Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XII/12
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XII/12

Protokół Nr XII/12
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 27 marca 2012r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00 ( sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie).
Przewodniczący  obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.W  sesji uczestniczyło 12.  radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radni Powiatu Płockiego: p. Andrzej Kuliński, p. Tomasz Skorupski, p. Wiesław Woźniak.
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 10 osób.

Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:
  1.Otwarcie Sesji.
  2.Przyjęcie porządku.
  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6.Interpelacje i zapytania Radnych.
  7.Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zmiany uchwały budżetowej na 2012r.
     b) funduszu sołeckiego na 2013r.
     c) likwidacji Szkoły Podstawowej w Nadułkach
    d) zmiany  uchwały   nr   28/VI/99  Rady  Gminy  Bulkowo  z dnia 15.03.1999r. w sprawie  ustalenia sieci  publicznych  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo
     e) w   sprawie  ustalenia   granic    obwodu   Publicznej    Szkoły    Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Bulkowie
     f) zmiany  uchwały   nr  64/XII/04  Rady   Gminy  Bulkowo z dnia 30.03.2004r. w sprawie  ustalenia sieci publicznych oddziałów   przedszkolnych   prowadzonych  przez  Gminę Bulkowo       
    g)  zamiaru  powierzenia  Związkowi  Gmin Regionu Płockiego zadań gminy związanych z  prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi
    h)  wyrażenia   zgody   na   podpisanie  listu  intencyjnego i porozumienia pomiędzy Gminą Bulkowo a Masovia Wind Farm I  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie   
     i) przyjęcia    programu    opieki    nad     zwierzętami     bezdomnymi   oraz   zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo w 2012r.
     j) nabycia przez Gminę Bulkowo  w  drodze  darowizny  działek gruntu zajętych pod drogę  publiczną
     k) nabycia nieruchomości położonej w obrębie PGR Pilichowo
     l) nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie PGR Pilichowo
     ł) nieodpłatnego nabycia działki położonej w obrębie PGR Pilichowo
  8.Sprawozdanie z  działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  za 2011r.
  9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 
10.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.                                                        
11.Zakończenie obrad.
Punkt 1.
Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka

Punkt 2.
Porządek XII-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 12 za), bez dokonywania zmian.

Punkt 3.
Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 12 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk informował o swojej międzysesyjnej  działalności:
- 08.02  uczestniczył   w  Turnieju  Wiedzy  Pożarniczej  w  Szkole  Podstawowej w  Nowych  Łubkach
- 09 i 10.02 uczestniczył w szkoleniu nt. „ustawy śmieciowej”, wdrożonych rozwiązaniach na  innych terenach
- 11.02  uczestniczył  w   balu  karnawałowym dla dzieci w Szkole Podstawowej we Włókach  organizowanym przez Radę Rodziców
- 13.02 w Urzędzie Gminy spotkał się z dyrektorem Delegatury Urzędu  Marszałkowskiego w  Płocku
- 16.02 uczestniczył w spotkaniu z dyrektorami szkół z terenu gminy
- 17.02 uczestniczył w spotkaniu w Warszawie w celu  uzyskania informacji  nt kanalizacji na  obszarach aglomeracji
- 21.02 spotkał się z Wójtem Gminy Dzierzążnia
- 24.02 spotkał się  z   p. Erykiem  Smulewiczem  i  dyrektorami   gimnazjów ws. projektów z udziałem środków unijnych
- 27.02 uczestniczył  w uroczystym  podpisaniu  umowy na   prace   społecznie   użyteczne  w Starostwie,   a  o  godz. 12.00 uczestniczył  we  wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy
- 29.02 wyjechał wspólnie z radnymi do Margonina
- 01.03 uczestniczył  w   Starostwie   w  spotkaniu   nt  dróg   powiatowych  na  terenie  gminy   Bulkowo – omawiano priorytety drogowe
- 02.03 wyjechał do Urzędu Gminy w Czerwińsku
- 09.03 uczestniczył   w   spotkaniu  w  PUP  w Płocku dot. projektu dla bezrobotnych
- 10.03 uczestniczył w walnym zebraniu OSP Blichowo
- 13.03 uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą w UM Płocka
- 14.03 uczestniczył w konferencji w Jachrance nt odnawialnych źródeł energii
- 15.03 uczestniczył w walnym zebraniu LGD
-16.03 uczestniczył    w    konkursie    „ Pięknie  być  człowiekiem ”   organizowanym   przez  Bibliotekę w Bulkowie
- 20.03 uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Bulkowo
- 22.03 uczestniczył   w   Płockich   Targach   Edukacyjnych  oraz odbył wizytę w KRUS - ie. Jako jedyna Gmina zostaliśmy wyróżnieni –  18.04.br.  odbędzie się u nas „Dzień z  KRUS - em”.

Wójt Gminy dodał, że dzięki informacji od p. Marka Sankiewicza mogliśmy ubiegać się o przejęcie samochodu służbowego od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku. Udało się. Przekazano nam nieodpłatnie samochód osobowy Fiat Seicento. Samochód jest w dobrym stanie technicznym. p.Wójt podziękował za darowiznę. Ponadto p. Wójt poinformował o podpisanej umowie z PUP dla 5 osób powyżej 50. roku życia.
W dalszej części tego punktu obrad p. Wójt zapoznał zebranych z Zarządzeniami jakie wydał w okresie międzysesyjnym. Poinformował, że wydawane Zarządzenia dostępne są w BIP – ie. Złożył szczególne podziękowania dla GOPS - u i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. in za uruchomienie w UG Punktu Konsultacyjnego.                         
       Od połowy 2011r. trwały rozmowy nt przejęcia zabawek po byłych Punktach Przedszkolnych prowadzonych przez Fundację Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach i Stowarzyszenie we Włókach. Ciągle jednak odbijano piłeczkę tłumacząc m. in, że nie można podjąć decyzji, bo brak jest Zarządu Fundacji. Porozumienie dotyczące rozwiązania umowy użyczenia lokali zostało już dawno podpisane. W sprawie zabawek w najbliższy piątek powołana przez Wójta Komisja dokona w byłych Punktach Przedszkolnych spisu z natury. To co nie jest  własnością Gminy zostanie zdeponowane, jeżeli właściciel nie zgłosi się po swoją własność. Na zakończenie swojego wystąpienia p. Wójt przekazał zebranym na sali obrad i wszystkim mieszkańcom Gminy  najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

Punkt 5.
Przewodniczący Rady Gminy oraz Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji stałych Rady Gminy złożyli sprawozdanie z międzysesyjnej działalności komisji w oparciu o sporządzone protokoły.

Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka udzielił głosu radnym Powiatu Płockiego.
Radny A. Kuliński wypowiedział się negatywnie nt  działań ZGRP dotyczących  tzw. ustawy śmieciowej. Stwierdził, że obawia się wysokich stawek za odpady dla mieszkańców. Związek nie myśli perspektywicznie, bo przyszłość to biogazownie i wygląda to tak, jakby najważniejsze były stołki dla kilku osób w ZGRP. Dodał, że dziś Związek najgłośniej mówi o karach dla nas. Radny A. Kuliński apelował do radnych, aby przy podejmowaniu uchwały dot. zamiaru powierzenia ZGRP zadań związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi zawarli klauzulę o możliwości wycofania się. p. Kuliński zapraszał wszystkich na  imprezy jakie odbędą się w Gminie Bodzanów.
p. Wójt wyraził opinię, że p. A. Kuliński w dużej mierze trafnie podsumował działania ZGRP w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Obawia się wysokich stawek dla mieszkańca gminy. Kolejny problem to data podpisania umowy na remonty dróg – podano termin 15.04 i nie wiemy czy zostanie dotrzymany. Pani dyrektor powiedziała, że jeśli nie podejmiemy uchwały dot. gospodarki odpadami, to powinniśmy wystąpić ze Związku. Przecież Związek to my, p. dyrektor mówiła przecież do pracodawców. Związek jest dla nas a nie odwrotnie. P. Wójt dodał, że też obawia się stawki na jednego mieszkańca chciałby, aby była jak najniższa. W okolicy Ostrołęki ta stawka wynosi ok. 8 – 8,50 zł. U nas p. dyrektor nie chciała podać nawet kwoty orientacyjnej.  Co do samej uchwały to jest ona intencyjna, w każdej chwili możemy się wycofać.

         Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka zarządził 10. minutową przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad.

Punkt 6.
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.
a)
Rada Gminy jednogłośnie ( 12 ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. Podjęta   uchwala  w   załączeniu  do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
b)
Rada Gminy jednogłośnie ( 12 za) podjęła uchwałę w sprawie nie tworzenia funduszu sołeckiego na 2013r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
c)
Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo przedstawił opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06.03.2012r. w sprawie zamiaru likwidacji przez Radę Gminy Szkoły Podstawowej w Nadułkach z dniem 31.08.2012r. Opinia jest pozytywna.
Rada Gminy jednogłośnie ( 12 za ) podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Nadułkach. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
d)
Rada Gminy jednogłośnie ( 12 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 28/VI/99 Rady Gminy Bulkowo z dnia 15.03.1993r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
e)
Rada Gminy jednogłośnie ( 12 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie. Podjęta uchwała w załączeniu do. nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
f)
Rada Gminy jednogłośnie ( 12 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 64/XII/04 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30.03.2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
g)
Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy przypomnieli zebranym, że podejmowana uchwała będzie mieć charakter intencyjny. Gmina w każdej chwili może się wycofać.
Rada Gminy jednogłośnie ( 12 za ) podjęła uchwałę w sprawie zamiaru powierzenia Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
h)
Sołtys sołectwa Rogowo p. A. Kamińska pytała, skąd wzięła się umowa z dnia 22.03. br pomiędzy Farmą wiatrową, Gminą i Sołectwem Rogowo, którą rzekomo i ona miałaby podpisać. Chodzi w niej m.in o 50 tys. zł dla wsi na świetlicę wiejską. Oświadczyła, że niczego nie podpisywała i o niczym nie wie.  Dodała, że nie chce być przez kogokolwiek o cokolwiek posądzana. W sprawie wiatraków w Rogowie   mieszkańcy złożyli ponad 30 odwołań.
Przewodniczący Rady Gminy zapewnił, że Gmina o podpisaniu takiej umowy nic nie wie.

Podobne zapewnienie złożył Wójt Gminy, który powiedział, że oprócz decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach, o której wszyscy zostali poinformowani,   nie   podpisywał  absolutnie żadnych  wiążących  decyzji dot. farm wiatrowych na terenie gminy. Dokument, który dziś jest załącznikiem do projektu uchwały stanowi zabezpieczenie dla Gminy, aby inwestor poprowadził drogi tak, jak my to widzimy. Pani sołtys posiada zupełnie inny dokument, o którym my nic nie wiemy, nikt go z nami nie konsultował. Jestem tym zaskoczony. W poniedziałek był w UG m.in. p. Eryk Smulewicz, rozmowa dotyczyła również ewentualnej pomocy dla wsi Rogowo. Ja poinformowałem go, że jest ponad 30 odwołań i Rogowo nie chce wiatraków. O umowie, w której  mowa  dowiedziałem się od p. sołtys i wygląda na to, że jest to po prostu tylko projekt, w którym bardzo niefortunnie bez naszej wiedzy poruszono nasze nazwiska. Ja przed mieszkańcami żadnych tajemnic nie mam i mieć nie będę. Projekt listu intencyjnego  i  porozumienia otrzymali wszyscy radni i  są to rzeczy jawne. Cały czas Gmina porusza się w sposób jawny i w zgodzie z obowiązującym prawem. p. A. Kamińska stwierdziła, że Rogowo nie tyle, że nie chce wiatraków, ile nie chce ich tak blisko zabudowań.
Radny Powiatu p. T. Skorupski stwierdził, że wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem Farmy wiatrowej powinny być powyjaśniane. Fakty są takie, że na zachodzie Europy wiatraki umieszczane są także blisko zabudowań. Ne pewno trzeba wyeliminować np. instalację starych agregatów prądotwórczych, bo są głośne. Jeśli dojdzie do naszej inwestycji, to na to trzeba zwrócić uwagę. Wszystkiego można dopilnować.
p. A. Kamińska informowała, że są obawy mieszkańców co do np. rozbudowy gospodarstw, czy  budowy nowych budynków gospodarskich, mieszkalnych. Czy istnienie blisko wiatraków nie spowoduje, że nie będzie można niczego budować? Dochodzą do tego kwestie zdrowia ludzi, a to jest najważniejsze. Kiedyś poprzedni Wójt p. St. Sztendur zapewniał nas, że w Rogowie wiatraków nie będzie. Ludzie czują się oszukani. Jaką mamy pewność, że np. turbiny będą nowe lub czy wiatraków nie będzie więcej niż obecnie się planuje?
p. Wójt stwierdził, że na razie są ustne zapewnienia co do montażu nowych turbin. Dołoży starań, żeby były pisemne. Jeśli chodzi o rozbudowę Farmy wiatrowej, to na dziś nie jest ona planowana.  Główny powód to chociażby brak przydziału mocy. Nie ma też na dziś żadnych przeciwskazań co do budowy budynków w obrębie istniejących siedlisk W przypadku nadmiernego hałasu, turbina musi zostać wyciszona. Podczas kampanii przed ostatnimi wyborami samorządowymi coś mówiono na temat Farm wiatrowych. Wójt Gminy stwierdził, że dowiedział się o wszystkim dokładnie 28 grudnia 2010r, kiedy to pracownik położył mu na biurku dokumenty do podpisu. Sprawa została niezwłocznie upubliczniona. Rada Gminy opowiada się za powstaniem Farmy wiatrowej, ponieważ zależy jej na środkach niezbędnych do poprawy życia mieszkańców. P. Wójt dodał, ze odkąd pełni swoją funkcję żadna złotówka nie została przez UG przyjęta od Farmy. Należy dodać, że sytuacja finansowa Gminy nie jest dobra. Najgorszy będzie 2014r, gdzie wszystkie wskaźniki finansowe mamy w maksymalnych granicach i Regionalna Izba Obrachunkowa uczula nas, aby nie nastąpiły przekroczenia. Pan Wójt swoją wypowiedź zakończył stwierdzeniem, „że może szkoda, że to co najgorsze nie spływa na tych czy na tego, kto najbardziej narozrabiał”.
p. A. Kamińska  zwróciła się z zapytaniem, czy Gmina może w ogóle wycofać się z budowy wiatraków?
W odpowiedzi Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że musimy wszyscy być świadomi tego, że odpychanie inwestorów z naszego terenu jest dla nas wszystkich niedobre i niekorzystne.
       Przed sesją radni otrzymali załączniki do projektu uchwały z niewielkimi poprawkami naniesionymi po posiedzeniu Komisji w dniu 20.03.br. ( zgodnie z ustaleniami z pos. Komisji).
Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego i porozumienia pomiędzy Gminą Bulkowa a Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
p. Wójt informował, że zobowiąże inwestorów, aby przedłożyli dokumenty świadczące o tym, że montowane turbiny będą fabrycznie nowe. Mówi się, że turbiny Vestas, które będą u nas to „ mercedesy” wśród turbin.
i)
Wójt Gminy wnioskował o wykreślenie zbędnego zapisu w projekcie uchwały dot. publikacji podjętej uchwały w  Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo w 2012r. z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Wójta. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
j)
Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie nabycia przez Gminę Bulkowo w drodze darowizny działek gruntu zajętych pod drogę publiczną. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
p. Wójt informował, że UG jest w trakcie porządkowania stanu prawnego dróg. Podobnych uchwał będzie więcej. Dzięki temu będzie można np. wyciąć drzewo, aby drogą przejechał sprzęt rolniczy. Jest to proces długotrwały. Teraz kończymy działania podjęte rok temu. Sukcesywnie będziemy regulować stan prawny kolejnych dróg.
Radny Matczak pytał czy prawdą jest, że firma Chemirol w Bulkowie została bez drogi dojazdowej?
p. Wójt informował, że na razie sprawę rozwiązano polubownie, ale być może potrzebne będzie rozwiązanie docelowe. Bardziej bez dojazdu będzie firma sąsiednia niż Chemirol, na zasadzie dobrej woli będziemy chcieli pomóc w rozwiązaniu problemu.
k)
Rada Gminy jednogłośnie (11 za)  podjęła uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie PGR Pilichowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
l)
p. Wójt zgłosił do projektu uchwały poprawkę polegająca na zapisaniu w §1, że wymienione inwestycje będą zrealizowane przy udziale środków uzyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie PGR Pilichowo z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Wójta Gminy. Uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
ł)
Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwalę w sprawie nieodpłatnego nabycia działki położonej w obrębie PGR Pilichowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
Rada Gminy jednogłośnie (11 za) przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011r. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
Z powodu braku interpelacji i zapytań, odpowiedzi nie udzielano.

Punkt 10.
Radny Józwiak informował, że z powodu braku atestu na wyposażenie nieodebrany jest plac zabaw w Bulkowie. Dokumentacja jest w posiadaniu Fundacji Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach. Niemożliwa do uzyskania.
Radny Cytacki informował,  że na drodze wzdłuż fermy drobiu w Turowie pozostały drobne gałęzie po wycince drzew. Poza tym nadal zalewana jest posesja p. Chmielewskiego w Podlecku.
p. Chmielewski dodał, że chciałby, aby w związku z zalewaniem jego posesji przyjechała do niego komisja z UG. Zalane zostały budynki, panuje wilgoć.
p. Wójt odpowiedział, że w niedługim czasie planuje spotkania z mieszkańcami gminy i to będzie dobra okazja na podyskutowanie o takich problemach.
Radny Matczak wskazał na potrzebę uruchomienia przedszkola na terenie gminy.
p. Wójt wyjaśniał, że problem przedszkoli jest wszędzie i wszyscy szukają rozwiązań, ponieważ samorządy nie są w stanie udźwignąć finansowo ciężaru. W naszej gminie planujemy od września br. uruchomienie trzech punktów przedszkolnych w wymiarze 5. godzin dziennie. Warunkiem  jest pozytywna ocena złożonego wniosku. Na  uruchomienie  typowego przedszkola po prostu nas nie stać.
p. Sobiecka  zwróciła się z zapytaniem, kiedy będzie oświetlony przystanek w Turowie?
Radny Cytacki informował, że brak lampy przy przystanku w Turowie zgłaszał już poprzedniemu Wójtowi.
p. Chmielewski pytał o termin realizacji drogi asfaltowej w Krzykosach.
p. Wójt informował, że ZGRP podał termin podpisania umowy tj. 15.04.br. ale dochodzą słuchy, że być może znów termin zostanie przesunięty. Gmina ze swojej strony zrobiła wszystko.
Radny Matczak informował o odbytym wyjeździe do Margonina. Wójt Gminy i kilku radnych pojechało tam bez uprzedzenia. Ludzi niezadowolonych z inwestycji nie udało się znaleźć. Mieszkańcy są zadowoleni bo mają lodowisko, przedszkola, drogi itp.
Radny Matuszewski potwierdził słowa radnego Matczaka dodając, że podatki uchwalono tam niższe niż w innych gminach, ludzie budują nowe domy jak wszędzie.
p. Wójt dodał, że wiatraki od zabudowań usytuowane są w wielu przypadkach w odległości mniej więcej 500m. Ludziom taka odległość  nie przeszkadza, są zadowoleni z tego co otrzymują w zamian.

Punkt 11.
Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka  złożył zebranym i wszystkim mieszkańcom gminy serdeczne życzenie z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia XII-ej sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 13.10.
                                               
                            Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                Przewodniczył:
D. Kowalewski                                                               Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi