Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr LV/23
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr LV/23

Protokół Nr LV/23

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 24 kwietnia 2023r.

 

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Pilichówku.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy  p. Mariola Rzymkowska

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Izabela Zuchora

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak

- Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadułkach p. Jan Klepczarek

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  LIV sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r.

c) realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Remont pokrycia dachowego na budynku gminnym położonym na działce nr ewid. 165/7 w miejscowości Włóki"

d) zmiany Uchwały Nr 333/LIII/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Bulkowo

e) przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bulkowo na lata 2021 – 2025”

8. Informacja dot. „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2022r.”

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022r.

10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia sesji, po stwierdzeniu kworum, dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

W imieniu Wójta Gminy zmianę do porządku obrad zgłosiła Sekretarz Gminy wnosząc o wprowadzenie w punkcie 7 f projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Bulkowo za 2022 rok” i jednocześnie wykreślenie punktu 8 proponowanego porządku obrad. (zmiany przyjęto jednogłośnie – 15 za).

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (15 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował uczestników sesji, że w natłoku spraw, dokumentów przygotowana informacja z działalności p. Wójta w okresie międzysesyjnym została w UG. Zapewnił, że na kolejnej sesji złoży sprawozdanie także z tego okresu. Przeprosił za zaistniałą sytuację. Radni jednomyślnie przyjęli wyjaśnienia p. Wójta.

Punkt 5.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji nie było. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji zostanie opublikowany w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stądw wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Remont pokrycia dachowego na budynku gminnym położonym na działce nr ewid. 165/7 w miejscowości Włóki". Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 333/LIII/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bulkowo na lata 2021 – 2025”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Bulkowo za 2022 rok”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022r. Sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.

Radny Powiatu p. B. Matczak poinformował, że rozpoczęto remont drogi powiatowej Bulkowo – Wólka. Wspólnie z Radnym Powiatu p. P. Skorupskim ciągle zabiegają w powiecie o sprawy gminy. Powiat obiecał usunięcie z rowów przy drogach powiatowych kamieni oraz dokonanie przeglądu drzew. Przy drogach w Bulkowie (wsi) i Nowych Łubkach zamontowane będą lustra poprawiające bezpieczeństwo. Naprawy bieżące dróg realizowane są w miarę na bieżąco, jest tu znaczna poprawa. Wspólnie z Sekretarzem Powiatu byli z wizytą u p. Wójta, dokonali też objazdu dróg powiatowych  w naszej gminie. W imieniu mieszkańców zapytał, kiedy gmina będzie świadczyć usługi zestawem asenizacyjnym?

Wójt Gminy odpowiedział, że sprawę świadczenia mieszkańcom usług zestawem asenizacyjnym zlecił do załatwienia kierownikowi Gospodarki Komunalnej p. Sł. Opale miesiąc temu. Sprawdzi na jakim etapie jest realizacja. Należy pamiętać, że jesteśmy ograniczeni ilością ścieków dowożonych, jakie możemy przyjąć w oczyszczalni. Wg specjalistów, po modernizacji oczyszczalni ścieków dowożonych będzie można przyjąć więcej.

Wójt Gminy poinformował, że odbył się drugi przetarg na wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Blichowie. Wpłynęły 4 oferty tj.: ACTIVA Łódź – kwota 1.845.000.00 zł, Dar-CAR Rogów - kwota 1.758.900.00 zł, ASCALON sp. z o.o. Liszyno - kwota 1.554.500.20 zł, Global Systems Gostynin – kwota 1.722.000.00 zł. Kwota zabezpieczona przez gminę to 1.458.878 zł. Dołożyć musimy jeszcze ok. 140 tys. zł - w tym są m.in. koszty zatrudnienia Inspektora Nadzoru.

Wójt Gminy poinformował o pozytywnie rozpatrzonych wnioskach:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 22 w m. Chlebowo” – wartość projektu wynosi 274.318.78 zł, wnioskowaliśmy o dofinansowanie maksymalne tj. 137.159.39 zł, dofinansowanie wynosi 130 tys. zł.

- w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycje dot. zakupu i montażu lamp solarnych, modernizacji oświetlenia ulicznego w sołectwach Stare Łubki, Sochocino – Badurki, Nowe Krubice, Chlebowo, Stary Podleck - po 10 tys. zł na sołectwo (kwoty maksymalne). Zakładany wkład własny wynosi 10 tys. zł na sołectwo.

Złożono wnioski w ramach Polskiego Ładu na inwestycje dot. zabytków (max. można otrzymać 98% wartości zadania):

- „Remont dworku w Worowicach” – wartość projektu wynosi 3.571.428.57 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania to 3.5 mln. zł, zakładany wkład własny - 71.428.57 zł.

- „Konserwacja zabytkowego wyposażenia kościoła parafialnego w Daniszewie” – wartość projektu wynosi 1.020.408,16 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania to 1 mln. zł, wkład parafii – 20.408.16 zł.

- „Wymiana pokrycia dachu  budynku zabytkowego w Nadułkach” – wartość projektu wynosi 725.234.90 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania to 710.730.20 zł, wkład właściciela – 14.504.70 zł.

- „Remont konstrukcji kościoła parafialnego w Pilichowie” – wartość projektu wynosi 1.153.061.22 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania to 1.130.000 zł, wkład parafii – 23.061.22 zł.

Czekamy na rozstrzygnięcia.

Wójt Gminy poinformował o podpisanej umowie na kwotę 4.674 zł na świadczenie usługi doradczej podczas realizacji grantu „Dostępna Gmina Bulkowo” (dostosowanie UG dla osób z niepełnosprawnościami).

Wójt Gminy poinformował o podpisanych umowach:

- na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadanie „Budowa budynku garażowo – socjalnego wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny, zbiornikiem na ścieki oraz niezbędną infrastruktura” – kwota  45 tys. zł.

- na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadanie „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bulkowo Kolonia” – kwota 5 tys. zł.

- na opracowanie dokumentacji „Zmiana sposobu użytkowania części budynku filii Szkoły Podstawowej położonej na działce nr ew. 82/2, obręb geodezyjny 0013 Krubice Nowe, w miejscowości Nowe Krubice, gm. Bulkowo” – kwota 35.793.00 zł

- na wykonanie zadania „Budowa budynku garażowo – socjalnego wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny, zbiornikiem na ścieki oraz niezbędną infrastrukturą” – kwota 2.370.326.80 zł (firma ASCALON Sp. z o.o. Liszyno)

- na wykonanie zadania ”Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bulkowo Kolonia” – kwota 273.060.00 zł (firma BUDAR Warszawa).

P. Wójt dodał, że otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 90% wartości zadania na modernizację oświetlenia ulicznego tj. wymianę lamp na ledowe. Wartość zadania to ok. 340 tys. zł. Wymienimy ponad 300 lamp.

P. Wójt zwrócił się do Radnych Powiatu z prośbą o interwencję dot. modernizacji drogi powiatowej we Włókach. Są b. strome zbocza rowów, które obrywają się i prawdopodobnie po deszczach dużo tłucznia będzie w rowach. Chyba zbyt głęboko osadzone są przepusty. Te sprawy były już wcześniej sygnalizowane. Jest też prośba o żwir na dalszą część tej drogi, to również zgłaszano już wcześniej, trzeba też spojrzeć na tłuczeń na zjazdach. Kolejna sprawa to remont trzech odcinków drogi powiatowej Nadułki – Daniszewo, co było zgłaszane na spotkaniu ze Starostą i obiecano naprawę. Odcinka drogi przy kościele już chyba nie ma co łatać, tylko trzeba położyć dywanik.

P. Wójt zaprosił uczestników sesji i mieszkańców gminy na Gminne Obchody Dnia Strażaka, które odbędą się w dniu 30.04.br. w Blichowie. Początek o godz. 11.30 (Msza Św.) Będzie to jednocześnie 115 – lecie OSP Blichowo a także nastąpi uroczyste ślubowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

P. Wójt zaprosił na obchody 50 – lecia OSP Nadułki, które odbędą się w dniu 6.05.br. na terenie jednostki.  Początek – godz. 14.00 (Msza Św. polowa). Podczas uroczystości nastąpi nadanie sztandaru jednostce.

Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadułkach p. J. Klepczarek podziękował p. Wójtowi za pomoc przy organizacji uroczystości w Nadułkach. Również zapraszał na uroczystość.

Radny Powiatu p. B. Matczak stwierdził, że liczy, iż niedociągnięcia na drodze powiatowej we Włókach będą wyeliminowane. Jeśli chodzi o remont drogi powiatowej Nadułki – Daniszewo, to Starosta dał słowo przy świadkach, że te prace będą wykonane. Ponadto zapewnił, że wspólnie z Radnym Powiatu p. P. Skorupskim walczą o poprawę sytuacji w rolnictwie. Zapytał p. Wójta, czy gmina będzie występować do Marszałka Województwa o dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP, bo jest taka możliwość oraz o ewent. wniosek na dofinansowanie remontu dworku w Bulkowie. Przekazał podziękowania dla p. Wójta i strażaków od organizatorów zbiórki pieniędzy dla chorego chłopca.

P. Wójt, w kwestii remontu dworku w Bulkowie odpowiedział, że nie da się wszystkiego umieścić, wykonać w jednym naborze. Liczymy na kolejny nabór, podobnie jak to było z miejscowościami popegeerowskimi. W sprawie dofinansowania zakupu samochodu dla straży, to jest możliwość pozyskania dofinansowania na zakup samochodu średniego lub ciężkiego, ale tylko dla jednostek z Krajowej Sieci Ratowniczo – Gaśniczej, czyli w naszej gminie jedynie dla OSP Bulkowo. Wniosek będzie złożony, dofinansowanie wynosi do 85%. P. Wójt zapewnił, że „nie odpuszczamy” żadnej możliwości pozyskania środków zewnętrznych na potrzeby gminy.

Radny Gminy p. M. Józwiak przypomniał, że o dworek w Bulkowie upominał się już od dawna, wykonany został m.in. ganek. Niedawno wnioskował o ekspertyzę budowlaną tego obiektu. Uważa, że do remontu jest tam wszystko.

Radna Gminy p. A. Grabarczyk zwróciła się do Radnych Powiatu p. B. Matczaka i p. P. Skorupskiego w sprawie uzupełnienia ubytków w drodze powiatowej. W Nowych Łubkach prace wykonano dość dobrze, ale czy będą też wykonane naprawy w Słupcy i Nadułkach? Poruszyła kwestię 50 – lecia powstania Gminy Bulkowo. Może z tej okazji dobrym pomysłem byłoby zamówienie różnych drobnych gadżetów jak np. długopisy, kubeczki, breloczki itp. z odpowiednim nadrukiem.

Wójt Gminy odpowiedział, że już o tym pomyślano. Na jednym z najbliższych wspólnych posiedzeń komisji porozmawiamy nt. temat.

Radny Powiatu p. B. Matczak poinformował, że naprawy o których mówiła Radna p. A. Grabarczyk będą przez powiat wykonane.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski w imieniu mieszkańców zgłosił, aby przy realizacji drogi powiatowej Bulkowo – Wólka powiat podciął gałęzie drzew przy skrzyżowaniach, bo zasłaniają wyjazdy. Rolnicy posiadają duży sprzęt i robi się niebezpiecznie. Prosił Radnego Powiatu p. B. Matczak o interwencję w tej sprawie.

Radny Powiatu p. B. Matczak odpowiedział, że ta sprawa nie była uwzględniona w projekcie modernizacji drogi. Będzie zabiegał, aby powiat przeznaczył na to dodatkowe środki finansowe.

Punkt 10.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia LV sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.05.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokół sporządził: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi