Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr X/11
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr X/11

Protokół Nr X/11
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 28 grudnia 2011r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych ( wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radni Powiatu Płockiego – p. Jarosław Dorobek i p. Tomasz Skorupski
- Członek Mazowieckiej Izby Rolniczej p. Benedykt Chmielewski
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 5 osób.

Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:
 
  1.Otwarcie Sesji.
  2.Przyjęcie porządku.
  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6.Interpelacje i zapytania Radnych.
  7.Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zmiany uchwały nr 8/III/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29.12.2010r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bulkowo na lata 2011 – 2020
     b) zmiany uchwały budżetowej na 2011r.
     c) uchwalenia budżetu Gminy Bulkowo na 2012r.
     d) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bulkowo na lata 2012 – 2022
     e) ustalenia diet dla radnych
     f) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nadułkach
    g) przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych na 2012r.
     h) zmiany uchwały Rady Gminy nr 77/IX/11 z dnia 23.11.2011r  w  sprawie zatwierdzenia  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.  
  9.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.                                    
  10.Zakończenie obrad.

Punkt 1.
Otwarcia   obrad  po  stwierdzeniu  kworum  dokonał  Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka. Przewodniczący Rady Gminy przekazał  życzenia jakie wpłynęły na jego ręce dla Rady Gminy m.in. od mieszkańców Gminy Bulkowo.

Punkt 2.
Do proponowanego na wstępie porządku obrad prop. zmiany zgłosił Przewodniczący Rady Gminy wnosząc o wykreślenie z prop. porządku obrad punktu 7f  z powodu braku opinii Związków Zawodowych Nauczycieli do projektu uchwały oraz o wprowadzenie w punkcie 7 podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 157/XXVIII/06 Rady Gminy Bulkowo z dnia  
27 czerwca 2006r. w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie w samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie oraz zmianę jej statutu. (projekt uchwały radni otrzymali podczas wspólnego posiedzenia komisji w dniu 22 grudnia br.)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) przyjęła porządek X-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo w proponowanej na wstępie wersji, z uwzględnieniem zmian proponowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 3.
Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 15 za)  w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej:
 - odbył spotkanie z dyrektorami szkół ws. optymalizacji planu dowozu uczniów
-  26.11 – był uczestnikiem III-go Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
- 06.12 – uczestniczył  w   spotkaniu  Wójtów   w   ramach  LGD w Wyszogrodzie oraz odbył  spotkanie z agentem ws. ubezpieczeń grupowych
- 07.12 – uczestniczył   w   spotkaniu   z    kierownikiem   i   pracownikami     Mazowieckiego Wojewódzkiego  Konserwatora   Zabytków   Delegatura   w  Płocku – przy wycince olchy  w  Blichowie  jednak  musi  pozostać 10. metrowy  pas drzew . O godz. 12.00 uczestniczył w posiedzeniu Komisji ds. Kultury, Oświaty i  Spraw  Socjalnych Rady Gminy
- 08.12 – uczestniczył w posiedzeniu  Komisji  Przestrzegania  Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu Rady Gminy
-  10.12 – uczestniczył w Festiwalu Kultur „ Dwa Brzegi ” w Bodzanowie
- 12.12 – uczestniczył w spotkaniu Mikołajkowym w Szkole w Nowych Krubicach  dla dzieci objętych   zasiłkiem  pielęgnacyjnym. Podkreślił  wzorową współpracę  GOPS-u    w   Bulkowie   z   organizacją   pozarządową   „Nasza Przyszłość”  przy  przygotowaniu imprezy
- 13.12 – uczestniczył w posiedzeniu Komisji ds. Budżetu Rady Gminy, a o godz.14.00  odbył spotkanie z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi budową na terenie   naszej Gminy biogazowni
- 15.12 – o godz. 9.00 uczestniczył w spotkaniu opłatkowym z sołtysami. 0 godz.11.00   wziął udział w pogrzebie pracownika Gospodarki Komunalnej p. J. Reczulskiego, o godz. 13.30 uczestniczył w szkoleniu dla Wójtów w Płocku
- 20.12 -  uczestniczył   w    spotkaniu    z   przedsiębiorcami,   na  którym   byli   także  Radni Powiatu  Płockiego,  przedstawiciele  PUP. Spotkanie  zorganizował GOPS z okazji zakończenia   projektu   systemowego   „Aktywna  Integracja  w Gminie Bulkowo”.  Podziękował   za   włożoną  pracę   „Żurawiankom”. O   godz.  11.00  uczestniczył razem z  radnymi w  Jasełkach  w ZSO w Blichowie
- 21.12 – uczestniczył w Wigilii z radnymi i pracownikami
- 22.12 – uczestniczył   w   Jasełkach  w SP w Nowych  Łubkach, a o godz. 11.00 wziął udział we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy
- 23.12 – o godz.10.00  uczestniczył  w  opłatku  dla  samorządowców  w  Płocku  z  udziałem Marszałka Województwa Adama Struzika, a o godz.15.00 w spotkaniu  opłatkowym ze strażakami w Bulkowie

        Wójt Gminy podziękował pracownikom na czele z p. Józwiakiem za stworzenie świątecznej atmosfery wokół budynku Urzędu Gminy, za ubranie choinek, balkonu. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wszystkich spotkań wigilijnych – z sołtysami, radnymi i pracownikami, strażakami. Dziękował także za serdeczne życzenia świąteczne napływające od firm i osób prywatnych. Życzenia świąteczne napłynęły także od bpa Libery i bpa Marcinkowskiego. Wójt Gminy podziękował radnym, gdyż mijający rok był okresem wytężonej pracy. Stwierdził, że jest dla niego zaszczytem pracować z ludźmi, którzy myślą o interesie Gminy a nie o interesie  własnym. W 2011r liczba podjętych uchwał przez Radę Gminy wynosi 84 ( plus te z dzisiejszej Sesji) – w roku 2010  było ich 48. Liczba wydanych przez Wójta Zarządzeń w 2011r. wynosi 75 – w poprzednim roku było 46. Było dużo spraw zaległych do wyjaśnienia, niektóre sięgały nawet 10 - ciu lat wstecz. Jest też wiele nowych unormowań prawnych, które należało wprowadzić. Taki ogrom pracy był możliwy do wykonania dzięki zgodzie i wspólnemu ogromnemu zaangażowaniu. Wójt Gminy dodał, że teraz juz wie, że wzajemnie możemy na siebie liczyć. Zwrócił się do radnych słowami „drzemie w Was dusza społecznika i przyświecają Wam cele dobre dla ogółu”.  Następnie wymienił najważniejsze zadania jakie  wykonano w 2011r:
- udało się doprowadzić do  poprawy  dróg   wykonywanych  tzw. tanią technologią – nie było łatwo, ale firma stanęła na wysokości zadania
- udało się poprawić nawierzchnię drogi asfaltowej w Starym Podlecku
- udało się  przejąć  dużą  część   zadań przez   Gospodarkę  Komunalną  – zakupić równiarkę,  koparko – spycharkę i oszczędności już widać
- udało się  zmienić   niekorzystne  umowy  użyczenia  powierzchni  pod  maszty  na   umowy  dzierżawy z dwoma firmami
- udało się odwodnić niektóre wsie i zapobiec wiosennym podtopieniom
- udało  się   zreorganizować    siatkę    godzin   w    oświacie,    co  przyniesie  ok.  240 tys. zł oszczędności   rocznie.  Trzeba   koniecznie  zaznaczyć,  że  nie  odbyło się to kosztem zajęć dodatkowych dla uczniów.
- udało się   zreorganizować   bez  uszczerbku dla dzieci plan dowozu uczniów przez co dzieci nie muszą tak rano wstawać, a po południu wcześniej wracają do domu.
- udało  się   zmienić   reguły    przetargu    na    odśnieżanie  –   za  te  same  usługi,   pomimo wzrostu  cen, zapłacimy mniej
- udało się wynegocjować zdecydowanie   niższe   ceny  na zakup energii elektrycznej –nawet  do 21 % przy niektórych taryfach
- udało się  doprowadzić  do   zagospodarowania    terenów  po  byłym  SKRz-e  – Zakupiła je firma F.U.T „Wapo – Tech  s. c.”,  może uda się doprowadzić do powstania biogazowni
- w  trakcie  opracowywania  jest  miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego głównie pod    kątem    budownictwa    jednorodzinnego    dla     Bulkowa.   Dalej   myślimy   też  i  o  Blichowie.
- udało się   ponownie posadowić   oczyszczalnię   w    Pilichowie   za    kwotę   ok.  7 tys. zł   zamiast   planowanych   47  tys.  zł  (  wg  złożonego  kosztorysu  firmy zewnętrznej). Prace  wykonaliśmy sami dzięki zaangażowaniu Gospodarki Komunalnej.
Nie udało się załatwić tak, jak byśmy chcieli sprawy budynku dla Romów w Nadułkach pomimo zaangażowania p. Skorupskiego, Sekretarza Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, Radnego Matczaka czy Radcy Prawnego. Są karygodne zaniedbania wykonawcy i inspektora nadzoru, jest mnóstwo niedoróbek, wchodzi grzyb, wilgoć. Dużo poprawiono, ale niestety wszystkiego się nie da, ze względu na brak zaangażowania i odpowiedzialności niektórych osób w przeszłości. Szkoda tym bardziej, że środki na budowę budynku pochodziły z komponentu Romskiego, a przede wszystkim ludzie nie maja komfortu 
mieszkania w porządnym budynku. Nie udało się również uporządkować wielu spraw administracyjnych i personalnych, bo jak życie pokazuje,  jest to proces długotrwały. Do załatwienia pozostają sprawy braku zasuw wodociągowych,  których w rzeczywistości nie ma, chociaż projekty wskazują, że być powinny. Powoduje to, że czasem przy drobnej awarii trzeba odcinać od wody kilka wsi. To kolejny przykład nie dopilnowanej inwestycji, ale na wszystko potrzeba czasu i niestety pieniędzy.
              Dalej Wójt informował o Zarządzeniach wydanych w okresie międzysesyjnym. Poinformował  także,   że   wygospodarowane  oszczędności  w oświacie w kwocie 240 tys. zł trzeba będzie  przeznaczyć  na 7% obligatoryjną podwyżkę płac w oświacie, bo Rząd środków na to nie przeznaczył. Za 4 miesiące jest to kwota ponad 70 tys. zł.
              Wójt Gminy przekazał podziękowania przesłane przez Domu Pomocy w Goślicach dla UG i p. M. Józwiaka za udział w akcji zbierania nakrętek na pomoc dla chorego dziecka. Podziękowania także otrzymali Radna Żurańska, GOPS, Szkoły Bulkowo i Krubice. GOPS w Bulkowie prowadzi też akcję pomocy dla chorego dziecka z terenu naszej Gminy. Apelujemy o zbiórkę nakrętek dla naszego dziecka.
               Na zakończenie swojego wystąpienia Wójt Gminy życzył wszystkiego najlepszego w Nowym 2012 roku uczestnikom Sesji i wszystkim mieszkańcom Gminy Bulkowo.

Radny Krokowski: jak wygląda sprawa modernizacji drogi w Krzykosach w ramach projektu ZGRP?
Wójt Gminy: najpierw nam mówiono, że umowa będzie podpisana na początku 2011r. Potem to ciągle przeciągano. Proponuję zaprosić na jedną z najbliższych Sesji osobę ze ZGRP – niech się wytłumaczy. My inwestycję przesuwamy na kolejny rok i tylko zamrażamy pieniądze. Opieszałość próbowano nawet zrzucić na naszą Gminę, ale okazało się ,że niedociągnięcia były w innych jednostkach.
Radny Matczak; jak wygląda zadłużenie naszej Gminy?
Wójt Gminy: należy zaznaczyć, że na początku naszej kadencji tj. w grudniu 2010r. odziedziczyliśmy budżet, który zakładał przeszło 1,8 mln. zł. deficytu. Jak się szybko okazało do tego było ukryte w niezapłaconych fakturach z poprzedniej kadencji, nawet z 2009r dodatkowe 750 tys. zł. Łącznie ponad 2,5 mln.
                Z przyjemnością muszę stwierdzić, że budżet stworzony przez nas zakłada już tylko  985 tys. zł. deficytu. Zauważcie, że spłaciliśmy  750 tys. . w postaci nie zapłaconych faktur, zamiast kredyty  1.8 mln. wzięliśmy 1.6 mln. Uważam, że był to bardzo dobry rok.
                Dodam, że obecnie tzn. w 2012r. musimy spłacić ok. 970 ty. zł. rat od zaciągniętych w przeszłości kredytów. Dodatkowo 340 tys. to same odsetki. Tak więc założony deficyt to praktycznie kwota samych spłat kredytów.
                Do nowego budżetu nie wprowadziliśmy kwot z tytułu zwiększenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2012r. – tych, które zostały przyjęte na poprzedniej sesji. Z tego tytułu dochody zwiększą się ok. 540 tys. zł. Dodając las w Blichowie, który jest planowany ( wg zresztą zaleceń leśnictwa) do wycinki można stwierdzić, że zamkniemy budżet w ogóle bez albo z małym deficytem. Wstępne ustalenia są jednak takie, że nie będziemy czynić stagnacji a pójdziemy w inwestycje.
Radny Bogdan: jaka jest perspektywa rozwoju systemu internetu bezprzewodowego na terenie naszej Gminy?
Wójt Gminy: mamy usytuowany na budynku ZSO w Bulkowie maszt niezbędny do funkcjonowania internetu szerokopasmowego. Urząd Marszałkowski planuje wdrażanie szkieletowej sieci światłowodowej, ale jest to doprowadzenie do głównych punktów.
Chciałem jeszcze dodać, że jeżeli chodzi o zadłużenie Gminy to na dzień 31.12.2010r. wynosiło ok. 5.4 mln. zł. Obecnie wynosi ok. 6.4 mln. zł. Zaznaczam, że o tych planach zwiększenia zadłużenia wiedziała poprzednia Rada i poprzedni Wójt gdyż taki był zakładany plan – deficyt był pokrywany z kredytów. Obecnie wskaźnik zadłużenia wynosi 42%.
 
Punkt 5.
Przewodniczący Komisji Rady Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy zapoznali zebranych z protokołami z posiedzeń komisji w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu radnym Powiatu Płockiego:
Radny Jarosław Dorobek informował o przyjęciu przez Radę Powiatu budżetu na 2012r. Budżet przyjęto przy 8. głosach przeciwnych w tym. p. Dorobka, p. Skorupskiego, radnych PIS oraz radnego z Platformy Obywatelskiej. Powody głosowania przeciwko przedłożonemu projektowi  budżetu  to  zbyt  mało  środków   finansowych  przeznaczanych  na drogi czy np. b. niskie pensje pracowników Domów Opieki Społecznej w porównaniu z pracownikami Starostwa. Pięciu pracowników Starostwa i w tym wcale nie jest to Starosta, zarabia rocznie po ok. 240 tys. zł. Na 2012r. jest jedynie 1.1 mln. zł na bieżące utrzymanie dróg. Gmina Wyszogród otrzymała od Powiatu 300 tys. zł przy przejęciu 6 km dróg, tj. 50 tys. zł do 1 km. Te 50 tys .zł do 1 km powinno obowiązywać wszystkich w myśl równego traktowania Gmin.
Do obsługi administracyjno – księgowej Szkół w Gminie Bodzanów zatrudnione są na ½  etatu dwie osoby, w Starostwie tych osób jest dużo, pomimo funkcjonowania tylko kilku Szkół.  Jeśli chodzi o modernizację dróg w ramach projektu ZGRP to umowa ma zostać podpisana w styczniu 2012r. Gdyby Rada Powiatu przyjęła moje propozycje to w budżecie Powiatu można by wygospodarować dodatkowo ok.3 mln. zł.
Wójt Gminy; czy ja dobrze zrozumiałem, na 3.4 mln. zł budżetu Zarządu Dróg Powiatowych,  aż 1.9 mln. zł to koszty osobowe?
Radny Tomasz Skorupski dodał, że radni głosujący przeciwko przyjęciu budżetu Starostwa proponowali, aby usiąść do rozmów i powyjaśniać wszystkie rzeczy budzące wątpliwości. Dodał, że na przestrzeni ostatnich 4. lat fundusz na płace w Starostwie wzrósł prawie dwukrotnie, średnia płaca wynosi 5 tys. zł . W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych jest 28 osób. Pan Skurupski potwierdził słowa p. Dorobka o b. niskich pensjach pracowników Domów Opieki Społecznej. Pan Skorupski dodał, że Gmina Bulkowo nareszcie w Powiecie postrzegana jest jako Gmina normalna, Biuletyn Samorządowy Starostwa zawiera sporo informacji i to pozytywnych o Gminie Bulkowo. Życzył wszystkim zebranym dobrego 2012 roku.
Radny Matczak: dlaczego dopiero teraz mówicie o tych wysokich pensjach?
T. Skorupski: po prostu wcześniej nam to różnie tłumaczono, że pieniądze są potrzebne np. na odprawy dla pracowników itp.
J. Dorobek:  w Starostwie część Radnych ma utrudniony dostęp do informacji dotyczących spraw Powiatu. Na swoje pismo dot. informacji nie otrzymałem nawet odpowiedzi. My chcemy normalności, jasnych i sprawiedliwych zasad postępowania np. w sprawie przekazywania Gminom środków przy przejmowaniu dróg powiatowych. I stanowczo podkreślam, że nie chodzi tu o żadną politykę.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10. minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad:

Punkt 6.
Radny Krokowski: co będzie z rolnikami, którzy podorują drogi i co z przepustami, bo w jednym miejscu przepust był drożny przez wiele lat, a teraz rolnik mówi, że go zatka.
Wójt Gminy: często w takich sytuacjach chodzi po prostu o spory sąsiedzkie. Kiedyś podtapiano p. Chmielewskiego, ale sprawę udało się załatwić pozytywnie. Po odetkaniu przepustu woda nikogo nie zalewa i okazało się, że gdy systematycznie spływa nie niszczy upraw. Co do przepustu we wsi Krzykosy, z tego co się orientuję,  nie ma go w planie. Teraz musielibyśmy wydać 2 tys. zł, zrobić m.in. operat wodno – prawny. Nie chcę wydawać tych pieniędzy, bo może się okazać, że wydamy je na próżno, bo ktoś nie zgodzi się na przyjęcie wody. Ja nie odżegnuję się od problemu, ale może pomyśleć o jakimś spotkaniu we wsi np. z Radą Sołecką? Bardzo dobra współpraca pomiędzy Gminą a mieszkańcami była przy wykonywaniu rowów w Pradze.
Radny Matczak: proponuję kierować koparkę wpierw na te wsie, gdzie ludzie zgodnie współpracują i nie są konfliktowi. U mnie ludzie już czekają na koparkę!
Radny Krokowski: Chcemy założyć przepust i  prosimy o koparkę. Wieś chce korzystać z gminnego sprzętu i prace dokończyć.

Punkt 7.
a)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za )  podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 8/III/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29.12.2010r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bulkowo na lata 2011 – 2020. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
b)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w  sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
c)
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapoznali zebranych z opiniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2012r.  oraz o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za )  podjęła uchwałę  w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2012r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
d)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bulkowo na lata 2012 – 2022. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
e)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za)  podjęła uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
f)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
Rada Gminy jednogłośnie  ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 77/IX/11 z dnia 23.11.2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
i)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 157/XXVIII/06 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie w samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie oraz zmianę jej statutu. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
Ten punkt zrealizowano w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

Punkt 9.
Radny Matczak: bardzo dużo pieniędzy jest w budżecie na utrzymanie bibliotek.
Skarbnik Gminy: wymieniona kwota dotyczy trzech placówek.
Przewodn. RG: po nowym roku będziemy mieli plan finansowy dot. bibliotek.
Radny Bogdan: dziękuję za skierowanie do Pragi koparki. Podziękować chcę wszystkim osobom, które pomagały w pracach. Do Wójta mam jedno pytanie – jak wygląda sprawa dotycząca  konfliktu  o   drogę  w  Czyżewie,  gdzie   uczestnikiem   jest   m.in.   p .Gawska Wójt Gminy: geodeta dokonał rozgraniczenia. p. Gawska powiedziała, że z granicami drogi nie zgadza się. Pan Żabowski wyraził aprobatę dla rozwiązania, ja również w imieniu UG, jednak aktualnie sprawa trafiła do Sądu. Radca Prawny poinformował mnie, że koszty postępowania pokrywa p. Gawska.
Radny Józwiak: uważam, że Gmina mogłaby zarobić pieniądze ustawiając  na terenie Gminy tablice, na których można by umieszczać reklamy firm.
Wójt Gminy: dochodzą mnie słuchy o podorywaniu dróg w Krzykosach i Nowym Podlecku tam, gdzie niedawno dokonywano wytyczeń  geodezyjnych. Gdyby to się potwierdziło, mamy możliwość dochodzenia swoich praw.
Radny Matczak: trzeba napiętnować jeszcze zakopywanie w drogach na skrzyżowaniach kamieni. Chciałbym poinformować, że w br. mieliśmy kontrolę OSP na terenie Gminy i uzyskaliśmy wynik dobry.
Przewodn. RG : w imieniu  p. Wójt Gminy Bodzanów oraz Szefa Sztabu zapraszam wszystkich do Bodzanowa na  XX - y Finał WOŚP.

Punkt 10.
Na zakończenie obrad  Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka złożył wszystkim obecnym na sali obrad i wszystkim mieszkańcom Gminy najlepsze życzenia Noworoczne, a następnie dokonał zamknięcia X – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo. Obrady zakończono ok. godziny 12.50.

                                   Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził:                                      Przewodniczący obrad:
Dariusz Kowalewski                                          Waldemar Kajka

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi