Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Wybory Ławników 2023: Informacje organizacyjne w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027

Informujemy, że w związku z niewystarczającą liczbą ławników wybranych na kadencję 2024 – 2027, Prezes SąduOkręgowego w Płocku zwrócił się do gmin, obejmujących obszar objęty właściwością Sądu Okręgowego w Płocku, zwnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających.
Wybory uzupełniające są przeprowadzane na podstawie art. 168 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustrojusądów powszechnych (Dz. U. 2023, poz. 217 – tekst jednolity z późn. zm.).
Link do ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 poz. 217 ze zm.)
Do wyborów uzupełniających nie stosuje się terminów kalendarza wyborczego przewidzianych dla naborupodstawowego. Terminy na zgłaszanie kandydatur są określane przez każdą gminę indywidualnie.
Przy uzupełniających wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 wyżej wskazanej ustawy.
Wymagania na stanowisku ławnika
reguluje art. 158 § 1 i 3 u.s.p., natomiast art. 159 § 1 i 2 wskazuje, kto nie możepełnić tej funkcji.

Art. 158. [Wymagania na stanowisku ławnika]
§ 1.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej odroku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
§ 2.
(uchylony).
§ 3.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazującaszczególną znajomość spraw pracowniczych.

Art. 159. [Osoby niemogące być ławnikami]
§ 1.
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogępostępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw iwykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
§ 2.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników
Kandydatów na ławników do sądów okręgowych i rejonowych mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwychsądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (zwyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 (pięćdziesięciu) obywateli mających czynne prawo wyborcze,zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której załącza się dokumenty o którychmowa w art. 162 § 2 - 4 u.s.p. Lista dokumentów została wymieniona niżej. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika,która stanowi załącznik do rozporządzenia, umożliwia uzyskanie jednolitych, wszechstronnych informacji okandydacie przez wszystkie organy weryfikujące zgłoszenia. Informacje zawarte w karcie zgłoszenia są równieżwykorzystywane przez administrację sądu.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika znajduje się na dole strony

Link do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania zdokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U.Nr 121, poz. 693 ze zm.) -
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (Dz.U. Nr 121, poz. 693 ze zm.).
Link do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławnikóworaz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2022 poz. 2155) -
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11października 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2155)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

  • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (do pobrania na dole strony - Pliki do pobrania),
  • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władzarodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opiekizdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
  • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenielekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia.

Ponadto do karty zgłoszenia należy dołączyć:

  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innegowłaściwego rejestru lub ewidencji (art. 162 § 3 u.s.p.) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub innaorganizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,
  • imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałegozamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnikadokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień wsprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art.162 § 6 u.s.p.).

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznejlub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przeddniem zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego RejestruSądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162§ 7 i § 8 u.s.p.).

W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnegokandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku o uzyskanie informacji o osobie z Krajowego RejestruKarnego przepis prawa, z którego wynika, że koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnegoponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 u.s.p.). Wymagane jest, aby kandydat na ławnika dołączył do wniosku dokument(zaświadczenie lub oświadczenie) od podmiotu zgłaszającego go na ławnika potwierdzający fakt, że dana osobakandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę 50 obywateli - od osoby umieszczonej,jako pierwsza na liście (art. 162 § 6 ww. ustawy).

Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7au.s.p.).
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości podstawę przetwarzania danych kandydata stanowi art. 6ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a dobrowolne przekazanie w karcie zgłoszeniana ławnika niezbędnych danych osobowych, a tym samym zainicjowanie z własnej woli procesu leżącego winteresie publicznym i dalsze prowadzenie postępowania przez organy władzy publicznej powoduje, że nie mapotrzeby składania przez kandydata dodatkowego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danychosobowych.

Wybór ławników przez radę gminy
Po dokonaniu zgłoszeń kandydatów na ławników przez uprawnione podmioty rady gmin zasięgają od komendantawojewódzkiego Policji informacji o kandydatach. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza nazasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego (art. 162 § 9 u.s.p.).
Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinięo zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie(art. 163 § 2 u.s.p.).
Listę wybranych ławników wraz z załącznikami, rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów. Spośródławników znajdujących się na liście wybranych ławników rady gmin wskazują ławników do orzekania w sprawach zzakresu prawa pracy (art. 164 § 1 u.s.p.).
Prezes sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze i odbiera od nich ślubowanie (art. 164 § 2 u.s.p.).
Po odebraniu ślubowania prezes sądu wpisuje ławnika na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania,i wydaje mu legitymację (art. 164 § 3 u.s.p.).

Dokumenty do pobrania:
Formularz KRK
(wprowadził: Piotr Banaś 2024-02-21 14:41:13)
rozmiar pliku: 43.8Kb
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
(wprowadził: Piotr Banaś 2024-02-21 14:40:40)
rozmiar pliku: 243.7Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Przetargi