Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » PROTOKOŁ NR IV/11
A A A

Protokoły z sesji: PROTOKOŁ NR IV/11

                     

                                           PROTOKOŁ NR IV/11

                                           z Sesji Rady Gminy Bulkowo

                                           w dniu 01 lutego 2011r.

 

 

         Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy

w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Dariusz Bogdan, Przewodniczący Rady Gminy

Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych wg. załączonej listy obecności.

W obradach uczestniczyli:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak

- Radca Prawny – p. Krzysztof Wawrzyńczak

- Radni Powiatu Płockiego: p. Andrzej Kuliński, p. Tomasz Skorupski,

  p. Wiesław Wożniak

- Członek Izby Rolniczej p. Zbigniew Jankowski

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 20 osób.

                                           

 

                                         Proponowany  porządek  obrad:

 

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 

  6.Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a/ zaciągnięcia kredytu na zakup równiarki

     b/ zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2011r.

     c/ przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego

     d/ zaliczenia drogi powiatowej do dróg gminnych

     e/ nieprzystępowania do realizacji nowego zadania inwestycyjnego w zakresie budowy

         magazynu /składowiska gipsu syntetycznego/ na terenie Gminy Bulkowo.

     f/ zmiany uchwały dotyczącej określenia  wysokości stawek  podatku od nieruchomości

     g/ wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów gminnych na dalszy czas  

         określony

     h/ wyrażenia zgody na wynajęcie na dalszy czas nieokreślony lokalu użytkowego o pow. 80m² położonego w Bulkowie na działce nr 103/4

 8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

 9.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.                                                      

10.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy

p. Dariusz Bogdan.

 

Punkt 2.

Porządek IV-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 15 za)

w wersji proponowanej na wstępie.

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 15 za),

bez dokonywania poprawek.

 

Punkt 4.

Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności: poinformował zebranych o spotkaniach w jakich uczestniczył tj: ze Starostą Płockim, w Związku Gmin Regionu Płockiego, w Powiatowym Urzędzie Pracy, z Samorządowcami, z Parlamentarzystami, z Farmą Wiatrową, z Bankiem Żywności, z Inspektorem p. Obuchowskim, z LGD, z Dyrektorami Szkół. z PKN Orlen, z mieszkańcami Pilichowo, z Komisją Rozw. Problemów Alkoholowych. z OSP, rozpoczął też zebrania wioskowe. Wcześniej uczestniczył w licznych spotkaniach opłatkowych. Wójt dodał, że planowane przez poprzednie władze lądowisko dla helikoptera w Worowicach będzie usytuowane w Bulkowie. W Pilichowie w przyszłości będzie nowy kolektor ściekowy. Planowane jest spotkanie z p. Marszałkiem Struzikiem. Wójt odbył wiele spotkań z mieszkańcami - okazuje się, że wiele spraw, których w przeszłości nie załatwiono mogły być załatwione. Spotkanie

z PKN Orlen dotyczyło składowiska gipsu. Ponadto Wójt informował, że na okres przejściowy musi zatrudnić pracownika/doradcę/ ds. gospodarki komunalnej i gospodarki mieszkaniowej. Jest co spowodowane przechodzeniem na emeryturę p. Urbanowskiego. Wójt zapoznał zebranych z wydanymi Zarządzeniami.

 

Punkt 5.

Przewodniczący Komisji Rady Gminy tj. Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych złożyli sprawozdania z międzysesyjnej działalności Komisji w oparciu o protokoły  z posiedzeń.

Pani Skarbik przedstawiła informacje finansowe o jakie prosiła Komisji Kultury,

Oświaty i Spraw Socjalnych:

Wydatki w 2010r:

Szkoła Podst. Bulkowo – łącznie 990.961.78zł, w tym 826.404.74zł wynagrodz.

i pochodne. Gimnazjum- łącznie 1.158.978.47zł w tym 1.100.664.81 wynagrodz. i pochodne

Szkoła Podst. Blichowo- łącznie 803.952.79zł w tym wynagrodz .i pochodne 683.744.23zł, Gimnazjum- 614.203.68zł w tym 573.837.72zł wynagrodz. i pochodne

Szkoła Krubice – łącznie 488.230.76zł w tym wynagrodz. i pochodne 409.646.52zł

Szkoła Łubki – łącznie 674.229.35zł w tym wynagrodz. i pochodne 565.628.31zł

Szkoła Nadułki- łącznie 423.000.11zł w tym wynagrodzenia i pochodne 383.360.98 zł

Szkoła Włóki – łącznie 150.385.51zł w tym wynagrodz. i pochodne 150.385.51zł

Biblioteka – łącznie 248.069.71zł w tym wynagrodz. i pochodne 178.895.82zł

Stołówka w Bulkowie – łącznie 157.925.44zł w tym wynagrodz. i pochodne

71.513.26zł.

Hala gimnastyczna – zakupy plus energia : 6.914.58zł

 

Radny Józwiak: chcę poinformować, że w czasie ferii hala w Bulkowie będzie czynna.

 

Punkt 6.

Radny Ziółkowski: chodzą słuchy, że Gmina zalega w wypłatami środków finansowych z poprzedniej kadencji,. Ile zalegamy, za co i komu?

Wójt: informację o finansach Gminy przedstawię w sprawach różnych. Powiem tylko, że do jakiegokolwiek przekazania władzy, obowiązków przez pop. Wójta nie doszło.

Radny Kajka: Statut przewiduje sprawozdanie poprzedniego Wójta nt .sytuacji Gminy.

 

Punkt 7.

a)

Skarbnik: wnoszę o włączenie do uchwały zapisu, że zostanie też zakupiony „inny sprzęt do remontu dróg”. Taki był wniosek na Komisjach. (poprawkę przyjęto – 15 za).

             Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na zakup równiarki. Podjęta uchwała w załączeniu do nin.

protokołu.

b)

             Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2011r i w sprawie zmiany

w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2011-2020.Podjęte uchwały w załączeniu do nin. protokołu.

 

c)

             Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin  Regionu Płockiego. Podjęta uchwała w załączeniu

do nin. protokołu.

d)

Wójt: chcemy przejąć odcinek 740m drogi Bulkowo-Osiek-Krubice. W ramach rekompensaty za przejęcie drogi będziemy chcieli pozyskać od Starostwa przepusty .Prośba tu jest o poparcie naszej prośby przez Radnych Powiatu.

Przewodn. RG: jaka jest najbliższa perspektywa remontu dróg gminnych?

Wójt: właśnie pod tym kątem jest pomysł zakupu równiarki i innego sprzętu

drogowego. Na zebraniach wiejskich pytam mieszkańców, czy zagospodarują ziemię z wykopów i odzew jest pozytywny. Chciałbym tez posiadać gminną żwirownię z uwagi na obniżenie kosztów. Utwardzanie dróg jest możliwe

po poprawieniu się sytuacji finansowej Gminy.

              Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie

zaliczenia drogi powiatowej do dróg gminnych. Podjęta uchwała w załączeniu

do nin. protokołu.

e)

Wójt :rozmawiałem z PKN Orlen po ich telefonie, bo wcześniej nic o planach

składowania gipsu nie wiedziałem. Na ten temat w Urzędzie Gminy były dwa

dokumenty – pismo do pop. Wójta i odpowiedź z lutego ub .r. W piśmie Wójt

wskazał do składowania gipsu działkę w Majdanach. Reszty dowiedziałem się            w rozmowach z Orlenem. Miałoby to być składowisko o wysokości 15m na ok.13-15 ha powierzchni. To jest bardzo poważna decyzja i stąd projekt uchwały na Sesji.

Pytałem o ewentualne korzyści z utworzenia takiego składowiska na naszym terenie, ale konkretnych zapewnień nie uzyskałem .Rozmawiając o drodze dojazdowej do składowiska, Orlen liczy na nasz udział w tym remoncie. Pytając o rekultywację otrzymałem odpowiedź, że wystarczy posypać  na 20cm. darniną.

          Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie nieprzystępowania do realizacji nowego zadania inwestycyjnego w zakresie budowy magazynu/składowiska gipsu syntetycznego/ na terenie Gminy

Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 

f)

          Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu)

g)

          Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów gminnych na dalszy czas

określony. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

h)

Wójt informował: projekt uchwały dotyczy wynajęcia części sklepowej – nie dotyczy świetlicy socjoterapeutycznej.

           Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na dalszy czas nieokreślony lokalu użytkowego o pow. 0.80m²   położonego w Bulkowie na działce nr 103/4

 

                       Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Bogdan zarządził 10. minutową przerwę w obradach.

Po przerwie powrócono do realizacji porządku obrad:

 

Punkt 8.

Odpowiedzi nie udzielano.

 

Punkt 9.

Radny Kajka: podjęliśmy decyzje o zakupie równiarki i sprzętu drogowego. Ustalmy dokładniej czego mamy szukać.

Radny Matczak: wystawka sprzętu będzie niedługo w Komendzie Głównej Policji, ale to głównie będą samochody.

Wójt: chce podziękować tym Radnym, którzy poszukiwali równiarki.

Dalej p. Wójt informował o sprawach finansowych Gminy:

- wydatki bieżące od 01.01.2010r do 31.12.2010r to: 190.000zł-odśnieżanie, 73.200zł-remonty dróg, 6.200.000.zł-oświata, 812.000.zł-gospodarka komunalna, GOPS-2.800.000zł, w tym 1.947.000.zł to dotacja z Mazow. Urzędu Wojewódzkiego. W 2010r.spłacono raty kredytów w kwocie 838.105zł i odsetki od kredytów -201.163zł.Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2010r wynosi  5.376.127zł.Ponadto musimy zaciągnąć kredyt w wysokości ok.1mln.zł na realizację drogi Bulkowo-Góra, bo tę inwestycję trzeba zrobić. Jeśli dojdzie do realizacji projekt Związku Gmin na realizację dróg to będziemy musieli zaciągnąć kolejny kredyt w wysokości 800.000zł.Zaznaczam,że nie dopuszczę do realizacji drogi w Krzykosach, jeśli nie będzie przeznaczenia z pól 1,5-2m gruntów na rowy. Łącznie przekraczamy 50% próg zadłużenia Gminy, a od 60% wchodzi zarząd komisaryczny i wówczas podatki są ustalane w maksymalnej wysokości, nie ma jakichkolwiek inwestycji do czasu spłaty zadłużenia. Ponadto niedawno odwiedzałem się, że w UG leżą niezapłacone faktury na kwotę ponad 700.000zł. Dużo z tych faktur ma datę październik i listopad ub.r z terminem płatności w 2011r.(np.190.000zł to faktury z poprzedniego roku za remonty dróg do zapłacenia w 2011r.).Kolejne kredytowania mijają się z celem, bo nie będziemy mieli w budżecie żadnej rezerwy, a rzeczy nieprzewidziane zawsze mogą się  zdarzyć. Ponadto są zaległości w opłatach za wodę – 123.662zł, za ścieki-29.844zł, za różne podatki- 244.110zł, za czynsze- 95.546zł.Łącznie nieściągnięte środki to kwota 493.164zł.

Chcę dodać, że kredyt na tzw. tanie technologie drogowe jest w kwocie  1.260.000zł, przy czym już dochodzą mnie sygnały o pękaniu nawierzchni w Krubicach, czy powstaniu ‘jeziora’ na drodze w m-ci Bulkowo-Kolonia. Gdyby powyższą kwotę przeznaczono na wywyższenie dróg, odpowiednie przygotowania dróg, to tych dróg byłoby dużo i byłoby odpowiednie podłoże do utwardzenia dróg.

Wójt powiedział; podatki musimy płacić wszyscy solidarnie i bez podnoszenia wysokości stawek. Z kwot zaległych wobec Gminy na pewno dużej części nie da się odzyskać. Trzeba też jasno powiedzieć, ze przy wyciąganiu ręki po środki               z zewnątrz, instytucje biorą pod uwagę dbałość o dochody własne – jeśli nie dbamy o nie, to pozyskanie f-szy z zewnątrz jest trudne. Na teraz maksymalnie schodzimy z kosztów zewnętrznych-stąd m.in. pomysł zakupu równiarki do której zimą można podpiąć pług.Może uda się kupić koparko-spycharkę do rowów itp. Może uda się, aby Gmina posiadała własną żwirownię. Wójt dodał, że ma nadzieję że kwota zadłużenia, o której mówił jest ostateczna. Jeśli jeszcze coś wyjdzie będzie o tym informował.

 

Radny Matuszewski: jak wygląda sprawa farm wiatrowych i środków finansowych od tej firmy?

Wójt: wiem o tym od końca ub.r. kiedy dostałem do podpisania raport oddziaływania na środowisko. Podpisano dokumenty z farmą wiatrową 04 i 05 października 2011r (umowę darowizny i umowę o współpracy).

Rozmawiałem z przedstawicielem farmy, który stwierdził, że  dla Gminy przekazano darowiznę w kwocie 100 tys.zł, a tymczasem do kasy Urzędu Gminy wpłynęło 80tys.zł. Okazało się ,że te brakujące 20tys.zł przekazano na Fundację Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach. Jedyne co mogłem zrobić w sprawie wiatraków to wstrzymać na 1.miesiąc raport oddziaływania na środowisko, by wyegzekwować to, co jeszcze można, Wysłałem w teren okólniki. Nad tą sprawa będą konsultacje społeczne.

 

Radny Krokowski: w Tygodniku Płockim napisano, że my ustaliliśmy podatek na 3.psa w gospodarstwie. A to nieprawda, bo podatkami zajmowała się poprzednia Rada Gminy. Generalnie w terenie psy chodzą luzem co stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi. Inna sprawa to droga Blichowo-Łubki. Była źle odśnieżana. Koniecznie trzeba to kontrolować. Dalej - wypłaty diet dla Radnych: Jeśli ktoś pojawia się na Komisji tylko 15 minut, to jakim prawem bierze całą dietę? Proszę, aby Przewodniczący Komisji interesowali się tym.

 

Radny Matczak: należy pomyśleć o remoncie drogi powiatowej w Pilichówku.

Radny Powiatu Skorupski: w Powiecie mówię o tej drodze od 4.lat.W ogóle Starosta obiecał, że przyjedzie do naszej Gminy obejrzeć drogi Powiatowe. Inna sprawa to potrzeba sporządzenia inwentaryzacji wszelkich miejsc pamięci na terenie Gminy. O potrzebie pozyskania przez Gminę przepustów powiem w Powiecie. Chcę Państwu przekazać, że środki w Powiatowym Urzędzie pracy na staże, prace interwencyjne itp. są w na 2011r w wysokości mniej więcej 30% w stosunku do ub.r.

 

Radny Powiatu Kuliński: dziękuję wszystkim za udział w finale WOŚP. Gmina

Bulkowo zebrała kwotę 10.211.32zł.Pan Kuliński wręczył podziękowania za udział w finale WOŚP dla Urzędu Gminy, Rady Gminy, Wójta Gminy , Przewodniczącego Rady Gminy, dla OSP, Radnych Józwiaka ,Matuszewskiego, Cytackiego, Matczaka

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z pismem p. Kierownik Biblioteki Gminej w Bulkowie nt. działalności Placówki.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych ze skargą p. Elizy Rybickiej na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Blichowie.

Przewodniczący proponował, aby skargę przekazać Wójtowi Gminy, który zajmie się skargą przy udziale Komisji Oświatowej.

Radny Powiatu Kuliński: przy tego typu sprawach trzeba wysłuchać obydwu stron.

Radny Matczak: najlepiej doprowadzić do jakiejś ugody.

p.Klepczarek: w Blichowie już jednej osobie płaci się rentę. Inna sprawa- Algader wisi nad nami, w UG jest pismo, że Hofman chce Algader odsprzedać. W Łubkach Gmina będzie płacić za wycięte drzewa.

                  Rada Gminy jednogłośnie (15 za) zdecydowała o przekazaniu  skargi p. Elizy Rybickiej do załatwienia Wójtowi Gminy.

 

Radny Matczak: jak wygląda sprawa odpraw dla byłego Wójta, Doradcy  i Przewodniczącego Rady Gminy.

p. Skarbnik: odprawka Wójta to trzymiesięczne wynagrodzenie czyli ponad.15tys.zł plus 13.,którą otrzyma zgodnie z obowiązującym prawem.

Doradcy również musimy wypłacić 13. ale jemu odprawka nie przysługuje.

Poza tym były Wójt wziął ekwiwalent za niewykorzystany urlop – mniej więcej 17tys.zł.

Wójt Gminy informował o skardze jaka wpłynęła od rodziców na nauczycielkę ZSO w Blichowie p. Marlenę Kozińską.

 

Przewodniczący Rady Gminy: wpłynęło pismo od  Senatora Smulewicza dot. dzierżaw gruntów po byłych  PGR-ach. Czy w UG są w tej sprawie jakieś dokumenty? Czy Wójt będzie tu podejmował jakieś kroki?

Wójt Gminy: nie wiem czy są inne dokumenty. To co wpłynęło rozpowszechniłem .Jeśli chodzi o podejmowanie działań – nie bardzo wiem o co może chodzić. Tu nie ma żadnej roli UG. Sprawą zainteresował się Radny Matczak, planuje spotkania nt. temat i mogę mu ewentualnie pomóc w organizacji spotkań. Tylko żeby te spotkania coś wniosły do sprawy - trzeba zaprosić odpowiednie osoby. Jeśli chodzi o dawne PGR-y, to Gmina wiele lat temu otrzymała pieniądze za ich przejęcie.

Radny Matczak: pracownicy PGR-ów nie otrzymali żadnych odpraw.

Radny Powiatu Skorupski: do dziś żaden rząd nie wypłacił odszkodowań ludziom z byłych PGR-ów. A co do otrzymania pieniędzy przez Gminę, to Gmina kiedyś otrzymała b. duże pieniądze za przejęcie nieruchomości, m.in. na wymianę rur azbestowych.

 

p. Kowalski: nie można od lat otrzymać pozwolenia na wycięcie klonu w Krzykosach!

Radny Krokowski: tam jest nieuregulowana sprawa własności gruntu. Można drzewo podciąć dla bezpieczeństwa.

 

Wójt: w 2010r. przekazaliśmy 9 tys. zł na funkcjonowanie gabinetu rehabilitacji w Staroźrebach. Na ten rok zaplanowaliśmy 12tys.zł, a Staroźreby chcą już 17tys.zł.Chcą się z nami rozliczać na podstawie faktycznie wykonanych zabiegów.

Radni jednomyślnie stwierdzili, aby Wójt negocjował z Gminą Staroźreby, ale ostatecznie pozostał przy kwocie ze strony Gm. Bulkowo 12tys.zł.

 

Punkt 10.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Bogdan, dokonując zamknięcia IV-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo. Obrady zakończono ok.godz.13.30.

 

                                     

                       Na tym protokół zakończono.

 

Protokół sporządził:                       Przewodniczył:

Dariusz Kowalewski                       Dariusz Bogdan

 

 

                                        

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi