Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr IX/11
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr IX/11

Protokół  Nr IX/11
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
 z dnia 23 listopada 2011r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad  –  p. Waldemar Kajka,  Przewodniczący  Rady  Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych. ( wg załączonej listy obecności.)
W Sesji udział wzięli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Członek Mazowieckiej Izby Rolniczej p. Dariusz Myzia.
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – ok.15 osób.

 Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

  1.Otwarcie Sesji.
  2.Przyjęcie porządku.
  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6.Interpelacje i zapytania Radnych.
  7.Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2012r:
     a) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
    b) obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego                                              
     c) określenia wysokości  stawek  podatku  od  środków   transportowych i zwolnień w tym podatku
     d) określenia stawek podatku od nieruchomości
     e) zwolnień w podatku od nieruchomości
     f) zatwierdzenia   taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
     g) ustalenia opłaty od posiadanych psów
     h) ustalenia opłaty targowej
  8.Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2011r.
     b) zmiany uchwały Rady Gminy nr 27/V/11 z dnia 29.03.2011r.
     c) zmiany uchwały Rady Gminy nr 63/VIII/11 z dnia 20.09.2011r.     
    d) wyrażenia zgody na  sprzedaż  drewna  pochodzącego  z wycinki  drzew  rosnących  na  terenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę  gruntu  położonej  w  miejscowości  Blichowo nr ew. 21/1 o pow. 3.54ha.
     e) realizacji   projektu systemowego „Indywidualizacja  nauczania  i  wychowania uczniów klas  I - III   szkół   podstawowych   na  terenie  Gminy  Bulkowo” w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki   Priorytet   IX  „Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach”,  Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty” , Poddziałanie  9.1.2  „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” finansowanego ze   środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
     f) określenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania w ramach zadań własnych  Gminy i wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
     g) utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży
    h) zmian w Statucie Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo                                                 
  9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 
10.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.                                                        
11.Zakończenie obrad.

Punkt 1
Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
Do proponowanego na wstępie porządku obrad poprawkę zgłosił Przewodniczący Rady Gminy  wnosząc o umieszczenie w punkcie 8i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (projekt uchwały otrzymali Radni na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy)
Porządek IX-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 15 za),  w proponowanej na wstępie wersji z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 3.
Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty bez dokonywania poprawek, w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.
Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk informował o swojej miedzysesyjnej działalności:
- 21.09.br.  uczestniczył  w spotkaniu  nt.  oprogramowania do Urzędu Gminy oraz rozmawiał w ANR w sprawie Osiedla Osiek
- 22.09 przebywał ze Skarbnikiem Gminy w Warszawie w spr. podpisania umowy kredytowej  a póżniej uczestniczył w 5 – cio  leciu Firmy Remondis.
- 23.09 uczestniczył w „Pożegnaniu lata” w szkole w Krubicach
- 27.09 uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą w ODR Poświętne
- 28.09 był w Warszawie w Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Urząd Marszałkowski
- 29.09 odbył   spotkanie   ze   związkami   młodzieży   w   Starostwie  Powiatowym w Płocku
- 30.09 uczestniczył   w   konsultacjach    nt.   planu   budowy  lini   kolejowej Płock – Modlin
- 02.10 odbył spotkanie z mieszkańcami Osiedla Osiek
- 04.10 uczestniczył  w   odbiorze   poprawy   dróg   wykonywanych   tzw.   tanią  technologią oraz w odbiorze drogi Daniszewo – Podmarszczyn.
- 07.10 odbył spotkanie z Przedstawicielami EDP
- 08.10 odbył się rajd rowerowy organizowany przez GOPS i LOP promujący aktywne soboty i dni ochrony przyrody
- 18.10 odbył spotkanie z p. dyrektor Sierocką w PUP dot.bezrobotnych
- 19.10 uczestniczył  w I - ej  naradzie   Zespołu   Interdyscyplinarnego   a  także  w spotkaniu informacyjnym LGD w Wyszogrodzie
- 20.10 uczestniczył w Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich w Warszawie
- 21.10 odbył spotkanie ze Starostą
- 25.10 uczestniczył   w   rozstrzygnięciu   konkursu  „ Najpiękniejsze  tereny  naszej  Gminy”   Podziękował  p. Tomaszowi  Skorupskiemu,   który   ufundował nagrody  oraz p. Kazimierzowi Szymczakowi i p. Mieczysławowi   Józwiakowi  za  pracę  wykonaną  przy organizacji konkursu
- 27.10 był w Galerii Porczyńskich w Warszawie na II-im Forum Mazowsza
- 02.11 odbył spotkanie w PKS Płock ws. dowozu dzieci
- 03.11 spotkał się z mieszkańcami miejscowości Sochocino – Praga w sprawie wypracowania rozwiązań dotyczących przejezdności dróg
-05.11 uczestniczył   w   turnieju   strzeleckim  w   Worowicach  organizowanym  w    ramach zainicjowanych przez siebie Gminnych Obchodów Dnia Niepodległości.  Dziękował wszystkim za przygotowanie uroczystości oraz za udział.
- 07.11 uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami Osiedla Osiek.
- 08.11 spotkanie w ZGRP
- 09.11 odbył spotkanie z przedstawicielem  Zarządu  Dróg  Powiatowych oraz uczestniczył w   konsultacjach  społecznych nt. Farm Wiatrowych
- 10.11 uczestniczył w Obchodach Dnia Niepodległości w Blichowie oraz w zebraniu Zarządu Oddziału Gminnego OSP Bulkowo
- 14.11 wspólnie  z  Sekretarzem  Gminy  uczestniczył  w  konferencji  zorganizowanej  przez organizację Europejski Doradca Samorządowy
- 17.11 uczestniczył w Wieczornicy organizowanej przez LOP w Bulkowie
- 21.11 uczestniczył w Dniu Pracownika Socjalnego w Bulkowie

                 Wójt Gminy informował, że nieobecność Radnych Rady Powiatu na Sesji jest spowodowana ich uczestnictwem  w Sesji Rady Powiatu. Dalej Wójt informował, że pojawiła się szansa uruchomienia na terenie naszej Gminy Punktów Przedszkolnych,  które prowadziłaby Fundacja Edukacji Przedszkolnej mająca zasięg ogólnopolski. Gmina udostępnia pomieszczenia. Fundacja wyposaża Punkty w zabawki i meble, które pozostaną u nas po 2. latach prowadzenia Punktu przez Fundację. W placówkach zatrudnieni byliby nasi pracownicy. W przyszłym roku będziemy wiedzieli, czy projekt dot. prowadzenia Punktów Przedszkolnych będzie realizowany. Wójt Gminy informował także o konsultacjach dot. przebiegu linii kolejowej Płock - Modlin. Jeden z 4.wariantów przebiegu linii zakładał, że będzie ona przebiegała przez teren naszej Gminy. Prawdopodobnie wariant ten jednak został odrzucony.
                Wójt powiedział o docierających informacjach do UG, że nic nie robi się w sprawie wycinki drzew w Krzykosach i Pilichowie. UG posiada pozwolenie na wycinkę, ale otrzymaliśmy je w takim czasie, że z uwagi na okres ochronny nie mogliśmy przeprowadzić prac, gdyż pozwolenie wydano bodajże w maju. Drzewa będą usunięte w  okresie, kiedy można to robić. Wystosowano okólniki do mieszkańców dotyczące wycinki krzewów i podcinki drzew – Gmina też będzie to robić, ale niestety brakuje ludzi  do pracy. Zakupiona została koparka, która będzie nam pomocna w różnych pracach np. przy wykonywaniu odwodnień. Wykonywano prace na terenie Łubek, ponieważ ciągle zalewany jest tam budynek szkoły. Dalej realizowano drogę w Sochocino - Pradze i tu Wójt podziękował za włożona pracę mieszkańcom sołectwa. Do realizacji przewidziane jest też m.in. dokonanie odwodnienia w Krzykosach, gdzie woda zalewa mieszkańców.
                 Dalej Wójt Gminy informował, że złożył zawiadomienie do Prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na przyjęciu przez Fundację Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach kwoty 20 tys.zł od Farmy Wiatrowej oraz przyjęciu przez byłego Wójta Stanisława Sztendura laptopa od Firmy instalującej maszt z oprzyrządowaniem na budynku Urzędu Gminy. Prokuratura śledztwo umorzyła. Ponadto mówił, że są osoby, które puszczają plotki, iż obecny Sekretarz Gminy zarabia bajońskie sumy. Zapewnił, że p. Tomasz Kolczyński nie zarabia więcej niż jego poprzednik. Jeśli
powstają jakieś plotki, pomówienia, chętnie udzieli wyjaśnień. Kolejna sprawa to Algader. Obecnie teren po Algaderze w Blichowie przejęła inna Firma prawdopodobnie za długi. Wójt chce spotkać się z Przedstawicielami tej Firmy, aby poznać ich plany co do terenu w Blichowie. Co do terenu i budynku dawnej szkoły w Sochocino – Pradze, to wpierw była decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zabezpieczenia terenu i budynku, jednak tę decyzję zakwestionował  Inspektor Wojewódzki z powodu wadliwej podstawy prawnej.
Generalnie sprawa jest w toku, ale trwają przepychanki. Kolejna sprawa, to dowóz dzieci do szkoły w Blichowie z Sochocino - Pragi. Wójt rozmawiał  z PKS - em i udało się przesunąć kurs popołudniowy. Niestety nie udało się nic wynegocjować w sprawie ceny biletów miesięcznych oraz w sprawie kursów zawieszonych. Od dziś będzie też dodatkowy kurs autobusu szkolnego z Blichowa do Sochocino – Pragi po to, by najmłodsze dzieci dotarły do domu ok. 2 godzin wcześniej.
Radny Krokowski: jak wygląda sprawa odśnieżania dróg na najbliższy sezon?
Wójt Gminy: miałem w sprawie odśnieżania swój pomysł. Podzieliłem Gminę na 8. regionów. Jeden region będzie odśnieżał sprzęt gminny. Jeśli będzie ten sprzęt wolny, może odśnieżać i inne odcinki. Poza tym, po dokonaniu rozeznania okazało się, że ok.18. mieszkańców Gminy zainteresowanych  jest odśnieżaniem. Jeśli chodzi o oferty na odśnieżanie, to można powiedzieć, że w porównaniu z ub. rokiem  ceny spadły. Jeśli chodzi o wykorzystanie sprzętu ciężkiego, Gmina dodatkowo została podzielona na 2. regiony.
Radny Bogdan: dziękuję  Wójtowi  za  rozwiązanie  problemów  z  dojazdem dzieci do szkoły
z Sochocino - Pragi. Jeśli chodzi o prace ziemne wykonywane koparką w naszym sołectwie, to praca idzie b. dobrze, b. dobry jest też operator. Mamy do rozwiązania jeszcze jeden problem z dojazdem dzieci do szkoły – chodzi tu o zwrot za bilety dla dzieci, które  nie mają dopłaty z uwagi na ilość kilometrów z domu do szkoły. Może i ten problem uda się nam w przyszłości rozwiązać.
Wójt Gminy: pracujemy wszyscy. Będziemy pamiętali i o dojeździe  dzieci do szkół, szczególnie tych najmłodszych. Będziemy dowóz usprawniać jak np. w Bulkowie, gdzie udało się rano przesunąć autobus o 20 minut. Chcę dodać, że poczynione oszczędności w oświacie, w oświacie w dużej mierze zostaną.

Punkt 5.
Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka zapoznał zebranych z protokołami ze wspólnych posiedzeń Komisji w dniach 16 i 21.11.br.
Radny Bigos: informuję o dewastacji budynku szkoły w Łubkach. Powybijano szyby, potłuczono lampy, była próba włamania. Może ogrodzić teren?
Przewodn. RG: może załóżmy monitoring?
Wójt Gminy: dyrektor o niczym mnie nie powiadomił. Na szczęście mamy teraz mienie ubezpieczone.
Radny Matczak: Komisja Prawa ma sygnały, że w terenie jest dużo chuliganów. Komendant
Powiatowy Policji dał na nasz teren więcej patroli.

Punkt 6.
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.
a)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
b)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) przyjęła maksymalną cenę drewna do celów wymiaru podatku rolnego. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
c)
Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
d)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
e)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
f)
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
g)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłaty od posiadanych psów. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
h)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłaty targowej. Podjęta   uchwała  w  załączeniu  do  nin.  protokołu.  Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

W . Grabowski: proponuję, aby uchwały dotyczące podatków i opłat zostały przesłane do sołtysów.
Wójt Gminy: przekażemy  sołtysom uchwały, może poza stawkami od środków transportu, bo jest ona dosyć obszerna. Uchwały też publikowane są w  BIP - ie Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10. minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad:

Punkt 8.
a)
Rada  Gminy  jednogłośnie  ( 15 za)  podjęła  uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na 2011r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
b)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła  uchwałę  w  sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Nr 27/V/11 z dnia 29.03.2011r. z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Wójta Gminy na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 16.11.br. tj wykreśleniu z projektu uchwały słów „i pedagoga”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

                  Wójt Gminy informował, że jesteśmy jedną z nielicznych Gmin, gdzie w szkołach brak jest logopedy. Etat  logopedy  będzie  wynosił  22 godz. tygodniowo, przy czym godzina jego pracy wynosi 60 minut. Być może uda się zatrudnić bezpłatnie drugiego logopedę w ramach projektu systemowego.
c)
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że w poprzedniej uchwale w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy pojawiła się nieścisłość dot. stażu pracy Wójta Gminy. Wysokość dodatku stażowego wynosi 19% i stąd konieczność korekty poprzedniej uchwały, zgodnie z obowiązującym prawem. Oczywiście inne składniki płacy pozostają bez zmian.
Radny Matczak: to, że nie jest to żadna podwyżka należy stanowczo podkreślić, żeby w teren nie poszła informacja, że Wójtowi podniesiono pensję!
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 63/VIII/11 z dnia 20.09.br. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
d)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę  gruntu  położoną  w  miejscowości  Blichowo  nr ew. 21/1 o pow.3.54ha.
Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Wójt Gminy informował, że drzewo zostanie sprzedane na pniu i są to olchy w wieku około 75 lat.
e)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji   projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Bulkowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w  regionach”,  Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej  jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,  Poddziałanie  9.1.2   „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Przewodniczącego Rady Gminy polegającej na wpisaniu słowa „współfinansowanego” w miejsce „finansowanego” jaki istniał w projekcie uchwały. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
f)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania w ramach zadań własnych Gminy i wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
g)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
h)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmian w Statucie Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.


Punkt 9.
Z powodu braku interpelacji i zapytań odpowiedzi nie udzielano.

Punkt 10.
Radny Matczak: uważam, że raz w tygodniu UG powinien być czynny dłużej. Bibliotekę w Bulkowie  proponuję  przekształcić  na  Dom  Kultury,  bo młodzież nie ma się gdzie podziać.
Jak wyglądają plany likwidacji szkół?
Wójt Gminy: Urząd Gminy jeden dzień w tygodniu będzie czynny do godziny 17. Taki pomysł pojawił się już dawno i wymaga zmiany regulaminu organizacyjnego
Przewodn. RG: jeśli chodzi o Dom Kultury, to pomysł jest dobry i proponuję, aby jakieś stanowisko wypracowała Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych. Jeśli chodzi o likwidację  szkół,  to  musimy  pomyśleć  co  z  Nadułkami,  bo  jest  tam  tylko   17. uczniów.
Radny Józwiak: informuję, że można korzystać z wynajmu hali gimnastycznej w Bulkowie. Mam też prośbę do mieszkańców osiedla, aby nie wysypywali na drogi popiołu.
Jeśli chodzi o jakieś propozycje na popołudnie dla młodzieży, to można wydłużyć pracę szkół.
Wójt Gminy: informuję, że regulamin wynajmowania hali gimnastycznej jest dostępny na naszej stronie internetowej.
Radny Bogdan: nie wiem, czy otwarte po południu szkoły to dobry pomysł, bo sołectw mamy 31,  a odległości do szkoły też często są  b. duże. W Sochocino - Pradze świetnie funkcjonuje świetlica i uważam, że przy takich inicjatywach mieszkańców powinniśmy pomagać.
Co do likwidacji  szkół  to  uważam,  że  musimy myśleć wpierw co z budynkami po szkołach
oraz co z pracą dla pracowników szkół?
Wójt Gminy: myślę, że przede wszystkim potrzebna jest  rozmowa z mieszkańcami.
Radny Matczak: chcę mieć na piśmie informację dotyczącą abonamentu i cen obiadów na stołówce w Bulkowie!
Wójt Gminy: dyrektor twierdzi, że stołówka funkcjonuje bez zarzutu a porcje są przygotowywane według potrzeb.. Proponuję zaprosić  dyrektora na posiedzenia Komisji i porozmawiać.
Radny Matczak: dlaczego na terenie naszej Gminy nie funkcjonuje harcerstwo, gdzie są SKS-y? Dobrze działają OSP.
Przewodn. RG: faktycznie OSP działają dobrze i wszystkim za to dziękuję.
J. Klepczarek: co do zamykania szkół, to jest jeszcze jedna szkoła oprócz Nadułek. Inna sprawa to wysokość podatku rolnego na 2012r – niektórzy rolnicy nie wytrzymają ustalonej stawki. Wykonywano drogę w Daniszewie i chcę powiedzieć, że robota jest dobrze zrobiona. Co do hali gimnastycznej, to ja mam ją wynajmować? Młodzież ma płacić? Ale dobrze, że hala jest. Kolejna sprawa - dlaczego nasza Gmina nie ma drużyny piłkarskiej?
Bardzo dobrą   drużynę   piłkarską   mają   Ministranci z Daniszewa, którzy jeżdżą na zawody i uzyskują b. dobre wyniki.
Przewodn. RG: regulamin korzystania z hali gimnastycznej jest po to, aby nie dochodziło do   takich sytuacji, że nagle na jedną godzinę przyszło b. wielu chętnych.
Wójt Gminy: nie wszyscy muszą płacić za korzystanie z hali. Jeśli zbierze się jakaś grupa osób, która  będzie  reprezentowała  naszą  Gminę  i będzie osiągała dobre wyniki, będą mogli
korzystać z hali bezpłatnie. Jeśli chodzi o likwidację szkół to chcę powiedzieć, że we Włókach  jest przewidziana termomodernizacja budynku i jest to projekt realizowany we współpracy z innym Gminami. To zatwierdziła poprzednia Rada Gminy. Jeśli wycofalibyśmy się z realizacji projektu, to cały  upadnie. Po wykonaniu termomodernizacji jest warunek, że budynek jako szkoła musi funkcjonować  min. 3 lata.  Na  potwierdzenie moich słów odsyłam
do p. Janiszewskiej ze Starostwa. Chciałbym, aby we Włókach, Worowicach i w Blichowie  istniały Punkty Przedszkolne. Co do szkoły Nadułki, to o budynek upomina się były właściciel. Co do drogi tzw. schetynówki, to na warstwie wierzchniej pojawiły się place. Wykonawca tłumaczy to wyciekiem oleju, ale zobowiązał się do poprawy. Wykonawca drogi odwodnił  teren p. Woźniaka i za to mu dziękuję gdyż wykonał to bezinteresownie.
Radny Matczak: kto będzie dysponentem sprzętu przy odśnieżaniu?
Wójt Gminy: do koordynacji prac skierowane są z UG dwie osoby. Każdy z Wykonawców będzie musiał informować o rozpoczęciu i zakończeniu pracy.
J. Klepczarek: asfalt odchodzi, bo smołę położono na piasek!


Punkt 11.
Na zakończenie obrad głos zabrał  Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka dokonując zamknięcia IX-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godziny 12.50.
                                                  
                                                   Na tym protokół zakończono.

Protokó sporządził:                                   Przewodniczący obrad:
Dariusz Kowalewski                                     Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi