Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół NR I/10
A A A

Protokoły z sesji: Protokół NR I/10

PROTOKOŁ NR I/10

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 02 grudnia 2010r.

 

 

           Rozpoczęcie Sesji – godz.11.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący posiedzenia: Radny najstarszy wiekiem - p.Józef Bigos,

                                              Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo

                                              p.Dariusz Bogdan.

 

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg.załączonej listy obecności).

W Sesji uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur

- Radca Prawny Urzędu Gminy p.Zdzisław Kwiatkowski

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 7 osób.

 

                           Proponowany porządek obrad:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Złożenie ślubowania przez Radnych

  3.Przyjęcie porządku obrad.

  4.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

  5.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

  6.Wybór Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy:

     - ds.Budżetu

     - Kultury,Oświaty i Spraw Socjalnych

     - Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds.Samorządu

     - Rewizyjnej

     - Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

  7.Ustalenie liczby Radnych wchodzących w skład każdej z Komisji stałych Rady Gminy.

  8.Wybór członków Komisji stałych Rady Gminy.

  9.Ustalenie wysokości miesięcznych diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz diet dla Radnych Rady Gminy.

 10.Zakończenie obrad.

 

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał najstarszy wiekiem Radny p.Józef Bigos.

 

Punkt 2.

Radny najstarszy wiekiem odczytał rotę ślubowania.Kolejno wywoływani Radni wstawali i wypowiadali słowo „ślubuję”, część Radnych z dodaniem zdania „tak mi dopomóż Bóg”.

 

Punkt 3.

Radny Kajka:uważam,że dziś nie powinniśmy wybierać składów Komisji.

Wpierw powinniśmy się w tej sprawie spotkać.

Radny Matczak:powołajmy dziś Komisje, najwyżej w przyszłości będziemy dokonywać zmian.

           Wniosek Radnego Kajki o wykreślenie z porządku powoływania Komisji upadł ( 5 za , 10 przeciw).

           Rada Gminy ( 12 za, 3 przeciw) przyjęła porządek I-ej Sesji Rady Gminy w wersji proponowanej na wstępie.

 

Punkt 4.

Jednogłośnie (15 za) powołano komisję skrutacyjną dot.wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w składzie:

- Anna Biedrzycka

- Jarosław Matuszewski

- Jacek Marciniak

W/w Radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.

Komisja wybrała ze swego składu Przewodniczącego – p.Jarosława Matuszewskiego.

 

 Na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo zgłoszeni zostali Radni:

- Dariusz Bogdan

- Waldemar Kajka

W/w wyrazili zgodę na kandydowanie.

Komisja przygotowała karty do glosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego Przewodniczącym Rady Gminy Bulkowo wybrany został p.Dariusz Bogdan.(protokół komisji i podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.)

    

              Przewodniczący Rady Gminy przejął przewodniczenie obradom.

 

Radny Ziółkowski:chcę zapytać o stosunek pracy Radnego Mieczysława Józwiaka?

p.Wójt:Radny Józwiak nie jest pracownikiem Wójta.

Radny Józwiak:mam umowę z Dyrektorem Szkoły w Bulkowie.Będę wykonywał te prace,które  wykonywałem dotychczas, oraz będę konserwatorem dla wszystkich szkół.

 

Punkt 5.

Jednogłośnie (15 za) powołano komisję skrutacyjną dot.wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w składzie:

- Anna Biedrzycka

- Jacek Marciniak

- Waldemar Kajka

W/w wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.

Komisja wybrała ze swego składu Przewodniczącego – p.Annę Biedrzycką.

 

Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zgłoszeni zostali Radni:

- Jarosław Matuszewski

- Dariusz Cytacki

W/w  wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Bulkowo został wybrany p.Dariusz Cytacki (protokół komisji i podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu).

 

Punkt 6.

a)

Jednogłośnie ( 15 za) powołano komisję skrutacyjną dot. wyboru Przewodniczącego Komisji ds.Budżetu w składzie:

- Anna Biedrzycka

- Cezary Dziełakowski

- Dariusz Cytacki

W/w wyrazli zgodę na udział w pracach Komisji.

Komisja wybrała ze swego składu Przewodniczącego – p.Annę Biedrzycką.

 

Na funkcję Przewodniczącego Komisji ds.Budżetu został zgłoszony Radny Zbigniew Plebaniak.

W/w wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego Przewodniczącym Komisji ds.Budżetu został wybrany p.Zbigniew Plebaniak. (protokół komisji w załączeniu do nin.protokołu).

 

b)

Jednogłośnie (15 za) powołano komisję skrutacyjną  dot.wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury,Oświaty i Spraw Socjalnych w składzie jak w punkcie 6a.(członk.komisji wyrazili na to zgodę).

 

Na funkcję Przewodniczącego Komisji Kultury,Oświaty i Spraw Socjalnych został zgłoszony Radny Mieczysław Józwiak.

W/w wyraził zgodę na kandydowanie.

Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne,w wyniku którego Przewodniczącym Komisji Kultury,Oświaty i Spraw Socjalnych został wybrany p.Mieczysław Józwiak.(protokół komisji w załączeniu do nin.protokołu).

 

c)

Na wniosek Radnego Kajki jednogłośnie ( 15 za) ustalono,że  głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczących pozostałych Komisji Rady Gminy dokona komisja skrutacyjna,która przeprowadziła głosowanie w punktach 6a i 6b.Czlonkowie komisji wyrazili zgodę na takie rozwiązanie.

 

Na funkcję Przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego raz ds. Samorządu zgłoszono Radnych:

- Bogdana Matczaka

- Waldemara Kajkę

W/w wyrazli zgodę na kandydowanie.

Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadzila głosowanie tajne, w wyniku którego Przewodniczącym Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds.Samorządu został wybrany p.Bogdan Matczak.(protokół komisji w załączeniu do nin.protokołu).

 

d)

Na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono Radnego Krzysztofa Woźniaka.

W/w wyraził zgodę na kandydowanie.

Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany p.Krzysztof Woźniak.
(protokół komisji w załączeniu do nin.protokołu).

 

e)

Na funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa zgłoszono Radnych:

- Józefa Bigosa

- Jarosława Matuszewskiego

W/w wyrazili zgodę na kandydowanie.

Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa został wybrany p.Jarosław Matuszewski.(protokół komisji w zał. do nin.protokołu.)


Uchwała Rady Gminy w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 7.

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Dariusz Bogdan proponował,aby poszczególne Komisje stałe Rady Gminy pracowały  w następujących składach liczbowych:

- Komisja ds.Budżetu – 5 osób (prop.przyjęto 13 za, 2wstrz.)

- Komisja Kultury,Oświaty i Spraw Socjalnych – 5 osób (prop.przyjęto 14 za,        

  1 wstrz.)

- Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds.Samorządu

  - 5 osób ( prop.przyjęto 14 za, 1 wstrz.)

- Komisja Rewizyjna – 5 osób (prop.przyjęto 15 za)

- Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa – 9 osób ( prop.przyjęto 15 za)

 

      Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby Radnych wchodzących w skład każdej z Komisji stałych Rady Gminy w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 8.

      Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) ustaliła,że w skład każdej z Komisji stałych Rady Gminy ( poza wybranymi wcześniej Przewodniczącymi Komisji) wchodzić będą Radni jak niżej:

Komisja ds.Budżetu:

- Józef Bigos

- Cezary Dziełakowski

- Anna Biedrzycka

- Piotr Ziółkowski

Komisja Kultury,Oświaty i Spraw Socjalnych:

- Waldemar Kajka

- Elżbieta Żurańska

- Józef Bigos

- Krzysztof Woźniak

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds.Samorządu:

- Jacek Marciniak

- Jarosław Matuszewski

- Mieczysław Józwiak

- Elżbieta Żurańska

Komisja Rewizyjna:

- Anna Biedrzycka

- Andrzej Krokowski

- Zbigniew Plebaniak

- Piotr Ziółkowski

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa:

- Waldemar Kajka

- Andrzej Krokowski

- Józef Bigos

- Cezary Dziełakowski

- Zbigniew Plebaniak

- Bogdan Matczak

- Krzysztof Woźniak

- Jacek Marciniak

 

             Uchwała w sprawie składów Komisji stałych Rady Gminy w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 9.

    Radni ( 14 za , 1wstrz.) zdecydowali,że uchwała w sprawie wysokości diet dla Radnych zostanie podjęta na następnej Sesji Rady Gminy.

 

Radny Kajka:wnioskuję do p.Przewodniczącego Rady Gminy,aby na Sesje zapraszać Radnych Powiatowych z terenu naszej Gminy.

 

Punkt 10.

            Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Dariusz Bogdan, dokonując zamknięcia I-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo kadencji 2010-2014.

              

                                        Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:                                             Przewodniczący obrad:

Dariusz Kowalewski                                                                         

                                                             Radny Józef Bigos 
                                                               …………………

 

                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                   Dariusz Bogdan

                                                                      

                                                          ………………………………………

Dokumenty do pobrania:
Uchwała Nr 3/I/10
(wprowadził: Ireneusz Kwiatkowski 2010-12-09 02:38:08)
rozmiar pliku: 22.5Kb
Uchwała Nr 4/I/10
(wprowadził: Ireneusz Kwiatkowski 2010-12-09 02:38:36)
rozmiar pliku: 27Kb
Uchwała Nr 1/I/10
(wprowadził: Ireneusz Kwiatkowski 2010-12-09 02:39:06)
rozmiar pliku: 21.5Kb
Uchwała Nr 2/I/10
(wprowadził: Ireneusz Kwiatkowski 2010-12-09 02:43:22)
rozmiar pliku: 21.5Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Przetargi