Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr LX/23
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr LX/23

Protokół Nr LX/23

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 13 września 2023r.

Rozpoczęcie obrad – godz.11.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy Bulkowo.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy  p. Mariola Rzymkowska

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r.

c) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie”

d) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu działki nr ew. 312/4 położonej w miejscowości Nowe Łubki, gm. Bulkowo”

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja

9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum, dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad zmian nie zgłoszono.

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (15 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.

Wójt Gminy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

23.08. – w UG spotkał się z p. dyrektor Szkoły Podstawowej w Blichowie. Tego samego dnia poświadczał dokumenty dot. dodatku dla strażaków – emerytów.

24.08. – spotkał się z Kołami Gospodyń Wiejskich i z Sołtysami w sprawie Dożynek Gminnych. Podziękował KGW Włóki oraz KGW Blichowo za reprezentowanie Gminy na Dożynkach Powiatowych.

25.09. – spotkał się z dyrektorami szkół. Wręczył dyrektorom akty powołania na najbliższą kadencję.

26.08. – podpisywał umowy z przedstawicielem Energi – Oświetlenie. Spotkał się także z Prezesem firmy Ascalon w sprawie modernizacji budynku we Włókach.

31.08. – spotkał się z nauczycielami, którzy otrzymali awanse na stopień zawodowy. Tego samego dnia złożył wizytę w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie.

31.08. – uczestniczył w zebraniu Rady Pedagogicznej w Bulkowie, podczas którego przedstawił nowopowołanego dyrektora szkoły.

02.09. – jako obserwator uczestniczył w zawodach wędkarskich „Złota Rybka”, których sponsorem był UG.

03.09. – wspólnie z p. Sekretarz, p. Skarbnik, KGW Włóki i Blichowo, grupą Radnych uczestniczył w Dożynkach Powiatowych w Radzanowie. Podziękował wszystkim za obecność oraz p. Józwiakowi za stoisko.

04.09. – uczestniczył w uroczystym otwarciu nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Blichowie. Gościem honorowym uroczystości był Minister Sportu p. K. Bortniczuk. Wspólnie z Senatorem p. M. Martynowskim wręczyli czek na dofinansowanie budowy hali sportowej przy szkole w Blichowie. Tego samego dnia był w budynku byłej szkoły we Włókach w sprawie dalszych prac w obiekcie.

06.09. – na zaproszenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uczestniczył w uroczystym podpisaniu umów z Wójtami na pozyskanie środków finansowych.

07.09. – z inicjatywy dyrektora szkoły w Bulkowie odbył się bieg krasnali integrujący lokalną społeczność. Impreza zakończyła się wspólnym ogniskiem. P. Wójt podziękował za organizację przedsięwzięcia.

08.09. – uczestniczył w spotkaniu online nt. klastrów energii zorganizowanym przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

10.09. – tego dnia odbyły się Dożynki Gminne. Podziękował za b. pozytywne opinie uczestników tego święta. Podziękował ks. Wł. Dzieńkowkiemu, ks. Sł. Trzasce, ks. A. Konwerskiemu. Podziękował służbie liturgicznej a także delegacjom z wieńcami, wszystkim gościom za przybycie. Podziękował swoim współpracownikom na czele z p. Sekretarz i p. Skarbnik, Gospodarce Komunalnej, wszystkim za stoiska, Gminnej Bibliotece Publicznej, sponsorom, OSP, KGW, wystawcom, społecznościom szkolnym - szczególnie SP Blichowo. Dziękował każdemu, kto dołożył choćby najmniejsza cegiełkę w przygotowanie tego święta, paniom ze stołówki, p. B. Matczakowi za grochówkę. Za obecność podziękował Radnym, Sołtysom, Radom Sołeckim, drużynom sołeckim  oraz wszystkim pozostałym osobom.

W okresie międzysesyjnym p. Wójt wydał 4 Zarządzenia, które dostępne są w BIP – ie Gminy.

Punkt 5.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji Rady Gminy nie było. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu działki nr ew. 312/4 położonej w miejscowości Nowe Łubki, gm. Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Wójt Gminy poinformował, że złożono 391 wnioski o szacowanie strat w uprawach z powodu suszy. Termin składania wniosków w aplikacji to 20.09.br. i trzeba to zrobić, pomimo złożenia wniosku do UG. Termin składania wniosków suszowych do UG mija 15.09.br. W aplikacji rolnik może zgłosić straty do 15.10. br., jeśli nie zgłaszał wniosku w UG.

Wójt Gminy poinformował o podpisanych umowach z Energą – Oświetlenie na „Modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Bulkowo - część I” na kwotę 346.346.39 zł brutto i tu jest dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 300 tys. zł, oraz na w/w zadanie – część II na kwotę 254.924.82 zł brutto i tu już nasz wkład jest większy - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, na modernizację oświetlenia ulicznego w Sołectwach Stary Podleck oraz Chlebowo na kwoty odpowiednio 10.961 zł i 17.228.81 zł - przy dofinansowaniach z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Podpisano też umowę z firmą AMK Trans A. Jeziak na dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gm. Bulkowo w r. szkolnym 023/24 na kwotę 462.931 zł brutto.

Wójt Gminy poinformował o pozyskaniu środków finansowych dla OSP na łączną kwotę 170.328 zł, przy wkładzie własnym jedynie 37.190 zł. Pieniądze trafią m.in. do młodzieżowych drużyn pożarniczych w Bulkowie oraz w Blichowie. Pozyskaliśmy środki finansowe z WFOŚiGW na zakup i montaż fotowoltaiki w 3 jednostkach OSP tj.: Blichowo, Nowe Łubki, Pilichówko – kwota po 30.735 zł dla każdej jednostki. Wkład własny wynosi 3 x 7.265 zł. Otrzymaliśmy również dofinansowanie w ramach projektu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych ” na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP: OSP Bulkowo – kwota 13.200 zł (nasz wkład 1.470 zł), OSP Nadułki – kwota 13.322 zł (nasz wkład 1.485 zł), Nowe Łubki – kwota 13.495 zł (nasz wkład 1.500 zł), Worowice – kwota 10.706 zł (nasz wkład – 1.200 zł).

Radny Powiatu p. B. Matczak pogratulował p. Wójtowi wspaniałej uroczystości jaką były Dożynki Gminne. W sprawie modernizacji drogi powiatowej Bulkowo – Wólka poinformował, że na skrzyżowaniu w kierunku Góry zamontowane będą przy chodniku słupki tak, aby duże pojazdy nie niszczyły chodnika. Zwrócił się do Radnych, Sołtysów o zgłaszanie niedociągnięć na tej drodze.

Wójt Gminy przypomniał, że o prawdopodobnym problemie na skrzyżowaniu drogi w kierunku Góry gmina mówiła powiatowi dużo wcześniej, ale kolejny raz nas nie wysłuchano. Od ok. dwóch miesięcy nie możemy się doprosić o wywrotkę materiału na drogę powiatową we Włókach, źle wykonane są rowy.

Radny Powiatu p. B. Matczak poinformował, że drogę powiatową we Włókach obejrzały już chyba wszystkie najważniejsze osoby w powiecie i czekamy na efekty. Rowy mają być poprawiane.

Radny Gminy p. M. Józwiak zwrócił uwagę, że nowy chodnik w Bulkowie (przy skrzyżowaniu dróg Góra/Płock) powinien zostać wydłużony, be teraz prowadzi na pole a nie do drogi.

Wójt Gminy zwrócił się do Radnego Powiatu p. B. Matczaka, aby zapytał w starostwie, kiedy w końcu będą wykonane naprawy drogi powiatowej przy kościele w Daniszewie i na skrzyżowaniu w kierunku Podmarszczyna. Przypomniał o zgłaszanej wcześniej potrzebnie naprawienia „przełomów” na drodze powiatowej Bulkowo – Góra.

Radny Powiatu p. B. Matczak odpowiedział, że już pytał dyrektora Zarządu Dróg o pierwszą sprawę, który zdziwił się, że ta naprawa nie została jeszcze wykonana.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski poruszył sprawę zabezpieczenia nieruchomości (młyna) w Bulkowie. Obsuwają się elementy konstrukcji, dachu i jest to zagrożenie dla osób.

Wójt Gminy zapewnił, że w tej sprawie gmina zrobiła wszystko co było możliwe. Nieruchomość posiada prywatnych właścicieli.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do chwili obecnej UG nie otrzymał odpowiedzi na pisma mieszkańców, Sołtysów w sprawie wariantów drogi S10.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia LX sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.55.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokół sporządził: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi