Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr LVIII/23
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr LVIII/23

Protokół Nr LVIII/23

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 18 lipca 2023 r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00 sala posiedzeń w Urzędzie Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 13 Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy  p. Mariola Rzymkowska

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacje na temat porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Gminy

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035.

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r.

c) przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bulkowo – aktualizacja na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2038”.

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
Otwarcia sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2

Informacje na temat porządku sesji, zmiany do porządku obrad zgłosił Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski – wykreślenie pkt. 3 i punktu 5 w związku z brakiem protokołu z LVII sesji Rady Gminy i sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy (zmiany przyjęto jednogłośnie – 13 za). Jednocześnie zmianie ulega numeracja pozostałych punktów porządku obrad.

Punkt 3.

P. Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od LVII sesji.

1.07 – uczestniczył w spotkaniu sprawozdawczo wyborczym klubu sportowego „Zjednoczeni Bulkowo”,

12.07 – zakończenie półkolonii prowadzonych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie, Wójta Gminy reprezentował Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Robert Wiśniewski,

15.07 – uroczyste otwarcie myjni samochodowej, inwestor Ireneusz Garlej; Wójta Gminy reprezentowała Sekretarz i Skarbnik Gminy.

W omawianym okresie p. Wójt wydał 7 Zarządzeń. Odbył też szereg spotkań z mieszkańcami

Punkt 4.

Interpelacji i zapytań nie złożono.

Punkt 5.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa  gazowe dla Gminy Bulkowo – aktualizacja na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2038”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.

Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

Pan Wójt poruszył temat suszy, powiedział, że zgodnie z tym co zapowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Robert Telus proces likwidowania skutków suszy, zgłaszania będzie podobny jak to miało miejsce w 2020 roku, czyli  zgłaszanie skutków suszy przez aplikację internetową. Zgodnie z zapowiedzią ministra ok. 20 lipca aplikacja ma być uruchomiona, dodatkowo jest zapewnienie ministerstwa, że do zgłoszenia szkody suszy nie trzeba czekać ze zbiorem, można zbierać plony a w terminie późniejszym zgłosić szkodę. Problem zaczyna się wówczas, kiedy minister informuje, że będą powoływane komisje ds. szacowania szkód, które będą interweniowały wówczas, gdy rolnik nie zgadza się z algorytmem który będzie służył do wyliczenia strat na jego terenie. A jednocześnie nadal brak jest rozporządzenia w sprawie komisji do spraw szacowania suszy, brak jest podstaw prawnych by komisje mogły wyjść w teren.

Pan Wójt poinformował o przyznanej dotacji w wysokości 1.130 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Złożyliśmy 4 wnioski jeden dostał dofinansowanie – Parafia w Pilichowie na remont konstrukcji kościoła parafialnego. Dotacja z Polskiego Ładu, procedura jest następująca: po ogłoszeniu wyników przez Kancelarię  Rady Ministrów kolejnym krokiem jest wygenerowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy. Od chwili wygenerowania promesy parafia, która jest beneficjentem, ma obowiązek uaktualnienia kosztorysów i wyłonienia wykonawcy w okresie 12 miesięcy. Kolejne 12 miesięcy to czas na wykonanie zadania. W tym przypadku przewidywany czas na zakończenie zadania to  27 września 2024 r. Wójt powiedział, że są to pewne pieniądze przy zachowaniu wszystkich zasad obowiązującego regulaminu. Wójt powiedział, że będzie organizował spotkania by zapewnić pomoc merytoryczną i nadzór ale bardzo dużo pracy jest po stronie Księdza Proboszcza, Rady Parafialnej, lokalnie Sołtysów, Radnych. 98% to wysokość dofinansowania, nie ma tak, że pieniądze wpłyną na konto już czy za miesiąc, te pieniądze są zarezerwowane i uruchamiane w transzach. Pierwsza transza gdy wyłoniony wykonawca wykona pewien zakres robót, inspektor nadzoru budowlanego potwierdza, że prace są  wykonane i wówczas jest przekazywana na konto pierwsza transza i przekazywana wykonawcy. Druga płatność następuje po wykonaniu zadania po dokonaniu odbioru przez inspektora.

Pan Wójt poinformował również, że prawdopodobnie jutro (19 lipca) zostanie podpisana druga umowa na wykonanie budynku garażowo - socjalnego, pierwsza zakończyła się postepowaniem w Prokuraturze. Umowa z Firmą REM-DOM Leszek Głuszek (Byczki 97, 96-126 Godzianów) na kwotę 2 481463 zł, taką ofertę złożyła firma REM-DOM i była to najkorzystniejsza oferta. Ruszamy z opóźnieniem dwumiesięcznym z winy poprzedniego wykonawcy, w wyniku nieprawidłowości które zostały odkryte umowa została zerwana z winy wykonawcy. Wykonawca, zgodnie z zapisami w umowie musi zapłacić karę umowną przeszło 385 tysięcy Gminie Bulkowo. Dotychczas wykonawca zapłacił już ok. 118 500,00 zł, nie uchyla się od obowiązku i na mocy porozumienia będzie wykonawca przekazywał kolejne transze kary umownej.

Pan Wójt poinformował, że jesteśmy po rozstrzygnięciu postepowania i wyborze firmy ubezpieczeniowej, która obejmie ochroną ubezpieczeniową cały majątek Gminy Bulkowo. Od parunastu lat jesteśmy ubezpieczeni od bardzo wielu ryzyk, obecnie ubezpieczenie na okres trzyletni. Z czterech firm, które przysłały swoje oferty bezkonkurencyjna okazała się Firma UNIQUA. Składki płatne w okresie trzech lat to: I – 129 462,00 zł i II – 50 000,00. Prawdopodobnie 20 lipca nastąpi podpisanie umowy na kolejny okres ubezpieczeniowy. Rozstrzygniecie wyboru najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej nastąpiło 13 lipca br.

Pan Wójt poinformował również o podpisaniu umowy z firmą DROG-BET Marcin Głuchowski (ul. Gawłowska 179a. 96-500 Sochaczew) na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 22 w m. Chlebowo”, tu mamy dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych w kwocie 59807,00 zł to jest cała wartość zadania. Termin wykonania trzy miesiące od podpisania umowy. Funkcję inspektora nadzoru będzie pełniła firma PROJ-BUD, również jest podpisana umowa na kwotę 5200,00 zł.

Pan Wójt poinformował, że w okresie międzysesyjnym zostało zakończone postępowanie i podpisana umowa na wykonanie zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo w 2023 roku” wygrała FIRMA P.H.U. Us-Kom Robert Kołodziejski z Gostynina. Cena za megatonę 420,12 zł brutto, termin do 29 września na usunięcie, łącznie jest to kwota 36 760,00 zł. Według listy zgłoszonych mieszkańców będziemy te wyroby azbestowe odbierać.

Pan Wójt poinformował również o spotkaniu w sprawie trasy S10, każdy proponowany wariant budzi kontrowersje wśród mieszkańców i samorządowców.

3 lipca z datą wpływu 10 lipca wpłynęło do Urzędu Gminy Bulkowo pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, które odpowiada na zadane przez nas pytania. Pismo zostanie podane do publicznej wiadomości mieszkańcom. Dodatkowo wszystkie uwagi i sugestie mieszkańców w dniu dzisiejszym zostaną przesłane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Pan Wójt zaprosił wszystkich Radnych, mieszkańców  na Gminno - Parafialne Święto Plonów w dniu 27 sierpnia 2023 r. do Blichowa.

Punkt 7.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia LVIII sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 10.40.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokół sporządziła: K. Garstka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi