Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr LXVI /24
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr LXVI /24

Protokół Nr LXVI /24

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 22 lutego 2024 r.

 

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14 Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy Bulkowo p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy p. Mariola Rzymkowska

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Izabela Zuchora

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Piotr Woźniak

- Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak

- Prezes Zarządu firmy WAPO TECH Sp. z o.o.- p. Wojciech Wachol

- Wiceprezes Zarządu firmy WAPO TECH Sp. z o.o. – p. Włodzimierz Pokorski

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja nt. porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  LXV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwała w sprawach:
  1. zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo
  2. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2024 r.
  3. realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ”Remont świetlicy wiejskiej w Worowicach, gm. Bulkowo
  4. realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwach z terenu Gminy Bulkowo”
  5. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 7. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
 8. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

W imieniu Wójta Gminy do proponowanego porządku obrad zmianę zgłosiła Sekretarz Gminy wnosząc o wprowadzenie w punkcie 6f projektu uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont lokalu gminnego położonego na działce nr ew.54/6 w Bulkowo Kolonii, gm. Bulkowo. (Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną zmianę – 14 za).

Wójt Gminy Bulkowo p. Gabriel Graczyk w imieniu własnym i całej społeczności Gminy Bulkowo podziękował właścicielom firmy WAPO TECH Sp. z o.o. p. Wojciechowi Wachol i p. WłodzimierzowiPokorskiemu za dotychczasową współpracę i życzliwość przy realizacji zadań zleconych przez Gminę Bulkowo. Radny Powiatu Płockiego p. Bogdan Matczak złożył również serdecznie podziękowanie właścicielom firmy WAPO TECH Sp. z o.o. Radny Rady Bulkowo Mieczysław Józwiak podziękował właścicielom firmy WAPO TECH Sp. z o.o. za dotychczasową współprace i wkład w rozwój gminy.

Punkt 3.

Protokół z LXV sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (14 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej:

23.01 – w UG spotkał się z prywatnym przedsiębiorcą, który planuje na terenie gminy otworzyć lokal typu fast  food.

24.01 – wyjechał z Komendantem OSP i druhami do firm zajmujących się karosacją nowych samochodów bojowych. Spotkanie z przedstawicielami trzech firm celem rozeznania przed zakupem średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Bulkowie. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 365 227,50 zł, z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, całkowita wartość projektu: 1 606 150,00 zł.

25 – 26.01 – brał udział w Akademii Wójta - są  to cykliczne, trwające od 2012 roku spotkania samorządowców, głównie wójtów i burmistrzów, mające na celu uzupełnianie wiedzy wobec zmieniającego się prawa, postępu technologicznego i społecznego.

27.01 – podpisał umowę,w Teatrze Dramatycznym w Płocku, na przekazanie dofinansowania w wysokości 1.365.227,50 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Bulkowo. W podpisaniu umowy razem z Wójtem udział  wzięła Skarbnik Gminy Bulkowo p. Mariola Rzymkowska, w obecności Prezesa OSP Bulkowo p. Mateusza Koczwary i wiceprzewodniczącego Rady Gminy p. Jarosława Matuszewskiego. Tego samego dnia brał udział w zakończeniu  Bulko Biegu w ramach 32 FINAŁU WOŚP Bulkowo.

28.01 - 32 Finału WOŚP, Wójt podziękował wszystkim osobom za zaangażowanie;

30. 01 – podpisał umowę z firmą KRECIK na dostawę oleju napędowego na potrzeby Gminy Bulkowo w 2024 roku;

 31.01 – wziął udział w pasowaniu na przedszkolaka połączonym z Dniem Dziadka i Babci w punkcie przedszkolnym we Włokach;

1.02 – poprowadził lekcje o Samorządzie, z inicjatywy p. Małgorzaty  Godzieskiej w ramach wiedzy o społeczeństwie raz w roku Wójt spotyka się z młodzieżą i rozmawiają o Gminie Bulkowo, w tym roku młodzież zainteresowana była ochroną środowiska w naszej gminie;

2.02 – uczestniczył w zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego, obecnie procedowane są sprawy przetargu zakupu samochodów elektrycznych, tego samego dnia Wójt uczestniczył w 25 leciu samorządu powiatu płockiego;

3.02 – spotkania z OSP Pilichówko i OSP Bulkowo  rozpoczęły cykl Walnych Zebrań Sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych;

5.02 – gościł przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego działu geodezyjnego, dostaliśmy dofinansowanie 300 tysięcy 0 wkładu własnego na stworzenie tzw. planu urządzeniowo rolnego, niedługo w terenie pojawią się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, jest to jedyna instytucja, która ma rekomendacje Urzędu Gminy.

6.02 - spotkania sprawozdawcze z mieszkańcami: Bulkowo, Krubice Stare, Worowice i Szasty;

7.02 - spotkania sprawozdawcze z mieszkańcami: Stary Podleck, Dobra, Pilichowo Wieś, Gniewkowo i Pilichówko;

8.02 – spotkanie z Klubem Seniora w Krubicach i spotkanie z mieszkańcami Nowego Podlecka;

9.02 – w godzinach popołudniowych spotkanie z mieszkańcami Słupcy, Nowych Krubic, w godzinach porannych udział w strajku rolników;

10.02 spotkanie sprawozdawcze z mieszkańcami Nadułek;

12.02 - spotkanie sprawozdawcze z mieszkańcami Nowej Słupcy, Nadułek i Majdan;

13.02 -  spotkanie z Dyrektorami szkół prowadzonymi przez Gminę Bulkowo, tego samego dnia spotkanie z Radą Sołecką z Rogowa i spotkanie z mieszkańcami sołectwa Chlebowo;

15.02 – uczestniczył w gminnych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy PożarniczejMłodzież Zapobiega Pożarom, gospodarzem była Szkoła Podstawowa w Blichowie; Podziękował wszystkim zaangażowanym w organizacje.

16.02 – spotkanie z powiatowym lekarzem weterynarii, podczas którego zapadły decyzje w sprawie utworzenia pracowni do badania mięsa.

17.02 – spotkanie z OSP Blichowo – Walne Zgromadzenie;

19.02 – spotkanie z mieszkańcami w Rogowie;

20.02 – udział w Powiatowej Gali Sportu, wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy p. Andrzejem Krokowskim. Podczas wydarzenia podsumowana została rywalizacja sportowa wszystkich szkół podstawowych z powiatu płockiego w roku szkolnym 2022/2023. W klasyfikacji końcowej bardzo wysokie 3 miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Nowych Łubkach. Wśród wyróżnionych nauczycieli wychowania fizycznego znalazł się Pan Krzysztof Jakubiak – nauczyciel ze Szkoły w Nowych Łubkach . Ponadto uczeń Łukasz Krokowski za swoje osiągnięcia sportowe otrzymał stypendium Fundacji im. Mariusza Bieńka w ramach Programu Stypendialnego dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Tego samego dnia spotkanie z mieszkańcami Krzykos;

21.02 – wspólnie zPrzewodniczącym Rady Gminy wręczył stypendia motywacyjne 30 uczniom ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bulkowo, stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie;

W okresie międzysesyjnym p. Wójt wydał 6 Zarządzenia, które dostępne są w BIP – ie Gminy.

Punkt 5.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 6.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są na BIP -ie Gminy Bulkowo.

a) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu. Dyskusji w tym punkcie nie było.

b) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2024 r. Podjęta uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu. Dyskusji w tym punkcie nie było.

c) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ”Remont świetlicy wiejskiej w Worowicach,  gm. Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu. Dyskusji w tym punkcie nie było.

d) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwach z terenu Gminy Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu. Dyskusji w tym punkcie nie było.

e) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych  oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Podjęta uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu. Dyskusji w tym punkcie nie było.

f) Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont lokalu gminnego położonego na działce nr ew.54/6 w Bulkowo Kolonii, gm. Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu. Dyskusji w tym punkcie nie było.

Punkt 7.

Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

Wójt Gminy poinformował, że 31 stycznia została podpisana umowa z firmą RomiSport na przebudowę istniejącego boiska o dobudowę piłkochwytu. Firma zobowiązała się do częściowego postawienia piłkochwytu, planowane zakończenie 12 kwietnia, jeśli się uda to może  być koniec marca. Piłkochwyt będzie chronić sąsiednie posesje przed wpadaniem piłek. Koszt inwestycji to 15 166,71 zł są to środki własne Gminy. Reszta zabezpieczenia będzie to koszt kilkudziesięciu czy kilkuset złotych, musimy posiłkować się środkami zewnętrznymi, o które będziemy aplikować.

Podpisaliśmy umowę 1 lutego z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL – BUD” na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na usytuowanie placu zabaw, małej siłowni według projektu z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

6 lutego podpisaliśmy umowę z p. Wojciechem Błaszczakiem rzeczoznawcą budowlanym, na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej na potrzeby zmiany sposobu użytkowania budynku produkcyjno usługowego dla rolnictwa w celu utworzenia lokalnego centrum integracyjnego na działce Nr 91 obwód geodezyjny 7 w miejscowości Dobra. 35 424,00 zł najniższa oferta za wykonanie dokumentacji. Dostaliśmy dofinansowanie od  Marszałka Województwa Mazowieckiego 200 tysięcy z programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2024”, wartość robót budowlanych 250.000,00 zł.

27 lutego upływa termin składania ofert na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowy Podleck.

Złożyliśmy wniosek do Lokalnej Grupy Działania o modernizację budynku OSP w Bulkowie, wnioskowana kwota dofinansowania 35 000,00 zł zakładany wkład własny 29 300,00 zł.

Termin realizacji zadania do końca czerwca, zaplanowano między innymi założenie klimatyzacji.

Złożyliśmy wniosek do Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi wewnętrznej na działce Nr 259/1 w miejscowości Włóki. Droga będzie wyniesiona, wyżwirowana. Wnioskujemy o kwotę 163 400,00 zł.

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na:

- zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z pełnym wyposażeniem w kwocie 1365227,50 zł, stanowi to 85 % wartości zadania musimy dołożyć 234 775,50 zł całość zakupu 1 600 00,00 zł,

- remont podług na salach sportowych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie, całkowita wartość projektu 100 tys. wnioskowaliśmy o 75 tys. Otrzymaliśmy 48 585,00 zł – 48,5% wartości projektu,

- utworzenie lokalnego centrum integracyjnego w miejscowości Dobra – przyznane dofinansowanie w kwocie 200 000,00 zł , zakładany wkład własny 50 000 zł,

- zakup i montaż lamp solarnych w sołectwach  z terenu Gminy Bulkowo, wnioskowaliśmy o 103 600,00zł i taką kwotę otrzymaliśmy, dołożymy 44 400,00 zł i kolejnych 16 lamp solarnych będzie postawionych na terenie gminy,

- zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez sterylizację, kastrację i czipowanie – dofinansowanie w kwocie 11 375,00  wkład własny – 11 375,00 zł,

- remont świetlicy wiejskiej w Worowicach – kwota dofinansowania 30 tys. Wójt podziękował za zaangażowanie sołtys Pani Edycie Zimakowskiej,

- budowa obiektów małej architektury sołectwo Rogowo i Krzykosy kwota dofinansowania 30 tys.

Wójt zaprosił wszystkich na dzień 1 marca, żeby uczcić pamięć Żołnierzy Niezłomnych, rozpoczynamy o godzinie 10.00 Mszą patriotyczną w Bulkowie.

Wiceprzewodniczący rady p. J. Matuszewski wyjaśnił mechanizm naliczania odszkodowań za straty poniesione w wyniku suszy.

Radny Powiatowy p. Bogdan Matczak podziękował mieszkańcom Gminy Bulkowo za zaangażowanie w protest rolniczy.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski  zwrócił się z pytaniem do Radnego Powiatowego p. B. Matczaka, czy prawdą jest, że coraz więcej grup społecznych popiera strajk i pokazuje swoje niezadowolenie.

Radny Powiatowy odpowiedział, że prawdą jest, że coraz więcej grup społecznych interesuje się sprawami rolnictwa i popiera strajki rolników.

Wójt Gminy poinformował o dopłatach do kukurydzy, wnioski można składać do 29 lutego br.

Radny Gminy p. Marciniak zapytał Radnego Powiatowego, kiedy będą naprawiane nawierzchnie na drogach. Radny Powiatowy p. B. Matczak odpowiedział, że w dniu wczorajszym wjechała  równiarka, która wyrównała wszystkie drogi żwirowe powiatowe w gminie.

Wiceprzewodniczący  rady p. J. Matuszewski podziękował Radnemu Powiatowemu p. Bogdanowi Matczakowi za szybką interwencję w sprawie drogi powiatowej Bulkowo Wieś, jednakże interwencja w kierunku łatania dziur na drogach będzie jeszcze potrzebna. Radny Powiatowy poinformował, że prowadzone są rozmowy w sprawie zakupu remontera drogowego, co znacznie ułatwi pracę.

Radna Gminy p. Grabarczyk prosiła Radnego Powiatowego o naprawę nawierzchni w  miejscowości Nowe Łubki koło przystanku. Radny Powiatowy p. B. Matczak poinformował, że dziś rozpoczęły się prace na drodze Słupca Łubki.

Radny Gminy p. Józwiak mówił o niedziałających odwodnieniach na drodze powiatowej do Bodzanowa z prośbą o naprawę.

Radny Powiatowy p. Matczak zaproponował by częściej wzywać odpowiednie służby do oczyszczania odwodnic.

Punkt 8.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia LXVI sesji Rady Gminy.

Obrady zakończono ok. godz. 11.30

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokołowała: Katarzyna Garstka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi