Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr LIV/23
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr LIV/23

Protokół Nr LIV

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 31 marca 2023r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy p. Mariola Rzymkowska

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023 r.

c) wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w Budżecie Gminy na 2024 r.

d) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku filii Szkoły Podstawowej położonego na działce nr ew. 83/2, obręb geodezyjny 0013 Krubice Nowe, w miejscowości Nowe Krubice, gm. Bulkowo”

e) zmiany Uchwały Nr 333/LIII/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Bulkowo

f)  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo na 2023 r.”

g) zmiany Uchwały Nr 21/III/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Gminy Bulkowo „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

h) zatwierdzenia Planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Bulkowo na 2023 r.

8. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2022 r.”

9. Sprawozdanie za 2022 r. z „Realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

W imieniu Wójta Gminy zmianę do porządku obrad wniosła Pani Skarbnik Gminy proponując usunięcie z porządku obrad w punkcie 7e zmiany uchwały  333/LIII/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 lutego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Bulkowo. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radnych na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy (prop. przyjęto -15 za).

Punkt 3.

Protokół z LIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (15 za), bez dokonywania zmian, w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej:

01.03. – p. Wójt uczestniczył w uroczystości poświęconejNarodowemu Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” W trakcie obchodów zostały złożone kwiaty przy tablicy upamiętniającej żołnierzy w Wiejskim Parku Niepodległościowym w Bulkowie. Ponadto p. Wójt uczestniczył w zebraniu sołeckim sołectwa Nowe Krubice.

02.03. – p. Wójt uczestniczył w zebraniu sołeckim sołectwa Sochocino-Praga.

03.03. – p. Wójt uczestniczył w zebraniach sołeckich sołectw Bulkowo i Stare Łubki.

04.03. – p. Wójt uczestniczył w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Starych Gałkach. Tego samego dnia odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Blichowo oraz turniej tenisa stołowego „I Grand Prix Bulkowa" zorganizowane przez p. M. Przedpełskiego.

06.03. – p. Wójt uczestniczył w szkoleniu z pracodawcami i przedsiębiorcami z terenu gminy Bulkowo zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku. Tego samego dnia p. Wójt uczestniczył w zebraniu sołeckim sołectwa Wołowa.

09.03. – p. Wójt uczestniczył wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Bulkowo A. Krokowskim oraz Inspektor ds. Edukacji K. Garstką w wręczeniu uczniom stypendium Wójta Gminy Bulkowo. W tym dniu p. Wójt uczestniczył także w zebraniu sołeckim sołectwa Gocłowo.

10.03. – p. Wójt uczestniczył w zebraniu sołeckim sołectwa Worowice.

11.03. – p. Wójt uczestniczył w spotkaniu powiatowym w remizie OSP Bulkowo na temat bieżących problemów i wyzwań polskiego rolnictwa, zorganizowanym przez Radnego Powiatu p. B. Matczaka.

13.03. – p. Wójt uczestniczył w zebraniu sołeckim sołectwa Sochocino-Badurki.

14.03. – w zastępstwie p. Wójta, p. Sekretarz Gminy uczestniczyła w zebraniu sołeckim sołectwa Osiek.

16.03. - odbył się finał konkursu „Bulkowo Talent Show”, zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Bulkowie. P. Wójt przekazał podziękowania dla uczestników i dla szkoły w Bulkowie.

17.03. – p. Wójt uczestniczył w zebraniu sołeckim sołectwa Sochocino-Czyżewo.

21.03. – w Szkole Podstawowej w Blichowie p. Wójt uczestniczył w Targach Edukacyjnych.

Tego samego dnia Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie zorganizowała Dzień Otwarty, którego celem była prezentacja szerokiej oferty edukacyjnej, a także p. Wójt uczestniczył w zebraniu sołeckim sołectwa Krzykosy.

22.03. – p. Wójt uczestniczył w zebraniu sołeckim sołectwa Blichowo.

23.03. – p. Wójt spotkał się z projektantem w kwestiach inwestycji gminnych oraz uczestniczył w spotkaniu w sprawie podpisania umowy budowy drogi powiatowej Wólka – Bulkowo.

27.03. – p. Wójt uczestniczył w zebraniu sołeckim sołectwa Daniszewo.

28.03. – p. Wójt uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy, a następnie uczestniczył w spotkaniu inaugurującym działalność Koła Gospodyń Wiejskich Perły z Blichowa.

29.03. – p. Wójt uczestniczył w podsumowaniu 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bulkowie, a także w spotkaniu przedświątecznym zorganizowanym dla Sołtysów z terenu gminy Bulkowo. W tym dniu p. Wójt uczestniczył również w świątecznym spotkaniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP.

30.03. – p. Wójt uczestniczył w wielkanocnym spotkaniu w „Kole Emerytów, Rencistów i Inwalidów”.

W okresie międzysesyjnym wydanych zostało 14 Zarządzeń Wójta Gminy, które dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji nie było. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji zostanie opublikowany w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)        

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023 r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w Budżecie Gminy na 2024 r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiana sposobu użytkowania części budynku filii Szkoły Podstawowej położonego na działce nr ew. 83/2, obręb geodezyjny 0013 Krubice Nowe, w miejscowości Nowe Krubice, gm. Bulkowo” Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Bulkowo na 2023 r.”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Gminy Bulkowo „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Bulkowo na 2023 r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2022 r.” w przedłożonej wersji. Sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła sprawozdanie za 2022 r. z „Realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w przedłożonej wersji. Sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 10.

Wójt Gminy przekazał informację nt. budowy garażu dla OSP Bulkowo. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową była firma M.R. Properties - 2.320.524.00 zł. Oferta została odrzucona, ponieważ w wyniku uzupełnienia dokumentów, firma nie mogła udokumentować wyceny wykonanych prac za 1.500.000.00 zł. W celu zabezpieczenia należytego wykonania został przeprowadzony wywiad. Firma podała tylko jedną inwestycję z terenu gminy i miasta Raciąż. Po pisemnym wystąpieniu, dostaliśmy odpowiedź, że taka inwestycja nie miała miejsca. Oferta została odrzucona. W sprawie kolejnej oferty przetargu firmy Ascalon jesteśmy na etapie gromadzenia dokumentacji, oferta wynosi 2.370.326.00 zł.

Wójt Gminy przekazał informacje dot. przebudowy boiska rekreacyjnego w Blichowie. Wpłynęła tylko jedna oferta przetargu w wys. ok 1.906.500.00 zł. Wójt Gminy poinformował, że oferta z przetargu przekroczyła kwotę 1.458.878.56 zł., przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia przebudowy boiska, dlatego zostanie ogłoszony kolejny przetarg.

Wójt Gminy przekazał informację na temat otwarcia ofert przetargu dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na dz. nr ew. 81, 80/30, 80/21, 164, 177 (przedłużenie ul. Ostatniej). Wpłynęło 6 ofert, najtańsza za 273.060.00 zł. z firmy BUDAR z Warszawy, a najdroższa za 426.400.00 zł. z firmy GSG Industria ze Szczecina. P. Wójt poinformował, że na ten cel posiadamy zabezpieczone środki w wysokości 450.000.00 zł.

Wójt Gminy przekazał informację na temat opublikowanej listy beneficjentów programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023”. Wyjaśnił zasadę finansowania dotacji oraz udzielił szczegółowych informacji dot. dotacji. Poinformował o wyniku naboru na rok 2023, wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie dla 5 sołectw na zakup, montaż i modernizację oświetlenia ulicznego.

Wójt Gminy poinformował o złożonych wnioskach:

- modernizacji oświetlenia publicznego – wymiana lamp publicznych sodowych na ledowe, wartość projektu 340.000.00 zł., (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),

- wzmocnienia bezpieczeństwa poprzez monitoring szkół z terenu gminy Bulkowo – wartość projektu 50.000.00 zł. (Mazowiecki Urząd Wojewódzki),

- programu „Czyste powietrze”, kwota 13.300.00 zł.,(Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego),

- remontu podłogi na salach sportowych w SP w Bulkowie, wartość projektu 113.000.00 zł. (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego),

- modernizacji oświetlenia publicznego – wymiana lamp publicznych sodowych na ledowe, wartość projektu 283.000.00 zł., (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego),

- remontu budynku Centrum Integracyjne we wsi Włoki - wartość projektu 189.000.00 zł., (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego).

Wójt Gminy nawiązując do zebrań sołeckich, potwierdził, że mieszkańcy są zgodni co do czasu zał./wył. lamp ulicznych oraz skróceniem czasu ich działania.

Radny Powiatu p. B. Matczak zapytał o drogę powiatową w Bulkowie (wsi) tj. o budowę kanalizacji i modernizację wodociągu, aktualny przebieg prac. Stwierdził, że budowa drogi powiatowej jest uzależniona od budowy kanalizacji i wodociągu oraz zapytał czy hydrofornia w Bulkowie posiada prawidłowe zabezpieczenia.

Wójt Gminy odpowiedział, że bardzo zależy mu na modernizacji drogi powiatowej przez Bulkowo (wieś). P. Wójt poprosił na chwilę obecną o pobocza z tłucznia na odcinku od skrzyżowania do remizy OSP Bulkowo - pobocza są niebezpieczne dla kierowców podczas wymijania się pojazdów. Środki dot. kanalizacji i wodociągu na chwilę obecną są zabezpieczone, czekamy na odpowiednie pozwolenia w sprawie budowy, które rozciągają się w czasie, a także na ogłoszenie przetargu. Stacja uzdatniania wody jest prawidłowo zabezpieczona.

Radny M. Józwiak, zapytał o projekt dot. oświetlenia ulicznego.

P. Wójt odpowiedział, że projekt dot. tylko budowy kanalizacji oraz modernizacji wodociągu.

Radna A. Grabarczyk zgłosiła uwagę mieszkanki w sprawie wpadających piłek z boiska na jej posesję w Nowych Łubkach. Poprosiła o zainstalowanie piłkochwytów.

P. Wójt potwierdził, że piłkochwyty przy bliskim sąsiedztwie z boiskiem są bardzo potrzebne dla komfortu użytkowników boiska i bezpieczeństwa mieszkańców. Wójt Gminy dodał, że przy kolejnym naborze dofinasowania, wniosek w sprawie montażu piłkochwytów zostanie złożony.

Radny Powiatu p. B. Matczak zgłosił problem w sprawie zanieczyszczeń w oczyszczalni ścieków w Bulkowie, mieszkańcy powinni kontrolować co wrzucają do kanalizacji. Problemem kolejnym jest duży zrzut wody podczas pory deszczowej, prośba o kontrolę kanalizacji – weryfikacja kanalizacji zadymiarką.

P. Wójt odpowiedział, że jeśli będą rosły koszty utrzymania kanalizacji i oczyszczalni ścieków, które rosną wraz z niefrasobliwością niektórych mieszkańców, to będzie się trzeba liczyć ze wzrostem opłat za 1 m3 odprowadzania ścieków. Za gospodarkę ściekową na terenie gminy odpowiada Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy, niejednokrotnie temat zadymiania był przez  p. Wójta wspominany, ale do tej pory nie zostało to zrobione.  G.K. wysyłała okólniki dla mieszkańców, żeby mieszkańcy z rozsądkiem korzystali z kanalizacji.

Radny Powiatu p. B. Matczak poinformował, że odbyło się spotkanie Komisji Bezpieczeństwa w Starostwie w Płocku, podczas którego omawiane były sprawy bezpieczeństwa z terenu Powiatu Płockiego, a także odbyło się spotkanie Komisji Ochrony Środowiska. Ponadto w miarę możliwości ZDP w Płocku realizuje prace z terenu powiatu. Radny Powiatu omówił problem skupu zbóż oraz spraw związanych ze Strażą Pożarną. Podziękował P. Wójtowi za umożliwienie zorganizowania spotkania powiatowego w remizie OSP w Bulkowie oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego spotkania.

Przewodniczący Rady Gminy p. Krokowski zadał pytanie na temat obecności osób trzecich podczas zdarzeń losowych, wypadków, które utrudniają organizację pracy służb ratowniczych, kto jest za to odpowiedzialny ?

Radny Powiatu B. Matczak odpowiedział: „Niejednokrotnie spotykamy się z takimi sytuacjami, jest to pewnie rola policji. przepisy mówią jednoznacznie, że w takich sytuacjach i miejscach nie wolno się zatrzymywać i utrudniać pracy służb ratowniczych”.

Wójt Gminy złożył życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych uczestnikom sesji oraz wszystkim mieszkańcom gminy.

Radny Powiatu p. B. Matczak złożył życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych uczestnikom sesji oraz wszystkim mieszkańcom gminy.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski złożył życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych uczestnikom sesji oraz wszystkim mieszkańcom gminy.

Punkt 11.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia LIV sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.20.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokół sporządził: M. Żukowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi