Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr LXIV/23
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr LXIV/23

Protokół Nr LXIV/23

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 28 grudnia 2023r.

Rozpoczęcie obrad – godz.12.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy Bulkowo.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy p. Mariola Rzymkowska

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Piotr Woźniak

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2036

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r.

c) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2036

d) uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2024r.

e) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Włóki

f) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Chlebowo

g) trybu i zasad nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Bulkowo” oraz „Zasłużony dla Gminy Bulkowo”

h) przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2024 rok

i) przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Bulkowo na lata 2023 - 2030

j) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

k) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

l) przyjęcia stanowiska dotyczącego reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Gminy Bulkowo

7. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

8. Zakończenie obrad.

Punkt 1. Otwarcia sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2. W imieniu Wójta Gminy prop. zmiany w porządku obrad zgłosiła Sekretarz Gminy wnosząc o wykreślenie projektu uchwały w puncie g. i jednocześnie wprowadzenie w to miejsca projektu uchwały w sprawie przystąpienia do wykonania „Planu urządzeniowo – rolnego gminy Bulkowo” (poprawkę przyjęto jednogłośnie – 15 za).

Punkt 3. Protokół z LXIII sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (15 za), w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania zmian.

Punkt 4. Wójt Gminy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

12.12. – u Notariusza podpisał akt notarialny na sprzedaż ok 0.10h ha gruntów gminnych w Worowicach – grunty przylegają do działki mieszkańca i sprzedane zostały zgodnie z wyceną rzeczoznawcy.

14.12. – uczestniczył w spotkaniu z piłkarzem Wisły Płock M. Biernatem, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Bulkowie. Podziękował organizatorom spotkania. Tego samego dnia o godz. 11.00 uczestniczył w otwarciu Ekopracowni w Szkole Podstawowej w Blichowie. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania,  pracownikom GK, którzy w szybkim tempie przystosowali salę. O godz. 15.00 uczestniczył w Wigilii z Seniorami, podziękował za zaproszenie.

15.12. – uczestniczył w Jasełkach  w Nowych Krubicach (Oddział Przedszkolny i Klub Seniora) a także w Wigilii w  Środowiskowym  Domu Samopomocy w Starych Święcicach. Był obecny również na warsztatach teatralnych w szkole w Bulkowie. Podziękował wszystkim za organizację. Tego samego dnia spotkał się z rodzicami klas 8, dyrekcją i nauczycielami.

16.12. – uczestniczył w pogrzebie byłego Radnego Gminy śp. Cezarego Dziełakowskiego.

18.12. – podpisał umowę z firmą Konsultacje Energetyczne dot. dalszej obsługi. Spotkał się także z Przedstawicielami firmy Wapo-Tech. Tego samego dnia uczestniczył w wigilii w szkole W Nowych Łubkach jak również w przekazaniu OSP Nadułki aparatu tlenowego. Podziękował p. Staroście i Zarządowi Powiatu. Następnie uczestniczył w wigilii w Klubie Zjednoczeni Bulkowo. Podziękował za zaproszenie.

19.12. – uczestniczył w Jasełkach w Punkcie Przedszkolnym we Włókach oraz w Jasełkach w szkole w Bulkowie. Tego samego dnia o godz. 19.00 uczestniczył w Wigilii w Pilichówku (OSP oraz KGW). Podziękował za zaproszenia.

20.12. – spotkał się z Prezesem firmy Hidrostal. Tego samego dnia o godz. 16.00 uczestniczył jako współgospodarz w Wigilii w szkole w Blichowie. Zaproszone zostały osoby starsze, samotne, były piękne występy dzieci, wspólny posiłek. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości.

21.12. – uczestniczył w Wigilii zorganizowanej przez Marszałka Województwa p. A. Struzika a następnie w Wigilii gminnej w Bulkowie. Podziękował za uczestnictwo oraz organizację.

23.12. – to dzień pogrzebu matki p. dyrektor GBP w Bulkowie. Podziękował delegacji gminy za uczestnictwo.

W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy wydał 4 Zarządzenia. Wszystkie Zarządzenia dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5. Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 6. W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a) Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b) Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r. z uwzględnieniem autopoprawki zgłoszonej przez Skarbnika Gminy i przyjętej jednogłośnie przez Radnych na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 28.12. br. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c) Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski odczytali Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2023r:

- Nr 3.h./172/2023 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2024 – 2036. Wydano opinię pozytywną.

- Nr 3.c./171/2023 w sprawie opinii o przedłożonym przesz Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Wydano opinię pozytywną z uwagą.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2024 - 2036. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d) Wójt Gminy podkreślił, że budżet gminy Bulkowo na 2024 rok po stronie dochodów to prawie 48 mln. zł.! Są one wyższe o ponad 14.6 mln zł. w porównaniu do 2023r.! Wskaźniki dochodu w przeliczeniu na jednego mieszkańca w ostatnich latach wynoszą: w 2022r. – 1089 zł, w 2023r. – 1165 zł, w 2024r. – 1346 zł. Gmina z zewnątrz na inwestycje pozyskała ponad 21 mln. zł!, najważniejsze z nich to:

- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.610.000,00 zł na realizację dwóch inwestycji „Remont konstrukcji kościoła parafialnego w Pilichowie, gm. Bulkowo” Wstępna Promesa NR RPOZ/2022/9568/PolskiLad oraz „Konserwacja zabytkowego wyposażenia kościoła parafialnego w Daniszewie, gm. Bulkowo” WSTĘPNA PROMESA NR Edycja2RPOZ/2023/1559/PolskiLad. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- promesa w kwocie 2.736.258,00 złotych z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 3PGR/2021/3272/POLSKILAD z przeznaczeniem na realizację  zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osiek gm. Bulkowo”.

- promesa w kwocie 5.883.405,32 złotych z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 8/2023/1954/POLSKILAD z przeznaczeniem na realizację  zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych ( ul. Wschodnia, ul. Ostatnia, ul. Zachodnia, ul. Północna, ul. Kredytowa, ul. Osiedlowa, ul. Sezamkowa) gm. Bulkowo.

- promesa w kwocie 2.000.000,00 złotych z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 6PGR/2023/3086/POLSKILAD z przeznaczeniem na realizację  zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowościach Osiek i Pilichowo.

- promesa w kwocie 4.283.437,16 złotych z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 8/2023/2326/POLSKILAD z przeznaczeniem na realizację  zadania pn. „Budowa budynku warsztatowo-socjalnego i hali garażowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 184/2, obręb geodezyjny 0003 Bulkowo-Butary w miejscowości Bulkowo.

- „Budowa budynku garażowo-socjalnego wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny, zbiornikiem na ścieki i niezbędną infrastrukturę na działce o nr ewid 138 położonej w m. Bulkowo” wstępną promesa uzyskana w ramach 2 edycji  Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/6081/POLSKILAD; o wartości 1.831.571,15 złotych.

- promesa w kwocie 1.302.190,70 złotych z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 2/2021/5884/POLSKILAD; dotyczy  zadania pn. „Przebudowa boiska rekreacyjnego w Blichowie”.

Wydatki budżetu to kwota 53.942.630.38 zł.

W ogólnopolskim rankingu gmin „Rzeczypospolitej”, która ocenia dokonania władz lokalnych w Polsce awansowaliśmy o ponad 600 miejsc na 1500 gmin wiejskich! To ogromny progres. W przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2024r. wykonamy inwestycje za prawie 5 tys. zł!

Wydatki bieżące to kwota 28.078.402,55 zł, z czego:

- wydatki na oświatę – 11.737.426

- wydatki na pomoc społeczną – 4.277.769

- wydatki GK – 2.565.234,54

- wydatki Urzędu – 4.211.826,55

- wydatki na OSP – 196.122,38

- obsługa długu - 880.000

- gospodarka odpadami – 1.367.634,46

Wydatki majątkowe to  kwota 25.864.227,83 zł (Projekt 2023 – 14.518.964,82)

Na  2024r. planowane jest wykonanie aż 32 inwestycji:

LP

Nazwa przedsięwzięcia

Planowana kwota wydatku

1.

Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w m. Bulkowo Kolonia.

20.000

2.

Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w m. Bulkowo, Osiek, Bulkowo Kolonia, Chlebowo, Blichowo, Nowe Łubki.

20.000

3.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami oraz remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Bulkowo,  gmina Bulkowo.

2.325.638

4.

Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osiek, gm. Bulkowo.

 

2.842.100

5.

Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 11/10 położonej w miejscowości Nadułki, gm. Bulkowo.

 

11.000

6.

Przebudowa drogi gminnej Nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck etap 2.

2.056.805,69

7.

Rozbudowa dróg gminnych (ul. Wschodnia ul. Ostatnia, ul. Zachodnia, ul. Północna, ul. Kredytowa, ul. Osiedlowa, ul. Sezamkowa) gm. Bulkowo.

6.293.058,23

8.

Przebudowa drogi gminnej nr 290422W w miejscowości Rogowo.

 

220.000

9.

Budowa dróg gminnych Nr 290410W w miejscowości Sochocino-Praga.

11.000

10.

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 82 i 83  w m. Bulkowo – Kolonia.

 

11.000

11.

Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.259/1 relacji Włóki – Falęcin.

11.000

12.

Budowa drogi gminnej na działkach o nr ewid.80/30:80/21 w m. Bulkowo Kolonia.

 

11.000

13.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bulkowo.

100.000

14.

Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowości Osiek i Pilichowo.

2.080.816,33

15.

Budowa budynku warsztatowo – socjalnego i hali garażowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 184/2, obręb geodezyjny 0003 Bulkowo-Butary w miejscowości Bulkowo-Kolonia.

 

4.402.915,03

16.

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego poprzez zmianę konstrukcji dachu na dział nr ew.11/16 położonej w miejscowości Nadułki w gm. Bulkowo.

 

11.000

17.

Zmiana sposobu użytkowania części budynku filii Szkoły Podstawowej położonej na działce nr ew. 83/2, obręb geodezyjny 0013 Krubice Nowe w miejscowości Nowe Krubice, gm. Bulkowo.

 

41.000

18.

Rozbudowa i/lub przebudowa i/lub nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej położonej na działce nr ew. 205, obręb geodezyjny 0002 Blichowo w miejscowości Blichowo, gm. Bulkowo.

 

11.000

19.

Rozbudowa i/lub przebudowa i/lub nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej położonej na działkach nr ew. 319 i 297, obręb geodezyjny 0015 Nowe Łubki w miejscowości Nowe Łubki, gm. Bulkowo.

 

11.000

20.

Budowa łącznika oraz rozbudowa i/lub przebudowa i/lub nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej położonej na działkach nr ew. 10/ i 11/2, obręb geodezyjny 0023 Pilichówko w miejscowości Pilichówko, gm. Bulkowo.

 

11.000

21.

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczo-mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z rozbiórką części budynku i budowa instalacji kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 317/4, 317/3 w miejscowości Nowe Łubki, obręb 0015 Łubki Nowe, gm. Bulkowo.

 

11.000

22.

Przebudowa i remont pomieszczeń Urzędu Gminy Bulkowo wraz z wymianą instalacji elektrycznej.

 

50.000

23.

Budowa budynku garażowo socjalnego wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny, zbiornikiem na ścieki i niezbędną infrastrukturę na działce o nr ewid 138 położonej w m. Bulkowo.

 

1.876.571,15

24.

Przebudowa boiska rekreacyjnego w Blichowie.

1.591.400,20

25.

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im Armii Krajowej w Blichowie.

 

11.000

26.

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej na działkach o nr ew. 37/1 oraz 232/1 w Blichowie.

 

11.000

27.

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach.

 

11.000

28.

Zagospodarowanie terenu działki nr ew. 312/4 położonej w miejscowości Nowe Łubki, gm. Bulkowo.

 

11.000

29.

Budowa Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w m. Blichowo na działce gminnej o nr ewid.31/2.

 

20.000

30.

Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy w Rogowie.

11.000

31.

Remont dworu z końca XIX wieku w Worowicach.

 

11.000

32

Budowa wiaty ekspozycji etnograficznych na działce nr. ewid. 52/1 położonej w miejscowości Bulkowo Kolonia, gm. Bulkowo.

 

11.000

Finansowanie zadań inwestycyjnych to w 82% środki zewnętrzne!

Przychody roku 2024 ogółem - 6.681.252,57 zł, rozchody - 727000,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 10.356.000, na koniec 2024 roku, przy założeniu, że wyemitowane zostaną obligacje w kwocie 1.900.000 zł oraz zaciągnięty kredyt 1.000.000 zł. – zadłużenie wyniesie 12.529.000 złotych.

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem pomniejszonych o określone kwoty dotacji, zgodnie z obowiązującymi od 2022 roku przepisami wynosi 53,32%  (Projekt 2023 - 54,63%).

Poziom zadłużenia Gminy Bulkowo          Realizacja wydatków

 w % w stosunku do dochodów ogółem     majątkowych

2020 – 33,68   2020 – 2.146.514,64

2021 – 29,57   2021 – 1.191.034,41

2022 – 24,12   2022 – 7.872.989,47

2023 – 27,59   2023 – 12.953.093,49

2024 – 26,1     2024 – 25.864.227,83

Warto również zwrócić uwagę skąd biorą się, może niewielkie, inne dochody jak np. odsetki od środków na rachunku:

2020 – 5.368

2021 – 9.233

2022 – 17.987

2023 – 94.507 (w tym lokata według indywidualnie wynegocjowanej stawki z Prezes Banku)

Uczestnikom obrad zaprezentowano pokaz multimedialny dot. projektu budżetu gminy na 2024r., który omówiła Skarbnik Gminy

Wójt Gminy poinformował o poziomie zadłużenia gminy w ostatnich latach, które wynosiło:

2020 – planowane 11.954.109 – faktyczne – 10.754.109

2021- planowane 11.686.369 – faktyczne – 10.396.369

2022- planowane 11.189.629 – faktyczne – 9.489.629

2023- planowane 11.756.000 – faktyczne – 10.356.000

2024- planowane 12.529.000 – faktyczne – ?

Nadmienił, że kiedy zaczął pełnić funkcję Wójta Gminy, budżet na 2010r. wynosił ok. 14.8 mln zł, a zadłużenie ok. 7.5 mln zł.

Radny Powiatu p. B. Matczak zapytał o ewentualne podwyżki dla pracowników w 2024r.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w budżecie są one zaplanowane.

Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2024 rok z uwzględnieniem autopoprawki zgłoszonej przez Skarbnika Gminy i przyjętej jednogłośnie przez Radnych na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 28.12. br. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e) Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Włóki. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f) Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Chlebowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g) Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do wykonania „Planu urządzeniowo – rolnego gminy Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h) Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2024 rok. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i) Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Bulkowo na lata 2023 – 2030. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j) Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

k) Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

l) Rada Gminy (14 za, przy 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 7. Radny Powiatu p. B. Matczak pogratulował władzom gminy tak wysokiego budżetu gminy na 2024r., a szczególnie ogromnych środków na inwestycje na rzecz mieszkańców. Jeśli chodzi o budżet powiatu to on też jest wysoki, ale niestety ceny wszystkiego mocno poszły w górę. W przyszłym roku powiat będzie wykonywał inwentaryzację studni głębinowych. Zwrócił uwagę na dwa nieczynne dworce autobusowe w Płocku, a przecież korzystają z nich m.in. nasi mieszkańcy.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Rady Gminy p. A. Cytacki w imieniu komisji podziękował p. Wójtowi i p. Skarbnik za znakomicie skonstruowany budżet gminy na 2024r.

Radna Gminy p. A. Grabarczyk zwróciła się z prośbą do Radnego Powiatu p. B. Matczak o spowodowanie połatania wyrw w drodze powiatowej Blichowo – Nadułki, szczególnie w miejscowości Nowe Łubki.

Radny Powiatu p. B. Matczak odpowiedział, że zgłosił już te wyrwy do naprawy, która nastąpi, jak tylko przestaną padać deszcze i będzie sucho. Dodał, że powiatu będzie wykonywał projekt modernizacji tej drogi i w przyszłości ją wyremontuje.

Wójt Gminy poinformował o rozstrzygnięciu naboru na Inspektora Nadzoru na zadanie dot. modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy sieci kanalizacyjnej w Osieku - kwota wynosi 47.970 zł. Rozstrzygnięto też nabór na opracowanie dokumentacji dot. budowy wiaty ekspozycji etnograficznych na działce nr. ewid. 52/1 położonej w miejscowości Bulkowo Kolonia - kwota 4 tys. zł. Do przetargu na dostawę oleju opałowego na potrzeby gminy przystąpiło 7 firm. Przetarg wygrała firma TANKPOL z Cekanowa – kwota 521.791 zł.

P. Wójt potwierdził wypowiedź p. Skarbnik, że w budżecie gminy na 2024r. zaplanowane są podwyżki dla pracowników. Dodał, że sukces gminy to praca zespołowa, wysiłek wielu osób pracujących w UG, GK, GOPS, GBP, szkołach,  działających w OSP, KGW, Klubie sportowym „Zjednoczeni”, w stowarzyszeniach, Klubie Seniora i wszystkich, którzy przyczyniają się do rozwoju naszej gminy. Podziękował Radnym Gminy za podejmowane uchwały, Radnym Powiatu, Sołtysom za współpracę. Złożył najlepsze życzenia noworoczne wszystkim mieszkańcom gminy.

Radny Powiatu p. B. Matczak wyraził opinię, że w 2024r. dobrze byłoby pojechać z wizytą do nowego Ministra Rolnictwa w sprawie dopłat suszowych za 2023r, bo rolnicy nic nie dostali.

Przekazał życzenia noworoczne dla mieszkańców gminy.

Punkt 8. Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski złożył wszystkim mieszkańcom gminy najlepsze życzenia noworoczne. Podziękował wszystkim za współpracę w 2023r.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia LXIV sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 13.45.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokół sporządził: Dariusz Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi