Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » PROTOKOŁ NR III/10
A A A

Protokoły z sesji: PROTOKOŁ NR III/10

                       

                                          PROTOKÓŁ  NR III/10

                                          z Sesji Rady Gminy Bulkowo

                                          w dniu 29 grudnia 2010r.

 

 

 

        Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy

w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p .Dariusz Bogdan, Przewodniczący Rady Gminy

Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg. załączonej listy obecności).

W Sesji uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak

- Radni Powiatu Płockiego: p. Andrzej Kuliński, p. Tomasz Skorupski,

  p. Wiesław Woźniak

- Członkowie Izby Rolniczej: p. Zbigniew Jankowski, p .Dariusz Myzia

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 10 osób.

 

                       Proponowany porządek obrad:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4.Przyjęcie budżetu Gminy na 2011r:

     a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

     b) przedstawienie wniosków Komisji Rady Gminy

     c) dyskusja

     d) podjęcie uchwały

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy

   na 2010r.

6.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.

7.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

8.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Dariusz Bogdan.

 

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad zgłoszono następujące propozycje zmian: Radny Kajka: proponuję sprawozdanie z działalności Komisji przenieść po punkcie  3. Po punkcie 6 proponuję uwzględnić kwestię rezygnacji z budowy lamp hybrydowych na terenie gminy.

              Porządek III-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 15 za)  z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez RadnegoKajkę.

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie

( 15 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania zmian.

                       

Punkt 4.

Protokoły z posiedzeń Komisji w okresie międzysesyjnym odczytali:

- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa p. Jarosław Matuszewski

- Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych p. Mieczysław Józwiak

- Wiceprzewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  

  oraz ds. Samorządu p. Elżbieta Żurańska

- Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Budżetu p. Anna Biedrzycka.

 

Punkt 5.

 

a)

Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Bogdan przedstawił dwie opinie

Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy

projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2011r, oraz o przedłożonym

przez Wójta Gminy projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

 

b)

Wszystkie 4.stałe Komisje Rady Gminy opiniujące projekt budżetu Gminy

na 2011r. opowiedziały się za przyjęciem budżetu Gminy na 2011r,

w przedłożonej wersji.

 

c)

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

d)

Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Bulkowo na 2011r w proponowanej wersji.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 

Punkt 6.

Do proponowanych zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2010r. jakie Radni otrzymali w materiałach na Sesję Pani Skarbnik wnosiła o włączenie następujących pozycji finansowych:

- 22tys.zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków na świadczenia rodzinne,

- 2.821zł – wpływ na zasiłki okresowe,

- 40tys.zł – dotacja na doposażenie stołówki w Bulkowie

- 20tys.zł – zwiększenie planu dochodów podatku rolnego, a o 14tys.zł podatku od nieruchomości, przy czym kwoty ze zwiększenia podatków proponuje się przeznaczyć na:

  - 14 tys. zł – zakup opału w oświacie

  - 500zł – wypłatę świadczeń z tytułu prac społ-użytecznych

  - 5tys.zł – na dopłatę do wynagrodzeń i ZUS za organizację robót publicznych

  - 10tys.zł – na wynagrodzenia w oświacie

               Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2010r. z uwzględnieniem wszystkich zmian prop. przez p. Skarbnik.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 

Punkt 6a.

Wójt Gminy informował, że aby zrealizować zaplanowaną w poprzedniej kadencji inwestycję pn. ”budowa lamp hybrydowych” Gmina musiałaby wyasygnować na ten cel 30% kosztów inwestycji, a nie jak wcześniej mówiono 15%. Na wybudowanie 25 lamp Gmina musiałaby wydać ze środków własnych mniej więcej 250-300tys.zł. Bogatsze Gminy od Gm. Bulkowo rezygnują z tej inwestycji.

        Jeśli chodzi o koszty jakie Gmina poniosła, to jest to kwota 9.800zł za podkłady geodezyjne, ale je można wykorzystać do innych inwestycji. Koszty projektowe to 8.tys.zł, ale projekt ważny jest dwa lata i gdyby coś  się zmieniło to możemy do inwestycji powrócić. Pan Wójt wnioskował, aby Gmina Bulkowo nie uczestniczyła w projekcie budowy lamp hybrydowych. W tej chwili Gminy na to nie stać.

     Radni jednogłośnie ( 15 za) zaaprobowali wniosek Wójta Gminy.

 

Punkt 7.

Radny Powiatu Płockiego p. Andrzej Kuliński podziękował wyborcom

za poparcie w wyborach samorządowych. Pogratulował wyboru

Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady Gminy.

Dodał, że pierwsze Sesje Rady Powiatu były Sesjami organizacyjnymi.

Zaprosił wszystkich do Bodzanowa na 19.finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Radny Józwiak informował zebranych o projekcie Biblioteki w Bulkowie

pn” Równać szanse – kochamy naszą wieś” .Program będzie realizowało

koło „Leonardo” z Blichowa  z nauczycielem ZSO p. Szelągowskim.

Radny Józwiak mówiąc o zbliżających się feriach zimowych apelował

o otwarcie hali sportowej w Bulkowie nie tylko w porze dziennej, ale i po południu. Zadeklarował, że sam dwa dni w tygodniu społecznie poprowadzi zajęcia w hali. Pytał też jak ze środkami finansowymi dla osób, które chciałyby poprowadzić zajęcia?

Wójt Gminy poparł inicjatywę Radnego Józwiaka i prosił o uzgodnienie

szczegółów organizacyjnych z Dyrektorem ZSO w Bulkowie. Pytanie o środki to już pytanie do p. Skarbnik.

p. Kuliński informował, że środki na podobne cele można pozyskać  z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Radny Matczak wskazał na potrzebę przeniesienia Biblioteki w Łubkach

do budynku Szkoły. Zaznaczył, że OSP chciałaby odzyskać lokal dla własnych potrzeb.

Wójt Gminy odpowiedział, że zajmie się problemem, ale na wszystko potrzebny jest czas.

 

Radny Matczak mówił o potrzebie zwołania posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu w sprawie funkcjonowania stołówki w Bulkowie, cen obiadów itp. Wskazał też na potrzebę uruchomienia oczyszczalni ścieków w Pilichowie.

 

p. Kuliński wskazał na potrzebę wybudowania w Gminie Bulkowo pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej.

 

Punkt 8.

Na zakończenie obrad glos zabrał Przewodniczący Rady Gminy

p. Dariusz Bogdan dokonując zamknięcia III-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono o godz.11.00.

 

                         Na tym protokół zakończono.

 

Protokół sporządził:                                                     Przewodniczył:

Dariusz Kowalewski                                                     Dariusz Bogdan


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi