Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr LXII/23
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr LXII/23

Protokół Nr LXII/23

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 30 listopada 2023r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy Bulkowo.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy  p. Mariola Rzymkowska

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Piotr Woźniak

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  LXI sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach podatków na 2024r.:

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2024r.

b) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Bulkowo

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bulkowo na 2024r.

d) wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r.

c) ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bulkowo

9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia sesji, po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad zmian nie wniesiono.

Punkt 3.

Protokół z LXI sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie (15 za), bez dokonywania zmian, w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

31.10. – spotkał się z Zarządem KGW Pilichówko. Tego samego dnia podpisał umowę z Energą – oświetlenie na kolejny okres świadczenia usług.

3.11. – spotkał się z firmą Konsultacje Energetyczne w sprawie lamp solarnych i współpracy w dalszym okresie.

6.11. – był w Sądzie Rejonowym w Płocku w charakterze świadka w sprawie o podrobienie podpisu Wójta Gminy Bulkowo i dokumentów UG.

7.11. - spotkał się z Inwestorami w sprawie budowy biogazowni w Daniszewie.

8.11. - uczestniczył w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego. Tego samego dnia spotkał się z właścicielami zabudowanej działki w Bulkowie – Kolonii, którą gmina zamierza zakupić.

9.11. - podpisał umowę z firmą PPHU RAWI-KRUSZ Płońsk na żwirowanie dróg gminnych. Ta firma wygrała przetarg. Tego samego dnia spotkał się z Sołtysami w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla Sołectw”. Gmina może złożyć max. dwa projekty, sołectwa mogą się łączyć.

10.11. - uczestniczył w Gminnych Obchodach Święta Niepodległości. Podziękował Szkole Podstawowej w Bulkowie, grupie rekonstrukcyjnej, proboszczom, druhom z OSP, Pocztom Sztandarowym oraz wszystkim za przygotowanie i obecność. Tego samego dnia uczestniczył też w Wieczornicy w szkole w Bulkowie – podziękował p. M. Józwiak za organizację oraz wszystkim za obecność.

11.11. – uczestniczył w Koncercie patriotycznym, którego głównym organizatorem było KGW Pilichówko. Podziękował za organizację i obecność.

16.11. – podpisał umowę z firmą Remondis na odbiór odpadów w 2024r. Tego samego dnia uczestniczył w „Blichowskim Dniu Targowym”, podczas którego zbierano fundusze dla Ignasia. Zebrana kwota to ok. 17 tys. zł!

17.11. – podpisał umowę w Starostwie dot. pozyskania kwoty 5 tys. zł na sprzęt dla OSP Nadułki.

20.11. – uczestniczył w zebraniu sołeckim w Dobrej a następnie w Dniu Pracownika Socjalnego.

22.11. – był w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.

23.11. – spotkał się z Sołtysami w sprawie programu „Mazowsze dla Sołectw”.

24.11. – uczestniczył w spotkaniu w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, w którym uczestniczyli także dyrektor UM p. T. Kominek, Starosta Płocki p. S. Ziemkiewicz,

Radny Powiatu Płockiego p. B. Matczak. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. J. Matuszewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej p. D. Myzia. Rozmawiano  nt. dofinansowań do zadań wodno – kanalizacyjnych. Tego samego dnia uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy a także dokonywał odbioru prac wykonanych w budynku byłej SP we Włókach.

27 i 28.11. – uczestniczył w 30. Kongresie Związku Gmin Wiejskich RP.

29.11. – udzielił wywiadu nt. spraw gminnych dla Tygodnika Płockiego, a także uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.

W okresie międzysesyjnym p. Wójt odbył szereg spotkań z mieszkańcami, Sołtysami i innymi osobami. Wydane w tym okresie Zarządzenia dostępne są w BIP-e gminy.

Punkt 5.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Radny A. Cytacki odczytał protokół z międzysesyjnego posiedzenia komisji.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

W okresie poprzedzającym LXII sesję odbyły się dwa wspólne posiedzenia komisji Rady Gminy, podczas których omawiano przede wszystkim sprawę stawek podatkowych na 2024r.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2024r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła maksymalną cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bulkowo na 2024r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) opowiedziała się za utrzymaniem obowiązujących zwolnień w podatku od nieruchomości na 2024r. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.

Wójt Gminy poinformował o podpisanej umowie z firmą PPHU RAWI-KRUSZ Płońsk na dostawę kruszyw na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w gminie Bulkowo. Kwoty brutto wynoszą: 30.75 zł za 1t pospółki, żwiru  i 147.60 zł za 1t mieszanki kamiennej. Podpisano umowę z firmą Remondis na odbiór odpadów komunalnych. Stawka za odbiór 1t odpadów w 2024r. wynosi 1.335.00 zł brutto i jest wyższa od stawki tegorocznej. Mimo to, w roku przyszłym nie powinno być podwyżek dla mieszkańców  z tytułu odbioru odpadów, do zadania nie dołożymy też środków z budżetu gminy, a to oznacza, że zadanie samofinansuje się. Następnie p. Wójt przekazał informacje z otwarcia ofert na dostawę oleju opałowego na potrzeby gminy. Wpłynęło 5 ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto oferty [zł]

Termin płatności faktury [dni]

Termin dostawy jednorazowej [godziny]

1.

DAMO Sp. z o.o., SP. k.,

ul. Małaszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz

587 152,80

30

12

2.

MKAJ SKORUPA Sp. z o.o.

ul. Traktowa 126, 91-204 Łódź

578 932,92

30

12

3.

TANKPAL Sp. z o.o., Cekanowo,

ul. Płocka 24, 09-472 Słupno

578 119,68

30

12

4.

AUTOCENTRUM PALIWA Sp. z.o.o., Sp. Komandytowa,

ul. Dobrzyńska 56,

09-400 Płock

601 047,00

30

12

 

5.

EuroDorex Czechowscy, Zglec Spółka Jawna, ul. H. Sienkiewicza 7, 07-200 Wyszków

575 808,48

30

12

Wójt Gminy poinformował o złożeniu ofert na remonty dróg gminnych (w Blichowie i Starym Podlecku):

Nr oferty

Nazwa
i adres Wykonawcy

Cena oferty
[zł brutto]

Liczba punktów w kryterium cena

Gwarancja ma wykonane roboty budowlane [miesiące]

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna punktacja

1

2

3

4

5

6

7

 

1.

„BORA” Sp. z o. o.

ul. Gmury 14, 09-408 Płock

1 375 819,13

41,96

72

40,00

81,96

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin

1 153 987,05

50,03

72

40,00

90,03

3.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

1 266 110,19

45,60

72

40,00

85,60

4.

DROG-BET Marcin Głuchowski

ul. Gawłowska 179A, 96-500 Sochaczew

962 241,15

60,00

72

40,00

100,00

5.

Global Systems Marcin Balcerzak

ul. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin

1 426 800,00

40,46

72

40,00

80,46

6.

Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski

ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck

1 142 469,41

50,53

72

40,00

90,53

Wójt Gminy poinformował o wnioskach o dofinansowanie, złożonych do Urzędu Marszałkowskiego:

LP

Jednostka organizująca nabór

Tytuł projektu

wartość projektu

kwota wnioskowanego dofinansowania

% dofinansowania

zakładany wkład własny

uwagi

 

1

UM WM

Budowa otwartego zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 11/10 w m. Nadułki, gm. Bulkowo

503 848, 54

500 000,00

maksymalna możliwa kwota dofinansowania do pozyskania

3 848,53

 

 

 

 

2

UM WM

Remont podłóg na salach sportowych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie

100 000,00

75 000,00

75%

25 000,00

„Mazowsze dla sportu 2024”

 

 

 

3

UM WM

Utworzenie lokalnego centrum integracyjnego w miejscowości Dobra, gm. Bulkowo

250 000,00

200 000,00

80%

50 000,00

„Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”

4

UM WM

Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej

13 660,33

10 245,00

75%

3 415,33

„Mazowsze dla czystego powietrza”

5

UM WM

Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwach z terenu Gminy Bulkowo

148 000,00

103 600

70%

44 400,00

Mazowsze dla klimatu 2024

6

UM WM

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Bulkowo

22 750,00

11 375,00

50%

11 375,00

Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024

Radna A. Grabarczyk prosiła o montaż 6 lamp przy drodze powiatowej w Nowych Łubkach w kierunku Słupcy. Brakuje tam co prawda słupów, ale można zamontować lampy solarne. Mieszkańcy zbierają podpisy w tej sprawie.

Wójt Gminy odpowiedział, że mieszkańcy nie muszą zbierać podpisów. Prosił, aby p. Radna napisała pismo w tej sprawie i UG zajmie się tym. Na dziś nie jesteśmy jednak w stanie wskazać terminu realizacji takiej inwestycji. Prosił Radnych, aby sprawdzili w swoich okręgach wyborczych, czy są przypadki oświetlania przez lampy prywatnych posesji, bo takie lampy można przenieść tam, gdzie naprawdę są potrzebne.

Radny A. Cytacki  (Przewodniczący Komisji ds. Budżetu) pogratulował p. Wójtowi Projektu Budżetu Gminy na 2024r. Plan wydatków majątkowych wynosi aż 25 mln zł i tak wysokiej kwoty nigdy nie było. Podkreślił ogromny sukces naszego samorządu, który przesunął się w rankingu gmin dziennika „Rzeczpospolita”o ponad 600 pozycji! Za opracowanie projektu budżetu na 2024r. podziękował też p. Skarbnik.

Wójt Gminy podziękował za wyrażoną opinię. Rzeczywiście, nasza gmina ma się czym pochwalić i szerzej będzie o tym mówił na sesji budżetowej. Na przyszły rok zaplanowane są 32 inwestycje i prawie 100% środków ma już swoje przeznaczenie. Pozyskaliśmy b. dużo funduszy zewnętrznych, ale na konkretne cele. Mieszkańcy zgłaszają dalsze potrzeby inwestycyjne i jak zawsze zrobimy wszystko, aby je zrealizować. Sukces gminy to także praca Radnych, pracowników, czy gminnych jednostek organizacyjnych. Awans w rankingu gmin o ponad 600 miejsc to dla nas wielka nobilitacja.

Punkt 10.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia LXII sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 10.55.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokół sporządził: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi