Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr LVII/23
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr LVII/23

Protokół Nr LVII/23

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 29 czerwca 2023r.

 

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy  p. Mariola Rzymkowska

- Radny Powiatu Płockiego p. B. Matczak.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r.

c) zakupu pojazdu do celów przeprowadzania kontroli odbioru odpadów oraz czystości na terenie Gminy Bulkowo

d) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż nowej bramy garażowej do części bojowej strażnicy OSP w Pilichówku”

e) ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bulkowo

f) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

g) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Włóki

h) powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad

Punkt 1.

Otwarcia obrad, po stwierdzeniu kworum, dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

W imieniu Wójta Gminy, Sekretarz Gminy zgłosiła do porządku obrad następujące projekty uchwał, odpowiednio w punktach 7i oraz 7j:

i)                    powierzenia Jednostce Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo zadań własnych Gminy Bulkowo z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo

j) zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie

Projekty zgłoszonych uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radnych na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 28.06.br. (zmiany przyjęto jednogłośnie – 14 za).

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (14 za), w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek

Punkt 4.

Wójt Gminy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

31.05. – spotkał się z Przedstawicielami OSP w związku z Dniami Bulkowa.

2,3,4.06. – to XI Dni Bulkowa. Podziękował wszystkim za wykonaną pracę oraz za uczestnictwo. P. Wójt otrzymał wiele telefonów z podziękowaniami za tak wspaniałą imprezę.

05.06. – spotkał się z p. dyrektor szkoły w Blichowie. Podpisywał również umowę na wykonanie boiska w Blichowie. Tego samego dnia uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Wyborczym Lokalnej Grupy Działania.

14.06. – w UG spotkał się z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Płocku st. bryg. A. Dobrosielskim.

15.06. – uczestniczył w szkoleniu dla Sołtysów zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Płocku. Podziękował za przeprowadzenie szkolenia oraz za uczestnictwo.

16.06. – wspólnie z p. Skarbnik podpisywał w Płocku umowę z Marszałkiem Województwa na dofinansowania dla gminy. Tego samego dnia uczestniczył w Dniu Rodziny organizowanym w Punkcie Przedszkolnym we Włókach, a następnie w spotkaniu w remizie OSP w Bulkowie w sprawie trasy S10.

19.06. – uczestniczył w obchodach Dnia Patrona w Szkole Podstawowej w Blichowie, podczas których odbyły się biegi o Puchar Wójta Gminy. Przechodni Puchar „powędrował” ze szkoły w Nowych Łubkach do szkoły w Bulkowie. Tego samego dnia odbył się odbiór końcowy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Łubkach.

20.06. – uczestniczył w spotkaniu Związku Przedsiębiorców  Rolnych oraz gościł w UG Redaktora Naczelnego Tygodnika Płockiego.

23.06. – wspólnie z p. Przewodniczącym Rady Gminy uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w szkołach na terenie gminy. Wręczyli stypendia dla uczniów. Uczestniczyli także w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez szkołę w Blichowie.

26.06. – spotkał się z Zarządem OSP Nadułki, na prośbę zarządu.

28.06. – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.

29.06. – uczestniczył w otwarciu Półkolonii w Szkole Podstawowej w Bulkowie, które odbywają się przy dofinansowaniu Mazowieckiej Izby Rolniczej. Skorzysta z nich 45 dzieci. Wydarzenie wsparła środkami finansowymi Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo.

W okresie międzysesyjnym wydano 7 Zarządzeń Wójta Gminy, które dostępne są w BIP – ie Gminy. Odbył też szereg spotkań z mieszkańcami.

Punkt 5.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji nie było. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji zostanie zamieszczony w BIP – ie Gminy.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zakupu pojazdu do celów przeprowadzania kontroli odbioru odpadów oraz czystości na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż nowej bramy garażowej do części bojowej strażnicy OSP w Pilichówku”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawieustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Włóki. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Jednostce Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy Bulkowo zadań własnych Gminy Bulkowo z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Radny Powiatu p. B. Matczak poinformował, że na sesji Rady Powiatu poruszono sprawę modernizacji drogi powiatowej we Włókach. Dyrektor ZDP obiecał wykonanie prac tam, gdzie są niedociągnięcia. Mówiono też o suszy i o oszczędzaniu wody. Dodał, że nadal zaśmiecana jest kanalizacja w Bulkowie, co generuje duże koszty. Może należałoby obciążać takie osoby finansowo, bo często trzeba dokonywać udrożnień kanalizacji.

Wójt Gminy wypowiadając się nt. modernizacji drogi powiatowej Bulkowo – Wólka stwierdził, że tempo prac jest dobre. Był w starostwie na spotkaniu roboczym i sugestie gminy uwzględniono. Jeśli chodzi o drogę powiatową we Włókach to ostatnia ulewa pokazała niedoskonałości tej budowy. Można zapytać, gdzie byli Inspektor Nadzoru oraz Inwestor? Przepusty założone są głęboko. Sugerowano starostwu wykonanie odpowiedniego profilu rowu i posianie trawy. Zjazdy nie są 4. metrowe tylko zrobiły się węższe. Uwagi są też do samej nawierzchni asfaltowej. Starosta obiecał, że na tej drodze wszystko zostanie poprawione.

Jeśli chodzi o wspomnianą kanalizację, to temat ciągnie się od dawna i gmina nie będzie miała innego wyjścia jak tylko zwiększać stawki za odbiór ścieków.

Wójt Gminy poinformował o pozyskaniu środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 35 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo w 2023 roku”. Odbył się przetarg, do którego przystąpiło 5 firm – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski Gostynin – 36.760.50 zł brutto.

Pozyskaliśmy środki finansowe z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 290 tys. zł. z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 22 w m. Chlebowo”. Do przetargu na w/w zadanie przystąpiły 2 firmy tj.: DROG – BET Sochaczew, kwota 319.839.98 zł brutto i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów WAPNOPOL Sp. z o.o. Płońsk, kwota 325.869.68 zł brutto.

Wójt Gminy poinformował, że odbyło się otwarcie ofert na realizację zadania pn.: „Budowa budynku garażowo-socjalnego wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny, zbiornikiem na ścieki oraz niezbędną infrastrukturą”. Oferty złożyli: FPW PAP-BUD Rościszewo - kwota 2.595.300.00 zł brutto, COMFORT – THERM Naruszewo - kwota 2.952.000.00 zł brutto, ASCALON Sp. z o.o. Liszyno – kwota 2.555.326.80 zł brutto, REM – DOM Byczki – kwota 2.481.463.50 zł brutto, BIOŚ Sp. z o.o. Płock – kwota 2.770.000.00 zł brutto.

Wójt Gminy poinformował o podpisaniu umów z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie:

- remontu lokalnego centrum integracyjnego we Włókach – kwota dofinansowania 143.322.00 zł (79.99% kosztów inwestycji),

- projektu „O czyste powietrze w gminie dbamy, akcję informacyjną przeprowadzamy” – kwota dofinansowania 9.963.00 zł (75% kosztów inwestycji),

- wymiany oświetlenia na oświetlenie ledowe – kwota dofinansowania 197.950.00zł (70% kosztów inwestycji),

- modernizacji bramy garażowej w OSP Pilichówko – kwota dofinansowania 34.409.00 zł (100% kosztów inwestycji).

Odrzucono wniosek „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego w 2023r.”

Wójt Gminy poinformował o podpisaniu umów jak niżej:

- z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska rekreacyjnego w Blichowie”- kwota 36.900.00 zł brutto,

- z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. na opracowanie kompletnego, wielobranżowego projektu budowlanego na potrzeby rozbudowy i/lub przebudowy i/lub nadbudowy budynku świetlicy wiejskiej położonego na działkach nr ew. 319 i 297, obręb geodezyjny 0015 Łubki Nowe, w miejscowości Nowe Łubki, gm. Bulkowo, powiat płocki, woj. Mazowieckie w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i/lub przebudowa i/lub nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej położonego na działkach nr ew. 319 i 297, obręb geodezyjny 0015 Łubki Nowe, w miejscowości Nowe Łubki, gm. Bulkowo”- kwota 36.900.00 brutto,

- z Biurem Projektowym "ARS COMMENTI" Albert Czylewicz Projekty Typowe i Indywidualne Płock na opracowanie kompletnego, wielobranżowego projektu budowlanego na potrzeby rozbudowy i/lub przebudowy i/lub nadbudowy budynku świetlicy wiejskiej położonego na działce nr ew. 205, obręb geodezyjny 0002 Blichowo, w miejscowości Blichowo, gm. Bulkowo, powiat płocki, woj. mazowieckie w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i/lub przebudowa i/lub nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej położonego na działce nr ew. 205, obręb geodezyjny 0002 Blichowo, w miejscowości Blichowo, gm. Bulkowo” – kwota  47.000.00 zł brutto,

- z firmą ASCALON Sp. z o.o. Liszyno na realizację zadania pn.: „Przebudowa boiska rekreacyjnego w Blichowie” – kwota 1.554.500.20 zł brutto,

- z KMT Biuro Projektowe Krystyna Tyrajska  Gostynin na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie części budynku Urzędu Gminy Bulkowo (pomieszczenia na parterze, aktualnie wynajmowane przez Pocztę Polską) – kwota 13.090.00 zł brutto.

P. Wójt poinformował, że 19 czerwca br. odbył się odbiór modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Łubkach. Koszt wykonania tego zadania wyniósł ponad 2 mln. zł.

P. Wójt poinformował, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest utworzona aplikacja dot. zgłaszania suszy przez rolników, ale jeszcze nie została ona uruchomiona. W sprawie suszy UG nie otrzymał jak dotychczas żadnych informacji. Brak też informacji nt. ewentualnej pracy komisji w terenie. Jeśli tylko pojawią się jakieś informacje w tych sprawach p. Wójt natychmiast je upubliczni.

Radny Powiatu p. B. Matczak poinformował, że dowiedział się o odbiorze drogi powiatowej Włóki – Piączyn, ale on w tym odbiorze nie uczestniczył i nie wie nawet, kto w tym odbiorze uczestniczył ani jak wygląda protokół. A przecież sam zabiegał o środki na tę inwestycję! Poinformował, że będą naprawy dróg powiatowych Bulkowo – Góra i Bulkowo – Kobylniki.

Wójt Gminy stwierdził, że liczył na zaproszenie na odbiór techniczny drogi powiatowej Włóki – Piączyn. Uważa, że byłoby to w dobrym tonie. Wcześniej niejednokrotnie prosił o możliwość uczestniczenia w pracach już na etapie projektowania zadania. Jest b. zaskoczony, że odbiór drogi już się odbył.

Radna Gminy p. A. Grabarczyk zwróciła się do Radnego Powiatu p. B. Matczaka z prośbą, aby Baza Drogowa w Bodzanowie uzupełniła ubytki w drodze Nadułki – Nowe Łubki, które powstały po deszczu. Przy skręcie do Słupcy jest też zagłębienie.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski w imieniu mieszkańców poruszył sprawę budowy linii światłowodowej, bo jak na razie nie wszyscy mogą z niej korzystać.

Sekretarz Gminy poinformowała, że w sprawie inwestycji światłowodowej UG wystosował pismo do firmy NEXERA. Po otrzymaniu odpowiedzi, opublikujemy jej treść na stronie gminy do wiadomości mieszkańców.

Wójt Gminy dodał, że takiej ignorancji ze strony firmy działającej na terenie naszej gminy jeszcze nie spotkał. Ma nadzieję, że światłowód dotrze wszędzie. W całym procesie realizacji projektu zarówno Gmina Bulkowo jak i inne Gminy zostały pominięte.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski apelował o rzetelne łatanie ubytków przez Bazę Drogową Bodzanów na drodze powiatowej przez Bulkowo (wieś).

Radny Powiatu p. B. Matczak poruszył kwestię kontroli zbiorników na ścieki oraz wody spływającej z dachów, która nie powinna być spuszczana do kanalizacji.

Wójt Gminy zapewnił, że są kwestie jak np. dot. wody, umów mieszkańców na wywóz nieczystości itp., którymi w najbliższym czasie zajmie się nowy kierownik Gospodarki Komunalnej.

Radny Gminy p. M. Józwiak przypomniał o niedokończonych pracach na drogach powiatowych np. w kierunku Kobylnik (pasy, rowy, itp), czy Bodzanowa, gdzie miała być położona warstwa ścieralna i namalowany pas na środku jezdni. To trwa lata.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia LVII sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.45.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokół sporządził: D. KowalewskiA


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi