Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 21/2024 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2024 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których org

ZARZĄDZENIE Nr 21/2024

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2024 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm.) w związku z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j.: z 2023 r., poz. 984 ze zm.) oraz  § 5 pkt 1- 3, § 6  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz.1653) zmienionego Rozporządzeniem z dnia 27 września 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2054) i uchwały Nr 409/LXIV/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2023 r. Uchwała Budżetowa Gminy Bulkowo na 2024 rok, w porozumieniu z Dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Wójt Gminy Bulkowo zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Bulkowo wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

§ 2. Ustala sięplan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2024, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wyodrębnione w budżecie Gminy Bulkowo środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 roku, przeznacza się na:

1) częściowe dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zgodnie z potrzebami szkoły/przedszkola;

2) częściowe lub całkowite dofinansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły/przedszkola i nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze skierowanych przez organ prowadzący;

3) szkolenia rad pedagogicznych;

4) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

5) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

§ 4. Środki, o których mowa w § 2, przeznacza się na organizację różnych form doskonalenia nauczycieli, z uwzględnieniem następujących priorytetów:

1) zdobywanie kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotów;

2) zdobywanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

3) rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli przedmiotów;

4) doskonalenie umiejętności harmonijnej współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów;

5) wspieranie rozwoju doradztwa zawodowego;

6) rozwiązywanie problemów wychowawczych i dotyczących bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych;

7) zdobywanie kwalifikacji do zarządzania placówką oświatową;

8) edukacja prozdrowotna;

9) aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego i nowych podstaw programowych;

10) pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz zajęcia terapeutyczne w szkole i przedszkolu;

11) inne wynikające z planu pracy szkoły.

§ 5. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli, pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% kwoty tej opłaty, ale nie więcej niż 2 000,00 zł dla jednego nauczyciela.

2. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

3. Decyzje w sprawie przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli podejmuje na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły lub placówki oświatowej. Wzór wniosku o dofinansowanie kształcenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W przypadku dofinansowania doskonalenia zawodowego dyrektora, decyzję podejmuje Wójt Gminy Bulkowo.

5. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2024 r.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Dyrektorom jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2024 roku.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1
(wprowadził: Piotr Banaś 2024-02-23 16:44:48)
rozmiar pliku: 20.4Kb
Załącznik nr 2
(wprowadził: Piotr Banaś 2024-02-23 16:44:40)
rozmiar pliku: 25.5Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Przetargi