Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr LIX/23
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr LIX/23

Protokół Nr LIX/23

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 21 sierpnia 2023r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy Bulkowo.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy  p. Mariola Rzymkowska

- Radny Powiatu Płockiego p. B. Matczak.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z LVII i LVIII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r.

c) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Bulkowo Butary

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w gminie Bulkowo, obręb Worowice

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

W imieniu Wójta Gminy, Sekretarz Gminy zgłosiła do porządku obrad w punkcie 7e projekt uchwały w sprawie „trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Bulkowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania”. Projekt został przez Radnych zaopiniowany pozytywnie na wspólnym posiedzeniu komisji przed sesją Rady Gminy (zmianę przyjęto jednogłośnie – 15 za).

Punkt 3.

Protokoły z LVII i LVIII sesji Rady Gminy Bulkowo zostały przyjęte jednogłośnie (15 za) w wersjach przedłożonych przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

17.08 – wspólnie z kierownikiem Gospodarki Komunalnej uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Związek Gmin Regionu Płockiego dot. klastra energii. Projekt jest na etapie konsultacji, spotkań. O efektach będzie informował Radnych.

W okresie międzysesyjnym p. Wójt odbył szereg spotkań z mieszkańcami, wizytował inwestycje gminne, spotykał się z inwestorami. Zaznaczył, że ostatni okres to czas urlopowy, ale w UG trwała wytężona praca nakierowana na przygotowanie wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na gminne inwestycje.  Wydano 15 Zarządzeń Wójta Gminy, które dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu p. A. Cytacki odczytał protokół z posiedzenia komisji w dniu 06.07.br.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Bulkowo Butary.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośne (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w gminie Bulkowo, obręb Worowice. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w spawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Bulkowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Podjęta uchwala w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Wójt Gminy podziękował Komisji ds. szacowania szkód w uprawach za wzorowo i sprawnie wykonaną pracę. Do dnia 18.08 rolnicy złożyli łącznie 390 wniosków. Teraz jeszcze do wykonania jest praca w aplikacji.

Wójt Gminy poinformował o otwarciu ofert dot. zadania pn.: „Remont centrum integracyjnego wraz z remontem części pokrycia dachowego na budynku gminnym położonym na działce nr ewid. 165/7 w miejscowości Włóki, gm. Bulkowo. Złożono 3 oferty: M. R. Properties Sp. z o.o Warszawa – kwota 294.856.39 zł, ASCALON Sp. z o.o. Liszyno – kwota 177.772.00 zł, NAT-BUD Włóki – kwota 184.817.39 zł. Wybrano ofertę firmy ASCALON. Środki zabezpieczone w budżecie gminy to 200.153.56 zł.

Wójt Gminy poinformował o otwarciu ofert dot. zadania pn.: „Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo w roku szkolnym 2023/2024”. Złożono 4 oferty: R. Opara Przewóz Osób Korczyn – kwota 734.185.89 zł,  AMK -TRANS A. Jeziak Bulkowo – kwota 553.249.09 zł,  Przewozy krajowe i zagraniczne osób Czapliccy Przasnysz – kwota 601.092.95 zł,  Sanimax – Transport s.c. Warszawa – kwota 553.249.09 zł.

Z uwagi na fakt, że dwie firmy złożyły identyczne oferty, złożono oferty dodatkowe tj. AMK -TRANS A. Jeziak Bulkowo – kwota 532.371.76 zł,  Sanimax – Transport s.c. Warszawa – kwota 541.070.65 zł. Środki zabezpieczone w budżecie gminy to 350.000.00 zł.

Wójt Gminy poinformował o otwarciu ofert dot. modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bulkowo:

Część 1 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bulkowo

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena
brutto oferty [zł]

Okres gwarancji [miesiące]

1

Usługi Ogólnobudowlane

Eugeniusz Statucki

Dalewo 94, 63-100 Śrem

642 109,20

84

2

Energa Oświetlenie Sp. z o. o.

ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

346 346,39

84

3

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MADO” Andrzej Mróz w spadku

ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lack

418 200,00

84

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część 2 - Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe na terenie Gminy Bulkowo

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena
brutto oferty [zł]

Okres gwarancji [miesiące]

1

Usługi Ogólnobudowlane

Eugeniusz Statucki

Dalewo 94, 63-100 Śrem

515 709,48

84

2

Energa Oświetlenie Sp. z o. o.

ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

254 924,82

84

3

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MADO” Andrzej Mróz w spadku

ul. Leśna 3,  08-330 Kosów Lack

324 720,00

84

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie
z zapisami SWZ.

Część 3 - Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Chlebowo

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena
brutto oferty [zł]

Okres gwarancji [miesiące]

1

Usługi Ogólnobudowlane

Eugeniusz Statucki

Dalewo 94, 63-100 Śrem

28 609,80

84

2

Energa Oświetlenie Sp. z o. o.

ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

17 228,81

84

3

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MADO” Andrzej Mróz w spadku

ul. Leśna 3,  08-330 Kosów Lack

20 295,00

84

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach zgodnie z zapisami SWZ.

Część 4 – Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Stary Podleck

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena
brutto oferty [zł]

Okres gwarancji [miesiące]

1

Usługi Ogólnobudowlane

Eugeniusz Statucki

Dalewo 94, 63-100 Śrem

19 286,40

84

2

Energa Oświetlenie Sp. z o. o.

ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot

10 961,99

84

3

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MADO” Andrzej Mróz w spadku

ul. Leśna 3,  08-330 Kosów Lack

12 300,00

84

Wójt Gminy poinformował o podpisaniu umowy na wykonanie zadania pn.: „Budowa budynku garażowo – socjalnego wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny, zbiornikiem na ścieki oraz niezbędną infrastrukturą” z firmą REM –DOM L. Głuszek, Byczki na kwotę 2.481.463.50 zł brutto.

Wójt Gminy poinformował o wyłonieniu ubezpieczyciela na okres 3 lat tj. firmy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dot. „Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bulkowo (część I i część II) odpowiednio na kwoty 129.46.00 zł i 50.001.00 zł.

Wójt Gminy poinformował o podpisaniu umowy z p. K. Matyja – Usługi projektowe KAT-PROJEKT Nowe Boryszewo na opracowanie wytycznych dla wykonawcy robót polegających na remoncie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Zachodniej, Osiedlowej, Sezamkowej i Ostatniej – kwota 5.166.00 zł brutto.

Wójt Gminy poinformował o wnioskach złożonych przez gminę o dofinansowanie jak niżej:

 

Wójt Gminy poinformował o wnioskach złożonych przez gminę o dofinansowanie jak niżej:

LP

Jednostka organizująca nabór

Tytuł projektu

wartość projektu

kwota wnioskowanego dofinansowania

%  dofinansowania

zakładany wkład własny

uwagi

1

Ministerstwo

Sportu i

Turystyki

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie

1 857 142,85

1 300 000,00

70%

557 142,85

Program Olimpia

2

UM WM

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo

7 304 763,19

4 000 000,00

 

3 304 763,19

wniosek w ramach Mazowsze

dla równomiernego rozwoju

3

WFOŚiGW

Utworzenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie

52 063,79

46 857,41

90%

 

wniosek w II etapie

konkursu Ekopracownia

4

MUW

 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck Etap 2.

2 010 805,69

1 608 219,94

do 80%

402 585,75

Rządowy Fundusz

Rozwoju Dróg na 2024

5

MUW

Remont drogi gminnej nr 290419W w miejscowości Gocłowo w km od 1+704,8 do km 2+704,8

669 681,46

535 745, 17

do 80%

133 936,29

Rządowy Fundusz Rozwoju

Dróg na 2024

6

BGK

Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowościach Osiek i Pilichowo

2 040 816,33

2 000 000,00

98%

40 816,33

6. edycja Rządowego Funduszu

Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych

dla PGR

7

BGK

Budowa infrastruktury  sportowo-kulturalnej w miejscowościach Osiek i Pilichowo

5 102 040,00

5 000 000,00

98%

102 040,00

6. edycja Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych dla PGR

8

BGK

Konserwacja zabytkowego wyposażenia kościoła parafialnego w Daniszewie, gmina Bulkowo

490 000,00

480 000,00

98%

10 000,00

dofinansowanie z Rządowego

Funduszu Odbudowy Zabytków

-edycja 2.

9

BGK

Remont dworu z końca XIX wieku w Worowicach

3 571 428,57

3500 000,00

98%

3 499 999,02

dofinansowanie z Rządowego

Funduszu Odbudowy Zabytków

-edycja 2.

10

BGK

Rozbudowa dróg gminnych (ul. Zachodnia, Osiedlowa, Sezamkowa, Ostatnia), gm. Bulkowo

6 193 058,23

5 883 405,32

95%

309 652,91

8. edycja Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych

 

11

BGK

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny w miejscowości Rogowo, gm. Bulkowo

2 222 222,00

2 000 000,00

90%

222 222,00

8. edycja Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych

12

BGK

Budowa budynku garażowo-warsztatowego z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym z instalacją zbiornikową na gaz płynny

5 039 337,84

4 283 437,16

85%

755 900,68

8. edycja Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych

13

BGK

Wymiana pokrycia dachu wraz z belkami stropowymi i stolarką okienną budynku zabytkowego w Nadułkach

1 763 229,00

1 727 964,42

98%

35 264,58

dofinansowanie z Rządowego

Funduszu Odbudowy Zabytków

-edycja 2.

14

UM WM

Święto Plonów – Gmina Bulkowo 2023

66 112,63

30 000,00

 

36 112,63

 

Wójt Gminy poinformował o zatrudnieniu w UG nowego pracownika, który obejmie stanowisko ds. energetyki i klimatu i będzie zajmował się m.in. programem „Czyste Powietrze”.

Wójt Gminy zaprosił uczestników obrad i wszystkich mieszkańców gminy na Dożynki Gminne, które odbędą się w dniu 10 września br. w Blichowie.

Radny Powiatu p. B. Matczak zwrócił uwagę na b. dużą ilość wniosków gminy o dofinansowanie inwestycji – oby jak najwięcej udało się ich zrealizować. Podziękował p. Wójtowi i OSP Nowe Łubki za udział w gaszeniu pożaru młyna w Bylinie. Poruszył kwestię przyjmowania ścieków dowożonych na oczyszczalni w Bulkowie.

Wójt Gminy przypomniał o szeregu wykonanych przez gminę inwestycji. Gmina  pozyskuje b. duże środki zewnętrzne z różnych źródeł. Jeśli chodzi o ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni w Bulkowie, to po zakończeniu modernizacji będzie mogło być ich więcej.

Radny M. Józwiak, Rada A. Grabarczyk pogratulowali p. Wójtowi oraz pracownikom b. dużej liczby złożonych wniosków o środki zewnętrzne.

Wójt Gminy dodał, że poza wcześniej wymienionymi złożono jeszcze wniosek o pozyskanie środków finansowych na modernizację drogi gminnej w Starym Podlecku i dofinansowanie zostało już przyznane (80% kosztów inwestycji). Na drogę zostanie położona kolejna warstwa. Prawdopodobnie gmina otrzyma też dofinansowanie na organizację Święta Plonów w br.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia LIX sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.00.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokół sporządził: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi