytacki:pojedziemy tam w przyszłym tygodniu z Komisją.

 

p.Krokowski:trzeba nawieźć żwiru na drogę koło p.Sobieckiej w Krzykosach.

 

Punkt 10.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p.Adam

Kujawa dokonując zamknięcia XXXVI-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

 

                                 Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:                                                                 Przewodniczył:

Dariusz Kowalewski                                                      Adam Kujawa

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi