Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr VII/11
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr VII/11

Protokół Nr VII/11
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 28 czerwca 2011r.

Rozpoczęcie obrad – godz.9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg. załączonej listy obecności).
W Sesji uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
-.Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radni Powiatu Płockiego: p. Andrzej Kuliński,  p. Tomasz Skorupski, p. Wiesław Woźniak.
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 10 osób.

Proponowany porządek obrad:

  1.Otwarcie Sesji.
  2.Przyjęcie porządku.
  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6.Interpelacje i zapytania Radnych.
  7.Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.
     b) udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu na  2010r.
     c) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bulkowo
    d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu na realizację zadania „Przebudowa/modernizacja/drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo-Góra na odcinku od km 0,000 do km 4 + 810” w formie dotacji celowej.   
     e) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Płockiemu na realizację zadania „wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3059W Ilinek-Kucice-Bulkowo-Bodzanów o długości 2km.”
     f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m-ci Bulkowo
     g) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2011r.
     h) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych
    i) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bulkowo
     j) nabycia przez Gminę Bulkowo w drodze darowizny działek gruntu zajętych pod drogę publiczną
     k) uchylenia uchwały Rady Gminy nr 230/XXXVII/10 w sprawie nieodpłatnego nabycia działki w obrębie PGR Pilichowo
     l)  uchylenia uchwały nr 218/XXXVI10 Rady Gminy Bulkowo w sprawie sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej w Blichowie   
     ł)  udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,  zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo 
    m) w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Bulkowo, dodatków wynikających ze stosunku pracy oraz zasady przyznawania i  wypłacania dodatku mieszkaniowego
     n) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2013
     o) przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bulkowo na lata 2009-2010” 
  8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 
  9.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja. 
10.Zakończenie obrad.

Punkt 1.
Otwarcia Sesji, po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy
Bulkowo p.Waldemar Kajka.

Punkt 2.
Do proponowanego na wstępie porządku obrad wniesiono następujące poprawki:Przewodniczący Rady Gminy proponował wprowadzenie do porządku obrad (po punkcie 7o) projektów dwóch uchwał, które Radni otrzymali przed Sesją tj;
- w sprawie przyjęcia Statutu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo
- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy  Bulkowo

Przewodniczący Rady Gminy prop. także, aby na wniosek Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych wykreślić z prop. porządku obrad  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013, ponieważ zdaniem Komisji projekt jest niepełny. Projekt uchwały powróci na kolejne obrady.
Porządek VII- ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 14 za) w wersji proponowanej na wstępie, z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 3.
Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 15 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej:
- 25.05 odbył spotkanie z p.Olejnikiem z Dyrektorem Biura Terenowego OSP, 26.05 spotkanie z Energą, 31.05.z p.Sobiesiakiem w sprawie odpadów, 02.06 z potencjalnymi inwestorami na terenie Gminy, 03.06 to uroczystości dot. beatyfikacji Jana Pawła II, 04.06 zebranie OSP, 07.06 spotkanie w sprawie drogi w Podlecku, 09.06 spotkanie ze związkami zawodowymi nauczycieli, 10.06 konferencja nt. szkód łowieckich, 11.06 to turniej samorządów w Bodzanowie, gdzie zajęliśmy III-e miejsce, 13.06 konferencja – I Kongres Mazowsza, pomiędzy 14 i 16.06. spotkania z radami pedagogicznymi szkół na terenie Gminy, oraz udział w uroczystościach z okazji 15 – tej  rocznicy nadania szkole w Blichowie im. Armii Krajowej, 17.06 spotkanie z Zarządem Dróg, 18.06 to wizyta na Dniach Rogozina, 20.06 to spotkanie z p. Obuchowskim dot. sali gimnastycznej w Blichowie i budynku Romów w Nadułkach oraz spotkanie w ZGRP, 21.06.wizyta u bpa Libery, 21.06 spotkanie z Energą, 22.06 wizyta w Starostwie Płockim - laureatem konkursu na bezpieczne gospodarstwo zostali p. Matuszewscy z Bulkowa, 22.06 to podsumowanie kontroli Urzędu Wojewódzkiego w UG, 24.06 to posiedzenie Komisji Oświaty, 25.06 zawody OSP w Worowicach, 27.06 to konkurs KRUS-u w Bulkowie. Dalej Wójt informował, że  przy realizacji oczyszczalni ścieków w Pilichowie udało się zaoszczędzić sporo środków finansowych, gdyż było to  wykonane własnymi siłami i koszt wyniósł poniżej 10 tys.zł. Wykonano dokumentację na kolektor ściekowy z Pilichowa do Bulkowa. Jeśli chodzi o poprawki na drogach wykonywanych tzw. tanią technologią, to wykonano je dobrze, ale niestety pewnych błędów z 2010r. poprawić się już nie da. Co do budynku Romów w Nadułkach, to były tam błędy projektowe oraz wykonawcze i trzeba dokonywać poprawek. Wynegocjowaliśmy upusty dot. dostawy energii ok. 17,5%, a na taryfę C11 ok. 21%. Co do oświetlenia ulicznego, to latem zyskamy ok. 2,5 tys.zł miesięcznie, zimą nawet do 5 tys. zł. Opłata za konserwację jednej lampy będzie wynosić 6.25zł i niżej nie udało się zejść. Być może w najbliższych dniach uda się sfinalizować zakup koparko - spycharki, która wpierw trafi na przegląd do serwisu. Na bieżąco kontrolujemy „schetynówkę”. Dalej Wójt przekazał podziękowania za b. dobrą organizację zawodów OSP w Worowicach,  jak również uczestnikom turnieju samorządowego w Bodzanowie. Szkoda tylko, że nasza Gmina była trochę dyskryminowana. Regulamin zawodów nie do końca był przestrzegany, padły przykre dla Gminy Bulkowo słowa wypowiedziane przez sędziego głównego zawodów. Takie były odczucia wielu osób. Wójt Gminy informował też, że Sekretarz Gminy p.Tadeusz Godziemski złożył podanie o przejście na emeryturę. Obecnie zastępstwo pełni  p.Tomasz Kolczyński, który z dniem 01.08. br. obejmie stanowisko Sekretarza Gminy.
p. Kuliński: p.Wójt źle zrozumiał moje słowa podczas zawodów. W ogóle taki turniej, to przede wszystkim zabawa dla wszystkich.
Podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację zawodów OSP i uczestnictwo w turnieju samorządowym w Bodzanowie złożył także Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji złożyli Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji Rady Gminy, w oparciu o sporządzone protokoły z posiedzeń.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
p. Skorupski: potwierdzam b. dobrą organizację zawodów OSP w Worowicach. W Powiecie proponujemy podjęcie uchwały, aby w najbliższym okresie jako priorytet w Unii Europejskiej uznać sprawy rolnictwa. Jutro na Sesji Rady Powiatu będą też podejmowane uchwały, które będą i tutaj omawiane, a dotyczą dróg.
Radny Matczak: dobrze byłoby przejąć drogę w Pilichowie (ok.800m), bo zimą jest tam kiepskie odśnieżanie.
Wójt Gminy: jestem w stałym kontakcie z Powiatem w sprawach dróg, o Pilichowie też porozmawiamy.
Radny Bigos: co z pismem od p. Neitsch z Łubek dot. chorego dziecka?
Wójt Gminy: sprawa ciągnie się od kilku lat. Chciałem sprawę załatwić polubownie. Pani Neitsch mówiła, aby jeden z rolników informował o terminach oprysków, z uwagi na chore dziecko. Rolnik twierdzi, że takiego obowiązku nie ma. Gmina nie ma takich instrumentów prawnych, aby ten konflikt rozwiązać.
p. J. Wożniak: nam naprzykrzyło się z dzieckiem do lekarzy jeździć. Sprawa ciągnie się 5 lat!. Ten rolnik też składuje w pobliżu naszej posesji obornik!
Co do oprysków, to niech nie wykonuje ich tuż przy naszej posesji!
Przewodn. RG: niestety Gmina nie może tu niczego wymóc.
Radny Bogdan: której części mieszkańców Pilichowa będzie dotyczyła sieć kanalizacyjna?
Wójt Gminy: to chodzi o Osiedle.
Radny Józwiak: czy ta droga sieci kanalizacyjnej jest dobra? Może poprowadzić kanalizację  inną drogą?
Wójt Gminy: jeśli teraz zaczniemy zmieniać bieg kanalizacji, to inwestycje przesuniemy w czasie o 1-2 lata.

Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo zarządził 10 – cio minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad:

Punkt 7.
a)
Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.                                                                                                      Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji z dnia 06.06. br. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy  zapoznał zebranych z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Płocku z dnia 13.06.2011r.  Nr 270/P/2011 i z dnia 13.04.2011r.  Nr 136/P/2011.
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu na realizację zadania ”Przebudowa /modernizacja/ drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo-Góra na odcinku od 0.000 do km 4+810” w formie dotacji celowej”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Płockiemu na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo - Bodzanów o długości 2 km”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)                                                                 

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m-ci Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
Skarbnik Gminy wnosiła o uwzględnienie w uchwale kwoty 12.500zł jaką trzeba zapłacić do Gminy Radzanowo, za korzystanie dzieci z Przedszkola (kwota pochodziłaby z 30 tys.zł zarezerwowanych w budżecie Gminy na plac zabaw), jak również kwoty 500zł darowizny przekazanej Gminie na zawody OSP.
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Skarbnika Gminy, jak również z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Komisję ds. Budżetu polegającej na dopisaniu, że kwota na zadanie ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej w m-ci Pilichowo - Bulkowo dotyczy dokumentacji. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)
W skład Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
zostali zgłoszeni Radni: Zbigniew Plebaniak, Jarosław Matuszewski, Józef Bigos, Krzysztof Woźniak, Elżbieta Żurańska (zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na udział w pracach Zespołu).
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników w składzie jw.
Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie nabycia przez Gminę Bulkowo w drodze darowizny działek gruntu zajętych pod drogę publiczną. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie obrad  nie było.

k)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę  w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy nr 230/XXXVII/10 w sprawie nieodpłatnego nabycia działki w obrębie PGR Pilichowo.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

l)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy nr 218/XXXVI/10 w sprawie sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej w Blichowie. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
                                                                   

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

ł)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

m)
Przewodn. RG: niepokoi mnie, że w Regulaminie nie ma zapisanych zasad  wstrzymania wypłacenia dodatku motywacyjnego, gdyby taka konieczność zaistniała. Myślę, że trzeba to później dopracować.
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Bulkowo, dodatków wynikających ze stosunku pracy oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

n)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bulkowo na lata 2009-2010”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

o)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu jednostki budżetowej Gminy pod nazwą Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy w Bulkowie. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

p)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
p. Grabowski: o co chodzi w tej uchwale? Proponuję, aby przekazać ją wszystkim jednostkom OSP.
Radny Matczak: trzeba było uporządkować poprzednią uchwałę, bo my jako Gmina płacilibyśmy ogromne kwoty za szkolenia strażaków.
                                          
Punkt 8.
Ten punkt zrealizowano w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

Punkt 9.
Radny Matczak: trzeba zamknąć wysypisko śmieci w Rogowie, postawić odpowiednią tablicę informacyjną.
Przewodn. RG: to będzie zrobione, ustawimy m.in. szlaban uniemożliwiający przejazd.
p. Ziębiński: słyszałem o skargach pod moim adresem. Przecież opryski wykonują wszyscy rolnicy! Była Komisja z Płocka, która nie wykryła szkodliwości oprysków. Co do drogi, która miała być zaorana, to jest ona przejezdna. Mogę informować o czynionych opryskach, ale niech ta zasada obowiązuje wszystkich.
Przewodn. RG: zwracam się do Pana z gorącą prośbą, aby z uwagi na to chore dziecko, informował Pan o terminach oprysków.
Wójt Gminy: zapraszam Sołtysów na naradę w dniu 06.07.br na godz.14.00 do Urzędu Gminy, jak również na I Dzień Bulkowa w dn. 02.07.br.
p.Kuliński: zapraszam wszystkich do Bodzanowa w dniach 09 i 10.07. br. na 35 - lecie Huraganu i Dni Bodzanowa.

Punkt 10.
Na zakończenie obrad glos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka, dokonując zamknięcia VII-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz.11.30.
    
                                   Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził                                              Przewodniczący obrad
Dariusz Kowalewski                                              Waldemar Kajka
 


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi