Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr VIII/11
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr VIII/11

Protokół Nr VIII/11
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 20 września 2011r.


Obrady  Rady Gminy Bulkowo rozpoczęły się o  godz. 9.00 na sali posiedzeń Urzędu Gminy.  Przewodniczącym  obrad był Waldemar Kajka – Przewodniczący Rady Gminy.
W posiedzeniu uczestniczyło 15 Radnych (według załączonej listy obecności) oraz:
- Wójt Gminy Gabriel Graczyk,
- Sekretarz Gminy Tomasz Kolczyński,
- Skarbnik Gminy Teresa Szymczak,
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aniela Kopaczewska, 
- Radny Powiatu Płockiego Wiesław Woźniak.
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 7 osób.


                         Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania Radnych,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2011r.;
b) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy;
c) przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016;
d) ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
e) zmiany uchwały nr 105/XVIII/05 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23.03.2005r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
f) ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów gminnych
dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo;
g) ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Bulkowo;
h) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku;
i) wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku;
8. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania Radnych.
9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10.  Zakończenie obrad.

Punkt 1
O godzinie 900 na sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Bulkowie rozpoczęła się  Sesja Rady Gminy Bulkowo, którą prowadził Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Kajka. Obrady rozpoczęto po stwierdzeniu kworum.

Punkt 2
Do proponowanego na wstępie porządku obrad wniesiono następujące poprawki: Przewodniczący Rady Gminy proponował wprowadzenie do porządku przed punktem 7a projektu uchwały, którą Radni otrzymali przed Sesją, tj.:
- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Blichowie”.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował także wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 7i projektów dwóch uchwał, które Radni otrzymali już podczas poszczególnych Komisji Rady Gminy, w następującej treści:
- określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
- szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bulkowie.
 Porządek  VIII Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 14 za)
w wersji proponowanej na wstępie z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Przewodniczącego Rady.

Punkt 3
Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (14 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4
Wójt Gminy poinformował o swojej  działalności międzysesyjnej:
- 02.07 – odbył się „ I Dzień Bulkowa – Bawmy się razem”. Na uroczystościach gościli m.in.: Senatorowie RP : Michał Boszko i Eryk Smulewicz, Asystent Posła na Sejm RP Wojciecha Jasińskiego Albert Kołodziejski, Starosta Płocki Piotr Zgorzelski  oraz Wójt Gminy Bodzanów Grażyna Pietrzak.
Wójt Gminy podziękował wszystkim zaangażowanym osobom w organizację Dnia Bulkowa (pracownikom Urzędu Gminy, GOPS-u oraz Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy; organizacjom pozarządowym: Stowarzyszeniu „Nasza Przyszłość” oraz nowopowstającemu Stowarzyszeniu „Żurawianki”; Gminnej Bibliotece Publicznej, dyrektorom szkół,  Kołu Leonardo z Blichowa).
- 06.07 – spotkanie sołtysów z Panią Teresą Skórą Dyrektorem Oddziału w Płocku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.
- 7.07 – odbył się odbiór dróg na terenie Gminy wykonanych tzn. „tanią technologią”.
- 12.07 – spotkanie z Zarządem Dróg Powiatowych w Płocku na czele z Panem Dyrektorem Marcinem Błaszczykiem. Odbył się także przegląd dróg powiatowych na terenie Gminy Bulkowo.
- 14.07 – spotkanie z przedstawicielami firmy „Energa Oświetlenie” w ramach którego nastąpiła finalizacja umowy na oświetlenie uliczne na terenie Gminy oraz została omówiona sprawa opłat za oświetlenie.
- 15.07 – spotkanie z przedstawicielem firmy „Eurobrokers” Panem Ludwiczakiem odnośnie ubezpieczenia mienia na terenie Gminy Bulkowo.
- 20.07 – uczestnictwo w Święcie Policji w Płocku.
- 22.07 - podpisanie umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP – 2011” na zakup sprzętu dla OSP Nadułki i Nowe Łubki.
- 29.07 – Wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku odnośnie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu Gminy Bulkowo.
- 04.08 -podpisanie aktu notarialnego na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Płocku Gminie Bulkowo terenów  pod drogę w miejscowości  Krzykosy (regulacja stanu prawnego przedmiotowej drogi – przejście z posiadacza samoistnego na właściciela).
- 12.08 – uroczyste podpisanie umów w Starostwie Powiatowym w Płocku odnośnie zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach programu 45+ - roboty publiczne (10 osób) oraz organizacji stażu dla dwóch osób.
- 22.08 – podpisanie umowy w Warszawie w ramach  projektu systemowego POKL realizowanego przez GOPS
- 24.08 – spotkanie z przedstawicielami firmy INFO MONITOR odnośnie finalizacji umów na ściąganie należności i podatków od dłużników.
- 26.08 – odbyła się komisja egzaminacyjna podczas której jeden z nauczycieli uczących
w szkole na terenie Gminy uzyskał stopień  nauczyciela mianowanego.
- 28.08 – uczestnictwo w Dożynkach Gminnych w Bielsku.
- 30.08 – spotkanie ze Starostą Płockim Piotrem Zgorzelskim.
- 01.09 – uczestnictwo w rozpoczęciu roku szkolnego oraz konferencji w Szkole Podstawowej w Bodzanowie odnośnie możliwości technologicznych, finansowych i organizacyjnych wybudowania na terenie Gminy Bodzanów nowoczesnego Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych według technologii Sarre .
- 4.09 – uczestnictwo w Powiatowych Dożynkach w Płocku. Wójt Gminy podziękował wszystkim uczestnikom Dożynek za poświęcony czas. Szczególne wyrazy wdzięczności złożył Panu Mieczysławowi Józwiakowi oraz członkom nowopowstającego Stowarzyszenia „Żurawianki” za przygotowanie wieńca dożynkowego i reprezentowanie Gminy Bulkowo w konkursie kulinarnym.
- 5.09 – uczestnictwo w konferencji pod nazwą „ Energia odnawialna lokalnym złotem”, która odbywa się w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płońsku oddział Poświętne
- 6.09 – obecność na warsztatach w RCEE z kierownikiem Sławomirem Opałą dotyczących  źródeł energii odnawialnej.
- 8.09 – Obchody Diamentowych i Złotych Godów  dla par małżeńskich z terenu Gminy Bulkowo. Otrzymanie od Sanepidu informacji o obecności na punktach poboru wody pitnej w Blichowie i Nowych Łubkach bakterii z grupy coli; wprowadzenie zakazu spożywania wody pitnej dla 17 miejscowości, które korzystają z wodociągu w Nowych Łubkach.
- 10.09 – uczestnictwo w Powiatowych Zawodach Strażackich w Wykowie; Reprezentująca  Naszą Gminę drużyna z Blichowa zajęła 10 miejsce na ponad 20 drużyn obecnych.
- 13.09 - Odbiór drogi powiatowej Bulkowo – Góra; uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Rolnej i Oświatowej.
- 14.09 – wyjazd do Warszawy do Sejmu na konferencję poświęcona ustawie śmieciowej.
- 15-16.09 – spotkanie wójtów, burmistrzów i prezesów Zarządów LGD w Zegrzu odnośnie Programu PROW. Wójt Gminy rozwiał też wszelkie wątpliwości zebranych odnośnie wyników badań wody i obecności w wodzie pitnej bakterii z grupy coli. W tym miejscu podziękował wszystkim zaangażowanym przy pracach związanych z zabezpieczeniem wody pitnej,
a szczególnie strażakom na czele z Panem Komendantem Bogdanem Matczakiem  pracownikom Urzędu Gminy oraz sołtysom i radnym, którzy do późnych godzin nocnych pracowali, aby każdy mieszkaniec z terenu 17 miejscowości na którym obowiązywał zakaz spożywania wody pitnej z wodociągu miał dobrą wodę. Szczególne podziękowania Wójt Gminy złożył Przewodniczącemu Rady Gminy i Sekretarzowi, którzy go w tych trudnych chwilach wspierali. Wyrazy wielkiego uznania skierował Wójt Gminy dla Pana Starosty Płockiego Piotra Zgorzelskiego i jego współpracowników na czele z kierownikiem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku Hilarym Januszczykiem, którzy wspierali nas w tych ciężkich dniach i służyli swoim doświadczeniem zdobytym w podobnych zdarzeniach.

Do tych podziękowań Wójta Gminy dołączył się także Przewodniczący Rady Gminy. Podkreślił, iż to właśnie na strażaków można zawsze liczyć w trudnych chwilach. Oni potrafią pozostawić własną pracę i gospodarstwo domowe i iść służyć dobru społecznemu.

Radny B. Matczak: zwrócił uwagę wszystkim zebranym, iż podobne wydarzenia miały miejsce w latach poprzednich na terenie Naszej Gminy, ale nie było żadnej reakcji ze strony Wójta i Urzędu. Strażacy i mieszkańcy radzili sobie sami.

Radny D. Bogdan: zapytał, czy są  już policzone koszty poniesione w związku z wprowadzonym zakazem spożywania wody pitnej na skutek wykrycia w punktach poboru wody bakterii z grupy coli.

Wójt Gminy poinformował, że koszty nie są jeszcze policzone, ponieważ faktury wystawiane przez dostawców dopiero spływają do Urzędu.

Punkt 5
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji Rolnej złożył Radny Dariusz Bogdan. Nie było żadnych uwag do odczytanego protokołu.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji Oświatowej złożył Przewodniczący Komisji Radny Mieczysław Józwiak. Nie było żadnych uwag do odczytanego protokołu.

Wójt Gminy w tym miejscu przedstawił swoją prośbę do Radnych o możliwość konsultowania z nimi ewentualnie z sołtysami opiniowania umorzeń podatków. Poinformował, że czasami okazuje się że nie zna mieszkańca i jego sytuacji, więc podjęcie takiej decyzji jest bardzo trudne i niekiedy może nawet krzywdzące. To właśnie Radni i sołtysi jesteście w tych sprawach bardziej zorientowani. Wójt Gminy omówił także potrzebę powołania komisji do spraw współpracy z Wójtem w skład której wchodziliby Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, iż zamierza w najbliższym czasie wykonać pewne prace przyczyniające się do zmiany zasad funkcjonowania Rady i Komisji, aby to jednak uczynić potrzebna jest zmiana Statutu Rady, który te sprawy reguluje. Przewodniczący poinformował także, iż dokona wszelkich niezbędnych wyliczeń związanych z wprowadzeniem ryczałtowego wynagrodzenia dla Radnych i wówczas zostaną podjęte stosowne decyzje niezbędne do zmiany sposobu wynagradzania Radnych Rady Gminy.

Radny B. Matczak: poinformował,  iż wprowadzenie ryczałtowego wynagrodzenia dla członków Komisji przyczyni się do lepszego ich funkcjonowania. Posiedzenia poszczególnych Komisji będą odbywały się częściej, bo istnieje taka potrzeba.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji Ładu i Porządku złożyła Radna Elżbieta Żurańska. Nie było żadnych uwag do odczytanego protokołu.
Radny B. Matczak: w celu uzupełnienia informacji omówił sprawę terenu przy „agronomówce” i jego zagospodarowania.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji Budżetowej zostanie przedstawione w terminie późniejszym. Przewodniczący tej Komisji Radny Zbigniew Plebaniak poinformował, iż wszelkie projekty zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok zostały przez komisję zaopiniowane pozytywnie.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji Rewizyjnej złożył Przewodniczący Komisji Radny Krzysztof Woźniak. Nie było żadnych uwag do odczytanego protokołu.

Punkt 6
Radny Powiatowy Wiesław Woźniak poinformował zebranych o problemie rolników związanym ze stosowaniem tzw. ubojów własnych. Przedstawił także pismo Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku Andrzeja Samoraja dotyczące tej sprawy z prośbą o rozpowszechnienie go wśród mieszkańców Gminy Bulkowo przez Radnych i sołtysów.

Radny D. Bogdan: poprosił Wójta o wyjaśnienie sprawy zakrzewienia na terenie dróg gminnych w miejscowościach Sochocino- Praga i Stare Łubki.

Wójt Gminy poinformował, iż po 15 października pracownicy zatrudnieni na terenie naszej Gminy przez Powiatowy Urząd Pracy wraz z pracownikami Gospodarki Komunalnej zajmą się usuwaniem zakrzewienia przy drogach gminnych na terenie tychże miejscowości. Prosił
o cierpliwość i wyrozumiałość w tej sprawie. Podkreślił, iż podczas wakacji pracownicy „Komunalni” prowadzili remonty w szkole podstawowej w Nowych Krubicach oraz w Bulkowie. W tym miejscu Wójt Gminy złożył gorące podziękowania za zaangażowanie i wspólną pracę przy remontach dla dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców. Przeprosił wszystkich za nieterminowe koszenie traw i oczyszczenie rowów melioracyjnych, gdyż nie da się wszystkiego zrobić naraz, a prace są wykonywane sukcesywnie.
Wójt Gminy zwrócił się także do mieszkańców miejscowości Sochocino - Praga i Stare Łubki o pomoc i zaangażowanie podczas prac związanych z usuwaniem zakrzewienia przy drogach gminnych. Dobra współpraca przyczyni się do efektywności i czasu wykonania niezbędnych prac. Wójt Gminy przedstawił sprawę złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu FOGR w kolejnym naborze na dalszy odcinek drogi w Sochocinie - Pradze.

Radny D. Bogdan: poprosił o informację na temat wytyczenia granic w miejscowości Sochocino - Praga związanych z konfliktem państwa Gawskich z panem Żabowskim oraz odnośnie oceny stanu technicznego dotyczącego szkoły w Pradze wystawionej przez Powiatowy Nadzór Budowlany.

Wójt Gminy wyjaśnił sprawę konfliktu pomiędzy p. Gawską a p. Żabowskim. Jest już komplet dokumentów od geodety.  Dalszy bieg sprawy zależy od ustosunkowania się stron w tej sprawie. Poinformował także zebranych o możliwości znalezienia się tej sprawy w sądzie w przypadku nieporozumienia się stron.
Wójt Gminy omówił także sprawę zaleceń Powiatowego Nadzoru Budowlanego dotyczących szkoły w Pradze. Nadzór zalecił Fundacji Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach, która jest właścicielem tego budynku, zamurowanie wejść i okien, ogrodzenie tego terenu oraz postawienie tablicy informacyjnej. Te działania mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa. Wójt Gminy poinformował, iż Prezes Fundacji odwoływał się od nałożonych zaleceń, ale nie zostało to uznane ze względu na brak podpisu drugiego członka zarządu na odwołaniu wymaganego na podstawie zapisów Statutu Fundacji.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych o kosztach, jakie Gmina poniosła w celu rozwiązania istniejącego konfliktu w Pradze. Ponadto omówił sposób ugodowy załatwienia tej sprawy, na który strony nie wyraziły zgody podczas przeprowadzanych rozmów.

Mieszkaniec: poprosił o jasne wytyczenie drogi dojazdowej w ramach wyżej wspomnianego konfliktu. Poinformował także zebranych o szambie przy szkole w Pradze, które też stwarza zagrożenie i jest wysypiskiem śmieci, a także poprosił o remont drogi w Badurkach w kierunku drogi powiatowej.
Pan M. Woliński: wyjaśnił wszystkim zebranym, iż ten konflikt trwa od niepamiętnych czasów i jest on problemem wielokadencyjnym. Życzył obecnej Radzie sukcesów w rozwiązaniu tej sprawy.

Wójt Gminy podziękował przybyłemu na Sesję mieszkańcowi za informacje odnośnie istniejącego szamba i wysypiska śmieci. Poinformował także o pracach związanych z remontami dróg na terenie Gminy oraz w sprawie wytyczania granic związanych z konfliktem pomiędzy p. Gawską a p. Żabowskim.

Punkt 7
a)
Wójt Gminy przedstawił sprawę budowy placu zabaw przy szkole w Blichowie. Poinformował, iż w dniu wczorajszym, tj. 19.09.2011r, wpłynęła do Urzędu umowa na  50% dofinansowanie realizacji placu zabaw przy szkole w Blichowie w ramach Programu Radosna Szkoła. Podzielił się także swoimi obawami co do terminu wykonania zadania, który zaplanowany jest na dzień 15 listopada bieżącego roku.
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Blichowie”. Podjęta uchwała w załączeniu do protokołu.

b)
Skarbnik Gminy wnosiła o uwzględnienie w uchwale następujących zmian przedstawionych już wcześniej Radnym na Komisjach:
- wprowadzenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup dla strażaków z OSP Nowe Łubki piły do betonu i stali w kwocie  3 000 zł oraz dla strażaków z OSP Nadułki agregatu prądotwórczego w kwocie 4 000 zł;
- wprowadzenia dotacji w kwocie 6 428 zł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP  i Senatu  RP;
- planowane środki w szkołach podstawowych w kwocie 5 263 zł – różne opłaty i składki – przekazać w formie dotacji celowej zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Nowy Duninów z tytułu poniesionych kosztów oddelegowania do pracy w Powiatowym ZNP.
Ponadto Pani Skarbnik  wnosiła o uwzględnienie dodatkowo następujących zmian:
- wprowadzenie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków kwoty 50000 zł w ramach dotacji z Programu „Radosna Szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Blichowie;
- zmniejszenie wydatków rzeczowych o kwotę 20 000 zł, o kwotę 12 500 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 17 500 zł – planowane środki na budowę placu zabaw ( łącznie 50 000 zł) w celu zabezpieczenia wkładu własnego Gminy na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Blichowie”.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Skarbnika Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
Sekretarz Gminy zgłosił autopoprawki do projektu uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016 w następującej treści:
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bulkowo na lata 2008-2015 przyjęta uchwałą Nr 121/XIX/08 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23.09.2008r.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę o przyjęciu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016 wraz z autopoprawką. Podjęta uchwała w załączeniu do protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
Rada Gminy  jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę o ustaleniu zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Podjęta uchwała w załączeniu do protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
Rada Gminy  jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę o zmianie uchwały nr 105/XVIII/05 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23.03.2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Podjęta uchwała w załączeniu do protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
Rada Gminy  jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę o ustaleniu Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów gminnych dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)
Rada Gminy  jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę o ustaleniu wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)
Rada Gminy  jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę o pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata Krzysztofa Michalaka na ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku. Podjęta uchwała w załączeniu do protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o potrzebie powołania komisji skrutacyjnej w celu dokonania wyboru kandydata na ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku. Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radni  spośród siebie powołali komisję skrutacyjną w składzie:
- Dariusz Bogdan
- Cezary Dziełakowski
- Anna Biedrzycka.
Poszczególni członkowie wyrazili zgodę na udział w komisji. Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła skład komisji skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia wyborów na ławnika. Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Pana Marka Sankiewicza, które wpłynęło do Urzędu w dniu 20.09.2011r., informujące o wycofaniu swojej kandydatury na ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku. Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę w celu przygotowania kart do głosowania w wyborach na ławnika. 

O godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady i wyjaśnił sposób głosowania (skreślenie kandydata, którego nie chcemy żeby był ławnikiem).W tym czasie członkowie komisji skrutacyjnej rozdali karty do głosowania. W wyborach na ławnika uczestniczyło dwóch kandydatów: Czarnecka Krystyna i Matczak Gabriela. W wyniku tajnego  głosowania  na ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku została wybrana p. Gabriela Matczak uzyskując 13 głosów (P. Krystyna Czarnecka uzyskała 2 głosy.). Protokół komisji skrutacyjnej w załączeniu do protokołu.

Rada Gminy  jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę o wyborze Pani Gabrieli Matczak na  ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku. Podjęta uchwała w załączeniu do protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

k)
Rada Gminy  jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę o określeniu szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Podjęta uchwała w załączeniu do protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

l)
Sekretarz Gminy zgłosił autopoprawki w podstawie prawnej projektu uchwały w spr. szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bulkowie oraz w nazwie miejscowości wymienionej w treści uchwały oraz w paragrafach: 1, 5, 12, 24. Projekt uchwały wraz z autopoprawkami został przekazany Radzie Gminy.
Rada Gminy  jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w spr. szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bulkowie wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.Podjęta uchwała w załączeniu do protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8
Ten punkt zrealizowano w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

Punkt 9
Radny M. Józwiak: zaproponował już wspomniany  wcześniej projekt ryczałtowego wynagradzania Radnych za udział w posiedzeniach Komisji.

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że najpierw wymagana jest zmiana Statutu Gminy, a potem można pomyśleć o ryczałtowym wynagrodzeniu.

Radny B. Matczak: poprosił o wyjaśnienie sprawy przejęcia zabawek od FBESE
w Worowicach i zajmowania przez  nich pomieszczeń w Dworku w Worowicach i Szkole we Włókach.

Wójt Gminy poinformował, iż powołał komisję do protokolarnego przejęcia zabawek. Komisja pojechała na miejsce, ale wówczas Prezes Fundacji złożyła pismo informujące o brakach osobowych w zarządzie Fundacji, które uniemożliwiają podjęcie jakichkolwiek decyzji.  Ponadto Wójt poinformował, iż umowa bezpłatnego użyczenia pomieszczeń w Worowicach i we Włókach zawarta ze Stowarzyszeniem  na Rzecz  Rozwoju Wsi Włóki i Wspierania Szkoły została rozwiazana za porozumieniem stron.
Wójt Gminy zapewnił, iż zostaną ponownie wszczęte wszelkie procedury w celu przejęcia zabawek zakupionych przez Fundację w ramach Programu PPWOW, gdyż w pomieszczeniach znajdują się także zabawki zakupione w ramach innych programów w których uczestniczyła Fundacja.

Przewodniczący Rady Gminy na prośbę Starosty Płockiego zapoznał zebranych z uchwałą nr 69/VI/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uznania rolnictwa za priorytet Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. Ponadto omówił sprawę odnośnie otwarcia drogi powiatowej Bulkowo – Góra. W tym miejscu złożył gorące podziękowania dla pana Starosty Płockiego Piotra Zgorzelskiego za zaangażowanie przy realizacji tej inwestycji.

Radny M. Józwiak: zapytał, czy nie można zastosować podobnego oznakowania na drodze Blichowo – Bulkowo jak w przypadku drogi Bulkowo - Góra?

Wójt wyjaśnił, że takie oznakowanie to koszt około 20 000 zł, a zarówno Gmina jak i Zarząd Dróg Powiatowych nie posiada na to odpowiednich środków finansowych.

Radny B. Matczak: poinformował zebranych o możliwości oznakowania stawianych przystanków autobusowych widocznym logo Urzędu Gminy Bulkowo.

Wójt Gminy omówił sprawę współpracy Gminy z Samorządowcami Ziemi Płockiej, dzięki której udało się pozyskać duże środki finansowe. Oznacza to , że nie jesteśmy sami, ktoś o Gminie Bulkowo pamięta.
Wójt Gminy podziękował w tym miejscu Panu Piotrowi Kuberze, który zakończył pracę z dniem 31.08.2011r., oraz Panu Tomaszowi Kolczyńskiemu za  przygotowanie wszystkich projektów programów i części uchwał podjętych przez Radę Gminy.W przeciągu półrocza obecna Rada przyjęła już ponad 56 uchwał.

Mieszkaniec: zwrócił się z prośbą o rozwiązanie problemu dowozu dzieci z Pragi do szkoły i refundacji im części kosztów dojazdu.

Radny D. Bogdan: poinformował, iż razem z panem Wójtem jest umówiony na spotkanie w celu jak najlepszego rozwiązania tej sprawy.

Radny B. Matczak: poprosił o rozwiązanie sprawy pługów do odśnieżania i zakupu koparko – ładowarki.

Wójt poinformował, iż przetarg na zakup koparko – ładowarki został ogłoszony i ma nadzieję, że tym razem będzie pozytywnie rozstrzygnięty. Jeśli chodzi o zakup pługów do odśnieżania do samochodów strażackich zbada tą sprawę, czy istnieje taka możliwość prawna.

Radna A. Biedrzycka: przedstawiła problem oświetlenia  w miejscowości Chlebowo, a szczególnie przystanku koło Pana Kwiatkowskiego.

Radny A. Krokowski: poinformował również o problemach z oświetleniem ulicznym, a także o problemie remontu drogi w Krzykosach. Wyjaśnił, iż dla niego priorytetem są remonty dróg, a potem dopiero trzeba się martwić ich oświetleniem.

Wójt podziękował Radnemu A. Krokowskiemu za trafne spostrzeżenie odnośnie priorytetów, natomiast jeśli chodzi o problem oświetlenia ulicznego to będzie on rozwiązywany w miarę możliwości.

Punkt 10
Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Kajka dokonując zamknięcia VIII-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo. Obrady zakończono około godziny 12.45.


    Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła                    Przewodniczący obrad 
Edyta Krukowska                         Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi