Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół nr XIV/12
A A A

Protokoły z sesji: Protokół nr XIV/12

Protokół nr XIV/12
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 22 maja 2012r.
                  

Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Waldemar Kajka, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyli radni wg załączonej listy obecności.
W Sesji uczestniczyli także:
-  Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
-  Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
-  Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
-  Radny Powiatu Płockiego p. Wiesław Woźniak
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 2 osoby.

  Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 
  6. Interpelacje i zapytania Radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a)  wyrażenia   zgody   na   nabycie   nieruchomości   rolnej położonej w obrębie Bulkowo Butary
      b)  zmiany  uchwały budżetowej na 2012r.
      c)  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata  2012 – 2022 
      d)  zatwierdzenia   realizacji   projektu   konkursowego,  finansowanego   z  Europejskiego Funduszu  Społecznego  pt.  „ Dziś myślimy o jutrze”,  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet  IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w  regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
e) zatwierdzenia  realizacji  projektu w ramach lokalnego konkursu grantowego „ Działaj lokalnie 2012” dla gmin: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice, Sanniki, Mochowo, Gozdowo, Sierpc, Iłów, Rybno, Miasto: Sierpc i Gąbin, pt. „ Nasza gmina, nasza historia – Schwalben czas okupacji”
f) przyjęcia   oceny   zasobów   pomocy społecznej Gminy Bulkowo za lata 2009 – 2011
g) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie za 2011r.     
  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
  9. Sprawy różne, w tym  wolne wnioski i dyskusja.
  10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Waldemar Kajka.

Punkt 2.
Do proponowanego na wstępie porządku obrad zgłoszono następujące poprawki:

Przewodniczący Rady Gminy informował o zgłoszeniu przez Wójta Gminy projektów 7 uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo ( projekty uchwał radni otrzymali podczas posiedzeń komisji). Proponował umieszczenie projektów w punkcie 7 h – m. Ponadto po głosowaniach nad projektami uchwał Przewodniczący Rady Gminy proponował umieszczenie  „sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Bulkowo za 2011r”. , jakie przekazała p. Kierownik GOPS – u (materiał radni otrzymali podczas posiedzeń komisji). Porządek XIV – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (15 za) z uwzględnieniem w/w poprawek.

Punkt 3.
Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo  został przyjęty jednogłośnie (15 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 28.03.br. do chwili obecnej:
28.03 – uczestniczył w zebraniu z sołtysami
29.03 – uczestniczył w walnym zebraniu LGD w Wyszogrodzie. Gminę Bulkowo w LGD aktualnie reprezentuje p. Mieczysław Józwiak.
30.03 – spotkał się z Prezesem firmy CeMat ’70 S.A. ( jest to firma, która przejęła teren po „Algaderze” w Blichowie.) W tym samym dniu o godz. 15.00 uczestniczył w zebraniu Zarządu Oddziału Gminnego  OSP.
02.04 – odbył wizytę w KRUS – ie.
03.04 – spotkał  się  z  Prezesem  ZNP  w sprawach związanych z likwidacją SP w Nadułkach
05.04 -  odbyło się podpisywanie umowy w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie dróg w ramach projektu ze ZGRP. Przy podpisywaniu umowy obecni byli też niektórzy radni. Wójt Gminy dziękował radnemu Krokowskiemu za pomoc w rozwiązywaniu problemów zaistniałych w związku z planowaną realizacją drogi w Krzykosach.
W tym samym dniu o godz. 14.00 wręczał stypendia dla uczniów z terenu naszej gminy.
16.04 – uczestniczył w Święcie Ziemi organizowanym przez LOP w Bulkowie
18.04 –uczestniczył w uroczystej Sesji Rady Gminy   w związku z organizowanym „Dniem z KRUS- em w gminie Bulkowo”. KRUS przekazał torbę ratownictwa medycznego dla OSP Nowe Łubki za co Wójt serdecznie podziękował. Wójt podziękował także  dyrektorowi, nauczycielom i uczniom ZSO za przygotowanie lekcji pokazowej  i zaangażowanie w przygotowanie spotkania. Podziękowania  złożył także członkom OSP.
19 – 20.04 – uczestniczył w Akademii Wójta.
20.04 – uczestniczył w gali zorganizowanej z   okazji  40 – lecia Tygodnika Płockiego oraz kolejnego wydania „ Z Tumskiego Wzgórza”
22.04 -  uczestniczył w „Dniu Ziemi” w Słubicach. Podziękował radnym, którzy wzięli udział w tej uroczystości oraz radnemu  Józwiakowi, p. Szymczakowi i „Żurawiankom”, które zajęły III–e miejsce w konkursie na  najlepszą potrawę.                                                              
26.04 - uczestniczył w zebraniu w ZGRP.
07.05 – podpisywał akt własności na drogę  Nowe Łubki - Sochocino-Praga. Sukcesywnie porządkowane są sprawy własności dróg. Podziękował dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych  oraz kierownikowi Rejonu Drogowemu za współpracę, która układa się bardzo dobrze.
08.05 - uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
10.05 – w Kuratorium Oświaty w Warszawie podpisywał umowę na dofinansowanie utworzenia placu zabaw przy ZSO w Blichowie w ramach  Rządowego programu „ Radosna szkoła”.
13.05 – uczestniczył w mszy św. w intencji strażaków.
14.05 – uczestniczył w spotkaniu ws. dróg w Starostwie. Zgłosił pilne potrzeby dot. prac na drogach powiatowych na terenie naszej gminy. Starostwo wszystko uzależnia od posiadanych środków.
18.05 – uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz w Przeglądzie Form Tanecznych w ZSO w Bulkowie.
19.05 – uczestniczył w posiedzeniu plenarnym Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP.
Ponadto Wójt Gminy przekazał następujące informacje: uruchomiono w UG sieć teleinformatyczną. Z 16. funkcjonujących numerów telefonicznych pozostały 4, co powoduje oszczędności finansowe. Komputery w UG będą funkcjonować w sieci. Rozpoczęto cykl „Spotkań czwartkowych” i tu podziękowania należą się p. Szelągowskiemu p. Józwiakowi,  p. Szymczakowi i „Żurawiankom”. Zaczęły się nielegalne pobory wody, za co Gmina będzie karać. Zmieniać należy świadomość niektórych mieszkańców. Osoba, która informuje o kradzieży nie może być napiętnowana. Źle robi ten, który nielegalnie pobiera wodę a nie ten, który o tym informuje. Uruchomiono  instytucję Asystenta Rodzinnego. Podziękowania należą się p. kierownik GOPS - u, bo dzięki złożonemu przez GOPS projektowi koszty funkcjonowania asystenta nie obciążą budżetu gminy. Następnie Wójt mówił nt. bezpieczeństwa w centrum Bulkowa. Podczas weekendów należy spodziewać się częstszych patroli policji. Wszelkie zdarzenia mieszkańcy mogą zgłaszać przez całą dobę pod numer 997. Dodał, że o  bezpieczeństwo w Bulkowie zabiega również  radny Matczak. Wymierne korzyści finansowe przyniosło Gminie zakupienie w 2011r. samochodu Chevrolet, dzięki czemu Gmina nie płaci już za wynajem samochodu. KRUS rozstrzygnął konkurs na najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne, gdzie zwyciężyli pp. Danuta i Stanisław Matuszewscy z Bulkowa , IV- e miejsce zajął p. Michał Ostrowicki z Nowego Podlecka  a V – e  pp. Edyta i Jarosław Zimakowscy z Worowic. Wójt Gminy zaprosił wszystkich mieszkańców Gminy na II – i Dzień Bulkowa, który odbędzie się 23 czerwca br. i na Zawody Sportowo - Pożarnicze 09 czerwca br. Stwierdził, że Gmina Bulkowo jest już zauważalna na zewnątrz, jest rozpoznawalna w dobrym znaczeniu tego słowa. Mówi się o nas w mediach i to pozytywnie. Na zakończenie Wójt informował o Zarządzeniach wydanych w okresie od 28.03.br. do chwili obecnej.

Punkt 5.
Przewodniczący Komisji stałych Rady Gminy informowali o międzysesyjnych pracach Komisji w oparciu o sporządzone protokoły.
Wójt Gminy informował, że powołana przez niego Komisja dokonała spisu z natury zabawek i mebli, które pozostały w budynku dawnej szkoły w Worowicach po funkcjonującym  punkcie przedszkolnym. Część rzeczy sklasyfikowano jako własność Fundacji Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach i zdeponowano w budynku szkoły. Wystosowano też pismo z prośbą o zabranie rzeczy należących do Fundacji i z prośbą o zmianę  adresu Fundacji, bo widnieje w nim budynek dawnej szkoły w Worowicach.
Radny Matczak stwierdził, że niektórzy mają żądania ponad miarę, bo ciągle chcieliby pieniądze z gminy na swój teren a np. remontować trzeba drogi wszędzie. W Pilichowie miały być wykonane rowy. Droga miała być robiona i nic się nie robi. Będzie pozew zbiorowy. Pytał także o funkcjonowanie na terenie gminy Banku Żywności.
Wójt Gminy powołując się na  rozmowę z p. Prezes  Banku Żywności  informował, że nikt z naszej gminy nie odbiera artykułów żywnościowych.  Wójt podkreślił, że istnieje pilna potrzeba reaktywowania tej działalności szczególnie, że dotyczy ona najuboższych mieszkańców naszej Gminy. Dodał, że z tego co pamięta w 2011r obowiązywało porozumienie pomiędzy GOPS – em  a Bankiem Żywności w Płocku w sprawie finansowego wspierania statutowej działalności Banu Żywności w wysokości 300 zł miesięcznie.
Radny Powiatu W. Woźniak stwierdził, że produkty przez 3 lata rozprowadzało Stowarzyszenie. Od 2008r. zaprzestało rozprowadzania, bo płocki oddział Banku Żywności  został zlikwidowany. Wtedy zaczęła działać OSP. Podkreślił, że Stowarzyszenie wszystko robiło nieodpłatnie. Zapłacono jedynie za jeden kurs samochodu z produktami p. Jankowskiemu.
Radny Matczak poinformował zebranych, że sam kiedyś załatwiał sprawy darów w Banku Żywności. Jak już pozałatwiał, to odsunięto go od sprawy.
                 Radny Powiatu p. W. Woźniak informował o pracach Rady Powiatu. W ostatnim okresie odbyły się w Powiecie 2. Sesje. Podjęto m.in. uchwałę  w sprawie OSN – ów.
Radny Matuszewski zgłosił radnemu powiatowemu do realizacji pobocza na drodze powiatowej  w Krubicach.
                 p. Jan Klepczarek przekazał Wójtowi Gminy piłkę nożną jako podziękowanie za pomoc w funkcjonowaniu drużyny piłkarskiej  z Daniszewa, złożonej z ministrantów.

                Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10. minutową  przerwę w obradach. Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku Sesji.

               W tej części obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka udzielił głosu p.  Prezes firmy, która będzie wykonywać badania geologiczne na terenie Gminy. p. Prezes informowała, że są to badania naukowe wykonywane na terenie całego kraju. W naszej Gminie  przewidziane są na sierpień i wrzesień. Prosiła o wyrozumiałość i pomoc dla osób, które będą wykonywać badania. Na przejście pojazdu sejsmicznego oczywiście wymagana jest zgoda właścicieli gruntów. Za wszelkie poniesione szkody zostaną wypłacone odszkodowania.

Punkt 6.
Radny Matczak pytał, kto zapłaci za organizowany przez Starostwo Dzień Samorządu Terytorialnego, ile to kosztuje, kto jedzie i kto typował osoby do odznaczeń, które będą wręczane w tym dniu?. Do odznaczenia jego zdaniem powinien być wytypowany p. Mieczysław Józwiak za całokształt pracy społecznej.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że jeśli chodzi o listę uczestników  wyjazdu, to ostatecznie zostanie ona ustalona po dzisiejszej Sesji.
Wójt Gminy informował, że odznaczenia przyznaje Kapituła, na czele której stoi Przewodniczący Rady Powiatu. Gmina nie ma wpływu na to, kto odznaczenia otrzyma. Koszt zorganizowania Dnia Samorządu Terytorialnego ze strony naszej gminy wynosi 1500 zł. Zgłosiliśmy do uczestnictwa w imprezie 25 osób. Identyczny koszt ponoszą wszystkie gminy, które chcą uczestniczyć w Dniu Samorządu Terytorialnego
Radny Matczak pytał czy Gmina podpisała umowę z Gminą Staroźreby w sprawie gabinetu rehabilitacji?
Wójt Gminy odpowiedział, że środki finansowe w wysokości 12 tys. zł na funkcjonowanie gabinetu rehabilitacyjnego z tego tytułu, że korzystają z niego mieszkańcy naszej gminy
zostały zabezpieczone. Umowa z Gminą Staroźreby zostanie podpisana po przegłosowaniu zmian budżetowych przez Radę Gminy.
Radny Matczak zapytał jakie zasługi ma p. Kujawa, że jest wytypowany do odznaczenia? Dodał, że przecież poprzednia władza była krytykowana, skąd więc odznaczenia ? Powiedział, że bojkotuje wyjazd na dzień samorządowca.
Radny Bogdan apelował  o jak najszybsze złożenie przez Wójta Gminy wniosku w sprawie wycinki drzew i krzaków  przy drodze Nowe Łubki - Stare Łubki - Sochocino-Praga. Drogą nie mogą przejechać zarówno rolnicy jak i autobus szkolny.
Wójt Gminy odpowiedział, że już o to zadbaliśmy, że na wycinkę pojedynczego drzewa decyzję można uzyskać szybko, natomiast w przypadku dużej ilości drzew potrzebne jest  potwierdzenie, że będzie wykonywana modernizacja drogi. Co do wypowiedzi radnego Matczaka odnośnie inwestycji i tego, że nic się nie robi w Pilichowie, to w tym okręgu wyborczym planuje się dużo do wykonania: wymianę rur azbestowych i kanalizację na Osiedlu Pilichowo, kupno ok. 1ha gruntu wraz ze stawem oraz przejęcie działek od ANR. Wykonywane są równania dróg i to w pierwszej kolejności. Zabiegamy o budowę drogi powiatowej przez Pilichówek, odbudowa drogi w Pilichowie, żwirowania dróg, uregulowanie prawne drogi przez Gniewkowo.

Punkt 7.
a)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnej położonej w obrębie Bulkowo Butary. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
b)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej   na 2012r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
c)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2012 – 2022. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
d)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie  zatwierdzenia   realizacji   projektu   konkursowego,  finansowanego   z  Europejskiego   Funduszu  Społecznego  pt.      „ Dziś myślimy o jutrze”,  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet  IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w  regionach,  Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
e)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia  realizacji  projektu w ramach lokalnego konkursu grantowego „ Działaj lokalnie 2012” dla gmin: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice, Sanniki, Mochowo, Gozdowo, Sierpc, Iłów, Rybno, Miasto: Sierpc i Gąbin, pt. „ Nasza gmina, nasza historia – Schwalben czas okupacji”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
f)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Bulkowo za lata 2009 – 2011. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
g)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie za 2011r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
h)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo / miejscowość  Rogowo/. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
i)                                                                  
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo / miejscowość   Nowy Podleck /. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
j)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo / miejscowość  Krubice /. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
k)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo / miejscowości  Nowy Podleck, Gocłowo /. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
l)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo / miejscowości  Nowy Podleck, Rogowo Nowe /. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
ł)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo / miejscowość  Dobra /. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
m)
Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bulkowo / miejscowość  Krzykosy /. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

                Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za ) przyjęła sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bulkowo za 2011r. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
Ten punkt zrealizowano w punkcie 6. przyjętego porządku obrad.

Punkt 9.
Przewodniczący Rady Gminy p. Waldemar Kajka informował zabranych o  projekcie pisma posłów PSL - u p. P. Zgorzelskiego i p. Zb. Włodkowskiego w sprawie stawki  akcyzy zawartej w cenie oleju opałowego, skierowanego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pismo jest bez podpisów, w związku z czym  nie zostało odczytane.
Przewodniczący Rady Gminy informował o organizowanym w dniu 27.05.br. w Bodzanowie Jarmarku Norbertańskim  oraz o Dniu Samorządu Terytorialnego organizowanym w dniu 25.05.br. w Gąbinie.
p. J. Klepczarek pytał, za co mają być realizowane drogi powiatowe, skoro roczny budżet na płace Starosty i kilku jego współpracowników wynosi ok. 1 mln. zł  czyli tyle, ile przeznaczono w budżecie powiatu na remont dróg powiatowych?

Punkt 10.
Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy  p. Waldemar Kajka, dokonując zamknięcia XIV – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo. Obrady zakończono ok. godz. 11.50.


                                               Na tym protokół zakończono.


Protokołował:                                                       Przewodniczący obrad:
Dariusz Kowalewski                                                 Waldemar Kajka


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi