Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XI/12
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XI/12

Protokół Nr XI/12
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 07 lutego 2012r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radni Powiatu Płockiego: p. Andrzej Kuliński, p. Tomasz Skorupski, p. Wiesław Woźniak.
- Członek Mazowieckiej Izby Rolniczej p. Benedykt Chmielewski
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 7 osób.

Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:
 
  1.Otwarcie Sesji.
  2.Przyjęcie porządku.
  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6.Interpelacje i zapytania Radnych.
  7.Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zmiany uchwały budżetowej na 2012r.
    b) zmiany   uchwały   Rady  Gminy  w  sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2012 – 2022
    c) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nadułkach z dniem 31.08.2012r.
    d) przyjęcia  Wieloletniego  Programu Gospodarowania  Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bulkowo
     e) przyjęcia zasad najmu lokali użytkowych wchodzących do zasobu Gminy Bulkowo
     f) upoważnienia  Wójta  Gminy  Bulkowo  do  ustalania  cen i opłat za usługi komunalne o  charakterze   użyteczności   publicznej  oraz   za   korzystanie  z  obiektów  i urządzeń użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Gminy Bulkowo
     g) realizacji  projektu   konkursowego   „ Mieszkańcy  Gminy  Bulkowo  w   poszukiwaniu  nowych perspektyw” w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał Ludzki Priorytet VII  „Promocja  integracji  społecznej”,  Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”,  współfinansowanego   ze  środków  Europejskiego  Funduszu   Społecznego
     h) przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2012r.
  8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.  
 9.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.                                                        
10.Zakończenie obrad.

Punkt 1.
Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo  p. Waldemar Kajka

Punkt 2.
Do proponowanego porządku obrad propozycję zmiany zgłosił Przewodniczący Rady Gminy wnosząc o  wprowadzenie   punktu   7i  „ podjęcie   uchwały   w   sprawie zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bulkowo” (projekt uchwały radni otrzymali drogą pocztową). Ponadto Przewodniczący Rady Gminy  proponował, aby po realizacji punktu 3 nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów za udział w XX-tym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła proponowany na wstępie porządek obrad z uwzględnieniem zmian proponowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 3.
Protokół z X – ej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 15 za)  w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Szef Sztabu WOŚP w Bodzanowie p. Andrzej Kuliński podsumował XX –sty finał Orkiestry. Informował, że Gmina Bodzanów zebrała ponad 28.700 zł, Gmina Bulkowo ponad 8.500 zł, Gmina Radzanowo ponad 8.900zł, Gmina Słupno ponad 11.600 zł, Gmina i Miasto Wyszogród ponad 10.900 zł, Dom Pomocy w Zakrzewie ponad 600 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca są to b. dobre wyniki. Dziękował wszystkim za udział i zaangażowanie. W imieniu Sztabu głównego dziękował Wójtowi Gminy za zaangażowanie w organizacji kolejnego finału. Na ręce Wójta Gminy  przekazał  podziękowania dla całej  Gminy Bulkowo.
Wójt Gminy i p. Andrzej Kuliński wręczyli podziękowania (statuetki okolicznościowe, dyplomy) dla  osób zaangażowanych  w  organizację  i uczestnictwo w XX- ym finale WOŚP.
Osoby wyróżnione:
Waldemar Kajka, Mieczysław  Józwiak, Dariusz Bogdan, Paulina Wójtewicz, Przemysław Szelągowski, Krzysztof Grochulski, Teresa Szymczak, Katarzyna Kowalewska, Natalia Gutkowska, Aleksandra Musiał, Alicja Wiercioch, Emilia Strzałkowska, Ryszard Dobrowolski, Marlena Matusiak, Łukasz Raczyński, Monika Dobrzeniecka, Katarzyna Wachol, Agnieszka Jakubiak, Magdalena Koczwara, Joanna Tybuś, Tomasz Żurański, Dominika Wójcik, Mateusz Radomski, Krzysztof Włodarski, Katarzyna Kaźmierczak, Anna Gościcka, Justyna Ślepowrońska, Aneta Latarska, Bogusław Żuchowski, Agnieszka Gadomska, Natalia Rakowska, Sylwia Podolska, Klaudia Kwiatkowska, Klaudia Klepczarek, Klaudia Czarnecka, Ewelina Natkowska, Julita Pańka, Krystian Żurański, Justyna Wolińska oraz GCI Bulkowo.
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy gratulowali wszystkim wyróżnionym.
Przewodniczący Rady Gminy zaprezentował zebranym obraz wylicytowany na aukcji przez naszą Gminę.
         Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka zarządził 5. minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku Sesji.

Punkt 4.
Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk informował o swojej działalności międzysesyjnej:
- 29.12 uczestniczył w spotkaniu opłatkowym z sołtysami
- 30.12 uczestniczył  w   spotkaniu  w  ZGRP  m.in.  w  sprawie tzw. ustawy śmieciowej, oraz wziął udział w zebraniu sołeckim we Włókach
- 10.01 uczestniczył  w  spotkaniu  z  Radą  Pedagogiczną  w Nadułkach nt. zamiaru likwidacji szkoły
- 13.01 spotkał się z planistą  w  sprawie  planu  zagospodarowania  przestrzennego Gminy Bulkowo
- 14.01 uczestniczył  w   choince   w   Szkole   Podstawowej  w  Łętowie                                                    
- 17.01 uczestniczył w spotkaniu informacyjnym w Rogowie nt. farmy wiatrowej
- 18.01 odbył spotkanie ze spadkobiercami budynku szkoły  i parku w Nadułkach
- 19.01 odbył    spotkanie   z   dyrektorami   szkół   w   sprawie  projektu  dot. indywidualnego nauczania w klasach I – III
- 20.01 uczestniczył w spotkaniu z dyrektorem Błaszczykiem z ZDP
- 25.01 uczestniczył w spotkaniu w Starostwie podsumowującym XX – sty Finał WOŚP
- 26.01 uczestniczył  w  zebraniu  spółki  wodnej w Bulkowie. Tego samego dnia uczestniczył wraz  z  komisją  kultury,  oświaty  i  spraw socjalnych w spotkaniu z rodzicami dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nadułkch
- 27.01 wyjechał  do  Łodzi  na  spotkanie  z    przedstawicielami   ANR   w sprawie przejęcia pozostałych małych działek
- 31.01 uczestniczył   w   posiedzeniach   komisji   Rady  Gminy.
Rozpoczęły  się także walne  zebrania w OSP.

              W związku z dużymi mrozami Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy apelowali do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc osobom starszym, samotnym. Potrzebę udzielenia pomocy takim osobom można też zgłaszać do GOPS - u.
              Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu radnym Powiatu Płockiego.
Radny Kuliński powiedział, że są różne sprawy, padają oszczerstwa i insynuacje. Każdy ma swoje racje. Opozycja ma prawo atakować. PSL nic sobie nie ma do zarzucenia. A prawdę powinno mówić się do końca. Dodał, że w Powiecie trwają rozmowy nt adaptacji byłej Szkoły Rolniczej w Trzepowie na inne cele.
Radny Skorupski zapytał – czy zarobki w wysokości 200 tys. zł są oszustwem, czy to są fakty?
Radny Kuliński odpowiedział, że to jest oszustwo, bo w wymienionych w budżecie Powiatu kwotach dot. wynagrodzeń były też nagrody na akcję powodziową. Dodał, że jeśli coś na płacach zostanie, to można to przenieść na inne cele.
Radny Skorupski stwierdził, że wypowiedzi Radnego Kulińskiego tylko potwierdzają, że opozycja ma rację. Dowód na to, to m. in  przeniesienie na wniosek opozycji siedziby Zarządu Dróg z budynku Wektry. Zwrócił się do Radnego Kulińskiego, aby nie używał słów oszczerstwa i insynuacje.
Radny Matczak pytał o przejęcie przez Gminę dróg od Powiatu? Zwrócił też uwagę na fakt, że przy podziękowaniach w Starostwie za prace przy powodzi pominięto Komendanta Miejskiego PSP w Płocku st. brygadiera Krzysztofa Frączkowskiego.
Radny Kuliński informował, że obecnie za przejęcie 1km drogi Gmina otrzymuje od Powiatu 50 tys .zł.
Członek Izby Rolniczej Chmielewski wypowiadając się nt Powiatu powiedział, że zarobki 4. osób w Powiecie wynoszą tyle, ile Powiat przeznacza rocznie na remonty dróg w 15. Gminach! Czyli rządy chyba nie są takie jakie być powinny?
Radny W. Woźniak stwierdził, że Rada Powiatu ustala zarobki Starosty. Pracownikom pensje ustala Starosta.

Punkt 5.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy złożyli Przewodniczący 5. komisji stałych.
Wójt Gminy informował, że ogłoszony został nabór na logopedę, środki są zabezpieczone w budżecie Gminy. Z „Indywidualizacji” też jest przewidziany logopeda ( etat niepełny), ale to dopiero może nastąpić w dalszym terminie. Pierwszy logopeda powinien zacząć pracę mniej więcej pod koniec lutego.


Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że skierował do Komisji Rady Gminy wniosek rodziców dzieci uczęszczających do SP w Nadułkach o pozostawienie placówki na jeszcze jeden rok. Komisje wypowiedziały się nt temat.
Radny Matczak pytał czy uczniowie po likwidacji Szkoły Podstawowej w Nadułkach będą uczęszczali do szkoły w Bulkowie.
Wójt Gminy odpowiedział twierdząco. O takie rozwiązanie prosili  rodzice dzieci.

Punkt 6.
Radny Krokowski stwierdził, że na terenie naszej Gminy ma miejsce coraz więcej brutalnych napadów na osoby starsze. Ciągle zdarzają się też kradzieże mienia. Tu konieczne są zdecydowane działania Policji. Interesował się także kwestią darów dla osób biednych, bo to ostatnio u nas szwankuje.
Radny Matczak poinformował, że na ostatnim spotkaniu z Dzielnicowym Gminy Bulkowo przekazano Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu, iż na dzień 26.01.br na terenie naszej Gminy nie było poważniejszych zdarzeń i ogólnie stan bezpieczeństwa mieszkańców uległ poprawie.
Przewodniczący Rady Gminy  wyjaśniał, że jeśli chodzi o kwestię darów, to Gmina udostępnia pomieszczenie dla przechowywania produktów pochodzących z Banku Żywności, ale Gmina nie zajmuje się ich rozprowadzaniem.
Radny Krokowski dodał, że prawdopodobnie organizacja rozprowadzająca dary nie posiada samochodu przystosowanego do przewozu produktów żywnościowych i to może być główną przyczyną zastoju.
Radny Matczak zobowiązał się do wyjaśnienia kwestii rozprowadzania darów.
Radny Józwiak zwrócił uwagę, że w przypadku likwidacji Szkoły Podstawowej w Nadułkach oprócz nauczycieli pracę stracą także pracownicy obsługi i o tych osobach także nie można zapomnieć.
Wójt Gminy odpowiedział, że pamięta o tych osobach i są już gotowe rozwiązania.
Radny Bogdan prosił o informacje nt  tzw. ustawy śmieciowej.
Wójt Gminy informował, że prawdopodobnie problem śmieci będzie załatwiany kompleksowo przez Związek Gmin Regionu Płockiego. Same Gminy indywidualnie mogą sobie z problemem nie poradzić. Począwszy od 01.01. br. przez 1,5. roku obowiązuje okres przejściowy.  Wójtowie Gmin stoją na stanowisku, że skoro ZGRP zająłby się problemem, to niech weźmie na siebie także sprawę zbierania opłat czyli niech załatwi temat kompleksowo. Wiadomo, że ustawa przewiduje odpłatność dla każdego mieszkańca. Z tego co słyszałem na spotkaniu w Poświętnem padały kwoty nawet 15 zł od osoby, a przecież wiadomo, że ludzie ubożeją i taka stawka byłaby dla nich sporym obciążeniem. Na pewno koszty obniżyłaby segregacja odpadów i tu trzeba prowadzić szeroką akcję  edukacyjną.
Trzeba też zaznaczyć, że znów problemy zrzuca się na samorządy.
Radny Matczak zwrócił uwagę na dzikie wysypiska śmieci na terenie Gminy: Pilichowo -Siodłowo,  Słupca, Turowo. Policja powinna się tym zająć.
Przewodniczący Rady Gminy wyraził nadzieję, że kiedy zacznie na dobre funkcjonować tzw. ustawa śmieciowa, to problem dzikich wysypisk powinien się skończyć.
Radny Cytacki informował, że w Gocłowie i w Blichowie lampy uliczne zapalają się o 3. różnych porach.
Radny K. Woźniak mówił, że  w sprawie zapalania się lamp składał pismo do Zakładu Energetycznego, ale odpowiedzi nie otrzymał.
Przewodniczący Rady Gminy prosił, aby sprawy oświetleniowe zgłaszać do Gospodarki Komunalnej, która zajmuje  się  oświetleniem ulicznym.

     Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka zarządził 10. minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad.

Punkt 7.
a)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
Rada Gminy jednogłośnie  (15 za) podjęła uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2012 – 2022. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nadułkach z dniem 31.08.2012r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
Rada Gminy jednogłośnie (15 z )  podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zasad najmu lokali użytkowych wchodzących do zasobu Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
Radny Matczak zwrócił się z zapytaniem czy po podjęciu uchwały Rada będzie miała wpływ na ustalanie cen usług i opłat określonych uchwałą?
Wójt Gminy odpowiedział, że  decyzje w tych sprawach podejmuje Wójt. Jak pokazał miniony okres o wszystkim informuję Radę, przeprowadzam konsultacje z Radą co  skutkuje potem zgodnością przy podejmowaniu uchwał. Przypomniał także że przed podjęciem tej uchwały wszystkie stawki czynszowe były wypracowane wspólnie  na posiedzeniach komisji.
Są one dla mnie wiążące i nie zamierzam ich zmieniać. Nie zamierzam też zmieniać swojego postępowania w przyszłości.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia  Wójta  Gminy  Bulkowo  do  ustalania  cen i opłat za usługi komunalne o  charakterze   użyteczności   publicznej  oraz   za   korzystanie   z   obiektów   i  urządzeń    użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu

g)
Wójt Gminy poinformował zebranych, że projekt konkursowy określony w uchwale to zasługa p. Kierownik GOPS-u. Pozyskamy 50 tys. zł. bez dokładania środków z własnego budżetu. Tak właśnie powinien funkcjonować GOPS.                          
Uznanie dla pracy GOPS – u wyraził też Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji  projektu   konkursowego   „ Mieszkańcy  Gminy  Bulkowo  w   poszukiwaniu  nowych perspektyw” w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał Ludzki Priorytet VII  „Promocja  integracji  społecznej”,  Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”,  współfinansowanego   ze  środków  Europejskiego  Funduszu   Społecznego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

h)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie  przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2012r. Podjęta uchwała do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)
Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.


Punkt 8
Wójt Gminy informował, że w niedługim czasie w Tygodniku Płockim ukaże się jego wypowiedź nt zawartej umowy  z Energą - Oświetlenie. Wypowiedź dotyczy umowy zawartej przez naszą Gminę. Wójt dodał, że umowa była kilkakrotnie negocjowana, a wynegocjowane stawki są znacznie niższe, niż te wstępnie proponowane przez Energę. Stawka rozliczeniowa za 1. lampę przed podpisaniem nowej umowy wynosiła 4.80 zł. Stawki rozliczeniowe za punkt świetlny zgodnie z nową umową wynoszą: w 2011r (od 01.07.) – 6.15 zł, w 2012r.- 8.50 zł, w 2013r. – 11.20 zł. i w 2014r. (do końca czerwca) – 15 zł, gdzie Energa proponowała ponad 20zł.  Nasze miesięczne oszczędności z tego tytułu wynoszą  5 tys. zł. a  w niektórych miesiącach nawet  8 tys. zł. Mogliśmy odstąpić od podpisania umowy, ale fakty są takie, że Energa jest właścicielem wszystkich urządzeń oświetleniowych i na rynku jest w zasadzie monopolistą. Umowa przewiduje półroczny okres wypowiedzenia i zawsze od niej można odstąpić. Wójt Gminy zaznaczył, że będzie rozmawiał z dyrektorem Energi nt czasu reakcji firmy na zgłoszenie awarii, które dzisiaj poruszono.

Punkt 9.
Radny Matczak pytał o odśnieżanie dróg. Dodał, że radni powinni mieć wpływ na to, gdzie pług pracuje i co robi.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że w Urzędzie Gminy prace  dot. odśnieżania dróg koordynuje p. Woźniak.
Wójt Gminy dodał, że oprócz p. Woźniaka w sytuacjach wyjątkowych odśnieżaniem zajmuje się  p. Brzuziewska. Do tej pory odśnieżano jedynie drogę w Sochocino – Pradze, ponieważ p. Naguszewski ma chore dziecko, które jest dowożone na dializy oraz dwie inne drogi, gdzie były koleiny i trzeba było ściąć grzbiety. Wykorzystaliśmy tu również sprzęt gminny.
Radny Bogdan informował, że pług do  Sochocino – Pragi  wyjeżdżał dwa razy i odśnieżał ok. 1,5 godz.
Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka zapoznał zebranych z uchwałami Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 25.01.br. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej oraz w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Opinie są pozytywne.


Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo mieszkańców bloku nr 24 w  Pilichowie  z prośbą o wykonanie prac ziemnych w okolicach bloku. Przewodniczący Rady Gminy proponował skierowanie pisma do Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu (radni zaakceptowali takie rozwiązanie).
Radny Matczak stwierdził, że mieszkańcom trzeba pomóc.
Przewodniczący Rady Gminy informował o pracach remontowych prowadzonych w budynku Urzędu Gminy. Prace prowadzone są jak najmniejszym nakładem finansowym. W perspektywie przewidziane są także inne prace remontowe zarówno wewnątrz budynku UG jak i na zewnątrz. Zaniedbania wielu lat spowodowały, że budynek UG w porównaniu z budynkami innych Urzędów prezentuje się kiepsko.
Radny Matczak wyraził opinię, że w naszej Gminie sprawy związane z budową farm wiatrowych idą wolniej niż w innych Gminach a to również dlatego, że niektórzy pracownicy nie mówią tym samym głosem co Wójt Gminy. Takie postawy nam szkodzą i wobec winnych powinno się wyciągać konsekwencje. Ten temat był poruszany na spotkaniu z władzami poza gminą.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w naszej Gminie brakuje inwestorów a farmy wiatrowe niosą za sobą potężny kapitał finansowy. Niestety często górę bierze zwykła ludzka zawiść, bo jedni zarobią pieniądze  z tytułu usytuowania wiatraków, a inni nie.
Radny Matczak przypomniał, że firma budująca wiatraki poniosła już pewne koszty, przekazała w poprzedniej kadencji  pieniądze dla Gminy, których wykorzystanie powinno się sprawdzić.
Wójt Gminy informował, że dialog ze społeczeństwem dotyczący farm wiatrowych  jest znacznie dalej posunięty niż wymagają tego przepisy. Jeśli chodzi o pracowników UG, to powinni oni identyfikować się z Urzędem, powinni pomyśleć zanim coś powiedzą. Z tego co słyszałem to na wspomnianym spotkaniu padło konkretne nazwisko, ale na razie nie chcę o tym mówić. Przykro mi, że postawa niektórych pracowników  rzuca niekorzystne światło na wszystkich. Jeśli chodzi o samą inwestycję to Urząd Gminy pytał odpowiednie organy o opinie ws. raportu o oddziaływanie na środowisko. Wszystkie opinie są pozytywne. Zaznaczam, że zwróciliśmy się do wszystkich prawem wymaganych instytucji Po 20-tym lutego upływa  termin wydania decyzji środowiskowej. Nam na inwestycji zależy. Temat jest nowy i jak to z nowymi rzeczami bywa budzi on kontrowersje i obawy. Tak było w przeszłości z telefonami komórkowymi, mikrofalówkami, które to przedmioty miały być szkodliwe dla ludzi a dziś nikt sobie bez nich nie wyobraża funkcjonowania. Rozumiem, że mieszkańcy boją się o swoje zdrowie i szanuję to. Każda inwestycja pociąga za sobą zmiany. Oby były one w zakresie dopuszczonym przez polskie prawo.
Radny Kuliński dodał, że w Europie są Gminy, które żyją i funkcjonują praktycznie tylko z farm wiatrowych. Wiatraki wybudowane są w środki wsi i nikomu nie przeszkadzają. Radny Kuliński pogratulował Wójtowi i Radzie Gminy jedności w podejmowaniu decyzji,  którą widać na Sesjach i złożył władzom gminy oraz jej mieszkańcom życzenia wszystkiego najlepszego w nowym roku.
p. Agata Pijankowska podziękowała wszystkim za zainteresowanie losem pracowników obsługi w likwidowanej Szkole Podstawowej w Nadułkach.
Członek Izby Rolniczej p Chmielewski powracając do sprawy wynagrodzeń w Starostwie stwierdził, że Rada Powiatu ma wpływ na pensje pracowników Starostwa, bo przecież uchwala budżet na płace i może go odpowiednio obniżyć.
Radny W.Woźniak odpowiedział, że jest to tylko kwota ogólna, Rada nie ustala wynagrodzeń personalnie.

Punkt 10.
Na   zakończenie  obrad   głos  zabrał  Przewodniczący   Rady  Gminy    p. Waldemar   Kajka, dokonując zamknięcia XI –tej Sesji Rady Gminy Bulkowo. Obrady zakończono ok. godziny 12.10.
                                                     
                                       Na tym protokół zakończono.
Protokołował                                                           Przewodniczył
Dariusz Kowalewski                                                  Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi