Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Wybory Ławników 2023: INFORMACJA w sprawie wyborów ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Informuję, że Prezes Sądu Okręgowego w Płocku pismem OA-511-3/23 z dnia 17.05.2023r. wystąpił do Rady Gminy Bulkowo o dokonanie wyboru ławników sądowych ławników na kadencję  2024 - 2027 do orzekania w :

  • Sądzie Okręgowym w Płocku – 1 osoba
  • Sądzie Rejonowym w Płocku -  1 osoba

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 200lr. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j.  Dz. U. z 2023r, poz. 217 z późn. zm.), - ławników do Sądu wybiera Rada Gminy Bulkowo o w głosowaniu tajnym najpóźniej w październiku br. Przed przystąpieniem do wyboru ławników Rada Gminy powołuje Zespół, który przedstawia na sesji Rady Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie. Zgodnie z art. 162 § 1 w/ w ustawy „ kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji”.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

Kompletne zgłoszenia kandydatów na ławnika sądowego przyjmowane będą w Biurze Rady Gminy  w Bulkowie ul. Szkolna  1 , pok. nr 20, w godzinach   pracy   urzędu. Informacje  w  powyższej  sprawie udzielane są pod nr tel.:                   24 265 20 13 wew. 29

Uwaga: przy przyjmowaniu zgłoszeń pracownicy nie dokonują ich weryfikacji.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniły wymagań formalnych określonych ustawie z dnia 27 lipca 200lr. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.),pozostawia się bez dalszego biegu.

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych określa, że :

„Art.158 § 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)     jest nieskazitelnego charakteru;

3)     ukończył 30 lat;

4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)     nie przekroczył 70 lat;

6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

§2. (uchylony)

§3.Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Art.159 § 1. Ławnikami nie mogą być:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania spra­wy na drogę postępowania sądowego;

3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem prze­stępstw i wykroczeń;

4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)    duchowni;

7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)    radni gminy, powiatu i województwa.

§2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie”.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11.10.2022r. ( Dz. U. z 2022r., poz. 2155). Ponadto, zgodnie z „ art.162 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)     oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)     oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27paździemika 2017r. O podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)     dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

§3..Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

§4.Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

§5.Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1^4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

§6.Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w§4.

§7.Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

§7 a. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika

§8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Dokumenty do pobrania :

  • karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego,
  • formularz listy osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika,
  • oświadczenia kandydata na ławnika, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

są dostępne : na stronie internetowej: www.bulkowo.pl  w zakładce „Wybory ławników na kadencję 2024-2027 ” oraz w Urzędzie Gminy w Bulkowie ul. Szkolna 1 , pokój nr 20 (w godzinach pracy Urzędu).

      

    Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo

                                                                        /-/ Andrzej Krokowski

Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
(wprowadził: Piotr Banaś 2023-06-06 14:13:12)
rozmiar pliku: 18.4Kb
Wykaz osób zgłaszających kandydata na ławnika
(wprowadził: Piotr Banaś 2023-06-06 14:12:42)
rozmiar pliku: 13.5Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Przetargi