Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr LIII/23
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr LIII/23

Protokół Nr LIII/23

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 28 lutego 2023r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku p. Edyta Trojanowska

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy p. Mariola Rzymkowska

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak

- Radny Powiatu Płockiego p. Piotr Skorupski

- Sołtysi – 2 osoby

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r.

c) określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Bulkowo

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia sesji, po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

W związku z uczestnictwem w sesji p. kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych MODR Oddział w Płocku Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby przekazanie informacji przez p. kierownik nt. Krajowego Planu Strategicznego w obszarze Rolnictwo, nastąpiło po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy (prop. zaaprobowano jednomyślnie).

Punkt 3.

Protokół z LII sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (15 za), bez dokonywania zmian, w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Pani kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych MODR Oddział w Płocku odczytała informację nt. Krajowego Planu Strategicznego w obszarze Rolnictwo. Poinformowała o nowych możliwościach pozyskiwania środków finansowych przez rolników. Zapraszała na szkolenia organizowane przez MODR, na stronę internetową ośrodka oraz do kontaktu z doradcą MODR o/ Płock p. M. Kacperską, która przyjmuje w każdą środę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie.

Radny Powiatu p. B. Matczak zapytał o plan zalewania torfowisk w powiecie płockim – czy to jest prawda, o hodowlę przyzagrodową oraz o pszczelarzy, łąki kwietne.

P. Kierownik odpowiedziała, że o zalewaniu torfowisk nic nie wie. W sprawie hodowli przyzagrodowej jeszcze do końca nie wypowiedziało się Ministerstwo Rolnictwa. Na dziś wiadomo, że bez rejestracji będzie można hodować kury na potrzeby własne. Ma nadzieje, że nowa perspektywa finansowa pozwoli na utrzymanie łąk kwietnych i będzie to wyglądało lepiej niż dotychczas.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski zwrócił uwagę na fakt, że generalnie, aby pozyskać środki finansowe przez rolników trzeba posiadać wkład własny. Jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie (ekoschematy) dobrze byłoby, aby był okres przejściowy i dotyczyło to 2024r, a nie obecnego.

P. kierownik odpowiedziała, że dla rolników są dostępne również programy niewymagające własnego wkładu finansowego. Też uważa, że powinien być okres przejściowy. Na pewno będą jeszcze organizowane szkolenia dla rolników.

Radny Powiatu p. B. Matczak stwierdził, że u nas dużo mówiło się o gospodarstwach rodzinnych, a teraz nic się o nich nie mówi, jest ich coraz mniej.  ytał, czy MODR może oszacować, co rolnik powinien uprawiać w br., żeby był zapewniony zbyt i było to opłacalne?

P. kierownik odpowiedziała, że oszacowanie co na pewno będzie opłacalne jest niemożliwe.

Z wypowiedzią p. kierownik zgodził się Radny Powiatu p. P. Skorupski stwierdzając, że każdy rolnik musi sam podjąć decyzję. Na dziś nikt nie zagwarantuje, co będzie opłacalne w przyszłości.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

31.01. – w Płocku pospisywał Porozumienie Międzygminne Samorządów Podregionu Płockiego

02.02. - spotkał się z Właścicielką firmy Ewel – Bus a następnie z dyrektorami szkół z terenu gminy. Tego samego dnia uczestniczył w spotkaniu Rolników Indywidualnych NSZZ Solidarność Gminy Bulkowo.

07.02. – uczestniczył w zebraniu wyborczym sołectwa Chlebowo.

08.02. – uczestniczył w zebraniu zainicjowanym przez p. Starostę, p. Sołtysa nt. mienia powiatu na terenie naszej gminy. Tego samego dnia uczestniczył w części szkolenia nt. ekoschematów, o których dziś mówiła p. kierownik.

10.02. – był obecny podczas konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”. Za organizację konkursu podziękował Komendantowi Gminnemu OSP p. P. Kaźmierowskiemu, druhom z OSP Bulkowo, szkole Bulkowo oraz uczniom, młodzieży za uczestnictwo. Tego samego dnia spotkał się z Zarządem OSP Nadułki i uczestniczył w przekazaniu samochodu z OSP Bulkowo do OSP Nadułki.  Dzięki uprzejmości Ministra M. Wąsika OSP Bulkowo już wcześniej otrzymała samochód ciężki.

13.02. – uczestniczył w zebraniach wyborczych sołectw Gniewkowo oraz Nadułki – Majdany a także w I posiedzeniu Rady Partnerskiej (dot. wymienionego wcześniej Porozumienia Międzygminnego).

14.02. – uczestniczył w zebraniu wyborczym sołectwa Dobra.

15.02. – uczestniczył w zebraniu wyborczym sołectwa Golanki Górne.

16.02. – uczestniczył w zebraniach wyborczych sołectw Nowa Słupca i Rogowo.

17.02. – uczestniczył w zebraniach wyborczych sołectw Nadułki i Nowe Łubki

18.02. – uczestniczył w Walnym zebraniu sprawozdawczym OSP Pilichówko.

19.02. – spotkał się z Przedstawicielem Poczty Polskiej oraz uczestniczył w zebraniach wyborczych sołectw Pilichówko i Włóki.

21.02. – uczestniczył w „Pasowaniu na Przedszkolaka” w Punkcie Przedszkolnym we Włókach a także w Dniu Babci i Dziadka. Tego samego dnia uczestniczył w zebraniu wyborczym sołectwa Nowy Podleck oraz w spotkaniu z Seniorami.

22.02. – uczestniczył w zebraniu wyborczym sołectwa Osiek.

23.02. – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy a następnie w zebraniach wyborczych w sołectwach Stary Podleck oraz Szasty.

24.02. – uczestniczył w podpisywaniu umowy dot. budowy instalacji fotowoltaicznej w OSP Blichowie, Nowych Łubkach, Pilichówku oraz w zebraniu wyborczym w Krubicach Starych.

25.02. – uczestniczył w Walnym zebraniu sprawozdawczym OSP Nowe Łubki

W okresie międzysesyjnym p. Wójt odbył też szereg spotkań z mieszkańcami.

Wydanych zostało 8 Zarządzeń Wójta Gminy, które dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji nie było. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji zostanie opublikowany w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Wójt Gminy poinformował o otwarciu ofert na zadanie pn.: „Budowa budynku garażowo-socjalnego wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny, zbiornikiem na ścieki oraz niezbędną infrastrukturą”. Wpłynęło 11 ofert na kwoty: 4 921 476,00 zł, 2 320 524,00 zł, 3 160 470,51 zł, 2 634 593,28 zł, 2 410 800,00 zł, 2 337 000,00 zł, 2 581 400,00 zł, 2 370 326,80 zł, 2 496 900, 00 zł, 2 699 850,00 zł, 2 900 000,00 zł. Kwota zabezpieczona na to zadanie wynosi 2 434 999,58 zł. Odbył się przetarg na dostawę oleju opałowego na potrzeby gminy na 2023r. – wygrała firma TANKPAL Sp. z o.o. Cekanowo. Przekazał, że gmina złożyła wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na następujące zadania:

- przebudowa drogi gminnej na działce nr 22 w m. Chlebowo

- zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Stare Łubki

- zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Sochocino-Badurki

- modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Chlebowo

- zakup i montaż lampy solarnej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w sołectwie Stary Podleck

- zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowe Krubice

Ponadto złożono wnioski do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na remont dróg gminnych nr 290419W oraz 290421W na terenie Gminy Bulkowo, oraz do Ministerstwa Sprawiedliwości na projekt przeciw cywilizacji przemocy (wniosek na realizację przy pomocy KGW wydarzenia mającego na celu przeciwdziałanie przestępczości).

Radny Powiatu p. B. Matczak stwierdził, że dobrze byłoby pozyskać środki zewnętrzne na sprzęt dla Gospodarki Komunalnej.

Wójt Gminy przypomniał o b. dużych środkach finansowych pozyskanych przez gminę w 2022r. W br. pozyskamy 15 mln. zł na inwestycje służące mieszkańcom. Niedawno pozyskaliśmy ciągnik i beczkę asenizacyjną. Mamy agregaty prądotwórcze w Stacjach Uzdatniania Wody, które modernizujemy z myślą o mieszkańcach. GK wykonuje szereg zadań w oparciu o posiadany sprzęt. Przypomniał, że jesteśmy najbiedniejszą gminą w regionie pod względem dochodów i musimy racjonalnie i logicznie wybierać zadania do realizacji. Przede wszystkim inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Budujemy drogi, modernizujemy oczyszczalnię, planujemy modernizację oświetlenia.

Radny Powiatu p. B. Matczak potwierdził, że GK wykonuje dużo dobrej pracy np. na drogach. Dodał, że może jednak byłaby szansa np. na pozyskanie jakiegoś autobusu czy np. koparki na potrzeby gminy. Poinformował, że rozstrzygnięty został przetarg na modernizację drogi powiatowej Bulkowo – Wólka, wygrała firma z Gostynina. Podkreślił  b. dużą zasługę Wójta Gminy Bulkowo w pozyskaniu funduszy na tę inwestycję. Poinformował o zamiarze zorganizowania zebrania dla rolników z udziałem m.in. Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, dyrektora MODR – u czy Ministra, żeby rolnicy wiedzieli co robić, co siać itp. Kolejna sprawa to kwestia wielu tysięcy obcokrajowców, głównie z Azji, którzy mają pracować, mieszkać w naszym powiecie w związku z budową instalacji wodorowej. Trzeba ich zakwaterować, leczyć i tu jest sporo znaków zapytania.

Radna Gminy p. A. Grabarczyk zapytała o poprawę jakości usług świadczonych przez firmę transportową Ewel – Bus. Prosiła o utwardzenie i poszerzenie drogi Nowe Łubki – Krzykosy. Żeby w br. przynajmniej ją wyżwirować i wyrównać. Poddała w wątpliwość pomysł zorganizowania spotkania z Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych stwierdzając, że i tak sami rolnicy muszą decydować, co aktualnie uprawiać. Wyraziła opinię, że pewnie jakiś sprzęt dla GK by się przydał, ale jej zdaniem problem tkwi w kierowniku i pracownikach. Bo np. obecnie sprzęt jest jeszcze nieprzygotowany, a takie prace powinno wykonywać się w okresie zimowym.

Wójt Gminy odpowiedział, że na drodze, o której mówi p. Radna od dawna jest problem z odprowadzeniem wody, ale o drodze pamiętamy. Co do jakości pracy firmy Ewel – Bus to niedociągnięcia zgłaszali mieszkańcy i firma zapewniła nas o ich wyeliminowaniu.

Radny Powiatu p. B. Matczak poruszył sprawę dojazdu młodzieży do Płońska. Młodzież dochodzi 2-3 km do autobusu, spóźnia się na lekcje. Dodał, że próbował nt. temat rozmawiać, może p. Wójt by jeszcze porozmawiał. To samo z dworcem przy ul. Jachowicza w Płocku, gdzie brak jest toalet, ławek. Prezydent nie reaguje. Co do pracy GK to wyraził opinię, że wykonuje ona dużo dobrej pracy. Kiedyś gmina korzystała z firm zewnętrznych ale były to wysokie koszty a jakość pracy słaba. Bronił pomysłu zorganizowania spotkania z p. W. Szmulewiczem, który jego zdaniem posiada wiedzę, jakiej nie mają rolnicy.

Wójt Gminy poinformował, że rozmawiał z firmą Ewel – Bus oraz z UM Płońsk nt. dojazdów do Płońska, uruchomienia przystanku. To jednak wymaga pewnych uzgodnień dot. harmonogramu dowozu, ale próbujemy tu coś zdziałać.

P. Wójt w imieniu p. dyrektor zaprosił na spotkanie Powiatowego Urzędu Pracy z Przedsiębiorcami, które odbędzie się w dniu 6 marca br. o godz. 11.00 w remizie OSP w Bulkowie.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski pozytywnie wypowiedział się nt. zorganizowania spotkania m.in. z Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawach rolnych. Potrzebna jest nam jak największa wiedza co do przyszłości w rolnictwie.

Radny Gminy p. M. Józwiak zapytał o zaplanowanie chodnika przy drodze powiatowej w Bulkowie na odcinku od centrum Bulkowa do skrzyżowania dróg Płock/Góra.

Radny Powiatu p. B. Matczak stwierdził, że najlepiej byłoby spotkać się w tej sprawie z dyrektorem ZDP i projektantem i sprawdzić ten projekt, bo czasami powiat coś obiecuje a potem tego nie robi.

Radny Gminy p. T. Tybuś zapytał, czy mieszkańcy mogliby we własnym zakresie usuwać drzewa przeznaczone do wycinki, przy swoich polach przy drodze powiatowej Blichowo – Bulkowo.

Radny Powiatu p. B. Matczak odpowiedział, że prawdopodobnie będzie taka możliwość. W tej sprawie trzeba zgłosić się do kierownika Bazy Drogowej w Bodzanowie.

Radna Gminy p. A. Grabarczyk zwróciła się do Radnego Powiatu p. B. Matczaka ze stwierdzeniem, że zdaniem mieszkańców obiecuje inwestycje drogowe, a to nie ma pokrycia w rzeczywistości. Przecież wystarczy zajrzeć do dokumentów inwestycyjnych powiatu i Radny Powiatu powinien je znać, a tak to wychodzą kłamstwa.

Radny Powiatu p. B. Matczak odpowiedział, że wystąpi do Sądu w związku z posądzeniem go o kłamstwa, to jest nieprawda. Jeszcze niedawno p. Radna twierdziła, że jako Radny Powiatu dobrze wykonuje swoje obowiązki.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia LIII sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.15.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokół sporządził: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi