Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » PROTOKOŁ NR V/11
A A A

Protokoły z sesji: PROTOKOŁ NR V/11

                   PROTOKOŁ NR V/11

                      z Sesji Rady Gminy Bulkowo

                      w dniu 29 marca 2011r.

 

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad  - p.Dariusz Bogdan

                               - p.Dariusz Cytacki

                               - p.Waldemar Kajka

W obradach uczestniczyło 15 Radnych (wg.załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p.Gabriel Graczyk

- Skarbnik Gminy p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny Urzędu Gminy p.Krzysztof Wawrzyńczak

- Radni Powiatu Płockiego: p.Tomasz Skorupski i p.Wiesław Woźniak

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 15 osób.

 

                                       Proponowany porządek obrad:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 

  6.Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2011r.

     b) zmiany uchwały nr 8/III/10 w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2011- 2020.    

     c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu

     d) funduszu sołeckiego na 2012r.

     e) zmiany uchwały nr 7/III/10 z dn.29.12.2010r w zakresie planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2011r.

     f) realizacji projektu systemowego „Aktywna integracja w Gm. Bulkowo” w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”. Działanie 7.1”Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

     g) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin z  zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

    h) wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gm. Bulkowo.

    i) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    j)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony powierzchni dachu budynku ZSO w Bulkowie, położonego w Bulkowie przy ul. Szkolnej 2. 

   k)  wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej w obrębie Wołowa

    l) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów gminnych na dalszy czas określony

ł)  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, podlegającemu komunalizacji na terenie Gminy Bulkowo

   m) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi  zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bulkowo

    n) wyłapywania bezdomnych zwierząt, rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi oraz o sposobie postępowania z padłymi zwierzętami na terenie Gminy Bulkowo

  8.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

10.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.                                                      

11.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Bogdan.

 

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad zgłoszono następujące prop. zmian:

-Przewodniczący Rady Gminy wniósł o umieszczenie punktu 7o „zatwierdzenie planów pracy

 Komisji Rady Gminy na 2011r”.(wnioskodawca Sesji Wójt Gminy wyraził zgodę na  

 umieszczenie punktu w porządku obrad.)

-Radny Krokowski wniósł pisemny wniosek  w imieniu grupy radnych o umieszczenie w  punkcie 3 prop. porządku obrad punktu” głosowanie w sprawie votum nieufności dla  Przewodniczącego Rady Gminy p. Dariusza Bogdana a następnie w zależności od wyniku głosowania „wybór Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo.(wnioskodawca Sesji Wójt Gminy wyraził zgodę na umieszczenie punktów w porządku obrad.)

            Rada Gminy (14 za przy 1 wstrz.) przyjęła proponowany na wstępie porządek obrad wraz z uwzględnieniem wszystkich zgłoszonych zmian.

 

Punkt 3.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) powołała Komisję Skrutacyjną dot. głosowania wniosku

o votum nieufności wobec Przewodniczącego Rady Gminy p. Dariusza Bogdana. W składzie:

- Radny Cezary Działakowski

- Radny Jarosław Matuszewski

- Radny Jacek Marciniak

W/w Radni wyrazili zgodę na udział w pracy komisji.

Komisja ze swego składu wybrała Przewodniczącego – p. Jarosława Matuszewskiego.

Ustalono, że jeśli Radny opowiada się za odwołaniem p. Dariusz Bogdana z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy wpisuje na karcie do głosowania słowo „tak”, jeśli radny jest przeciwny odwołaniu wpisuje słowo „nie”. Do ustalonego sposobu głosowania nikt nie wniósł zastrzeżeń. Komisja przygotowała kart do głosowania, przeprowadziła głosowanie tajne i obliczyła wyniki głosowania. Przewodniczący Komisji odczytał protokół komisji skrutacyjnej. Za odwołaniem p.Dariusza Bogdana z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy głosowało 12 Radnych przy 3 przeciwnych. Rada Gminy odwołała p. Dariusza Bogdana z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo.(podjęta uchwała i protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu do nin. protokołu).

       Przewodniczenie obradom przejął Wiceprzewodniczący Rady Gmin  p. Dariusz Cytacki.

 

       Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo. Radni jednogłośnie ustalili (15 za) ,że wybory przeprowadzi Komisja powołana do przeprowadzenia poprzedniego głosowania(członkowie Komisji wyrazili zgodę na takie rozwiązanie).

Na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo zgłoszono jednego kandydata, Radnego Waldemara Kajkę.(Radny Kajka wyraził zgodę na kandydowanie). Ustalono, że jeśli koś popiera kandydata przekreśla słowo „nie” wydrukowane na karcie do głosowania, jeśli ktoś jest przeciwny przekreśla słowo „tak”.

Do ustalonego sposobu głosowania nikt nie wniósł zastrzeżeń.

Komisja przygotowała karty do głosowania, przeprowadziła głosowanie tajne i obliczyła wyniki głosowania. Przewodniczący odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej informując, że za kandydaturą Radnego Waldemara Kajki opowiedziało się 13.Radnych, przeciwnych było 2 Radnych. Rada Gminy dokonała wyboru Radnego Waldemara Kajki na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo.(podjęta uchwała i protokół  Komisji Skrutacyjnej w załączeniu do nin. protokołu).

             Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka przejął przewodniczenie obradom.

 

Punkt 3b.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy,

w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania zmian.

 

Punkt 4.

Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk informował o swojej międzysesyjnej działalności. Odbył wiele spotkań tj:02.02. z Prezes Centrum Edukacji Ekologicznej, 04.02 z Marszałkiem Województwa, 08.02 w Związku Gmin Regionu Płockiego, 09.02 z Przewodniczącym Rady Powiatu w Płocku, 10.02 z Firmą w sprawie projektów unijnych, 11.02 z Dyrektorem Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, 12.02 odbyło się spotkanie choinkowe w Szkole w Łętowie, 18.02 odbyła się konferencja w Gąbinie m.in. z Dyrektorami Zarządów Dróg, 21.02 odbyło się spotkanie z senatorem Erykiem Smulewiczem i rolnikami, 22.02 z p. Obuchowskim odnoście pomieszczeń na bibliotekę w Blichowie, 23.02 z Firmą w sprawie podcinki drzew w alei w Blichowie (koszt podcinki wyniósł ok.6.500zł). 23.02. z Farmą Wiatrową i rolnikami, 24.02 w sprawie projektu drogi w Krzykosach, gdzie pozostaje pas żwirówki 2-3 metrowy. Mieszkańcy zdeklarowali się na piśmie, że oddadzą grunty pod inwestycję, żeby droga była okopana rowami i żeby założono przepusty.25.02 z Przedstawicielami jednostki wdrażającej projekty unijne, 25.02.z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy z myślą o pracy dla bezrobotnych. Jednak środki na roboty publiczne  będą dopiero w miesiącach maj/czerwiec. 26.02 z Prezesem Zarządu Osób Niepełnosprawnych z Łodzi, 08.03 z Firmą ubezpieczeniową w sprawie ubezpieczenia majątku Gminy,10.03 z ZNP i NSZZ Solidarność nt. sytuacji w oświacie, 11.03 z p. Urbanistką w spr. Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod kątem budownictwa mieszkaniowego,11.03 z Radą Pedagogiczną Szkoły w Blichowie, 16.03 z Szefem WKU Płock, 16.03 z mieszkańcami Krzykos w sprawie drogi w sołectwie, 17.03 w Delegaturze

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 18.03 ze Starostą Płockim, 22.03 z Firmą Westmor oraz z Firmą Telemedia, 23.03 uczestniczyłem w konferencji w Warszawie nt.Trendy Rozwojowe Mazowsza, 24.03 odbyły się posiedzenia Komisji Rady Gminy, 25.03 spotkanie z p. Obuchowskim, w Urzędzie Skarbowym w Płocku i z Zarządem OSP, 28.03 uczestniczyłem w walnym zebraniu LGD. Ponadto odbyłem spotkanie z Firmą Profit i wynegocjowałem kwotę ponad 4tys.zł rocznie za postawienie masztu na dach ZSO w Bulkowie. Odbywały się też zebrania wyborcze w sołectwach, walne zebrania w OSP .Co do wycinki drzew w naszej Gminie to problemy z tym występują z uwagi na fakt, że nie jesteśmy właścicielami gruntów a jedynie posiadaczami samoistnymi. Inne Gminy grunty te mają skomunalizowane.

 

Punkt 5.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Gminy złożyli sprawozdania z międzysesyjnej

działalności Komisji w oparciu o sporządzone protokoły.

Przewodn. Komisji Przestrz. Prawa informował, że sprawdzono lampy uliczne w Nowych

Łubkach przy posesji p. Przepiórskiego. Jedna lampa oświetla drogą, a druga opłacana jest

przez p.Przepiórskiego.

p.Wójt informował: na przyszły tydzień umówiony jestem na spotkanie z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru i objedziemy drogi wykonywane tzw. tanią technologią. Co do terenu

w Worowicach to Gmina jest właścicielem Pałacu i parku. Należy się zastanowić, czy nieruchomość remontować czy np. sprzedać? W sprawie zabezpieczenia terenu stanowiącego własność Fundacji Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Sochocino-Pradze to ponowiłem pismo do Nadzoru Budowlanego i termin kontroli obiektu ustalony jest na 07.04.br.

Przewodn. RG: uważam,. że w trybie pilnym powinna być dokonana kontrola inwestycji „budowa chodników w Blichowie”.

        O głos poprosił Radny Powiatu Płockiego p. Tomasz Skorupski informując: złożyłem interpelacje w sprawie Placówek Poczty Polskiej. Interweniowałem w sprawie niewypłaconych do dnia dzisiejszego odszkodowań dla pracowników byłych PGR-ów. Jutro złożę interpelację w sprawie drogi Bulkowo-Blichowo, ponieważ droga kwakllifikuje się do kapitalnego remontu. Będziemy w Powiecie rozmawiać nt. współpracy Powiatu z Gminami w sprawie dróg.

Przewodn. RG: proszę o zgłoszenie do remontu drogi Dobra-Bodzanów.

Wiceprzewodn. RG;: Poczta Polska prawdopodobnie pozostawi swoje dotychczasowe Placówki jedynie do końca br. Dalsze plany to prawdopodobnie najbliższa Poczta w Bodzanowie.

p.Wójt: na jednej z poprzednich Sesji p. Skorupski mówił o miejscach pamięci w naszej Gminie. GCI oraz p.Józwiak zebrali materiały(p.Wójt przekazał dokumenty p.Skorupskiemu).

Radny Matczak: pomagaliśmy przy podtopieniach w gminne Staroźreby. Powinniśmy chyba

też dostać jakieś fundusze?

p.Skorupski:takie rzeczy o wzajemnej pomocy muszą ustalić pomiędzy sobą Wójtowie.

Radny Krokowski: do remontu jest droga Stary Podleck-Łętowo. Stan jest katastrofalny,

do naprawy są te same miejsca, które naprawiano w ub.r.

                                                             

        Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka zarządził 10. minutową

przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji  porządku Sesji.

 

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

 

Punkt 7.

a)

Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2011r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

b)

Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 8/III/10

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2011-2020.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

c)

Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu. Podjęta uchwała w załączeniu

do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

d)

Informacji nt. funduszu Sołeckiego udzielał p.Wójt: gdyby fundusz utworzony był na 2011r, wówczas mielibyśmy zgodnie z obowiązującymi wskaźnikami zwrot 30% własnych środków. Należy powiedzieć, że aby dane Sołectwo otrzymała fundusz, musi mieć sporządzony profesjonalny plan działania uwzględniający m.in. zakupy, robociznę itp. Plan może dotyczyć tylko tego, co jest własnością wsi. Jeśli projekt nie spełnia norm zostaje odrzucony i wówczas Wsi przysługuje apelacja do Rady Gminy. Robiłem rozeznanie w innych Gminach i tylko jeden Wójt był zadowolony z utworzenia funduszu, ponieważ wszystkie Wsie porozumiały się i wykonują tylko drogi. Gdybyśmy utworzyli fundusz na 2012r wówczas musielibyśmy zarezerwować w budżecie Gminy kwotę ponad 270tys.zł.i to byłoby dla nas nietykalne. Poszczególne Sołectwa otrzymałyby od 9 do 11 tys. zł. Uważam, że w tej chwili naszego budżetu nie stać na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, ale w przyszłości temat powinniśmy podjąć. Opowiadałem się za utworzeniem funduszu w kampanii wyborczej  przyznaje jednak, że nie do końca miałem świadomość merytoryczną a także kondycji finansowej Gminy. Informuję ,że mamy już równiarkę i ona zaczyna jeździć. Dziękuję Radnym za zaangażowanie przy zakupie równiarki, Radnemu Bigosowi za darmowy przegląd. Teraz chcemy kupić koparko-spycharkę.

Radny Matczak: też byłem za utworzeniem funduszu sołeckiego, ale mam też obawy, bo np. kiedyś z funduszy wioskowych zakupowano sprzęt i różnie z tym sprzętem bywało, była niezgoda i tylko niepotrzebnie utopiono pieniądze. Pozostawić na razie jak jest.

 

Rada  Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie nieutworzenia funduszu sołeckiego na 2012r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

e)

Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy

Nr 7/III/10 w zakresie planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2011r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

f)

Rada Gminy jednogłośnie (15za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji projektu systemowego

„Aktywna integracja w Gminie Bulkowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII ”Promocja integracji społecznej” działanie 7.1”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

g)

Rada Gminy jednogłośnie (15za) podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

h)

Rada Gminy jednogłośnie ( 15za) podjęła uchwałę w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bulkowo.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

i)

Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podjeta uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

j)

Rada Gminy jednogłośnie n(15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony powierzchni dachu budynku ZSO w Bulkowie, położonego w Bulkowie przy ul. Szkolnej 2.Podjęta uchwała w załączeniu do  nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

k)

p.D.Zawodniak: w 1992r musiałem zrzec się działki na korzyść Gminy, teraz chciałbym działkę odkupić.

 

Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej w obrębie Wołowa. Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

l)

Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) odrzuciła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów gminnych na dalszy czas określony. Postanowiono, że podjęcie uchwały musi poprzedzić ustalenie, czy z działki gminnej nr ew.30 położonej w obrębie Gocłowo można pozyskiwać żwir.

 

ł)

Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, podlegającemu komunalizacji na terenie Gminy Bulkowo .Podjęta uchwala w załaczeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

m)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Radny Józwiak: utrzymanie 1.psa w schronisku to kosz .2tys.zł rocznie. Miejsc w schroniskach jest bardzo mało, a potrzeb bardzo dużo. Jak znaleźć rozwiązanie, aby nie wyręczać się tylko schroniskiem?

Wójt: rzeczywiście potrzeby są duże i nad rozwiązaniem trzeba pomyśleć, może np. na posiedzeniach Komisji?

 

n)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt, rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi oraz o sposobie postępowania z padłymi zwierzętami na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

o)

Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy

Komisji stałych Rady Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do  nin. protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 8.

Radny Matczak: wokół działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych narosło wiele niejasności. Uważam, że sprawozdanie powinno trafić do Komisji, aby ta posprawdzała pewne rzeczy.

Radny Bogdan: proponuje sprawozdanie skierować do Komisji Rewizyjnej ( wniosek zyskał

aprobatę Radnych – 15 za)

 

                                                           

Punkt 9.

Z powodu braku interpelacji i zapytań odpowiedzi nie udzielano.

 

Punkt 10.

Przewodniczący Rady Gminy  zapoznał zebranych z uchwałami Sądu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej i w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Opinie są pozytywne.

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z rozstrzygnięciem nadzorczym w sprawie

stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy nr 13/IV/11 z dnia 01.02.2011r w sprawie przyjęcia i zaliczenia drogi powiatowej do dróg gminnych.

p.Wójt informował: uchwała nie istnieje. Musielibyśmy przejąć całą drogę, kilka km, czego nie zrobimy. Wykonaliśmy podział geodezyjny i wniosek o środki na drogę będzie do FOGR-u złożony.

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z odpowiedzią Wójta Gminy Bulkowo na skargę p.Elizy Rybickiej dot. działalności dyrektora Szkoły w Blichowie.

Przewodniczący rady Gminy poinformował, że do rady wpłynęła skarga na Radną Rady Gminy Bulkowo od kilku mieszkańców Osieka.

Radny Matczak zgłosił wniosek, aby skargi nie odczytywać, ponieważ człowieka można

bardzo szybko i bezpodstawnie zniszczyć (wniosek przyjęto – 15 za).

Radna  Żurańska:  skarga jest niedorzeczna. Chodziło mi przede wszyskim o to, aby wypompowywana przez Straż woda nie podmywała dopiero co wykonanej drogi! Powinna być pompowana do rowu! Blok nr 4 jest własnością prywatną i mieszkańcy mogliby zakupić

sobie pompę wodną podobnie jak to zrobili inni. Do czyichś ogródków też ta woda nie powinna iść.

p.Białaszewicz: ale wodę trzeba gdzieś wypompować, jeśli nastąpiło zalanie budynku!

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z podziękowaniem dla OSP Bulkowo podpisanym przez kilku mieszkańców Osieka za zaangażowanie w wypompowywanie wody

z budynku.

Radny Matczak mówił o potrzebie wytyczenia działek budowlanych w Gminie, bo wiele

osób chce tu mieszkać.

p.Wójt: docelowo chcę ok.10ha przeznaczyć pod kątem budownictwa jednorodzinnego.

Wspomniałem dziś, że rozmawiałem o Planie z Urbanistą. Plan taki zawiera infrastrukturę. Zależy mi na rozwoju lokalnym.

Przewodniczący Rady Gminy informował o zaplanowanych na dzień 03 kwietnia br.wyborach do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

 

Punkt 11.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Waldemar Kajka

dokonując zamknięcia V-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok.godz.13.00.

 

                                Na tym protokół zakończono.

 

Protokół sporządził:                Przewodniczący obrad:

 

Dariusz Kowalewski                       Dariusz Bogdan     

                                                Dariusz Cytacki                               

                                                Waldemar Kajka

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi